La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

III ENCONTRE D’ENSENYANTS DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT Setembre 2011

Presentaciones similares


Presentación del tema: "III ENCONTRE D’ENSENYANTS DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT Setembre 2011"— Transcripción de la presentación:

1 Els projectes lingüístics de centre: L’Educació Plurilingüe i L’Educació Bilingüe
III ENCONTRE D’ENSENYANTS DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT Setembre 2011 Tudi Torró Ferrero 1 1

2 ¿Què entenem per Educació Plurilingüe?
“Anomenem educació plurilingüe aquella que utilitza una segona i una tercera llengua, a més de la L1, com a llengües d’instrucció (sense perjudici que puga incluore’n alguna altra com a àrea d’estudi) amb la finalitat que els alumnes adquirisquen competència comunicativa en tres o més llengües” Vicent Pascual Granell Teniu el llibre al material. El tractament de les llengües en un model d'educació plurilingüe. (Suport núm. 15) Generalitat Valenciana, València, 2006. 2 2

3 ¿Com ha organitzat l’Administració Educativa Valenciana fins el curs l’aprenentatge de llengües? 3

4 Els programes d’educació bilingüe i plurilingüe
Programa d’Immersió Lingüística (PIL) Per a alumnat majoritàriament castellanoparlant Programa d’Incorporació Progressiva (PIP) Per a alumnat sense especificar Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV) Per a alumnat majoritàriament valencianoparlant Explicació dels programes, tot fent èmfasi en els de la zona (PIL i PIP o PEV i PIP). PODEN ENRIQUIR-SE AMB LA INCORPORACIÓ PRIMERENCA D’UNA LLENGUA ESTRANGERA PEBE (Programa Bilingüe Enriquit) 4 4

5 VALORACIONS DELS PROGRAMES D’EDUCACIÓ BILINGÜE DESPRÉS DE 25 ANYS
Els PIL i els PEV han esdevingut els programes bilingües més eficients (valencià/castellà). El PIP no ha passat, en el millor dels casos, de ser un programa bilingüe feble que no capacita en el domini del valencià. El PB no és més que un programa monolingüe amb classes de valencià. El PEBE ha estat la proposta més rigorosa que s’ha fet –i posat en marxa al sistema educatiu valencià- per aconseguir el triple domini idiomàtic (val+cast+lleng. estrangera) 5

6 Normativa que sustenta aquesta planificació
6

7 LOE - Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. (BOE núm
LOE - Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. (BOE núm. 106, de ) Títol Preliminar Capítol I. Principis i finalitats de l'educació. Article 2. Finalitats El sistema educatiu espanyol s'orientarà a la consecució de les següents finalitats: g) La formació en el respecte i reconeixement de la pluralitat lingüística i cultural d'Espanya i de la interculturalitat com a un element enriquidor de la societat. j) La capacitació per a la comunicació en la llengua oficial i cooficial, si n'hi haguera, i en una o més llengües estrangeres. 7 7

8 DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. “A la nostra comunitat, l’aprenentatge escolar de les dos llengües cooficials es considera, en el currículum, com a element bàsic de la nostra cultura, com a instrument d’aprenentatge dins del marc del programa o programes d’educació plurilingüe que apliquen els centres, d’anàlisi i busca de la realitat, d’adquisició d’una consciència d’identitat, de pertinença a una cultura i d’assumpció d’unes normes i d’uns valors compartits.” LE en un marc més ample, els programes que apliquen els centres; i amb les llengües oficials i sense oblidar la pròpia, el valencià. 8 8

9 L’Educació Plurilingüe
PRINCIPALS NOVETATS DELS NOUS CURRÍCULUMS OBJECTIUS EUROPEUS (Carta Europea de les llengües) COMPETÈNCIES BÀSIQUES PLURILINGÜISME: Llengua estrangera des de 1r de Primària Llengua estrangera a Infantil (possibilitar) PROVES DE DIAGNÒSTIC 4t EP i 2n ESO PROPOSTES ORGANITZATIVES I DIDÀCTIQUES ALS CENTRES 9 9

