La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ORDRE DEL DIA: 1.Plataforma educativa Clickedu 2.Informe enquesta satisfacció famílies curs anterior 3.Planificació del curs escolar 2011-12 4.Resultats.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ORDRE DEL DIA: 1.Plataforma educativa Clickedu 2.Informe enquesta satisfacció famílies curs anterior 3.Planificació del curs escolar 2011-12 4.Resultats."— Transcripción de la presentación:

1

2 ORDRE DEL DIA: 1.Plataforma educativa Clickedu 2.Informe enquesta satisfacció famílies curs anterior 3.Planificació del curs escolar 2011-12 4.Resultats de 1r i recuperació de matèries pendents 5.Classes complementàries 6.Qualificació del Batxillerat 7.Sortides després del Batxillerat 8.Accés a la universitat. 9.Precs i preguntes.

3 Plataforma educativa Clickedu

4 Els millors centres educatius haurien de comptar amb les millors eines de gestió

5 - Clickedu és actualment la millor i més completa plataforma del mercat per a la gestió acadèmica de col·legis i instituts de gestió totalment online. - Està 100% adaptada a totes les etapes educatives: llar dinfants, infantil, primària, secundària –ESO i batxillerat- i cicles formatius. - Permet des de passar llista a classe fins a comunicacions amb les famílies, posar notes, confeccionar documentacions i actes oficials, accés extern per part dels alumnes i/o les seves famílies, missatgeria interna, calendaris, inventaris, generació denquestes, etc. - Clickedu disposa deines de treball per a alumnes i professors, accés als continguts digitals i educatius de les principals editorials i als del propi centre – moodles-, sense oblidar la gestió de qualitat i integració amb polítiques de qualitat i excel·lència.

6 Comunicacions

7 Informe enquesta satisfacció curs anterior

8 Dacord amb el sistema de gestió de qualitat de lescola (normativa ISO 9001:2008), per avaluar el grau de satisfacció del client amb el nostre servei educatiu i introduir millores contínues, cada curs passem als alumnes i les seves famílies unes enquestes de satisfacció sobre diferents aspectes.

9 Batxillerat General escola Participació 90,0 % 794 % Satisfacció 757 % 742 % Resultats de lenquesta de satisfacció de pares dalumnes del curs anterior

10 Aspectes valorats Nivell de satisfacció Aspectes valorats Nivell de satisfacció Nivell de coneixements proporcionats per lescola80,3 % Nivell de coneixements proporcionats per lescola80,3 % Foment dhàbits de treball75,2 % Foment dhàbits de treball75,2 % Disciplina i ordre79,3 % Disciplina i ordre79,3 % Atenció personalitzada74,1 % Atenció personalitzada74,1 % Orientació i seguiment de lalumne72,2 % Orientació i seguiment de lalumne72,2 % Qualitat de lensenyament81,1 % Qualitat de lensenyament81,1 % Tractament de langlès en el col·legi70,0 % Tractament de langlès en el col·legi70,0 % Utilització de la informàtica com a eina densenyament67,8 % Utilització de la informàtica com a eina densenyament67,8 % Informació general rebuda per part de lescola74,1 % Informació general rebuda per part de lescola74,1 % Informació sobre levolució acadèmica de lalumne72,5 % Informació sobre levolució acadèmica de lalumne72,5 % Atenció rebuda per part de la Direcció 78,9 % Atenció rebuda per part de la Direcció 78,9 %

11 Aspectes valorats Nivell de satisfacció Aspectes valorats Nivell de satisfacció Atenció rebuda per part del tutor/a 84,0 % Atenció rebuda per part del tutor/a 84,0 % Control de lassistència escolar 79,6 % Control de lassistència escolar 79,6 % Informació proporcionada a través de la pàg. web74,6 % Informació proporcionada a través de la pàg. web74,6 % Canals de comunicació escola - famílies 76,4 % Canals de comunicació escola - famílies 76,4 % Organització dactes culturals lúdics o esportius 68,9 % Organització dactes culturals lúdics o esportius 68,9 % Atenció rebuda per part de la recepció de lescola 77,6 % Atenció rebuda per part de la recepció de lescola 77,6 % Atenció rebuda per part de la secretaria de lescola 80,3 % Atenció rebuda per part de la secretaria de lescola 80,3 % Millora de les instal·lacions de lescola 74,6 % Millora de les instal·lacions de lescola 74,6 % Orientació psicopedagògica 76,1 % Orientació psicopedagògica 76,1 % Servei mèdic en cas daccident 73,0 % Servei mèdic en cas daccident 73,0 %

