La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

TEMA 9. LA UNIDAD DIDÁCTICA Didáctica General. BLOQUE III. Diseño y desarrollo del currículum. Bases y niveles de concreción Profesorado: Antonio Giner.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "TEMA 9. LA UNIDAD DIDÁCTICA Didáctica General. BLOQUE III. Diseño y desarrollo del currículum. Bases y niveles de concreción Profesorado: Antonio Giner."— Transcripción de la presentación:

1 TEMA 9. LA UNIDAD DIDÁCTICA Didáctica General. BLOQUE III. Diseño y desarrollo del currículum. Bases y niveles de concreción Profesorado: Antonio Giner Gomis (coordinador) Vicente Carrasco Embuena José Antonio Corral Fuentes Aurora Fourcade López Marcos Jesús Iglesias Martínez Cristina Lapeña Pérez Inés Lozano Cabezas María Ángeles Martínez Ruiz Francisco Pastor Verdú Joaquín Ripoll Ferrándiz Pilar Tormo Jordá

2 Contenidos Unidad Didáctica Estructura de la Unidad Didáctica

3 Maneras de pensar la acción del aula Programación tradicional (1970) WebQuest (2002) 1. JUSTIFICACIÓN 1. INTRODUCCIÓN 2. TAERA 3. PROCESO 4. EVALUACIÓN 5. CONCLUSIONES 2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 3. CONTENIDOS 4. ACTIVIDADES 5. MATERIALES 6. ORIENTACIONES 6. METODOLOGIA. (espacios, tiempos) 9. EVALUACIÓN 8. TEMAS TRANSVERSALES 7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Proyectos de trabajo (1990) 1. ¿QUÉ TEMA VAMOS A ESTUDIAR? 2. ¿QUÉ QUEREMOS SABER DE ESTE TEMA? 3. ¿CÓMO PODRÍAMOS SABER DE ESTE TEMA 4. ¿QUÉ COSAS HEMOS APRENDIDO? UNIDAD DIDACTICA PROYECTOS DE TRABAJO WEBQUEST

4 1. Justificación 1.JUSTIFICACIÓN 2.OBJECTIVOS DIDÁCTICOS 3.CONTENIDOS 4.ACTIVIDADES 5.MATERIALES 6.METODOLOGIA (espacios, tiempos) 7.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 8.TEMAS TRANSVERSALES 9.EVALUACIÓN ¿POR QUÈ CREES QUE ES CONVENIENTE DESERROLLAR ESTA U.D.? (mira en el Curriculum los objectivos de Etapa y los objectivos de tu área) ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA ESTA U. D. ? ¿CUÁL EL PERFIL DE TU GRUPO: HETEROGENOS-HOMOGENOS DISCAPACITATOS -SUPERDOTATOS ETC.?

5 1. Justificación 1.JUSTIFICACIÓN 2.OBJECTIVOS DIDÁCTICOS 3.CONTENIDOS 4.ACTIVIDADES 5.MATERIALES 6.METODOLOGIA (espacios, tiempos) 7.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 8.TEMAS TRANSVERSALES 9.EVALUACIÓN EXEMPLE: MÚSIQUES I DANSES DEL MÓN llL´OBJECTIU D DETAPA DEL C. DIU: Conèixer, comprendre i respectar els valors de la nostra civilització, les diferencies culturals i personals…. llL´OBJECTIU 10 D´ÀREA DEDUCACIÓ ARTISTICA Conèixer i valorar diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural de la C.V. i de la Unió Europea… PER QUÈ MUSIQUES I DANSES DEL MON?

