La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

REUNIÓ DE PARES I MARES C.P. L’HORTA Catarroja Curs 2006-2007 Tutora: Teresa Luz Pitarch.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "REUNIÓ DE PARES I MARES C.P. L’HORTA Catarroja Curs 2006-2007 Tutora: Teresa Luz Pitarch."— Transcripción de la presentación:

1 REUNIÓ DE PARES I MARES C.P. L’HORTA Catarroja Curs 2006-2007 Tutora: Teresa Luz Pitarch

2 TEMES A TRACTAR : Equip de professors / es. Horari d’atenció a les famílies. Establiments d’horaris de “l’escola oberta per a adults.”Establiments d’horaris de “l’escola oberta per a adults Pla d’acció tutorial.

3 Equip de professors / es: Joana rosa, educació física Lorena Alcaide, coordinadora Manu Chao, educació musical Teresa Luz, tutora

4 Horari d’atenció a les famílies: - Dimarts i Dijous de 12:30 a 14:00h - Per a qualsevol consulta, no dubteu en cridar al telèfon del centre 963 263 266

5 HORARIS DE L’ESCOLA OBERTA per a ADULTS TOTES LES VESPRADES A PARTIR DE LES 17:00 h -Classes d’informàtica. -Classes de valencià. -Classes d’educació física.

6 ObjectiuActuacionsResponsablesDates 1. Coneixement de l’alumnat: -propiciar el coneixement de les característiques pròpies de l’alumnat. Recollida d’informació: -Dades personals i familiars. -Dades rellevants sobre la seua història familiar i escolar. -Característiques personals: interessos, motivació, estil d'aprenentatge, adaptació personal familiar i social i integració en el grup-classe. -Competència curricular. -Necessitats educatives Tutor@ i orientador@ Setembre Octubre Disseny d’una fitxa individual de tutoria que facilite la recollida d’informació i seguiment, a més de recollir els aspectes o punts tractats en les enquestes individuals amb l’alumnat i amb els familiars. Tutors/ es orientador/ a Al llarg del curs L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA

7 ObjectiuActuacionsResponsablesDates 2. Seguiment de l’alumnat: Realitzar el seguiment personalitzat de cada alumn@ Registre acumulatiu d’informació rellevant: -Recollida d’informació mitjançant entrevistes periòdiques. -Registre d’incidents. -Observacions sobre la seua actitud, comportament, habilitats demostrades, dificultats, etc. Tutor@Al llarg del curs. 3. Adequació de L'ensenyança: Adequar les programacions, l’ensenyança i l’Avaluació a la diversitat de l’Alumnat Selecció de continguts prioritaris i bàsics. Disseny d’avaluació inicial al principi del cicle o curs. -Criteris i indicadors -Instruments -Tècniques Equip de cicle Professorat especialista Tutor@ Setembre Octubre L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA

8 ObjectiuActuacionsResponsablesDates 4. Coordinació del professorat: Assemblees: Establir un calendari d'assemblees. Convocar-les. Establir el guió. Alçar acta de les conclusions. Tutor@Al llarg del curs. 5. Tutoria amb les famílies: Implicar a les famílies en l’educació dels alumnes per a unificar criteris i pautes educatives que redunden en una major coherència entre escola i família. Calendari d'assemblees generales: Procediment per a mantindre entrevistes amb les famílies i periodicitat. -Entrevistes de tutoria. -Entrevistes amb el professorat. -Entrevistes amb l’orientador/ a. Dissenyar models ‘ informes, butlletí d’informació, notes i comunicats, part d'absències, etc. Col·laborar amb el consell escolar i l’AMPA en l'organització de xerrades, trobades, escola d’adults, etc. Tutor/ a Orientador/ a Departament de coordinació de l’Acció Tutorial Al llarg del curs. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA

9 ObjectiuActuacionsResponsablesDates 6. Elaboració de plans: assumir com a tasca pròpia dels docents, alumnat i família, l’orientació i l’acció tutorial del centre. Col·laborar en l’ elaboració i revisió del pla de tutoria i orientació. Elaborar les programacions de tutoria d’acord als plans establerts. Presentar a la comunitat educativa els plans i programes de tutoria. Tot el professorat, alumnat i famílies. Al llarg de l’any. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA

10 ObjectiuActuacionsResponsablesDates 7. Atenció a les NEE: Atendre a l’alumnat que presenta necessitats educatives especials buscant l'optimització dels recursos i la màxima integració del xiquet o xiqueta. Identificar les NEE de l’alumnat. -A partir de l’avaluació inicial. -Mitjançant el seguiment de l’alumnat, observant el procés d'ensenyança aprenentatge, rendiment acadèmic, etc. -Exploracions psicopedagògiques. Professorat Tutor/ a Orientador/ a Al llarg del curs. Prioritària ment durant el primer trimestre.

11 ObjectiuActuacionesResponsablesDates 8. Convivència en classe: Propiciar el clima de classe adequat per a la convivència i el treball escolar buscant l’acceptació de tot el grup. Conèixer les característiques del grup: -Mitjançant observació directa. -Enquestes. -Observació externa. Programar activitats complementàries i/o extraescolars: -Eixides culturals. -Convivències. Elecció de càrrecs de representació rotatius: representant. Acordar normes de funcionament del grup d’acord amb l’ establert en el RRI. Triar càrrecs i encàrrecs que possibiliten que cada alumn@ dedique part del seu temps en benefici del grup. Tutor/ a orientador/ a Al llarg del curs. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA

12 ObjectiuActuacionsResponsablesDates 9. Promoció: Afavorir el pas de l’alumnat d’un cicle a altre i d’una etapa educativa a la següent. Decidir sobre la permanència amb un professor o un altre en el grup per avaluar-lo. -Elaborar informes individualitzats de final de cicle i/o etapa. -Dissenyar un pla de traspàs d’informació. -Organitzar les sessions d’avaluació. -Prendrer decisions sobre la promoció de l’alumnat d’acord als criteris de promoció establerts en el projecte curricular. Tutor/ a Equip de professors/ es Orientador/ a Alumnat. Juny L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA

13 ObjectiuActuacionsResponsablesDates 10. Mediació: Mediar en situacions de conflicte entre qualsevol membre de la comunitat educativa, buscant sempre una eixida dialogant. -Organitzar reunions de forma separada i conjunta entre les parts. -Fer d’interlocutor/ a. Tutor/ a Professorat Orientador/ a Alumnat Famílies Al llarg del curs. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA


Descargar ppt "REUNIÓ DE PARES I MARES C.P. L’HORTA Catarroja Curs 2006-2007 Tutora: Teresa Luz Pitarch."

Presentaciones similares


Anuncios Google