10 ¿Com planteja normativament l’Administració Educativa Valenciana, a partir del curs , l’aprenentatge plurilingüe? 10

11 L’Educació Plurilingüe
Programa d’Educació Bilingüe Enriquit (PEBE) –Ordre de 30 de juny de 1998. Incorporació del Programa Plurilingüe en Educació Infantil –Resolució de 30 de juliol de 2008- Programa Experimental Plurilingüe a la Comunitat Valenciana – Ordre de 19 de maig de 2009- Resolució de 22 de juliol de 2009, per a l’experimentació de l’ús de les llengües estrangeres com a llengües vehiculars (ESO,Btx i Cicles Formatius) 11

12 L’Educació Plurilingüe
Resolució de 17 de setembre ,2009. Conveni entre la Conselleria d’Educació i l’entitat Hanban, per integrar professors voluntaris de xinés- curs escolar Ordre 19/2011, de 5 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Xarxa de Centres Plurilingües (DOC ) Resolució 15 de juny, 2011, convocatòria de llocs en comissió de serveis, curs , pels centre amb programa experimental plurilingüe. 12

13 Requisits de participació:
Programa d’Educació Bilingüe Enriquit (PEBE) Ordre de 30 de juny de 1998. Objectiu: Incorporació primerenca d’una llengua estrangera, com a llengua vehicular, des del primer cicle de Primària. Requisits de participació: A partir d’un DPP autoritzat Conformitat individual i per escrit de les famílies. Recursos humans i materials. Professorat definitiu habilitat en LE Compromís signat Equip Directiu i Claustre. Garantia de continuïtat Aprovació del Consell Escolar Compromís de participació en programes institucionals. 13 13

14 S’ha planificat l’aplicació.
Programa d’Educació Bilingüe Enriquit (PEBE) Ordre de 30 de juny de 1998. L’experimentació S’ha planificat l’aplicació. S’han experimentat en un total de 14 centres (amb tots els itineraris) durant tres cursos. Ha estat un programa assumit pel centre. S’ha informat a les famílies. S’ha fet formació al professorat. S’han elaborat materials. S’ha avaluat el funcionament del programa 14 14

15 L’Educació Plurilingüe
Resolució de 30 de juliol de 2008 de la Dir. Gral. d’Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General de Personal per la qual s’establixen els requisits bàsics, criteris i procediments per aplicar en els centres educatius un programa d’educació plurilingüe que ‘permitisca’ fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle de l’educació infantil. (DOCV NÚM de ) 15

16 Consideracions Generals
Cal disposar d’autorització de la Dir. Gral. La llengua anglesa s’introduirà a partir del nivell de 4 anys. Els centres seguiran el programa o programes que tinguen autoritzat: PEV, PIL o PIP. Cal elaborar un nou DPP (tenint en compte prescripcions del Decret 38/2008 de 28 de març pel qual s’estableix el currículum d’E. Infantil). 16

17 Proporció d’ús de les llengües (Annexos I, II,III i IV)
Programa Ús del valencià Ús del castellà Ús de l’anglés PEV El temps indicat al seu DPP 4 h setmanals en cada nivell 1h o 1 ½ h setmanals en sessions de 30 min. PIL PIP Mínim el 33 % del temps cada nivell d’Infantil La resta del temps 17

18 L’Educació Plurilingüe
Programa Experimental Plurilingüe a la Comunitat Valenciana – Ordre de 19 de maig de (DOC ) Amb el 80% en anglès, 10% en castellà i 10% en valencià 18

