La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

L’energia és la capacitat d’un cos per a fer un treball

Presentaciones similares


Presentación del tema: "L’energia és la capacitat d’un cos per a fer un treball"— Transcripción de la presentación:

1 L’energia és la capacitat d’un cos per a fer un treball
I a la natura es pot manifestar de maneres diferents

2 Energia Mecànica: cinètica + potencial
Energia Química Energia Tèrmica Energia Mecànica: cinètica + potencial

3 I a Energia Electrica Energia Lluminosa Energia magnètica

4 El progrés tecnològic ens ha permés TRANSFORMAR la ENERGIA que te el nostre planeta i utilitzar-la per aconseguir TREBALL

5 PETROLI CARBÓ EÒLICA SOLAR BIOMASA HIDRÀULICA GEOTÈRMICA MAREMOTRIU
Per a poder utilitzar i transformar la energia quan ens faça falta, serà de vital importancia poder emmagatzemar-la o disposar d’ella fàcilment. Les FONTS d’ENERGIA a partir de les quals obtenim la major part de la energia que consumim son: PETROLI HIDRÀULICA GEOTÈRMICA CARBÓ EÒLICA MAREMOTRIU GAS NATURAL SOLAR BIOMASA NUCLEAR

6 1. Capacitat de regeneració de la natura
Les FONTS d’ENERGIA es poden CLASSIFICAR de diverses maneres: 1. Capacitat de regeneració de la natura Renovables HIDRÀULICA SOLAR EÒLICA MAREMOTRIU GEOTÈRMICA BIOMASA No Renovables CARBÓ PETROLI NUCLEAR GAS NATURAL

7 Elements d’una Central Tèrmica
Centrals Tèrmiques Elements d’una Central Tèrmica Centrals Nuclears TURBINA Centrals Hidràuliques ALTERNADOR EVAPORADOR Centrals Eòliques Centrals Solars CONDENSADOR CALDERA Biomasa Gas Natural Carbó Maremotriu Fuel Vore animació

8 Centrals Tèrmiques Tipus de Combustibles Centrals Nuclears Aquestes centrals es situen a prop de les mines per evitar costos de transport si es tracta de carbó nacional o prop dels centres de consum si es importat Carbó Centrals Hidràuliques Aquestes centrals es situen prop de la costa i, preferentment, dels refineries. Fuel Centrals Eòliques Arriba a la central en gasoductes a alta pressió. Gas Natural Centrals Solars Les centrals que estan dissenyades per utilitzar diferents combustibles, per exemple carbó i gas natural, s'anomenen termoelèctriques mixtes. Biomasa Hi ha molts tipus de calderes i les calderes disposaran de cremadors adequats al tipus de combustible que utilitzen. Maremotriu

9 Xemeneies Centrals Tèrmiques Centrals Nuclears Centrals Hidràuliques
Eòliques Centrals Solars Biomasa Maremotriu

10 AVANTATGES INCONVENIENTS
Centrals Tèrmiques AVANTATGES Elevat rendiment Accessibilitat de les matèries primes: Carbó, fuel, o gas natural. Baix cost de manteniment comparat amb una nuclear. (Producció > 50%) Centrals Nuclears Centrals Hidràuliques Centrals Eòliques INCONVENIENTS Impacte ambiental en la seua construcció. Producció amb recursos no renovables. Emissió de gasos provenents de la combustió: CO2 Efecte hivernacle NOx, SOx Pluja àcida Centrals Solars Biomasa Maremotriu

11 Centrals Tèrmiques Energia Nuclear Centrals Nuclears L'energia nuclear és aquella que s'allibera com a resultat de qualsevol reacció nuclear. Aquesta energia es pot obtindre per fissió o per fusió. Centrals Hidràuliques Centrals Eòliques Centrals Solars Biomasa Maremotriu

12 2H + 3H ----> 4He+ 1 neutrón + 17,6 MeV
Centrals Tèrmiques Central Nuclear: Fussió Centrals Nuclears Centrals Hidràuliques Centrals Eòliques Al sòl la temperatura és suficient perquè es produeixi la fusió. Això dóna origen a l'Energia que el sol irradia per tot el sistema planetari. Centrals Solars Biomasa 2H + 3H ----> 4He+ 1 neutrón +  17,6 MeV Maremotriu

