La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Validació de l’experiència laboral. validació de l’experiència laboral? A qui va dirigit ? Què s’obté validant l’experiència laboral? On puc fer la sol·licitud.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Validació de l’experiència laboral. validació de l’experiència laboral? A qui va dirigit ? Què s’obté validant l’experiència laboral? On puc fer la sol·licitud."— Transcripción de la presentación:

1 Validació de l’experiència laboral

2 validació de l’experiència laboral? A qui va dirigit ? Què s’obté validant l’experiència laboral? On puc fer la sol·licitud de preinscripció? On puc obtenir més informació? Què és ? Dates del procés

3  Reconeix els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.  És un procés en què es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts de les titulacions oficials del cicles formatius de formació professional. Com és el procés ? Pàgina principal El programa Qualifica’t valida l’experiència laboral de les persones treballadores

4 És un procés documental i d’entrevista en què l’aspirant, mitjançant certificats de l’empresa i certificats de cursos de formació, documenta i demostra les feines i tasques que ha realitzat. El procés comporta tres etapes obligatòries: Etapa d’informació Etapa d’assessorament Etapa de validació Com és el procés ? Pàgina principal

5 Etapa d’informació Es convoca l’aspirant a una sessió informativa obligatòria el xx de xxxx de 2011, en què se l’informa i se l’orienta de tot el procés, així com del calendari establert que cal seguir. Tornar

6 Etapa d’assessorament Un tècnic assessor ajudarà l’aspirant a complimentar un dossier d’assessorament en què haurà de:  Especificar les feines i tasques que ha realitzat en els llocs de treball.  El tècnic assessor l’orientarà sobre quina part del títol pot fer reconèixer en funció de la seva trajectòria professional. Equiparant-ho amb els continguts dels mòduls, crèdits i unitats formatives del cicle formatiu. Tornar

7 Etapa de validació La junta de validació Mitjançant una entrevista i amb la documentació aportada, certifica si l’aspirant ha assolit els aprenentatges en relació amb els mòduls, crèdits i unitats formatives del cicle formatiu. Tornar

8 A qui va dirigit? A totes aquelles persones majors de 18 anys i que tenen experiència laboral de com a mínim 2 anys a jornada completa o proporcional, en un sector professional determinat, i volen que se’ls reconegui oficialment amb un certificat. L’experiència laboral ha de ser de l’ultima empresa treballada? Pàgina principal Si estic matriculat en un Institut o bé a l’IOC fent un cicle formatiu, puc fer aquest procés? Quan dura el procés?

9 La durada del procés és de quatre o cinc sessions al llarg d’un quadrimestre. La sol·licitud d’inscripció al procés de la validació de l’experiència laboral s’inicia el xx de xxxx de 2011 S’ha d’anar cada dia a l’Institut? Tornar

10 Què s’obté un cop finalitzat el procés? Finalitzat el procés, a l’aspirant li serà expedit un certificat oficial en què constaran tots els crèdits/mòduls o unitats formatives que haurà validat. S’ha de tenir en compte que aquest procés no dóna directament una titulació del cicle formatiu. Pàgina principal Quan puc sol·licitar o obtenir el títol del cicle formatiu?

11 L’aspirant podrà sol·licitar el títol quan disposi dels requisits d’accés al cicle formatiu i hagi aconseguit completar tots els mòduls o crèdits de tot el cicle formatiu, ja sigui per:  Validació de l’experiència laboral.  Cursant els crèdits o mòduls presencialment en un centre educatiu.  Proves per a l’obtenció del títol-proves lliures.  A través de l’IOC (Institut Obert de Catalunya). Quins són els requisits acadèmics? Pàgina principal

12 Quins són els requisits acadèmics Tornar Per accedir a fer un cicle formatiu de grau mitjà Per accedir a fer un cicle formatiu de grau superior

13 No tinc els requisits Tenir el títol (ESO) graduat en Educació Secundària Obligatòria. Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Tenir un títol (FP1) tècnic o tècnica auxiliar. Requisits d’accés als ensenyaments de formació professional (cicles formatius de grau mitjà ) Altres titulacions que hi donen accés Tornar

