La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Tema 9. La unidad didáctica

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Tema 9. La unidad didáctica"— Transcripción de la presentación:

1 Tema 9. La unidad didáctica
Profesorado: Antonio Giner Gomis (coordinador) Vicente Carrasco Embuena José Antonio Corral Fuentes Aurora Fourcade López Marcos Jesús Iglesias Martínez Cristina Lapeña Pérez Inés Lozano Cabezas María Ángeles Martínez Ruiz Francisco Pastor Verdú Joaquín Ripoll Ferrándiz Pilar Tormo Jordá Tema 9. La unidad didáctica Didáctica General. BLOQUE III. Diseño y desarrollo del currículum. Bases y niveles de concreción

2 Contenidos Unidad Didáctica Estructura de la Unidad Didáctica

3 Maneras de pensar la acción del aula
Programación tradicional (1970) Proyectos de trabajo (1990) WebQuest (2002) UNIDAD DIDACTICA PROYECTOS DE TRABAJO WEBQUEST 1. INTRODUCCIÓN 1. JUSTIFICACIÓN 1. ¿QUÉ TEMA VAMOS A ESTUDIAR? 2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 2. TAERA 2. ¿QUÉ QUEREMOS SABER DE ESTE TEMA? 3. CONTENIDOS 4. ACTIVIDADES 3. PROCESO 5. MATERIALES 6. METODOLOGIA. (espacios, tiempos) 3. ¿CÓMO PODRÍAMOS SABER DE ESTE TEMA 4. EVALUACIÓN 7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 5. CONCLUSIONES 8. TEMAS TRANSVERSALES 4. ¿QUÉ COSAS HEMOS APRENDIDO? 6. ORIENTACIONES 9. EVALUACIÓN

4 1. Justificación ¿POR QUÈ CREES QUE ES CONVENIENTE
OBJECTIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES METODOLOGIA (espacios, tiempos) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD TEMAS TRANSVERSALES EVALUACIÓN ¿POR QUÈ CREES QUE ES CONVENIENTE DESERROLLAR ESTA U.D.? (mira en el Curriculum los objectivos de Etapa y los objectivos de tu área) ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA ESTA U. D. ? ¿CUÁL EL PERFIL DE TU GRUPO: HETEROGENOS-HOMOGENOS DISCAPACITATOS -SUPERDOTATOS ETC.?

5 1. Justificación EXEMPLE: MÚSIQUES I DANSES DEL MÓN
OBJECTIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES METODOLOGIA (espacios, tiempos) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD TEMAS TRANSVERSALES EVALUACIÓN EXEMPLE: MÚSIQUES I DANSES DEL MÓN PER QUÈ “ MUSIQUES I DANSES DEL MON? llL´OBJECTIU “D” D’ETAPA DEL C. DIU: “ Conèixer, comprendre i respectar els valors de la nostra civilització, les diferencies culturals i personals…. llL´OBJECTIU 10 D´ÀREA D’EDUCACIÓ ARTISTICA “ Conèixer i valorar diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural de la C.V. i de la Unió Europea…

6 1. Justificació PER QUÈ “ MUSIQUES I DANSES DEL MON?
OBJECTIUS DIDÀCTIS CONTINGUTS ACTIVITATS MATERIALS METODOLOGIA(espais, temps) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT TEMES TRANSVERSALS AVALUACIÓ PER QUÈ “ MUSIQUES I DANSES DEL MON? Perque desenvolupa, globalitza connecta diferents àrees a partir dels OBJECTIUS grals d’ ETAPA i de ÀREA Perque desenvolupa la sensibilitat estètica, la creació o la capacitat de gaudir d´obres artístiques Perque està relacionada amb les Competències…A, B, C…

7 2. Objectius Didàctics Qué vols treballar amb els xiquets ?
JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTIS CONTINGUTS ACTIVITATS MATERIALS METODOLOGIA(espais, temps) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT TEMES TRANSVERSALS AVALUACIÓ Qué vols treballar amb els xiquets ? Què pretenc desenvolupar en ells/ elles? Els objectius es formulen en infinitiu No estan en el curriculum, per tant has de pensar-los tu (l’equip)

8 2. Objectius Didàctics MUSIQUES I DANSES DEL MON?
JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTIS CONTINGUTS ACTIVITATS MATERIALS METODOLOGIA(espais, temps) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT TEMES TRANSVERSALS AVALUACIÓ MUSIQUES I DANSES DEL MON? Facilitar la INTEGRACIÓ de tota la classe afavorint la socialització mitjançant la música i danses 2. Conèixer i VALORAR LES DANSES i musiques diverses 3. Gaudir i compartir el GOIG DE BALLAR junts promoures actituds d’obertura, respecte solidaritat i amistat. 4. Treballar la COORDINACIÓ RITMICA- MOTRIU 5. Afavorir i animar a PERDRE LA POR al ridicul davant del grup