13 235U + 1 neutrón ----> 142Ba + 91Kr + 3neutrones + 210 MeV
Centrals Tèrmiques Central Nuclear: Fissió Centrals Nuclears Al reactor nuclear el que es produeix és una reacció en cadena en la qual un neutró colpeja un àtom, produeix la fissió i en aquest moment s’allibera energia calorífica i s’alliberen més neutrons que van colpejant posteriorment altres àtoms i alliberant més energia calorífica. Centrals Hidràuliques Centrals Eòliques Centrals Solars (nota: 1 eV = Julio.) Biomasa 235U + 1 neutrón ----> 142Ba + 91Kr + 3neutrones MeV Maremotriu

14 Central Nuclear de Fissió
Centrals Tèrmiques Central Nuclear de Fissió Centrals Nuclears La generació d’energia elèctrica es farà també a partir d’una turbina i un alternador, la turbina es mourà per l’acció del vapor generat al calfar l’aigua d’una caldera. La particularitat de les centrals nuclears és que el calor necessari s’obtén de la FISSIÓ d’un nucli atòmic (p.e Urani). Centrals Hidràuliques Centrals Eòliques Centrals Solars Biomasa Maremotriu Funcionament

15 Central Nuclear Fissió: Reactor I Torres de refrigeració
Centrals Tèrmiques Central Nuclear Fissió: Reactor I Torres de refrigeració Centrals Nuclears Centrals Hidràuliques Centrals Eòliques Centrals Solars Biomasa Maremotriu

16 Central Nuclear: Torres de refrigeració
Centrals Tèrmiques Central Nuclear: Torres de refrigeració Centrals Nuclears Centrals Hidràuliques Centrals Eòliques Centrals Solars Biomasa Maremotriu

17 AVANTATGES INCONVENIENTS
Centrals Tèrmiques AVANTATGES Elevat rendiment, durant la fissió s’alcancen ↑ temperatures. No s’alliberen a l’atmosfera gasos de combustió. Centrals Nuclears INCONVENIENTS Centrals Hidràuliques Impacte ambiental en la seua construcció. Producció amb recursos no renovables. Producció de residus radiactius. ↑ cost de manteniment Emissió de gran quantitat de vapor d’aigua :. + ↑ Humitat de la zona + ↑ Temperatura de la zona + ↑ Temperatura dels rius Centrals Eòliques Centrals Solars Biomasa Maremotriu

18 CENTRALS HIDRÀULIQUES Centrals Tèrmiques Centrals Nuclears Centrals
Eòliques Centrals Solars Biomasa En el diseny de les turbines d’una central hidràulica influïxen bàsicament dos factors: CABDAL i ALTURA DEL BOT Maremotriu

19 TURBINES Centrals Tèrmiques Centrals Nuclears Centrals Hidràuliques
Eòliques Centrals Solars Biomasa Maremotriu

20 AVANTATGES INCONVENIENTS
Centrals Tèrmiques AVANTATGES Producció amb recursos renovables. Regulació del cabdal dels rius (pot evitar inundacions) Transformació a zones de regadiu                 “No contamina” (no emet gasos "hivernacle" ni provoca pluja àcida). Permet realitzar activitats de recreació (rem, banyar-se, etc) Centrals Nuclears Centrals Hidràuliques Centrals Eòliques INCONVENIENTS Impacte ambiental en la seua construcció. Inundació de la zona afectada, pèrdua patrimoni històric i cultural Dependència del any hidrològic Alteració del curs natural dels rius Centrals Solars Biomasa Maremotriu

21 Centrals Tèrmiques CENTRALS EÒLIQUES Centrals Nuclears L'aire calent (al voltant de l'equador) és més lleuger que l'aire fred, per la qual cosa pujarà fins a una altura aproximada de 10 km i s'estendrà cap al nord i cap al sud. Centrals Hidràuliques Centrals Eòliques Centrals Solars Ex: Brisa marina: Durant el dia la terra es calfa més ràpidament que el mar, calfa l’aire terrestre i aquest puja deixant lloc al vent que ve de la mar Biomasa Maremotriu

22 PARTS D’UN AEROGENERADOR
Centrals Tèrmiques PARTS D’UN AEROGENERADOR Centrals Nuclears Anemómetre i veleta Pales del rotor Centrals Hidràuliques Centrals Eòliques Centrals Solars Multimplicador de velocitat (x50) Generador kW Controlador electrònic de posició Biomasa Maremotriu