12 Objectius de qualitat del curs 2011-12

13 Augmentar de 27 a 46 les aules dotades amb equips multimèdia. Augmentar la satisfacció de les famílies respecte a la seva comunicació amb lescola en un 2%. Implantar la plataforma Clikc-edu per a la gestió de les qualificacions. Aconseguir que el 90% de les matèries tinguin continguts i/o activitats mediambientals. Elaborar un document de bones pràctiques mediambientals. Augmentar el nombre daules amb portàtil d11 a 40. Definir tres indicadors per valorar el fracàs escolar.

14 Millorar la connectivitat wifi a totes les aules i dependències del tres edificis. Millorar la connectivitat wifi a totes les aules i dependències del tres edificis. Elaborar un sistema davaluació per a docents. Elaborar un sistema davaluació per a docents. Propostes de millora

15 Indicador de qualitat de batxillerat Que el percentatge dalumnes aprovats de batxillerat i PAU de lescola segueixi estan per sobre del global de Catalunya. Que el percentatge dalumnes aprovats de batxillerat i PAU de lescola segueixi estan per sobre del global de Catalunya. Que la nota mitjana dexpedient de batxillerat, PAU i accés a la Universitat dels nostres alumnes segueixi estan per sobre de la mitjana de tot Catalunya. Que la nota mitjana dexpedient de batxillerat, PAU i accés a la Universitat dels nostres alumnes segueixi estan per sobre de la mitjana de tot Catalunya.

16 Planificació del curs escolar

17

18 Resultats de 1r i recuperació de matèries pendents

19 Resultats de 1r curs (2010-11)

20 Assistència dels alumnes al curset de recuperació de juliol

21 Alumnes que han recuperat les matèries pendents

22 Alumnes que han assistit a reforçar les matèries que sels hi va aconsellar

23 Classes complementàries

24 Totes la modalitats Català (1 h.) Castellà (1 h.) Batxillerat tecnològic Ampliació de matemàtiques (2 h.) Batxillerat de Ciències Biologia humana / Ampl. Matemàtiques (2 h.) Batxillerat dhumanitats i C. Socials Ampl. de matemàtiques / Comentari de text (2 h.)

25 Qualificació del Batxillerat

26 QUALIFICACIÓ DEL BATXILLERAT M = Mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries cursades. M = Mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries cursades. QT = Qualificació del treball de recerca. QT = Qualificació del treball de recerca. Qualificació mitjana Batxillerat = 09 ·M + 01·QT

27 Repetició de 2n curs Lalumne/a que en finalitzar el 2n curs tingui pendents algunes matèries podrà matricular-se només daquestes, sense haver de tornar a cursar les ja aprovades. Tot i així, considerem convenient que assisteixi a totes les classes, fins i tot de les matèries ja aprovades, sobretot si pensa presentar-se a les PAU del curs següent.

28 Sortides en acabar el Batxillerat: C.F.G.S. i Estudis universitaris

29 Batxillerat PAU Estudis Universitaris C.F.G.S.

30 CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

31

32 Hom pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat. Proporciona lalumnat la formació i les competències necessàries per realitzar les tasques pròpies de la professió. La seva durada compren hores lectives en un centre educatiu i hores de formació pràctica en un centre de treball. En total suposa un o dos cursos acadèmics.

