La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

TEMA 10. LA GESTIÓ DE L'ESPAI, DEL TEMPS I ELS RECURSOS MATERIALS. ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR Organització i gestió en centres educatius d'Educació

Presentaciones similares


Presentación del tema: "TEMA 10. LA GESTIÓ DE L'ESPAI, DEL TEMPS I ELS RECURSOS MATERIALS. ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR Organització i gestió en centres educatius d'Educació"— Transcripción de la presentación:

1 TEMA 10. LA GESTIÓ DE L'ESPAI, DEL TEMPS I ELS RECURSOS MATERIALS. ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR Organització i gestió en centres educatius d'Educació Infantil i Educació Primària Profesorado: Antonio Giner Gomis (coordinador) Vicente Carrasco Embuena José Antonio Corral Fuentes Aurora Fourcade López Marcos Jesús Iglesias Martínez Cristina Lapeña Pérez Inés Lozano Cabezas María Ángeles Martínez Ruiz Francisco Pastor Verdú Joaquín Ripoll Ferrándiz Pilar Tormo Jordá

2 Continguts Lespai escolar Els recursos i materials Organizatió de la jornada escolar

3 Lespai escolar És un element material que pot definir-se com el continent i el contingut de les situacions estructurades d'ensenyament/aprenentatge. És continent, perquè permet que en el seu interior es duen a terme situacions d'instrucció i de formació. És contingut perquè condiciona en gran mesura els sabers, destreses i actituds que s'imparteixen

4 Significats de l'espai escolar Pedagògic Metodològic Psicològic Sociològic ESPAI

5 Factors que condicionen l'espai Altres factors (acústica, accesibilitat) Factors econòmics (rendibilitat de la construcció i manteniment) Capacitat de l'edifici Demografia Externs Situació geogràfica (orientació, il·luminació, calefacció...)

6 Nucli de serveis Focus sociocultural Facilitació de relacions Interns Suficiència en quantitat i qualitat Factors que condicionen l'espai

7 Altra manera de veure els condicionats de lespai escolar

8 Condicions de l'espai escolar INTERRELACIONAT VARIAT POLIVALENT CONVERTIBLE AMPLIABLE

9 Tipologies dedificis escolars Hellín (Albacete) Anys 1920

10 Tipologies dedificis escolars CEIP Fabian y Fuero. Villar Arzobispo (València) Anys 1920

11 Tipologies dedificis escolars El Rulo (Albacete) Anys 1950

12 Tipologies dedificis escolars Mingogil (Albacete) Anys 1960

13 Tipologies dedificis escolars CEIP E. Varela (Alacant) CEIP Serra Mariola (Alacant) Anys 1970

14 CEIP Sant Blai (Alacant) CEIP Enric Valor (Alacant) Anys 1980 Tipologies dedificis escolars

15 CEIP Voramar (Alacant) Anys 1990 Tipologies dedificis escolars

16 Solucions Organitzatives Classes, biblioteca, sala d'usos múltiples, gimnàs, laboratoris, tutories, despatxos de direcció, secretaria ESPAI OBERT ESPAI OBERT AULARI ESPAI POLIVALENT ESPAI POLIVALENT

17 Altres solucions arquitectòniques convencionals Agrupació lineal Agrupacions nuclears Nucli Agrupacions mixtes

18 Model de distribució interna i externa Àrea de classe Àrea desplai

19 Un model de distribució interior: ELS RACONS Racó de la cuina Racó de la cuina Racó dels oficis Racó dels oficis Racó de Lart Racó de Lart Racó de la natura Racó de la natura Racó dels jocs Racó dels jocs

20 Lassemblea en Educació Infantil

21 Els Recursos de lEscola

22 Mobiliari Anys 1940-1950

23 Els Recursos de lEscola Actualitat

24 Els Recursos de lEscola

25

26 Recursos, recursos escolars i didàctics Elements personals i materials dels centres Mitjà per aconseguir alguna cosa Els utilitzats específicament en lensenyament RECURS RECURSOS ESCOLARS RECURSOS DIDÀCTICS (Material didàctic)

