La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Tema 10. LA GESTIÓ DE L'ESPAI, DEL TEMPS I ELS RECURSOS MATERIALS

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Tema 10. LA GESTIÓ DE L'ESPAI, DEL TEMPS I ELS RECURSOS MATERIALS"— Transcripción de la presentación:

1 Tema 10. LA GESTIÓ DE L'ESPAI, DEL TEMPS I ELS RECURSOS MATERIALS
Tema 10. LA GESTIÓ DE L'ESPAI, DEL TEMPS I ELS RECURSOS MATERIALS. ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR Profesorado: Antonio Giner Gomis (coordinador) Vicente Carrasco Embuena José Antonio Corral Fuentes Aurora Fourcade López Marcos Jesús Iglesias Martínez Cristina Lapeña Pérez Inés Lozano Cabezas María Ángeles Martínez Ruiz Francisco Pastor Verdú Joaquín Ripoll Ferrándiz Pilar Tormo Jordá Organització i gestió en centres educatius d'Educació Infantil i Educació Primària

2 Continguts L’espai escolar Els recursos i materials
Organizatió de la jornada escolar

3 L’espai escolar És un element material que pot definir-se com el continent i el contingut de les situacions estructurades d'ensenyament/aprenentatge. És continent, perquè permet que en el seu interior es duen a terme situacions d'instrucció i de formació. És contingut perquè condiciona en gran mesura els sabers, destreses i actituds que s'imparteixen

4 Significats de l'espai escolar
Pedagògic Metodològic Psicològic Sociològic ESPAI

5 Factors que condicionen l'espai
Altres factors (acústica, accesibilitat) Factors econòmics (rendibilitat de la construcció i manteniment) Capacitat de l'edifici Demografia Externs Situació geogràfica (orientació, il·luminació, calefacció...)

6 Factors que condicionen l'espai
Nucli de serveis Focus sociocultural Facilitació de relacions Interns Suficiència en quantitat i qualitat

7 Altra manera de veure els condicionats de l’espai escolar

8 Condicions de l'espai escolar
INTERRELACIONAT VARIAT POLIVALENT CONVERTIBLE AMPLIABLE

9 Tipologies d’edificis escolars
Anys 1920 Hellín (Albacete)

10 Tipologies d’edificis escolars
Anys 1920 CEIP Fabian y Fuero. Villar Arzobispo (València)

11 Tipologies d’edificis escolars
Anys 1950 El Rulo (Albacete)

12 Tipologies d’edificis escolars
Anys 1960 Mingogil (Albacete)

13 Tipologies d’edificis escolars
Anys 1970 CEIP E. Varela (Alacant) CEIP Serra Mariola (Alacant)

14 Tipologies d’edificis escolars
Anys 1980 CEIP Enric Valor (Alacant) CEIP Sant Blai (Alacant)

15 Tipologies d’edificis escolars
Anys 1990 CEIP Voramar (Alacant)

16 Solucions Organitzatives
ESPAI OBERT AULARI POLIVALENT Classes, biblioteca, sala d'usos múltiples, gimnàs, laboratoris, tutories, despatxos de direcció, secretaria

17 Altres solucions arquitectòniques convencionals
Nucli Agrupació lineal Agrupacions nuclears Agrupacions mixtes

18 Model de distribució interna i externa
Àrea de classe Àrea d’esplai

19 Un model de distribució interior: ELS RACONS
Racó de la cuina Racó dels oficis L’art Racó de la natura dels jocs

20 L’assemblea en Educació Infantil

21 Els Recursos de l’Escola

22 Els Recursos de l’Escola
Anys Mobiliari

23 Els Recursos de l’Escola
Actualitat

24 Els Recursos de l’Escola

25 Els Recursos de l’Escola

26 Recursos, recursos escolars i didàctics
Elements personals i materials dels centres Mitjà per aconseguir alguna cosa Els utilitzats específicament en l’ensenyament RECURSOS ESCOLARS RECURS RECURSOS DIDÀCTICS (Material didàctic)