33

34

35

36 Accés a la Universitat des del Batxillerat Les noves PAU

37 1. Matriculació a les PAU 2. Estructura i qualificació de les PAU 3. Resultats dels alumnes al Batx. i les PAU 4. Preinscripció universitària 5. Ofertes acadèmiques i universitàries 6. Notes de tall 7. Procés de matriculació a la Universitat 8. Nova ordenació dels estudis universitaris

38 Matriculació a les PAU Prematrícula: es realitza a finals de febrer per Internet. Matrícula: el mes de maig, també per Internet. Hi ha una data límit per fer el pagament en una oficina de la Caixa.

39 Modalitats de batxillerat Ciències i tecnologia Humanitats i C. Socials Arts PAU Fase General (obligatòria) Fase Específica (optativa per apujar nota) Llengua catalana Llengua castellana Llengua estrangera Història o Filosofia Una matèria de modalitat a triar Matèries de modalitat associades a la branca de coneixement del Grau que es vol cursar Plàstiques Escèniques Estructura i qualificació de les PAU

40 Superació de la prova daccés Tots els exercicis es qualifiquen amb una puntuació de 0 a 10 punts. La qualificació global de la fase general sobté de calcular la mitjana aritmètica de les puntuacions dels cinc exercicis. Lestudiant supera la prova d'accés si obté una nota igual o superior a 5, com a resultat de calcular la mitjana ponderada de: - nota mitjana de batxillerat (60 %) - nota de la fase general (40 %), sempre que aquesta sigui igual o superior a quatre. La seva superació té validesa indefinida.

41 Nota dadmissió als ensenyaments de Grau És la nota - dun mínim de 5 a un màxim de 14 - que utilitzaran les universitats per adjudicar les places en els estudis en què el nombre de sol·licituds superi el de places ofertades. Sobtindrà sumant a la nota daccés les dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica, degudament ponderades. Cada matèria de la fase específica savalua de forma independent i es considera superada amb una nota mínima de 5. Aquestes qualificacions tenen una validesa de dos anys i no hi ha límit de convocatòries.

42 Només sincorporaran les qualificacions de les matèries de la fase específica en el cas que estiguin vinculades a la branca de coneixement dels estudis que es volen cursar. La qualificació obtinguda en cada matèria es multiplicarà almenys per 0,1 sempre que lexercici hagi estat superat amb un mínim de 5. Les universitats podran elevar aquest paràmetre de ponderació fins a 0,2 en aquelles matèries que es considerin més idònies segons els estudis que es vulguin cursar.

43

44

45

46

47

48 NMB = Nota mitjana de batxillerat QFG = Qualificació fase general M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades de la fase específica. a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 – 0,2) establerts per les universitats Nota dadmissió = 0,6 NMB + 0,4 QFG + a M1 + b M2

49 Exemple dun cas: Lalumna x vol estudiar Medicina a la UB i el curs passat la nota de tall per accedir-hi ha estat 12040 Té una nota dexpedient de batxillerat de 914 La qualificació de la fase general de PAU és 895 La seva nota daccés a la universitat és de 9064 (914 x 0,6 + 895 x 0,4) Es presenta a la fase específica per apujar nota de les matèries següents: Biologia (900), química (950), Física (800) Daquestes només li tindran en compte les dues millors qualificacions, degudament ponderades. La universitat elegida considera que les tres matèries són matèries especialment vinculades, per tant les dues millors qualificacions les multipliquen per 0,2. La nota dadmissió daquesta alumna per aquests estudis és de 12,764 (914 x 0,6 + 895 x 0,4 + 950 x 0,2 + 9 x 0,2) (914 x 0,6 + 895 x 0,4 + 950 x 0,2 + 9 x 0,2)

50 Convocatòries Hi haurà dues convocatòries anuals. No hi ha límit de convocatòries per aprovar. Lestudiant es pot presentar a millorar nota de la fase general i/o dalguna matèria o matèries de la fase específica, tantes vegades com vulgui.

51 Les qualificacions globals es poden consultar per internet 10 o 15 dies després dhaver realitzat les proves. Posteriorment, lalumne ha de passar per lescola per recollir la targeta amb les qualificacions, que necessitarà per matricular-se a la Universitat. Hom pot demanar revisió dels exàmens si no sestà dacord amb les qualificacions atorgades.