9 3. Continguts JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTIS CONTINGUTS ACTIVITATS MATERIALS METODOLOGIA(espais, temps) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT TEMES TRANSVERSALS AVALUACIÓ Què EXPERIENCIES vull que tinga per arribar a aconseguir aquests OBJECTIUS ? (aquestes EXPERIENCIES no són ,encara, activitats ) Els CONTINGUTS es formulen com substantius SÍ ESTAN en el curriculum, per tant has de CERCAR- LOS tu (l’equip) Se solen distribuir o classificar en CONCEPTUALS, PROCEDIMENTALS , I ACTITUDINALS

10 3. Continguts CONCEPTUALS Bloc 3. (ESCOLTA)
JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTIS CONTINGUTS ACTIVITATS MATERIALS METODOLOGIA(espais, temps) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT TEMES TRANSVERSALS AVALUACIÓ CONCEPTUALS Bloc 3. (ESCOLTA) - Reconeixement visual i auditiu i denominació d´alguns instruments del folklore de la musica popular urbana i d’altres cultures Bloc 3. (ESCOLTA) - Comentari i valoració de concerts i representacions musicals

11 3. Continguts PROCEDIMENTALS Bloc 4. (INTERPRETACIÓ I CREACIÓ MUSICAL)
JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTIS CONTINGUTS ACTIVITATS MATERIALS METODOLOGIA(espais, temps) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT TEMES TRANSVERSALS AVALUACIÓ PROCEDIMENTALS Bloc 4. (INTERPRETACIÓ I CREACIÓ MUSICAL) Memorització i interpretació d’un repertori de Danses i seqüencies de moviments fixats i inventats Bloc 4. (INTERPRETACIÓ I CREACIÓ MUSICAL) El sentit musical a través del control corporal

12 3. Continguts ACTITUDINALS Bloc 3. (ESCOLTA)
JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTIS CONTINGUTS ACTIVITATS MATERIALS METODOLOGIA(espais, temps) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT TEMES TRANSVERSALS AVALUACIÓ ACTITUDINALS Bloc 3. (ESCOLTA) -Interès pel descobriment d´obres musicals de distintes caracteristiques. Bloc 4. ( INTERPRETACIÓ I CREACIÓ MUSICAL) Utilització de la dansa com mitjà d´expressió de diferents sentiments i emocions

13 3. Continguts OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTINGUTS CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL OBJECTIU “A” “Conèixer i valorar les danses i musiques diverses” Reconeixement visual i auditiu i denominació d´alguns instruments del folklore de la musica popular urbana i d’altres cultures “B” Gaudir i compartir el goig de ballar junts promoures actituds d’obertura, respecte solidaritat i amistat. Utilització de la dansa com mitjà d´expressió de diferents sentiments i emocions - Interès pel descobriment d´obres musicals de distintes caracteristiques “C” Treballar la coordinació ritmica- motriu El sentit musical a través del control corporal

14 3. Continguts UN CONTINGUT ACTIVITAT 1 Comentari i valoració de concerts i representacions musicals ACTIVITAT 2 ACTIVITAT 3 ACTIVITAT 4 ACTIVITAT …

15 Comentari i valoració de concerts i representacions musicals
3. Continguts UN CONTINGUT Comentari i valoració de concerts i representacions musicals ACTIVITAT 1 ACTIVITAT 2 ACTIVITAT 4 ACTIVITAT 3 cFes una redacció Sobre el SIRTAKI i Explica quines Sensacions et produeix. Es una musica que T´agrada o no? Perquè ? cFes una redacció Sobre la DANSÀ i Explica quines Sensacions et produeix. Es una musica que T´agrada o no? Perquè ? cFes una redacció Sobre la POLCA i Explica quines Sensacions et produeix. Es una musica que T´agrada o no? Perquè ? cFes una redacció Sobre la TARANTEL.LA i Explica quines Sensacions et produeix. Es una musica que T´agrada o no? Perquè ?

16 4. Activitats Qué accións concretes faràn els xiquets
JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTINGUTS ACTIVITATS MATERIALS METODOLOGIA (espais, temps) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT TEMES TRANSVERSALS AVALUACIÓ Qué accións concretes faràn els xiquets per desenvolupar els continguts? Cadascun dels continguts que has proposat pot donar peu a diverses activitats si es necessari

17 4. Activitats MUSIQUES I DANSES DEL MON 1. SESSIÓ 2. SESSIÓ 3. SESSIÓ
Audició: LA DANSÀ (P.Valenc. -Parlem de la Dansà -Tipus de dansà -Explicació dels passos i moviments -Realització del ball per part dels xiquets -Reflexió conjunta mestre-xiquet -Escrivim instruments -Classifiquem instruments Dibuixem Instruments (Llenguatge musical, Ritme, veu, instruments i oïda) POLCA ( Polonia) VALS (Viena) SIRTAKI (Grecia) TARANTEL.LA (Italia)