27 Tipologia dels recursos RECURSOS PERSONALS MATERIALS DEL CENTRE EXTRAESCOLARS MOBILIARI TRADICIONAL TECNOLÒGIC RECURSOS EXTRAESCOLARS

28 Classificació dels recursos didàctics Material concret Material simbòlic Material divers en torn a centres dinterès temàtic Elaborat pel mestre Elaboració comercial MATERIAL DIDÀCTIC Material manipulable Material gràfic Material audiovisual TIC Material lúdic Adquisició dhàbits Desenrotllament motor Educació sensorial Activitats llenguatge Lectoescritura Automatismes matemàtics Naturalesa i entorn cultural

29 Funcions del material didàctic 1 Facilita lassimilació dels continguts 2 Guia i orienta en el procés de pensar 3 Motiva i manté linterès de lalumne 4 Facilita la transferència De laprenentatge 5 Aproxima la realitat sensorial al món de labstracció

30 Condicions del material autènticament didàctic Creatiu Ben seleccionat (segons la seua finalitat) Exempt de riscos Simple (fàcil utilització) Consistent (poc deteriorable) Motivador Adequat (característiques nens i als objectius i continguts)

31 Tipologies de materials didàctiques

32 Llibres de text, anys 1910-20

33 Tipologies de materials didàctiques Llibres de text, anys 1950-60

34 Tipologies de materials didàctiques Llibres de text, anys 1950-60

35 Tipologies de materials didàctiques Actualitat

36 Tipologies de materials didàctiques

37

38

39 EL TEMPS ESCOLAR

40 El temps com element educatiu El temps és un recurs fonamental que permet les interrelacions que es produeixen entre les persones en lorganització educativa, i que hem dadministrar amb cura. Ha de tractar-se com a recurs institucional i ha de distribuir-se en funció dels objectius prèviament seleccionats.

41 Unitats de temps relacionades amb lensenyament Relacionades amb les finalitats de leducació Ensenyament obligatori Etapes educatives Relacionades amb objectius a termini mitjà Cicles Cursos escolars Relacionades amb el curt termini Trimestres Avaluacions, unitats didàctiques Mesos, quinzenes, setmanes Unitats relacionades amb la programació immediata Jornada Sessió

42 Utilitat de les unitats per als diferents nivells de lorganització Sistema educatiu -Administració Òrgans col·legiats Equip de gestió Equips docents ProfessoratAlumnes Edat obligatòria XX EtapaXXXX CicleXXXXX CursXXXXX TrimestreXXXXXX Unitats didàctiques XX SetmanaXXXXX JornadaXXXXX SessióXX

43 La normativa relacionada amb el temps Referida als centres Calendari escolar Limitacions i condicions dels horaris dels centres Referida al professorat Horaris dels professors en centres públics Convenis en centres privats Referida als alumnesHoraris en les diferents etapes Referida al curriculum Ensenyaments mínims Distribució per àrees en CCAA Distribució en CCAA amb llengua pròpia

44 El temps dels alumnes TEMPS AL CENTRE EDUCATIU Temps de classe Temps dexplicacions i dorganització dels continguts Temps dactivitats dins la classe Temps destudi Temps dactivitats complementàries Temps de descans TEMPS FÒRA DEL CENTRE RELACIONAT AMB TASQUES ACADÈMIQUES Temps per a treballs complementaris Temps destudi Temps de formació general

45 Lutilització del temps del professorat TASQUES Temps al centreTemps afegit a lhabitual Vinculades directament al procés educatiu de lalumnat Docència, tutoria, preparació de laula, participació en activitats complementàries Coordinació i planificació curricular Programació, coordinació amb equips docents... Formació i desenrotllament professional, disseny, elaboració i experimentació de materials curriculars Assistència a cursos i seminaris, elaboració i selecció de materials Relacions amb lentorn escolar Relacions amb les famílies i lentorn immediat Participació i gestió Tasques com a membres dòrgans unipersonals, col·legiats...)

