La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Les Llars d’Infants i/o Escoles Bressol

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Les Llars d’Infants i/o Escoles Bressol"— Transcripción de la presentación:

1 Les Llars d’Infants i/o Escoles Bressol
Inspecció d’educació. M. Dolors Serra

2 Referents normatius Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. Decret 101/2010, de 3 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 1r cicle d’Educació Infantil. Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, pel que fa al segon cicle de l’educació infantil

3 L’OBJECTIU d’aquest Decret
Determinar i regular: Protegir els drets de l’infant mitjançant la regulació del primer cicle d’EI. Els requisits que han de complir els centres respecte els espais i les titulacions dels professionals. La participació de la comunitat educativa I la possibilitat de delegar competències als ajuntaments.

4 Principis Per tal d’afavorir el desenvolupament harmònic dels
infants, els centres han de cooperar amb els pares, mares o tutors, com a primers responsables de l’educació dels seus fills i filles tot intercanviant regularment informació. L’organització i la programació general del centre ha de tenir presents el respecte a les necessitats afectives i de relació familiar dels infants i la conciliació de la vida familiar i l’activitat laboral dels pares, mares o tutors.

5 El català s’ha d’utilitzar normalment com a
llengua vehicular i d’aprenentatge del primer cicle de l’educació infantil, així com de totes les activitats i serveis que ofereixen els centres, sens perjudici de l’establert a l’article. Els infants amb necessitats educatives específiques reben l’atenció d’acord amb les seves necessitats singulars des del moment en què aquestes necessitats són detectades i valorades pels serveis educatius.

6 Denominació genèrica Els centres que únicament imparteixen el primer cicle de l’educació infantil tenen la denominació genèrica de llar d’infants o d’escola bressol, a elecció del seu titular, seguit de l’expressió “pública” o de l’expressió “privada”, segons la naturalesa del titular. Aquests centres fan constar la seva denominació genèrica en els documents. Aquestes denominacions no les poden emprar els establiments no autoritzats per l’administració educativa per impartir el primer cicle de l’educació infantil.

7 Professorat a les Llars o Escoles bressol
Decret 282/2006 El nombre mínim de professionals en presència simultània igual al nombre de grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més per a cada 3 grups. Un mestre especialista d’educació infantil per a cada tres unitats o fracció . Els professionals que imparteixen tutoria ha de tenir el títol de Mestre d’educació infantil o equivalent o el de Tècnic superior en EI o equivalent..

8 Plantilla mínima de professionals
Grups Professionals Mestres 1 2 3 5 4 6 7 9 10 8 11 13 14

9 Nombre màxim d’infants per grup
Decret 282/2006 per infants menors d’un any: 8 per infants d’un a dos anys: 13 per infants de dos a tres anys: 20 La capacitat màxima simultània es fixa en el corresponent conveni o disposició.

10 Edificis de les Llars Locals d’ús exclusiu i accés independent.
Un mínim de tres sales (en algun cas dos sales), una per a cada tram d’edat (mínim 30 m2 i dos m2 per alumne). Amb espai diferenciat de descans i higiene < 2 anys i un servei per sala de 2 a 3 anys, visible i accessible, amb dos lavabos i dos inodors. Un espai per a preparació d’aliments o una cuina. Un pati d’esbarjo superfície mínima de 2 m2 per cada infant en utilització simultània (mínim 75 m2 ). Una sala d’usos múltiples de 30 m2. Un espai per tasques administratives (mínim 10 m2). En les Llars de 7 unitats o més hi ha d’haver dos espais. Una cambra higiènica pel personal separat de les unitats amb un lavabo, un inodor i una dutxa.

11 Edificis de les Llars Municipis o nuclis aïllats de menys de 2.500 hab
Una sala per a cada unitat (mínim 20 m2 i 2 m2 per alumne) Un recinte d’esbarjo a l’aire lliure (50 m2) Les proporcions entre nombre d’infants i professionals s’adeqüen al nombre màxim d’infants als diferents trams d’edat. La Llar ha d’atendre infants de totes les edats, i no es exigible disposar d’una sala per a cadascun dels trams d’edat, ni la sala addicional i diferenciada per a usos múltiples quan la llar d’infants és d’1 o 2 grups. En centres que imparteixen el segon cicle d’EI A més dels establerts poden compartir la cuina, pati, usos múltiples, despatx i sala professors, i han de complir els requisits d’espais exigits per autoritzar el segon cicle.

12 Consell de participació Competències i funcions que la normativa assigna als Consell Escolars
Composició per té 3 grups: Director/a de la llar que n’és el president/a. 1 representant de l’Ajuntament 1 educador /a (elegit ) 1 pare/mare ( elegit ) 1 personal de l’administració i serveis. Els terminis iguals excepte el del sector pares que serà cada dos anys. Composició per més de tres grups: 1 Pare/mare més 1 educador/a més

13 Altres aspectes del decret 282/2006
Consell de participació de les Llars públiques i de les Llars privades sufragades amb fons públics Delegació de competències als ajuntaments que ho vulguin assumir Relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’alumnes als centres sufragats amb fons públics. Relacionades amb la resolució dels expedients d’autorització, de cessament, modificació i revocació de les Llars. Relacionades amb els Consells de Participació. Adaptació dels centres a aquest decret Expedients d’autorització iniciats Adaptació de les Llars autoritzades a l’empara del D353/2000. Estableix calendari. Assoliment de la ràtio de mestres en educació infantil. 10 anys. No s’incorporen altres professionals mentre no s’assoleixi.


Descargar ppt "Les Llars d’Infants i/o Escoles Bressol"

Presentaciones similares


Anuncios Google