18 4. Activitats HORARI SETMANAL DE MUSICA MÚSICA Dansà (Sessió I) dansà
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 9 a 10:30 11 a 12 h 15 h a 16 h MÚSICA Dansà (Sessió I) 16 h a 17 h. dansà (Sessió 2)

19 4. Activitats HORARI SETMANAL DE MUSICA MÚSICA POLCA (Sessió I)
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 9 a 10:30 11 a 12 h 15 h a 16 h MÚSICA POLCA (Sessió I) 16 h a 17 h. (Sessió 2)

20 4. Activitats QUADRE GENERAL CONTINGUTS ACTIVITAT “1” “2” “3”…
“B” - CONTIGUT “C”

21 5. Materials Quins materials necessitaràs per poder
JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTINGUTS ACTIVITATS MATERIALS METODOLOGIA (espais, temps) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT TEMES TRANSVERSALS AVALUACIÓ Quins materials necessitaràs per poder Fer aquestes activitats?

22 5. Materials Cintes d’audio de cadascuna de les
JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTINGUTS ACTIVITATS MATERIALS METODOLOGIA (espais, temps) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT TEMES TRANSVERSALS AVALUACIÓ Cintes d’audio de cadascuna de les Musiques i balls que anem a realitzar Equip de musica -Llibre de musica -Mapamundi europeu

23 6. Metodología (espai, temps)
JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTINGUTS ACTIVITATS MATERIALS METODOLOGIA (espais, temps) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT TEMES TRANSVERSALS AVALUACIÓ On faràs aquestes activitats? En quin moment faràs aquestes sessions? Vas a organitzar els xiquests d´alguna Manera especial ? Quin tipus d’ organització Adoptaràs?

24 6. Metodología (espai, temps)
JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTINGUTS ACTIVITATS MATERIALS METODOLOGIA (espais, temps) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT TEMES TRANSVERSALS AVALUACIÓ Espais: sala de psicomotricitat (aula) Temps : 10 sessions Agrupacions: grup mitjà (10/15)

25 7. Actenció a la diversitat
JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTINGUTS ACTIVITATS MATERIALS METODOLOGIA (espais, temps) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT TEMES TRANSVERSALS AVALUACIÓ Del treball en equip del mestre/a i la psicopedagoga La logopeda, o la mestra de pedagogia terapeutica faré els corresponents A.C.I.S. (Adaptacions curriculars significatives) Quins ACIS proposaràs per als casos que ho necessiten?

26 8. Temes transversals AMB QUINES COMPETÈNCIES LA PODRIES RELACIONAR ?
JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTINGUTS ACTIVITATS MATERIALS METODOLOGIA (espais, temps) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT TEMES TRANSVERSALS AVALUACIÓ AMB QUINES COMPETÈNCIES LA PODRIES RELACIONAR ? COMP. CULTURAL I ARTÍSTICA COMP. SOCIAL I CIUTADANA COMP. CONEIX. INTERACCIÓ MON FÍSIC COMP. APRENDRE A APRENDRE COMP. COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA COMP. DIGITAL COMP. AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL AMB QUINS TEMES TRANSVERSALS LA PODRIES RELACIONAR ? MEDI AMBIENT LA PAU LA COEDUCACIÓ LA SEXUALITAT EDUCACIÓ VIAL EL CONSUMISME…

27 9. Avaluació Qué vas a avaluar en els xiquets de La teua aula?
JUSTIFICACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTINGUTS ACTIVITATS MATERIALS METODOLOGIA (espais, temps) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT TEMES TRANSVERSALS AVALUACIÓ Qué vas a avaluar en els xiquets de La teua aula? Quin tipus d´avaluació vas a proposar?

28 9. Avaluació FULL D´OBSERVACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE PERE MARIA
NOM ALUMNAT Coordina els moviments Amb ritme Diferencia les frases musicals Es relaciona amb el grup i col-labora Es diverteix quan balla Memoritza la dansa Altres observacions PERE MARIA JORDI CARMEN ….

29 9. Avaluació FULL D´OBSERVACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE PERE MARIA
NOM ALUMNAT RITME VEU LLENGUATGE MUSICAL INSTRUMENT OÏDA Altres observacions PERE MARIA JORDI CARMEN ….

30 9. Avaluació FULL D´OBSERVACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA U. D.
ASPECTES AVALUATS MOLT ADEQUAT ADEQUAT POC ADEQUAT INADEQUAT OBSERVACIONS OBJECTIUS CONTINGUTS MATERIALS ESTRUCTURA DE LES SESSIONS NUMERO DE SESSIONS ACTIVITATS

31 BIBLIOGRAFÍA De la Herrán, A. Paredes,J y otros (2008) Didáctica General. Madrid. McGraw Hill Zabala, A. (2007). La práctica educativa. Cómo enseñar. Barcelona. Graó Rodríguez, M. y otros (2002). Didáctica General. Madrid. Biblioteca Nueva


Descargar ppt "Tema 9. La unidad didáctica"

Presentaciones similares


Anuncios Google