La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Generació d’energia elèctrica

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Generació d’energia elèctrica"— Transcripción de la presentación:

1 Generació d’energia elèctrica

2 Generació d’energia elèctrica
Tipus de centrals: Centrals hidràuliques. Centrals tèrmiques. Centrals nuclears.

3 centrals hidràuliques

4 Tipus de centrals Pel cabdal d’aigua: Pel tipus de construcció:
Aigua fluent. Aigua embassada: Per derivació. Per acumulació Pel tipus de construcció: - Gravetat - De volta o d’arc senzill

5 Per construcció D’arc de volta De contrafort De gravetat

6 funcionament bàsic Epg Ec TRF Alçada provocada pel desnivell Ep
Ec rotació Ep elèctrica Canonades Turbines Alternador (GAC) TRF CONSUM Xarxa de distribució

7 Esquema general Central funcionament

8 tipus de turbina kaplan pelton francis
Turbines tres exemples de muntatges

9 característiques i aplicacions
francis pelton kaplan S’usen per cabals grans i constants. Per desnivells fins a 800m. Són molt eficients. També anomenada VGR S’usen per cabals grans i poc constants Són molt eficients donades les aletes en forma de pales. Funcionen per fluxe axial. Són molt eficients per petits cabals d’aigua.

10 Exemples d’aplicació Kaplan-Pelton

11 centrals termoelèctriques
En les centrals tèrmiques convencionales (o termoelèctriques convencionals) es produeix electricitat a partir de combustibles fòssils com el carbó, fueloil o gas natural, mitjantçant un cicle termodinàmic de aigua-vapor.

12 Tipus segons el combustible
Centrals de carbó. On el combustible ha de ser ser triturat previament. Centrals de fueloil. On el combustible s’escalfa per una utilització més fàcil. Centrals de gas natural. Que no precisa emmagatzanatge, arribant així directament des dels gaseoductes.  Centrals mixtes. Que poden utilitzar diferents combustibles, sent necessaris els tractaments previs anteriorment esmentats.

13 centrals de cicle combinat
La central tèrmica de cicle combinat es aquella on es genera electricitat mitjantçant la utilització conjunta de dos turbines: Un turbogrup de gas Un turbogrup de vapor És a dir, per la transformació de l’energia del combustible en electricitat se superposen dos cicles: El cicle de Brayton (turbina de gas): pren l’aire directament de l’atmosfera i es somet a un calentament i compressió per aprofitar com energia mecànica o elèctrica. El cicle de Rankine (turbina de vapor): on es relaciona el consum de calor amb la producció de treball o creació d’energia a partir de vapor de aigua. 

14 funcionament

15 centrals nuclears Una central nuclear és una instal·lació dissenyada per a produir energia elèctrica a partir de l'energia calorífica que proporciona un reactor nuclear, on es produeixen reaccions en cadena de fissió nuclear controlada d'urani natural o bé enriquit amb una proporció de l'isòtop urani-235 més alta que la natural. Generalment el combustible emprat és òxid d'urani (UO2). A més del reactor, una central nuclear consta sempre d'una turbina de vapor, un alternador, dos o tres circuits -primari, secundari i terciari- i una o diverses torres de refrigeració del fluid condensador, que sol ser aigua. L'eficiència total és d'entre el 30% i el 40%. Poden ser de fissió (típiques) o fusió nuclear.

16 funcionament centrals nuclears
Nuclear power plant with Pressurized water reactor (PWR) 1.reactor block 2.cooling tower 3.Reactor 4.control rod 5.support for pressure 6.steam generator 7.fuel element 8.turbine 9.generator 10.transformer 11.condenser 12.gaseous 13.liquid 14.air 15.air (humid) 16.river 17.cooling-water circulation 18.primary circuit 19.secondary circuit 20.water vapor 21pump

17 centrals nuclears: tipus
L'ONU els classifica de la següent manera: Reactor d'aigua pressuritzada (PWR i VVER): El 1997 n'hi havia 251 al món, sumant una potència total de més de MWe, que representa prop del 60% de la producció mundial d'energia a les centrals nuclears. Fan servir aigua a alta pressió per a produir vapor als generadors de vapor. Tenen tres circuits. Reactor d'aigua bullent (BWR): El segon més comú al món. L'aigua bull, generant vapor directament al nucli del reactor. Tenen només dos circuits. Reactor d'aigua pesada pressuritzada (PHWR): Fa servir aigua pesada (òxid de deuteri, D2O) a alta pressió com a moderador de neutrons i com a refrigerant. Reactor de gas (GCR: AGR i Magnox): Fan servir grafit com a moderador dels neutrons i diòxid de carboni en estat gasós com a refrigerant. Reactor moderat per grafit i refrigerat per aigua lleugera (LGR i RBMK): Models d'origen rus. L'"aigua lleugera" és aigua normal (H2O). Reactor ràpid (LBR, o LMFBR): No desaccelera els neutrons de la reacció en cadena i refrigera amb sodi líquid. Estan en fase de prototip i d'investigació

18 ubicació estatal

19 Seguretat tractament de residus
Links d’interés publicaciones/serie_divulgativa/_csnvigilaok.pdf

20 suministrament de l’energia


Descargar ppt "Generació d’energia elèctrica"

Presentaciones similares


Anuncios Google