La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

PROPOSTA PEDGÒGICA M02 - UF3 - NF1.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "PROPOSTA PEDGÒGICA M02 - UF3 - NF1."— Transcripción de la presentación:

1 PROPOSTA PEDGÒGICA M02 - UF3 - NF1

2 PROPOSTA PEDAGÒGICA Document on es recullen de manera detallada les intencions educatives del centre i la manera com abordar-les Segons normativa article 5 Reial decret 1630/2006: Tots els centres han d’elaborar una proposta pedagògica com a concreció del currículum o dels continguts educatius La proposta pedagògica estarà inclosa en el PEC

3 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
NIVELLS DE CONCRECIÓ CURRÍCULUM primer nivell de concreció 2n nivell de concreció PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE PROPOSTA PEDAGÒGICA

4 ELEMENTS PROPOSTA PEDAGÒGICA
Adequació dels objectius generals al context socioeconòmic i cultural i als alumnes QUÈ ? Organització dels continguts. QUAN ? Principis metodològics. COM? Organització espais, temps, i recursos. AMB QUÈ? Atenció diversitat. COM ATENDRE nee? Col·laboració amb les famílies. COM PROMOURE? Criteris d’avaluació. QUAN COM i PER QUÈ?

5 QUI ELABORA LA PROPOSTA PEDAGÒGICA
L’equip educatiu i direcció Estableix criteris i procediments per revisar l’aplicació del document. Ha de partir del que es fa al centre. Ha de ser realista i estar a l’abast de tots els professionals.

6 CAPACITATS Aptituds i competències per realitzar alguna cosa.
Els objectius es poden referir a diversos tipus de capacitats: Motrius: manipular, experimentar, desplaçar-se... Cognitius: raonar, relacionar, comprendre, resoldre,... Emocionals: valorar, gaudir, apreciar... Socials: participar, dialogar, compartir,...

7 CONTINGUTS TRANSVERSALS
Són aquells que no apareixen en cap de les àrees de continguts per ser treballats de manera específica, però que han de ser presents i impregnar tota l’acció educativa. Continguts transversals: Educació per a la pau Educació per al consum Educació per a la igualtat Educació per a la salut Educació ambiental

8 CATEGORIES DE CONTINGUTS
CONCEPTES (SABER) PROCEDIMENTS (SABER FER) ACTITUDS (SABER SER i ESTAR) En aquesta edat són d’especial importància els aspectes procedimentals i actitudinals, l’infant està en procés d’adquisició d’hàbits.

9 Criteris seqüència continguts
Nivell desenvolupament evolutiu de l’infant Criteris de continuïtat i progressió (els adquirits serveixen de base per als nous) Importància dels aspectes procedimentals i actitudinals En el procés d’aprenentatge es tindrà en compte dels continguts conceptuals dels més generals als més detallats o dels més simples als més complexos Presència dels temes transversals

10 PRINCIPIS METODOLÒGICS
Són les decisions metodològiques i organitzatives que emanen del currículum i es concretaran en les programacions. Cal establir una sèrie d’estratègies didàctiques al llarg de tot el cicle per garantir la coherència per aconseguir els objectius. Metodologia de l’etapa: Aprenentatges significatius Perspectiva globalitzada Activitats, experiències i joc. Ambient d’afecte i confiança

11 ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS
Organització dels espais: fugir de plantejaments rígits, cal adequar-nos a les situacions educatives: distribució d’aules, espai d’aula, espais comuns. Organització dels temps: horari general del centre, distribució horària,sortides, festes populars,... Organització dels materials: selecció i criteri d’utilització dels materials. Agrupament d’alumnes

12 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Atenció a les necessitats individuals Atenció als infants amb necessitats educatives especials Decisions: Coordinació dels diferents professionals Adaptació dels recursos Implicació de la família CARÀCTER PREVENTIU I COMPENSDOR DE L’EI

13 COORDINACIÓ FAMÍLIA -ESCOLA
Família primer agent socialitzador i a qui correspon la principal responsabilitat educativa. L’escola ha de col·laborar, cooperar complementar la tasca La unitat de criteris entre família i escola consolida els aprenentatges i els hàbits. Cal establir un sistema de comunicació, col·laboració i participació família/escola: Entrevistes, reunions Intercanvi informació: agendes, plafons, comunicats Informes Participació famíla: festes, activitats, treballs d’aula.

14 AVALUACIÓ QUÈ S’AVALUA:
Procés educatiu Pràctica docent Proposta pedagògica COM S’AVALUA: observació directa i sistemàtica, entrevista, registres QUAN S’AVALUA: Avaluació inicial Avaluació formativa Avaluació sumativa


Descargar ppt "PROPOSTA PEDGÒGICA M02 - UF3 - NF1."

Presentaciones similares


Anuncios Google