46 Lhorari escolar TRETS CARACTERÍSTICS És un pla estructurat, ordenat, seqüenciat. Reflecteix les diferents matèries del programa escolar i la seva ubicació. Es refereix a una quantitat concreta de temps. El començament i la fi de les sessions de treball queden ben delimitades. Les unitats cronològiques relacionals són la setmana, el dies, l'hora i les seues fraccions. Es preveuen espais per a recuperar la fatiga intel·lectual que provoca l'exercici acadèmic. Indica el nivell educatiu, el grup de persones al que afecta i el curs escolar al qual correspon Distribució racional del temps dedicat a les activitats instructives i formatives de les institucions docents

47 Tipologia dels horaris SEGONS LACTIVITAT EXECUTADA BLOC Tots els grups reben la mateixa matèria a la mateixa hora MOSAIC Cada grup rep distinta matèria a cada hora (Distribució dels especialistes) COMBINAT (Per a grups heterogenis. Es divideix el grup en subgrups segons nivell instructiu per a rebre la mateixa matèria) MODULAR La unitat de distribució de sessions és el mòdul (10,15,20,30 minuts). Sempra en models organitzatius densenyament personalitzat (programació en equip) SEGONS LA PERMANÈNCIA DE LACTIVITAT SESSIÓ ÚNICA Tot el temps es concentra en un període de matí, vesprada o nit. Interrupcions sols en els descansos o pauses establerts SESSIÓ DOBLE El treball acadèmic sinterromp després de la sessió del matí i es reprèn després del dinar SESSIÓ COMBINADA Consisteix a tenir sessió continuada alguns dies de la setmana i sessió doble els restants.

48 Factors y variables que condicionen lhorari EDAT I CARACTERÍSTIQUES PSICOEVOLUTIVES DELS ALUMNES Els nens xicotets necessiten períodes grans (De 1 a 1,5 hores per àmbit, àrea o matèria) amb canvis freqüents en el ritme de treball i pas constant d'una activitat a una altra SITUACIÓ DE LES MATÈRIES EN LA JORNADA Cal considerar la corba de treball i líndex ponogènic (fatiga de cada disciplina) SITUACIÓ DELS DESCANSOS I LA SEUA DURADA APROFITAMENT DEL TEMPS No és recomanable col·locar-los massa aviat, ni dilatar-los tant que els alumnes arriben a ells esgotats (1 pausa de 20-25 ó 2 pauses de 15-20) Els mestres han de gestionar bé el temps: preparant la tasca, evitant els temps morts, estructurant les sessions…

49 Corba de treball (Kraepelin) (Estadis del rendiment escolar) Adaptació Màxim rendiment Aparició fatiga Disminució Descens total

50 Índex ponogènic (Índex de fatiga de les matèries) Matèries amb índex de fatigabilitat superior E. Física, Matemàtiques, Llengua materna i Llengua estrangera Matèries amb índex de fatigabilitat mitjà Història, Geografia, Ciències Naturals i Religió Matèries amb índex de fatigabilitat inferior Cant, Dibuix, Manualitats

51

52 http://www.adossis.es/kronowin.htm

53

54

55

56 BOLÍVAR, A. (2000) Los centros escolares como organizaciones que aprenden. Promesas y realidades. Madrid: La Muralla. CANTÓN MAYO, I. (1996) La organización Escolar. Práctica y fundamentos. Barcelona: Oikos-Tau. GARCÍA REQUENA, F. (1997) Organización escolar y gestión de centros educativos. Málaga: Aljibe. RAMO TRAVER, Z. y RODRIGUEZ CARREÑO, M. (1997) Guía de la organización de los colegios de Primaria y de las Escuelas Infantiles. Madrid: Escuela Española. BIBLIOGRAFÍA


Descargar ppt "TEMA 10. LA GESTIÓ DE L'ESPAI, DEL TEMPS I ELS RECURSOS MATERIALS. ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR Organització i gestió en centres educatius d'Educació"

Presentaciones similares


Anuncios Google