19 L’Educació Plurilingüe
Resolució de 22 de juliol de 2009, per a l’experimentació de l’ús de les llengües estrangeres com a llengües vehiculars(ESO,Btx i Cicles Formatius) pel curs Partir d’un DPP d’Educació Bilingüe (PEV-PIP) 2 matèries o mòduls vehiculats en llengua estrangera. Enfocament comunicatiu Tractament integrat de llengües i continguts Possibilita la presència de 2 professors en l’aula en cas de no estar habilitat en la llengua estrangera el titolar. 19

20 L’Educació Plurilingüe
Resolució de 27 de juny de 2011, de la Subsecretaria i de les direccions generals d’Ordenació i Centres Docents, i d’Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l’organització i el funcionament en les escoles d’Educació Infantil de segon cicle i col·legis d’Educació Primària pel curs 20

21 1.3. Pla de normalització lingüística
Figura en el PEC i inclourà els següents apartats: Objectius Actuacions en cadascun dels àmbits: administratiu i social , acadèmic o de gestió pedagògica, interacció didàctica, interrelació amb l’entorn sociofamiliar. Temporalització Criteris d’avaluació de pla. 21

22 1.3. Pla de normalització lingüística
2. Elaborat per la Comissió de Coordinació Pedagògica (orientacions i suport dels assessors d’àmbit lingüístic) 3. Serà aprovat pel consell escolar de centre. 22

23 1.7.Programes d’Educació Plurilingüe
Programa d’Educació Bilingüe Enriquit (Ordre 30 de juny de 1998) 1r. Cicle de Primària Incorporació gradual, curs a curs. Aprovació nou DPP, pel claustre i Consell escolar. El DPP s’enviarà a la DT abans del període d’admissió. Aprova la Direcció General Competent, amb Informe d’Inspecció Educativa. 23

24 1.7.Programes d’Educació Plurilingüe
Programa d’Educació Plurilingüe en Educació Infantil (Resolució 30 de juliol, 2008) Els ja autoritzats podran incrementar a 3 h setmanals l’anglès, en sessions de 30’. Per demanar el programa, abans del període d’admissió: Instància de sol·licitud Cronograma de la proporció de les àrees. Acord de claustre i consell escolar 24

25 1.7.Programes d’Educació Plurilingüe
1.7.3 Programa Experimental Plurilingüe en centres educatius públics d’Educació Infantil i Educació Primària (Ordre de 19 de maig de 2009) Amb el 80% en anglès, 10% en castellà i 10% en valencià “Es regula un model d’intervenció educativa que possibilite el domini simultani del valencià, castellà i anglès...” 25

26 1.8.Programes d’Educació Bilingüe
1. Municipis de predomini lingüístic valencià: Programa d’Ensenyament en valencià Programa d’Immersió Lingüística Programa d’Incorporació Progressiva El PEC inclourà el DPP Municipis de predomini lingüístic castellà: Hauran de partir de la voluntat prèviament manifestada pels pares. 26

27 1.8.Programes d’Educació Bilingüe
4. El DPP inclourà: Els objectius generals del currículum de l’etapa Proporció d’ús del valencià i castellà. Horaris Introducció de la lectoescriptura en valencià/castellà. Metodologia Actuacions amb l’alumnat nouvingut 27

28 1.8.Programes d’Educació Bilingüe
5. Tots els centres elaboraran el DPP del programa que apliquen. 6. L’expedient d’autorització podrà iniciar-se per part del centre, per la voluntat manifestada de les famílies o a proposta de la Direcció General competent. Aquesta proposta es comunicarà al consell escolar del centre i al consell escolar municipal abans de l’admissió d’alumnes. 28

29 1.8.Programes d’Educació Bilingüe
7. El DPP serà aprovat pel consell escolar de centre i remés a la DT abans del 31 de gener del curs anterior a la seua aplicació. S’acompanyarà a la sol·licitud: Certificació de l’acta de la sessió extraordinària del consell escolar. Anàlisi de la situació sociolingüística de l’entorn. Informe sobre la realitat lingüística de l’alumnat. 29