27 Tipologia dels recursos
PERSONALS MATERIALS DEL CENTRE EXTRAESCOLARS MOBILIARI TRADICIONAL TECNOLÒGIC RECURSOS EXTRAESCOLARS

28 Classificació dels recursos didàctics
Material concret Material simbòlic Material manipulable Material gràfic Material audiovisual TIC MATERIAL DIDÀCTIC Material lúdic Adquisició d’hàbits Desenrotllament motor Educació sensorial Activitats llenguatge Lectoescritura Automatismes matemàtics Naturalesa i entorn cultural Material divers en torn a centres d’interès temàtic Elaborat pel mestre Elaboració comercial

29 Funcions del material didàctic
1 Facilita l’assimilació dels continguts 2 Guia i orienta en el procés de pensar 3 Motiva i manté l’interès de l’alumne 4 Facilita la transferència De l’aprenentatge 5 Aproxima la realitat sensorial al món de l’abstracció

30 Condicions del material autènticament didàctic
Creatiu Ben seleccionat (segons la seua finalitat) Exempt de riscos Simple (fàcil utilització) Consistent (poc deteriorable) Motivador Adequat (característiques nens i als objectius i continguts)

31 Tipologies de materials didàctiques

32 Tipologies de materials didàctiques
Llibres de text, anys

33 Tipologies de materials didàctiques
Llibres de text, anys

34 Tipologies de materials didàctiques
Llibres de text, anys

35 Tipologies de materials didàctiques
Actualitat

36 Tipologies de materials didàctiques

37 Tipologies de materials didàctiques

38 Tipologies de materials didàctiques

39 EL TEMPS ESCOLAR

40 El temps com element educatiu
El temps és un recurs fonamental que permet les interrelacions que es produeixen entre les persones en l’organització educativa, i que hem d’administrar amb cura. Ha de tractar-se com a recurs institucional i ha de distribuir-se en funció dels objectius prèviament seleccionats.

41 Unitats de temps relacionades amb l’ensenyament
Relacionades amb les finalitats de l’educació Ensenyament obligatori Etapes educatives Relacionades amb objectius a termini mitjà Cicles Cursos escolars Relacionades amb el curt termini Trimestres Avaluacions, unitats didàctiques Mesos, quinzenes, setmanes Unitats relacionades amb la programació immediata Jornada Sessió

42 Utilitat de les unitats per als diferents nivells de l’organització
Sistema educatiu -Administració Òrgans col·legiats Equip de gestió Equips docents Professorat Alumnes Edat obligatòria X Etapa Cicle Curs Trimestre Unitats didàctiques Setmana Jornada Sessió

43 La normativa relacionada amb el temps
Referida als centres Calendari escolar Limitacions i condicions dels horaris dels centres Referida al professorat Horaris dels professors en centres públics Convenis en centres privats Referida als alumnes Horaris en les diferents etapes Referida al curriculum Ensenyaments mínims Distribució per àrees en CCAA Distribució en CCAA amb llengua pròpia

44 El temps dels alumnes TEMPS AL CENTRE EDUCATIU Temps de classe
Temps d’explicacions i d’organització dels continguts Temps d’activitats dins la classe Temps d’estudi Temps d’activitats complementàries Temps de descans TEMPS FÒRA DEL CENTRE RELACIONAT AMB TASQUES ACADÈMIQUES Temps per a treballs complementaris Temps de formació general

45 L’utilització del temps del professorat
TASQUES Temps al centre Temps afegit a l’habitual Vinculades directament al procés educatiu de l’alumnat Docència, tutoria, preparació de l’aula, participació en activitats complementàries Coordinació i planificació curricular Programació, coordinació amb equips docents... Formació i desenrotllament professional, disseny, elaboració i experimentació de materials curriculars Assistència a cursos i seminaris, elaboració i selecció de materials Relacions amb l’entorn escolar Relacions amb les famílies i l’entorn immediat Participació i gestió Tasques com a membres d’òrgans unipersonals, col·legiats...)

