La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

2n. Batxillerat.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "2n. Batxillerat."— Transcripción de la presentación:

1 2n. Batxillerat

2 ORDRE DEL DIA: Plataforma educativa “Clickedu” Informe enquesta satisfacció famílies curs anterior Planificació del curs escolar Resultats de 1r i recuperació de matèries pendents Classes complementàries Qualificació del Batxillerat Sortides després del Batxillerat Accés a la universitat. Precs i preguntes.

3 Plataforma educativa “Clickedu”

4 millors eines de gestió
Els millors centres educatius haurien de comptar amb les millors eines de gestió

5 - Clickedu és actualment la millor i més completa plataforma del mercat per a la gestió acadèmica de col·legis i instituts de gestió totalment online. - Està 100% adaptada a totes les etapes educatives: llar d’infants, infantil, primària, secundària –ESO i batxillerat- i cicles formatius. - Permet des de passar llista a classe fins a comunicacions amb les famílies, posar notes, confeccionar documentacions i actes oficials, accés extern per part dels alumnes i/o les seves famílies, missatgeria interna, calendaris, inventaris, generació d’enquestes, etc. - Clickedu disposa d’eines de treball per a alumnes i professors, accés als continguts digitals i educatius de les principals editorials i als del propi centre – moodles-, sense oblidar la gestió de qualitat i integració amb polítiques de qualitat i excel·lència.

6 Suport a l’acció tutorial Comunicacions

7 Informe enquesta satisfacció curs anterior

8 D’acord amb el sistema de gestió de qualitat de l’escola (normativa ISO 9001:2008), per avaluar el grau de satisfacció del client amb el nostre servei educatiu i introduir millores contínues, cada curs passem als alumnes i les seves famílies unes enquestes de satisfacció sobre diferents aspectes.

9 Resultats de l’enquesta de satisfacció de pares d’alumnes del curs anterior
Batxillerat General escola Participació 90,0 % 79’4 % Satisfacció 75’7 % 74’2 %

10 Aspectes valorats Nivell de satisfacció
Nivell de coneixements proporcionats per l’escola 80,3 % Foment d’hàbits de treball ,2 % Disciplina i ordre ,3 % Atenció personalitzada ,1 % Orientació i seguiment de l’alumne 72,2 % Qualitat de l’ensenyament ,1 % Tractament de l’anglès en el col·legi 70,0 % Utilització de la informàtica com a eina d’ensenyament 67,8 % Informació general rebuda per part de l’escola 74,1 % Informació sobre l’evolució acadèmica de l’alumne 72,5 % Atenció rebuda per part de la Direcció ,9 %

11 Aspectes valorats Nivell de satisfacció
Atenció rebuda per part del tutor/a 84,0 % Control de l’assistència escolar ,6 % Informació proporcionada a través de la pàg. web 74,6 % Canals de comunicació escola - famílies 76,4 % Organització d’actes culturals lúdics o esportius 68,9 % Atenció rebuda per part de la recepció de l’escola 77,6 % Atenció rebuda per part de la secretaria de l’escola 80,3 % Millora de les instal·lacions de l’escola 74,6 % Orientació psicopedagògica ,1 % Servei mèdic en cas d’accident ,0 %

12 Objectius de qualitat del curs 2011-12

13 Augmentar de 27 a 46 les aules dotades amb equips multimèdia.
Augmentar la satisfacció de les famílies respecte a la seva comunicació amb l’escola en un 2%. Implantar la plataforma “Clikc-edu” per a la gestió de les qualificacions. Aconseguir que el 90% de les matèries tinguin continguts i/o activitats mediambientals. Elaborar un document de bones pràctiques mediambientals. Augmentar el nombre d’aules amb portàtil d’11 a 40. Definir tres indicadors per valorar el fracàs escolar.

14 Propostes de millora Millorar la connectivitat wifi a totes les aules i dependències del tres edificis. Elaborar un sistema d’avaluació per a docents.

15 Indicador de qualitat de batxillerat
Que el percentatge d’alumnes aprovats de batxillerat i PAU de l’escola segueixi estan per sobre del global de Catalunya. Que la nota mitjana d’expedient de batxillerat, PAU i accés a la Universitat dels nostres alumnes segueixi estan per sobre de la mitjana de tot Catalunya.

16 Planificació del curs escolar

17

18 Resultats de 1r i recuperació de matèries pendents

19 Resultats de 1r curs ( )

20 Assistència dels alumnes al curset de recuperació de juliol

21 Alumnes que han recuperat les matèries pendents

22 Alumnes que han assistit a reforçar les matèries
que se’ls hi va aconsellar

23 Classes complementàries

24 Totes la modalitats Català (1 h.) Castellà (1 h.) Batxillerat tecnològic Ampliació de matemàtiques (2 h.) Batxillerat de Ciències Biologia humana / Ampl. Matemàtiques (2 h.) Batxillerat d’humanitats i C. Socials Ampl. de matemàtiques / Comentari de text (2 h.)

