La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT DEL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 39/2006 23 de desembre del 2009.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT DEL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 39/2006 23 de desembre del 2009."— Transcripción de la presentación:

1 COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT DEL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 39/2006 23 de desembre del 2009

2 2 PERFIL DE LA PERSONA SOL·LICITANT  Dona (65%)  Més de 80 anys (60%)  Viu a les comarques de Barcelona (51%) si incloem la ciutat (72%)  Té Grau III (51%)  Té discapacitat i dependència alhora (31%)  Preferentment viu a domicili (81%)  Amb persona cuidadora no professional (54%)

3 3 DESPLEGAMENT NORMATIVA  Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.  Decret 115/2007, de 22 de maig, pel qual es determinen els òrgans de la Generalitat competents per aplicar la llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.  Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre, per la qual es regulen els preus públics i el règim de participació de les persones beneficiàries en el finançament dels serveis del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD), en l’àmbit territorial de Catalunya.  Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual s’estableixen els criteris per determinar l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD), en l’àmbit territorial de Catalunya.  Ordre ASC/478/2007, de 28 de novembre, per la qual es crea el fitxer de dades personals del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència, en l’àmbit competencial del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

4 4 DESPLEGAMENT NORMATIVA  Ordre ASC/55/2008, de 12 de febrer, per la qual s’estableixen els criteris per determinar les compatibilitats i les incompatibilitats entre les prestacions del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) i les prestacions del Sistema Públic de Serveis Social, en l’àmbit territorial de Catalunya.  Ordre ASC/344/2008, de 14 de juliol, per la que es regula la prestació econòmica de l’assistent personal i s’amplia el nivell de protecció del Sistema Català per l’Autonomia i Atenció a la dependència (SCAAD).  Decret 151/2008, de 29 de juliol, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2008-2009.  Ordre ASC/238/2009, de 6 de maig, per la qual s’actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament relatius a les prestacions de la Cartera de Serveis Socials per a l’exercici 2009.

5 5 SOL·LICITUDS 188.723 sol·licituds valorables

6 6 SOL·LICITUDS La demarcació de Barcelona concentra la major part de les sol·licituds

7 7 SOL·LICITUDS El 60% dels sol·licitants tenen més de 80 anys

8 8 SOL·LICITUDS La major part de les persones que sol·liciten acollir-se a la llei viuen a casa

9 9 SOL·LICITUDS DE PERSONES DISCAPACITADES El 31% de les sol·licituds són de persones amb discapacitat i la més freqüent és la discapacitat física amb un 60%

10 10 VALORACIONS S’han fet 187.098 valoracions, que suposen el 99% La majoria de persones amb grau III es van atendre durant el primer any.  Amb el pas del temps els graus inferiors guanyen en importància.

11 11 VALORACIONS

12 12 El 77% de les valoracions són de persones amb dependència severa i moderada VALORACIONS

13 13 PROGRAMA INDIVIDUAL D’ATENCIÓ (PIA) S’han fet 99.496 PIAs, que suposen el 74% de les valoracions amb dret 99.496 133.942

14 14 Es compleixen les previsions: augmenten les prestacions de serveis PROGRAMA INDIVIDUAL D’ATENCIÓ (PIA)

15 15 3.725 5.006 PIAs 1.077

16 16 PRESTACIONS

17 17 Les persones cuidadores són majoritàriament dones PERFIL DEL CUIDADOR NO PROFESSIONAL

18 18 La majoria de persones cuidadores no professionals tenen entre 46 i 64 anys PERFIL DEL CUIDADOR NO PROFESSIONAL

19 19 És fill/a (50%), cònjuge (21%) o pare/mare (10%) de la persona dependent PERFIL DEL CUIDADOR NO PROFESSIONAL

20 20 CONSELL DE PARTICIPACIÓ És l’òrgan d’implicació activa de la societat civil. S’ha organitzat com a espai de reflexió, col·laboració i participació dels diferents sectors socials implicats en l’atenció a les persones en situació de dependència. Ara té 42 membres: organitzacions d’usuaris i familiars, organitzacions prestadores de serveis, tercer sector social, corporacions professionals, organitzacions sindicals, món educatiu, federacions de caixes d’estalvis i mutualitats. És un òrgan singular a l’Estat espanyol. Durant el 2009 s’ha reunit 1 vegada en sessió plenària i 6 vegades com a comissió permanent. Durant el 2009 s’han constituït 3 grups de treball al voltant dels següents temes: valoració de dependència, promoció de l’autonomia personal i paper de les entitats. Objectiu: formular recomanacions generals.

21 21 PLATAFORMA DE SERVEIS PER A PERSONES CUIDADORES NO PROFESSIONALS Conveni signat entre el DASC i l’Obra Social de Caixa Catalunya el passat 9 de juliol. La Plataforma oferirà a les persones cuidadores no professionals: - cursos de formació - grups d’ajuda mútua - servei de respir - ajuda domiciliària - assessorament telefònic  Objectiu: millorar el dia a dia de les persones que cuiden a dependents, ajudar- les a realitzar la seva tasca i facilitar la seva reinserció laboral. La prestació efectiva dels serveis de la Plataforma es realitza a través d’organitzacions del Tercer Sector.

22 22 TENDÈNCIES DEL SISTEMA Ritme de sol·licituds estabilitzat per sobre de les 7.500 mensuals. Mitjana de valoracions mensuals augmenta un 80% respecte el 2008 i és superior a la mitjana d’entrada de sol·licituds. Mitjana de PIAs mensual millora respecte l’any anterior en un 26%. Baixen els PIAs de prestació econòmica (89% el 1r trimestre 2008 respecte el 68% el 3r trimestre 2009) mentre augmenten els PIAs de serveis (11% el 1r trimestre 2008 respecte el 32% del 3r trimestre 2009). La inversió en prestacions econòmiques el 2009 (fins a novembre) és gairebé el doble que la de tot el 2008.


Descargar ppt "COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT DEL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 39/2006 23 de desembre del 2009."

Presentaciones similares


Anuncios Google