La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Què és un pla Individualitzat ?

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Què és un pla Individualitzat ?"— Transcripción de la presentación:

1 Aspectes sobre atenció a la diversitat Plans Individualitzats Josefina Masip EAP T-04

2 Què és un pla Individualitzat ?
Es un eina per la planificació de mesures , actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars, complexes i necessitats excepcionals de l’alumnat.

3 Quan s’elabora un Pla Individualitzats ?
En qualsevol moment de l’escolarització i en qualsevol etapa. En alguns alumnes pot ser a l’iniciar l’escolarització per prescripció del dictament d’escolarització Sempre que les adaptacions incorporades a la programació de l’aula i les mesures de suport previstes, són insuficients per atendre l’alumne/a

4 Per què es fa? Perquè l’alumnat que no segueix la planificació establerta per la resta del grup-classe on està ubicat, tingui un camí de ruta on s’hi recullin el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars .

5 Com es fa. Responsable d’elaborar-lo és el Tutor/a amb col
Com es fa ? Responsable d’elaborar-lo és el Tutor/a amb col.laboració de l’equip docent, l’EAP, també hi pot col.laborar el propi alumne/a en funció de l’edat i singularitat i la família , si les circumstàncies ho aconsellen. - La CAD ha de promoure aquest PI i marcar les línies d’atenció en un període màxim d’un curs, i adaptar les decisions d’acord als progressos de l’alumne/a. - L’aprova el Director/a amb el vist-i-plau de la CAD. - Consta en l’expedient acadèmic de l’alumne

6 El Pla Individualitzat inclou:
Dades personals i acadèmiques Justificació Objectius i actuacions Criteris d’avaluació que es faran constar en un full de seguiment i en la documentació oficial d’avaluació Quadre horari Mesures de suport

7 Avaluació La Comissió d’avaluació amb col.laboració amb EAP fa el seguiment dels aprenentatges de l’alumne/a. Adopta les decisions que correspongui pel que fa a l’atenció educativa, procurant la màxima participació en entorns i grups ordinaris. Informa trimestrals explicant l’evolució : continguts treballats i objectius assolits, hàbits d’autonomia i desenvolupament personal i adaptació al centre i grup. Implicació de la família i enregistrament sistemàtic Documents oficials ha de constar les mesures adoptades i el pla individualitzat

8 En quina documentació administrativa s’ha de fer constar?
Etapa Infantil:a)En el registre d’informe global individualitzat anual b)En Observacions en el resum d’escolarització individual Etapa Primària: a)en el registre o full de seguiment, b)en les actes d’avaluació de final de cicle, c) en l’informe individualitzat de final d’etapa, d) en l’expedient acadèmic. Etapa Secundària: a)en el full de seguiment acadèmic, b)en les actes d’avaluació i c) en l’expedient acadèmic.


Descargar ppt "Què és un pla Individualitzat ?"

Presentaciones similares


Anuncios Google