25 Qualificació del Batxillerat

26 QUALIFICACIÓ DEL BATXILLERAT
Qualificació mitjana Batxillerat = 0’9 ·M + 0’1·QT M = Mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries cursades. QT = Qualificació del treball de recerca.

27 Repetició de 2n curs L’alumne/a que en finalitzar el 2n curs tingui pendents algunes matèries podrà matricular-se només d’aquestes, sense haver de tornar a cursar les ja aprovades. Tot i així, considerem convenient que assisteixi a totes les classes, fins i tot de les matèries ja aprovades, sobretot si pensa presentar-se a les PAU del curs següent.

28 Sortides en acabar el Batxillerat: C.F.G.S. i Estudis universitaris

29 Estudis Universitaris
PAU Batxillerat C.F.G.S.

30 CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

31

32 Hom pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat.
Proporciona l’alumnat la formació i les competències necessàries per realitzar les tasques pròpies de la professió. La seva durada compren hores lectives en un centre educatiu i hores de formació pràctica en un centre de treball. En total suposa un o dos cursos acadèmics.

33

34

35

36 Accés a la Universitat des del Batxillerat
Les noves PAU

37 1. Matriculació a les PAU 2. Estructura i qualificació de les PAU 3. Resultats dels alumnes al Batx. i les PAU 4. Preinscripció universitària 5. Ofertes acadèmiques i universitàries 6. Notes de tall 7. Procés de matriculació a la Universitat 8. Nova ordenació dels estudis universitaris

38 Matriculació a les PAU Prematrícula: es realitza a finals de febrer per Internet. Matrícula: el mes de maig, també per Internet. Hi ha una data límit per fer el pagament en una oficina de la Caixa.

39 (optativa per apujar nota)
Estructura i qualificació de les PAU Modalitats de batxillerat PAU Fase General (obligatòria) Fase Específica (optativa per apujar nota) Ciències i tecnologia Llengua catalana Llengua castellana Llengua estrangera Història o Filosofia Una matèria de modalitat a triar Matèries de modalitat associades a la branca de coneixement del Grau que es vol cursar Humanitats i C. Socials Arts Plàstiques Escèniques

40 Superació de la prova d’accés
Tots els exercicis es qualifiquen amb una puntuació de 0 a 10 punts. La qualificació global de la fase general s’obté de calcular la mitjana aritmètica de les puntuacions dels cinc exercicis. L’estudiant supera la prova d'accés si obté una nota igual o superior a 5, com a resultat de calcular la mitjana ponderada de: - nota mitjana de batxillerat (60 %) - nota de la fase general (40 %), sempre que aquesta sigui igual o superior a quatre. La seva superació té validesa indefinida.

41 Nota d’admissió als ensenyaments de Grau
És la nota - d’un mínim de 5 a un màxim de 14 - que utilitzaran les universitats per adjudicar les places en els estudis en què el nombre de sol·licituds superi el de places ofertades. S’obtindrà sumant a la nota d’accés les dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica, degudament ponderades. Cada matèria de la fase específica s’avalua de forma independent i es considera superada amb una nota mínima de 5. Aquestes qualificacions tenen una validesa de dos anys i no hi ha límit de convocatòries.

42 Només s’incorporaran les qualificacions de les matèries de la fase específica en el cas que estiguin vinculades a la branca de coneixement dels estudis que es volen cursar. La qualificació obtinguda en cada matèria es multiplicarà almenys per “0,1” sempre que l’exercici hagi estat superat amb un mínim de 5. Les universitats podran elevar aquest paràmetre de ponderació fins a “0,2” en aquelles matèries que es considerin més idònies segons els estudis que es vulguin cursar.

43

44

45

46

47

48 Nota d’admissió = 0,6 NMB + 0,4 QFG + a M1 + b M2
NMB = Nota mitjana de batxillerat QFG = Qualificació fase general M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades de la fase específica. a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 – 0,2) establerts per les universitats

49 Exemple d’un cas: L’alumna “x” vol estudiar Medicina a la UB i el curs passat la nota de tall per accedir-hi ha estat 12’040 Té una nota d’expedient de batxillerat de 9’14 La qualificació de la fase general de PAU és 8’95 La seva nota d’accés a la universitat és de 9’064 (9’14 x 0,6 + 8’95 x 0,4) Es presenta a la fase específica per apujar nota de les matèries següents: Biologia (9’00), química (9’50), Física (8’00) D’aquestes només li tindran en compte les dues millors qualificacions, degudament ponderades. La universitat elegida considera que les tres matèries són matèries especialment vinculades, per tant les dues millors qualificacions les multipliquen per 0,2. La nota d’admissió d’aquesta alumna per aquests estudis és de 12,764 (9’14 x 0,6 + 8’95 x 0,4 + 9’50 x 0,2 + 9 x 0,2)

50 Convocatòries Hi haurà dues convocatòries anuals.
No hi ha límit de convocatòries per aprovar. L’estudiant es pot presentar a millorar nota de la fase general i/o d’alguna matèria o matèries de la fase específica, tantes vegades com vulgui.