52 RESULTATS DE LESCOLA BATXILLERAT i PAU

53 2n BATXILLERAT (curs anterior) ESCOLA CATALUNYA

54 APROVATS PAU (Curs anterior) ESCOLA CATALUNYA

55 APROVATS BATXILLERAT + PAU APROVATS BATXILLERAT + PAU ESCOLA CATALUNYA ESCOLA CATALUNYA

56 Mitjana escolaMitj. CatalunyaDiferència 724 714 + 010 NOTES EXPEDIENT BATXILLERAT

57 NOTES PAU NOTES PAU Mitjana escola Mitjana CatalunyaDiferència 695 630 + 065

58 NOTA FINAL DACCÉS A LA UNIVERSITAT Mitjana escolaMit. CatalunyaDiferència 712 680 + 032

59

60 Preinscripció Universitària Lha Lha de realitzar lalumnat que té intenció de fer estudis universitaris. Sha de formalitzar per internet (http://accesnet.gencat.net)http://accesnet.gencat.net Lalumnat pot posar fins a vuit centres universitaris, ordenats per ordre de preferència i pot modificar-ho fins a la data límit. Dates aproximades: del 25 de maig al 8 de juliol.

61 Ofertes universitàries Universitats a Catalunya Públiques Privades Presencials No presencials UB (Universitat de Barcelona) UAB (Universitat Autònoma de B.) UPC (Universitat Politècnica de B.) UPF (Universitat Pompeu Fabra) UdG (Universitat de Girona) UdL (Universitat de Lleida) URV (Universitat Rovira Virgili) UOC (Universitat Oberta de Catalunya) URL (Universitat Ramón Llull) UAO (Univrsitat Abad Oliva) UIC (Universitat Internacional de Catalunya) UV (Universitat de Vic)

62 Nota de tall És És la qualificació obtinguda per lúltim alumne/a admès en un determinat centre universitari. Pot variar cada curs. Depèn de loferta i la demanda

63 Notes de tall 2011 -1a assignació juny - ADE (UPF): 10,788 Biologia humana (UPF): 11,195 Bioquímica (UB): 10,640 Biotecnologia (UB): 10,960 Ciències biomèdiques (UB): 11,380 Comunicació audiovisual (UPF): 11,520 Educació infantil (UAB): 9,075 Enginyeria civil (UPC): 9,994 Enginyeria en tecnologies aeroespacials (UPC): 12,066 Estudis internacionals dEconomia i Empresa (UPF): 11,264 Física / Matemàtiques (UB): 11,496 Genètica (UAB): 11,130 Infermeria (UAB): 9,688 Medicina UB: 12,158; UPF: 12,040; UAB: 11,726; UdG: 11,619; UdL:11,650; URV:11,786 Odontologia (UB):10,956 Periodisme (UPF): 11,746 Publicitat i Relacions Públiques (UPF): 11,136 Veterinària (UAB): 10,505

64 Procés de matriculació a la Universitat En primer lloc, lalumne ha dhaver estat assignat a un dels centres universitaris que havia sol·licitat en fer la Preinscripció. Els resultats de les assignacions es publiquen per Internet (http://accesnet.gencat.net) a mitjans de juliol, aproximadament. http://accesnet.gencat.net Els alumnes assignats en el 1r centre que havien sol·licitat es matriculen, aproximadament, del 20 al 28 de juliol. Els que han estat assignats en un centre que no és el 1r que havien sol·licitat i no renuncien a reassignació es matriculen a principis de setembre.

65 NOVA ESTRUCTURA DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTUDIS DE 1r CICLE (4 anys) (Graduat/Graduada) ESTUDIS DE 2n CICLE (1/2 anys) (Màster) ESTUDIS DE 3r CICLE (3/4 anys) (Doctor/a)

66 LanostrapàginaWEB

67 Gràcies per la seva atenció


Descargar ppt "ORDRE DEL DIA: 1.Plataforma educativa Clickedu 2.Informe enquesta satisfacció famílies curs anterior 3.Planificació del curs escolar 2011-12 4.Resultats."

Presentaciones similares


Anuncios Google