La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

JOCS I ESPORTS ALTERNATIUS

Presentaciones similares


Presentación del tema: "JOCS I ESPORTS ALTERNATIUS"— Transcripción de la presentación:

1 JOCS I ESPORTS ALTERNATIUS
Andreu Clusella Vallbona UD 4: JOCS I ESPORTS ALTERNATIUS

2 AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
CONTEXTUALITZACIÓ CONTEXTUALITZACIÓ Situació: Roda de ter Context escolar: socio econòmic mig Instal·lacions: un gimnàs i dos vestidors. UD. 4t d ’ ESO 2n Trimestre UD4 Sessions: 8 sessions d’una hora Grup –classe: 30 alumnes Centre adherit al pla català de l’esport a l’escola JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA COMP. BÀSIQUES AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ TEMPORALITZACIÓ

3 AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
JUSTIFICACIÓ CONTEXTUALITZACIÓ És una unitat didàctica amb una durada de 8 hores, dirigida a 30 alumnes de 4t d’ ESO A i 30 de 4t d’ ESO B. Aquesta unitat didàctica busca que els nois i noies coneguin altres formes de joc i esport alternatives. JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA COMP. BÀSIQUES AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ TEMPORALITZACIÓ

4 OBJECTIUS GENERALS E.F. ESO
CONTEXTUALITZACIÓ Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els beneficis que l’activitat física comporta per a la salut individual i col·lectiva. 3. Fer activitats físiques dirigides a la millora de l’eficiència i la riquesa motriu i la millora de la condició física per respondre davant de diferents situacions. 6. Practicar diferents activitats físiques, esportives i recreatives en l’àmbit de la competició i en el temps de lleure per a la millora de la condició física. 9. Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en la participació d’activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat. JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA COMP. BÀSIQUES AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ TEMPORALITZACIÓ

5 OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTEXTUALITZACIÓ 1. Conèxier i aplicar els fonaments bàsics dels esports col·lectius: fresbee, floorball, i l’indiaca. (1) 2. Desenvolupar les capacitats físiques i qualitats motrius dels esports alternatius esmentats. (3) 3. Participar en situacions col·lectives de joc, amb independència del nivell aconseguit. (6) 4. Utilitzar amb destresa els materials de cada sessió. (6) 5. Fomentar la participació i la cooperació en el desenvolupament dels jocs. (9) 6. Respectar les normes de joc i als companys al marge dels resultats. (9) 7. Buscar i realitzar un joc alternatiu per grups a classe. (3) JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA COMP. BÀSIQUES AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ TEMPORALITZACIÓ Relació Objectius didàctics amb Objectius generals E.F. ESO

6 AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
CONTINGUTS E.F. 4t d’ ESO CONTEXTUALITZACIÓ JOCS I ESPORTS Realització de jocs i esports individuals, d’adversaris i col·lectius, d’oci i recreació Acceptació de les funcions atribuïdes dins d’una tasca d’equip i cooperar-hi. Valoració dels jocs i esports com a activitats d’oci i temps de lleure. JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA COMP. BÀSIQUES AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ TEMPORALITZACIÓ

7 CONTINGUTS DIDÀCTICS CONTEXTUALITZACIÓ Pràctica de les diferents activitats plantejades: fresbee, floorball i indiaca (2, 3) Destresa en el maneig dels materials en les sessions.(4) Normativa indiaques, floorball i fresbee (1) Reconeixement dels recursos i possibilitats dels esports i jocs alternatius com a forma d’aprofitament del temps lliure (1) Valoració dels esports i jocs alternatius com a mitjà d’utilització del temps lliure i com activitat recreativa (5) Respecte als companys i el material (6) JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA COMP. BÀSIQUES AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ TEMPORALITZACIÓ Relació Continguts didàctics amb Objectius didàctics

8 CONTINGUTS TRANSVERSALS
CONTEXTUALITZACIÓ EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT: No es donarà preferències de cap mensa segons sexe, fent un tracte equitatiu en la pràctica. Els grups seran mixtes. Valoració crítica de la discriminació de gènere que implica i explicita en el món de l’esport. JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA COMP. BÀSIQUES AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ TEMPORALITZACIÓ