51 Les qualificacions globals es poden consultar per internet 10 o 15 dies després d’haver realitzat les proves. Posteriorment, l’alumne ha de passar per l’escola per recollir la targeta amb les qualificacions, que necessitarà per matricular-se a la Universitat. Hom pot demanar revisió dels exàmens si no s’està d’acord amb les qualificacions atorgades.

52 RESULTATS DE L’ESCOLA BATXILLERAT i PAU
Col.legi Badalonès RESULTATS DE L’ESCOLA BATXILLERAT i PAU

53 2n BATXILLERAT (curs anterior) ESCOLA CATALUNYA

54 APROVATS PAU (Curs anterior) ESCOLA CATALUNYA

55 APROVATS BATXILLERAT + PAU
ESCOLA CATALUNYA

56 7’24 7’14 + 0’10 NOTES EXPEDIENT BATXILLERAT Mitjana escola
Mitj. Catalunya Diferència 7’24 7’14 + 0’10

57 NOTES PAU    Mitjana escola Mitjana Catalunya Diferència 6’95 6’30 + 0’65

58 NOTA FINAL D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
Mitjana escola Mit. Catalunya Diferència 7’12 6’80 + 0’32

59

60 Preinscripció Universitària
L’ha de realitzar l’alumnat que té intenció de fer estudis universitaris. S’ha de formalitzar per internet (http://accesnet.gencat.net) L’alumnat pot posar fins a vuit centres universitaris, ordenats per ordre de preferència i pot modificar-ho fins a la data límit. Dates aproximades: del 25 de maig al 8 de juliol.

61 Ofertes universitàries
UB (Universitat de Barcelona) UAB (Universitat Autònoma de B.) UPC (Universitat Politècnica de B.) UPF (Universitat Pompeu Fabra) Presencials UdG (Universitat de Girona) UdL (Universitat de Lleida) Públiques URV (Universitat Rovira Virgili) No presencials UOC (Universitat Oberta de Catalunya) Universitats a Catalunya URL (Universitat Ramón Llull) UAO (Univrsitat Abad Oliva) Privades UIC (Universitat Internacional de Catalunya) UV (Universitat de Vic)

62 Nota de tall És la qualificació obtinguda per l’últim alumne/a admès en un determinat centre universitari. Pot variar cada curs. Depèn de l’oferta i la demanda

63 Notes de tall 2011 -1a assignació juny -
ADE (UPF): 10,788 Biologia humana (UPF): 11,195 Bioquímica (UB): 10,640 Biotecnologia (UB): 10,960 Ciències biomèdiques (UB): 11,380 Comunicació audiovisual (UPF): 11,520 Educació infantil (UAB): 9,075 Enginyeria civil (UPC): 9,994 Enginyeria en tecnologies aeroespacials (UPC): 12,066 Estudis internacionals d’Economia i Empresa (UPF): 11,264 Física / Matemàtiques (UB): 11,496 Genètica (UAB): 11,130 Infermeria (UAB): 9,688 Medicina UB: 12,158; UPF: 12,040; UAB: 11,726; UdG: 11,619; UdL:11,650; URV:11,786 Odontologia (UB):10,956 Periodisme (UPF): 11,746 Publicitat i Relacions Públiques (UPF): 11,136 Veterinària (UAB): 10,505

64 Procés de matriculació a la Universitat
En primer lloc, l’alumne ha d’haver estat assignat a un dels centres universitaris que havia sol·licitat en fer la Preinscripció. Els resultats de les assignacions es publiquen per Internet (http://accesnet.gencat.net) a mitjans de juliol, aproximadament. Els alumnes assignats en el 1r centre que havien sol·licitat es matriculen, aproximadament, del 20 al 28 de juliol. Els que han estat assignats en un centre que no és el 1r que havien sol·licitat i no renuncien a reassignació es matriculen a principis de setembre.

65 NOVA ESTRUCTURA DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS
ESTUDIS DE 1r CICLE (4 anys) (Graduat/Graduada) ESTUDIS DE 2n CICLE (1/2 anys) (Màster) ESTUDIS DE 3r CICLE (3/4 anys) (Doctor/a)

66 La nostra pàgina WEB

67 Gràcies per la seva atenció


Descargar ppt "2n. Batxillerat."

Presentaciones similares


Anuncios Google