14 Requisits d’accés als ensenyaments de formació professional Cicles formatius de grau mitjà: Tenir el títol (ESO) graduat en educació secundària obligatòria. Tenir un títol (FP1) de tècnic o tècnica auxiliar. Tenir un títol (CFGM) de tècnic o tècnica d’un cicle formatiu de grau mitjà. Haver superat els dos primers cursos (BUP)del batxillerat unificat polivalent (primer i segon de BUP superats o amb 2 matèries suspeses com a màxim ). Haver superat el primer cicle d’ensenyament secundari experimental (cicle 14-16). Haver superat un mòdul professional 2 experimental. Haver superat, dins dels ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs del pla del 1963 o el segon curs experimental de comuns. Haver superat altres estudis declarats equivalents, a efectes acadèmics, amb alguns dels anteriors. Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Tornar

15 Proves d’accés al cicle formatiu de grau mitjà Convocatòria de les proves d’accés Tornar

16 No tinc els requisits Requisits d’accés als ensenyaments de formació professional (cicles formatius de grau superior) Tenir el títol de batxiller. Haver superat la prova d’accés al cicle formatiu de grau superior. Haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. Tenir un títol de tècnic o tècnica especialista (FP2). Altres titulacions que hi donen accés Pàgina principal

17 Requisits d’accés als ensenyaments de formació professional (cicles formatius de grau superior) - Tenir el títol de batxiller. - Haver superat el segon curs del batxillerat experimental, en qualsevol modalitat. - Haver superat el (COU) curs d’orientació universitària o preuniversitari. - Haver superat un mòdul professional 3 experimental. - Tenir un títol de tècnic o tècnica especialista (FP2). - Tenir un títol (CFGS) de tècnic/tècnica superior d'un cicle formatiu de grau superior. - Tenir un títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors. - Tenir una titulació universitària o equivalent. - Haver superat la prova d’accés al cicle formatiu de grau superior i haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. - Tenir el certificat conforme s’han superat els ensenyaments substitutoris de la prova d’accés per al cicle formatiu. -Haver superat la prova corresponent als mòduls professionals 3, d’acord amb l’annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002). Tornar

18 Convocatòria a les proves d’accés Proves d’accés al cicle formatiu de grau superior Tornar

19 L’experiència laboral ha de ser de l’última empresa en què s’ha treballat? Ha de ser la suma de l’experiència laboral en totes les empreses en què s’ha treballat, sempre que estigui relacionada amb el mateix sector i sumi més de 2 anys. I que les tasques desenvolupades en aquestes empreses estiguin relacionades amb els continguts del cicle formatiu que s’ha escollit per fer la validació de l’experiència laboral. Tornar

20 S’ha d’anar cada dia a l’Institut? Aquest procés està pensat per les persones que estan treballant, de manera que només s’haurà d’anar a l’Institut els dies i les hores que marqui el seu calendari per realitzar l’etapa d’informació, l’etapa d’assessorament i l’etapa de validació. Tornar

21 Si estic matriculat en un Institut o a l’IOC fent un cicle formatiu No es pot estar matriculat presencialment o a distància en un cicle formatiu dels mateixos crèdits o mòduls que es demana per fer el procés de validació de l’experiència. Tornar

22 On puc fer la sol·licitud de preinscripció? La sol·licitud de preinscripció i calendaris de tot el procés es publicaran als webs dels centres autoritzats que fan validació de l’experiència laboral. Pàgina principal

23 Qui pot oferir-me informació Qualsevol centre educatiu que participa en el programa Qualifica’t. Pàgina principal Trobaràs el llistat i més informació a www.gencat.cat/ensenyament/qualificat Informació a les pàgines webs dels centres

24 Dates del procés Data de sol·licitud d’inscripció del xx al xx de xxx de 2011 Pàgina principal Data de la sessió informativa obligatòria xx de xxxx de 2011


Descargar ppt "Validació de l’experiència laboral. validació de l’experiència laboral? A qui va dirigit ? Què s’obté validant l’experiència laboral? On puc fer la sol·licitud."

Presentaciones similares


Anuncios Google