9 TREBALL INTERDISCIPLINAR
CONTEXTUALITZACIÓ Llengua catalana i castellana: ús correcte de paraules pròpies del jocs i esports alternatius. Matemàtiques: utilització de números i resultats per determinar classificacions. JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA COMP. BÀSIQUES AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ TEMPORALITZACIÓ

10 AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
METODOLOGIA CONTEXTUALITZACIÓ ESTILS D’ENSENYAMENT Instrucció directe Activitats on es fomenta l’autonomia de l’alumne (TIC) Autoorganització i exposició d’un joc alternatiu. (per grups) JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA COMP. BÀSIQUES AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ TEMPORALITZACIÓ

11 AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
ALUMNAT AMB NEE CONTEXTUALITZACIÓ Es pot adaptar les sessions segons les necessitats de l’alumnat, totes i cada una de les activitats poden ser adaptades segons la necessitat de qualsevol alumne perquè estigui integrat en el grup i pugui participar com la resta. JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA COMP. BÀSIQUES AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ TEMPORALITZACIÓ

12 COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CONTEXTUALITZACIÓ CB O.D. ACTIVITATS E-A 1 1,7 Competència lingüística: exposició oral del joc o esport alternatiu escollit 2 6,5 Competència autonomia i iniciativa personal: elecció de grups i equips, sempre de forma mixta. Proposta de joc alternatiu a classe (grupal). 3 7 Tractament informació i competència digital: cerca de diferents jocs i esports alternatius per realitzar a classe, saber seleccionar informació JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA COMP. BÀSIQUES AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ TEMPORALITZACIÓ

13 AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
CONTEXTUALITZACIÓ Aval. INICIAL Aval. FORMATIVA Aval. SUMATIVA QUALIFICACIÓ% CRITERIS AVAL. Preguntes orals del coneixement dels jocs i esports alternatius. -Anotacions del professor en finalitzar cada sessió de la participació i conducta de l’alumnat 40% -Recull informació TIC 20% -Pràctica joc alternatiu 30% -Valoració conductes al llarg de la UD 10% Avaluació formativa 60% Avaluació sumativa 40% 1,5,6 JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA COMP. BÀSIQUES AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ TEMPORALITZACIÓ

14 AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
CONTEXTUALITZACIÓ Per aprovar s’ha de treure un mínim de 3 a les diferents parts de la UD sempre i quan la mitja sigui major de 5. Si la nota és inferior a 4 quedarà aquella part com a no apte i s’haurà de recuperar a final de trimestre mitjançant un treball. Si algun treball no s’entrega dins del temps es podrà entregar fora de temps però amb una valoració d’apte o no apte. (nota màxima 5) JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA COMP. BÀSIQUES AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ TEMPORALITZACIÓ

15 AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
TEMPORALITZACIÓ CONTEXTUALITZACIÓ SESSIÓ ACTIVITATS E-A O.D. (nº) Sempre treballarem O.D. (nº) 1 Presentació de la UD, material, normes avaluació inicial amb preguntes inicials sobre els jocs alternatius. Petits jocs alternatius per començar la UD. 5,6 2 Explicació de les normes de l’indiaca. Jocs d’iniciació amb la indiaca. 1,2 3 Partits amb grups d’indiaca, i per acabar iniciació al fresbee, explicació tècniques passada i recepció, pràctica. 4,2 4 Jocs amb fresbee i explicació normes ultimate feresbee , partit. 5 Jocs amb sticks, iniciació i posteriorment joc de floorball. 6 Exposició jocs alternatius per part dels alumnes. 7 8 Mini-torneig d’indiaca, floorball i ultimate per grups. Cloenda UD. JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA COMP. BÀSIQUES AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ TEMPORALITZACIÓ

16 GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


Descargar ppt "JOCS I ESPORTS ALTERNATIUS"

Presentaciones similares


Anuncios Google