46 L’horari escolar Distribució racional del temps dedicat a les activitats instructives i formatives de les institucions docents TRETS CARACTERÍSTICS És un pla estructurat, ordenat, seqüenciat. Reflecteix les diferents matèries del programa escolar i la seva ubicació. Es refereix a una quantitat concreta de temps. El començament i la fi de les sessions de treball queden ben delimitades. Les unitats cronològiques relacionals són la setmana, el dies, l'hora i les seues fraccions. Es preveuen espais per a recuperar la fatiga intel·lectual que provoca l'exercici acadèmic. Indica el nivell educatiu, el grup de persones al que afecta i el curs escolar al qual correspon

47 Tipologia dels horaris
SEGONS L’ACTIVITAT EXECUTADA BLOC Tots els grups reben la mateixa matèria a la mateixa hora MOSAIC Cada grup rep distinta matèria a cada hora (Distribució dels especialistes) COMBINAT (Per a grups heterogenis. Es divideix el grup en subgrups segons nivell instructiu per a rebre la mateixa matèria) MODULAR La unitat de distribució de sessions és el mòdul (10,15,20,30 minuts). S’empra en models organitzatius d’ensenyament personalitzat (programació en equip) SEGONS LA PERMANÈNCIA DE L’ACTIVITAT SESSIÓ ÚNICA Tot el temps es concentra en un període de matí, vesprada o nit. Interrupcions sols en els descansos o pauses establerts DOBLE El treball acadèmic s’interromp després de la sessió del matí i es reprèn després del dinar SESSIÓ COMBINADA Consisteix a tenir sessió continuada alguns dies de la setmana i sessió doble els restants.

48 Factors y variables que condicionen l’horari
EDAT I CARACTERÍSTIQUES PSICOEVOLUTIVES DELS ALUMNES Els nens xicotets necessiten períodes grans (De 1 a 1,5 hores per àmbit, àrea o matèria) amb canvis freqüents en el ritme de treball i pas constant d'una activitat a una altra SITUACIÓ DE LES MATÈRIES EN LA JORNADA Cal considerar la corba de treball i l’índex ponogènic (fatiga de cada disciplina) No és recomanable col·locar-los massa aviat, ni dilatar-los tant que els alumnes arriben a ells esgotats (1 pausa de 20-25’ ó 2 pauses de 15-20’) SITUACIÓ DELS DESCANSOS I LA SEUA DURADA Els mestres han de gestionar bé el temps: preparant la tasca, evitant els temps morts, estructurant les sessions… APROFITAMENT DEL TEMPS

49 Corba de treball (Kraepelin) (Estadis del rendiment escolar)
Màxim rendiment Aparició fatiga Descens total Adaptació Disminució

50 Índex ponogènic (Índex de fatiga de les matèries)
Matèries amb índex de fatigabilitat superior E. Física, Matemàtiques, Llengua materna i Llengua estrangera Matèries amb índex de fatigabilitat mitjà Història, Geografia, Ciències Naturals i Religió Matèries amb índex de fatigabilitat inferior Cant, Dibuix, Manualitats

51

52

53

54

55

56 BIBLIOGRAFÍA BOLÍVAR, A. (2000) Los centros escolares como organizaciones que aprenden. Promesas y realidades. Madrid: La Muralla. CANTÓN MAYO, I. (1996) La organización Escolar. Práctica y fundamentos. Barcelona: Oikos-Tau. GARCÍA REQUENA, F. (1997) Organización escolar y gestión de centros educativos. Málaga: Aljibe. RAMO TRAVER, Z. y RODRIGUEZ CARREÑO, M. (1997) Guía de la organización de los colegios de Primaria y de las Escuelas Infantiles. Madrid: Escuela Española.


Descargar ppt "Tema 10. LA GESTIÓ DE L'ESPAI, DEL TEMPS I ELS RECURSOS MATERIALS"

Presentaciones similares


Anuncios Google