La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Estudi per a la identificació de

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Estudi per a la identificació de"— Transcripción de la presentación:

1

2 Estudi per a la identificació de
COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ, EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN EDUCACIÓ ARTÍSTICA (I) Competències bàsiques: allò que és essencial per ser après (capacitats que es consideren realment indispensables per facilitar la plena realització personal, social i professional). Es pretén que aquestes competències siguin assolides per tot l’alumnat al finalitzar l’ESO (equitat). L’estudi que es presenta s’orienta a àrees tradicionalment no avaluades en estudis nacionals (INECSE, IAQSE…) o internacionals (PISA i TIMSS…). COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN TIC, EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN EDUCACIÓ ARTÍSTICA

3 Estudi per a la identificació de
COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ, EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN EDUCACIÓ ARTÍSTICA (II) L’estudi es realitzà durant els anys 2002 a 2003. És continuació d’un estudi previ: Identificació de les Competències Bàsiques en l’Ensenyament Obligatori (2000) que va conduir a la identificació de les competències en els àmbits matemàtic, social, tecnocientífic, lingüístic i laboral. Hi han participat diferents comunitats autònomes. COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN TIC, EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN EDUCACIÓ ARTÍSTICA

4 COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN TIC, EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN EDUCACIÓ ARTÍSTICA

5 Objectius de l’estudi La identificació de les competències bàsiques en les TIC, educació física i educació artística que tots els estudiants haurien d’haver adquirit en acabar l’etapa de l’ensenyament obligatori. La seqüenciació d’aquestes competències entre les etapes educatives de primària i secundària. La definició d’indicadors per a cadascuna de les competències, amb la finalitat de facilitar l’elaboració de les corresponents pautes d’avaluació. COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN TIC, EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN EDUCACIÓ ARTÍSTICA

6 Metodologia d’investigació
Combinació de mètodes i tècniques d'investigació quantitatius i qualitatius: revisió documental entrevistes a experts i grup de discussió consulta social a través d’un qüestionari valoratiu COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN TIC, EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN EDUCACIÓ ARTÍSTICA

7 Fases i actuacions realitzades
Fase 1: Identificació d’una primera relació de competències bàsiques Revisió documental Entrevistes a persones significatives i identificació d’una primera relació de competències bàsiques Fase 2: Elaboració d’un qüestionari per a la valoració social de les competències identificades en la primera fase Fase 3: Aplicació del qüestionari a una mostra de 500 persones procedents de l’àmbit educatiu, alumnat, famílies i altres professionals (empresaris, associacions, sindicats…) Fase 4: Anàlisi de resultats i determinació de les competències bàsiques Fase 5: Seqüenciació de les competències bàsiques entre educació primària i educació secundària obligatòria (només per a les TIC) Fase 6: Definició d’indicadors per a cada competència (només per a les TIC) COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN TIC, EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN EDUCACIÓ ARTÍSTICA

8 Utilitat de l’estudi per a...
Direcció general d’Ordenació, Innovació i Formació permanent del professorat Disseny del currículum Referent per a l’avaluació i promoció de l’alumnat Planificació de la formació del professorat Inspecció i IAQSE Disseny i aplicació de proves d’avaluació de competències bàsiques Elaboració d’indicadors del sistema educatiu Comparació dels resultats acadèmics amb els resultats de les proves d’avaluació de competències bàsiques Centres i professorat Prioritzar aprenentatges, i seleccionar experiències integradores i que preparin per a la vida Orientar els alumnes i prendre mesures de suport A partir dels resultats de les proves, dissenyar estratègies de millora amb el suport de la inspecció educativa COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN TIC, EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN EDUCACIÓ ARTÍSTICA

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


Descargar ppt "Estudi per a la identificació de"

Presentaciones similares


Anuncios Google