23 Centrals Tèrmiques Centrals Nuclears Centrals Hidràuliques Les pales del rotor d'un aerogenerador s'assemblen molt a les ales d'un avió i estan fabricades amb polièster o epoxy reforçat amb fibra de vidre. Centrals Eòliques Centrals Solars Els aerogeneradors estan dissenyats per a rendir al màxim a velocitats al voltant de 15 m/s. És millor no dissenyar aerogeneradors que maximitzen el seu rendiment a vents més forts, ja que els vents tan forts no són comuns. Biomasa Maremotriu

24 Producció amb recursos renovables. “No contamina”
Centrals Tèrmiques AVANTATGES Producció amb recursos renovables.                 “No contamina” (no emet gasos "hivernacle" ni provoca pluja àcida). Centrals Nuclears Centrals Hidràuliques INCONVENIENTS Centrals Eòliques Baix Rendiment Depèn de la continuïtat i força del vent. Fort impacte paisatgístic sobre la zona en la que s’instal·la el parc. Centrals Solars Biomasa Maremotriu

25 Energia Solar Conversió fotovoltaica: Via tèrmica:
Centrals Tèrmiques Energia Solar Centrals Nuclears Sistemes d'aprofitament de l'energia solar: Conversió fotovoltaica: Transformació de la radiació directament en energia elèctrica. (Rendiment 15%) Centrals Hidràuliques Centrals Eòliques Via tèrmica: Transformació de la radiació solar en energia tèrmica. (Rendiment 65%) Centrals Solars Biomasa Maremotriu

26 Energia Solar Fotovoltaica
Centrals Tèrmiques Energia Solar Fotovoltaica Centrals Nuclears AVANTATGES Font Renovable INCONVENIENTS Centrals Hidràuliques Costos de fabricació siguin molt elevats. El rendiment de la transformació és molt baix, del 10 al 15% Centrals Eòliques Centrals Solars Biomasa Maremotriu

27 Aigua calenta sanitària Calefacció
Centrals Tèrmiques Energia Solar Tèrmica Aigua calenta sanitària Calefacció Climatització de piscines cobertes i descobertes Centrals Nuclears Centrals Hidràuliques Centrals Eòliques Centrals Solars Biomasa Maremotriu

28 Central Solar Elèctrica
Tèrmiques Central Solar Elèctrica Centrals Nuclears Centrals termosolars Obtenen energia elèctrica a través de l'energia tèrmica obtinguda de la radiació solar. La radiació solar es concentra sobre un fluid (aigua, oli tèrmic, sodi,etc.) aquest passa per un intercanviador i produeix el vapor que acciona la turbina i el generador, en el qual s'obté l'energia elèctrica con en qualsevol central tèrmica. Centrals Hidràuliques Centrals Eòliques Centrals Solars Biomasa Maremotriu

29 Per a obtindre combustibles
Centrals Tèrmiques Biomasa Centrals Nuclears S’anomena biomassa a les restes d’animals i de plantes que poden utilitzar-se per obtindre energia Centrals Hidràuliques Directament Com a combustible Biomassa Centrals Eòliques Per a obtindre combustibles Líquids o gasosos Centrals Solars Biomasa Biogàs Biocombustible Maremotriu

30 Cost de transport de la materia prima
Centrals Tèrmiques AVANTATGES Font Renovable Ajuda a desfer-nos dels nostres propis residus i per tant a reciclar i reutilitzar Centrals Nuclears INCONVENIENTS Centrals Hidràuliques Cost de transport de la materia prima La combustió suposa l'aparició de productes contaminants : Patícules CO, CO2, SOx, NOx (menys que en els combustibles fòssils) Residus sòlids Residus líquids Centrals Eòliques Centrals Solars Biomasa Maremotriu

31 Centrals Tèrmiques Central Maremotriu Centrals Nuclears Els sistemes bàsics sobre els que s'està aprofundint per aprofitar l'energia mareomotriu són:   · L'energia de les marees. · L'energia de les ones. Centrals Hidràuliques Centrals Eòliques Centrals Solars Biomasa Maremotriu

32 Condicions atmosfèriques adverses.
Centrals Tèrmiques AVANTATGES Font Renovable Centrals Nuclears INCONVENIENTS Centrals Hidràuliques Efecte corrosiu de l'aigua salada sobre les parts metàl·liques de les instal·lacions. Condicions atmosfèriques adverses. Dificultat en el transport de l'energia produïda fins als punts de consum. Elevats costos que representen la majoria d'instal·lacions. Centrals Eòliques Centrals Solars Biomasa Maremotriu


Descargar ppt "L’energia és la capacitat d’un cos per a fer un treball"

Presentaciones similares


Anuncios Google