30 1.8.Programes d’Educació Bilingüe
8.La DT resoldrà els DPP-PIP, amb informe conjunt assessoria/inspecció. 9. La DG corresponent, resoldrà els DPP-PEV/PIL, amb informe Inspecció. 10. L’elaboració del DPP, serà assessorada pels assessors d’àmbit lingüístic. 30

31 1.8.Programes d’Educació Bilingüe
11. Canvi de Programa PIP a PEV o PIL: Sol·licitud abans del 31 de gener. Resposta, abans del període d’admissió. 13. Tractament lingüístic diferent: Els pares ho manifestaran individualment i per escrit fins 30 dies posteriors a l’inici de les classes. El DPP estarà exposat al tauler d’anuncis 31

32 Elements en què es recolza un programa d’educació plurilingüe.
Competència del professorat: Lingüística, especialment en valencià i en llengua estrangera. Tècnica. Participació de les famílies: Informació sobre els objectius. desenvolupament previst del programa. Previsió de participació en el desenvolupament del programa. Organització del centre que faça possibles els punts anteriors: Adscripció del professorat. Coordinació del professorat. Organització d’espais i recursos. 32 32

33 Diversificació de tractaments
Cal diferenciar el tractament de cada llengua segons: Situació de les llengües en la societat: Llengües dominants i minoritzades Relació de la llengua amb l’alumne/a: L1, L2, L3 L’edat, les competències lingüístiques i culturals i els possibles retards curriculars dels aprenents. Pel que fa a la diversificació de tractaments, haurem de analitzar i tindre en compte la presència de les llengües al contex, el seu prestigi…, L’edat és important a l’hora de plantejar-se concrecions metodològiques específiques doncs els interessos, la capacitat de mantenir l’atenció, les estratègies d’aprenentatge, etc., canvien conforme avança la seua edat. Plantejaments que faran adoptar una metodologia adient i augmentar la presència i ús de la llengua minoritzada per a què els alumnes puguen adquirir una bona competència lingüística i acadèmica en les diferents llengües, sobretot en les oficials. 33 33 33

34 La Planificació Didàctica: Acords
Prendrem uns acords mínims sobre: la persona/es que farà de model lingüístic els grups i el temps que dedicarem a cada una de les llengües la rutina on es treballarà cada llengua els espais on es focalitzaran els aprenentatges en cada llengua les línies generals sobre com es treballarà en cada llengua Recordem la Tasca de la sessió 1 34 34

35 Recerques sobre el factor edat en llengües estrangeres
Cal diferenciar l’aprenentatge d’una segona llengua en contextos naturals i el d’una llengua estrangera. “Comparant grups d’alumnes de 8 i 11anys, amb igualtat d’hores d’instrucció, a llarg termini, en un context escolar d’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera, són els aprenents més grans els qui segueixen superant els més joves” Teresa Naves Universitat de Barcelona, 2006 35

36 Conclusions  El Sistema Educatiu Valencià està en consonància amb Europa, en Planificació Educativa, en oferta de Programes Bilingües i Plurilingües, si exceptuem les darreres iniciatives. L’Educació Plurilingüe ha de ser assumida com a model educatiu propi de tot el Sistema Educatiu Valencià, partint del valencià com a llengua base d’aprenentatge.

37 L’Educació Plurilingüe ha de procurar, necessàriament, un enfocament didàctic i metodològic adequat.
El Sistema Educatiu Valencià ha de disposar de professorat competent en les dues llengües oficials i amb la preparació didàctica adient per poder oferir un ensenyament de qualitat amb un tractament integrat de llengües.

38 L’Educació Plurilingüe ha de saber afrontar el repte del Multilingüisme.
L’Educació Plurilingüe ha de ser el motor de la Innovació Didàctica


Descargar ppt "III ENCONTRE D’ENSENYANTS DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT Setembre 2011"

Presentaciones similares


Anuncios Google