6 1. Justificació 1.JUSTIFICACIÓ 2.OBJECTIUS DIDÀCTIS 3.CONTINGUTS 4.ACTIVITATS 5.MATERIALS 6.METODOLOGIA(espais, temps) 7.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 8.TEMES TRANSVERSALS 9.AVALUACIÓ PER QUÈ MUSIQUES I DANSES DEL MON? Perque desenvolupa, globalitza connecta diferents àrees a partir dels OBJECTIUS grals d ETAPA i de ÀREA Perque desenvolupa la sensibilitat estètica, la creació o la capacitat de gaudir d´obres artístiques Perque està relacionada amb les Competències…A, B, C…

7 2. Objectius Didàctics 1.JUSTIFICACIÓ 2.OBJECTIUS DIDÀCTIS 3.CONTINGUTS 4.ACTIVITATS 5.MATERIALS 6.METODOLOGIA(espais, temps) 7.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 8.TEMES TRANSVERSALS 9.AVALUACIÓ Qué vols treballar amb els xiquets ? Què pretenc desenvolupar en ells/ elles? a.Els objectius es formulen en infinitiu b.No estan en el curriculum, per tant has de pensar-los tu (lequip)

8 2. Objectius Didàctics 1.JUSTIFICACIÓ 2.OBJECTIUS DIDÀCTIS 3.CONTINGUTS 4.ACTIVITATS 5.MATERIALS 6.METODOLOGIA(espais, temps) 7.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 8.TEMES TRANSVERSALS 9.AVALUACIÓ MUSIQUES I DANSES DEL MON? 1.Facilitar la INTEGRACIÓ de tota la classe afavorint la socialització mitjançant la música i danses 2. Conèixer i VALORAR LES DANSES i musiques diverses 3. Gaudir i compartir el GOIG DE BALLAR junts promoures actituds dobertura, respecte solidaritat i amistat. 4. Treballar la COORDINACIÓ RITMICA- MOTRIU 5. Afavorir i animar a PERDRE LA POR al ridicul davant del grup

9 3. Continguts 1.JUSTIFICACIÓ 2.OBJECTIUS DIDÀCTIS 3.CONTINGUTS 4.ACTIVITATS 5.MATERIALS 6.METODOLOGIA(espais, temps) 7.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 8.TEMES TRANSVERSALS 9.AVALUACIÓ Què EXPERIENCIES vull que tinga per arribar a aconseguir aquests OBJECTIUS ? (aquestes EXPERIENCIES no són,encara, activitats ) a.Els CONTINGUTS es formulen com substantius b.SÍ ESTAN en el curriculum, per tant has de CERCAR- LOS tu (lequip) c.Se solen distribuir o classificar en CONCEPTUALS, PROCEDIMENTALS, I ACTITUDINALS

10 3. Continguts 1.JUSTIFICACIÓ 2.OBJECTIUS DIDÀCTIS 3.CONTINGUTS 4.ACTIVITATS 5.MATERIALS 6.METODOLOGIA(espais, temps) 7.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 8.TEMES TRANSVERSALS 9.AVALUACIÓ CONCEPTUALS Bloc 3. (ESCOLTA) - Reconeixement visual i auditiu i denominació d´alguns instruments del folklore de la musica popular urbana i daltres cultures Bloc 3. (ESCOLTA) - Comentari i valoració de concerts i representacions musicals

11 3. Continguts 1.JUSTIFICACIÓ 2.OBJECTIUS DIDÀCTIS 3.CONTINGUTS 4.ACTIVITATS 5.MATERIALS 6.METODOLOGIA(espais, temps) 7.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 8.TEMES TRANSVERSALS 9.AVALUACIÓ Bloc 4. (INTERPRETACIÓ I CREACIÓ MUSICAL) -Memorització i interpretació dun repertori de Danses i seqüencies de moviments fixats i inventats PROCEDIMENTALS Bloc 4. (INTERPRETACIÓ I CREACIÓ MUSICAL) -El sentit musical a través del control corporal

12 3. Continguts 1.JUSTIFICACIÓ 2.OBJECTIUS DIDÀCTIS 3.CONTINGUTS 4.ACTIVITATS 5.MATERIALS 6.METODOLOGIA(espais, temps) 7.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 8.TEMES TRANSVERSALS 9.AVALUACIÓ ACTITUDINALS Bloc 3. (ESCOLTA) -Interès pel descobriment d´obres musicals de distintes caracteristiques. Bloc 4. ( INTERPRETACIÓ I CREACIÓ MUSICAL) -Utilització de la dansa com mitjà d´expressió de diferents sentiments i emocions

13 3. Continguts OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTINGUTS CONCEPTUAL CONTINGUTS PROCEDIMENTAL CONTINGUTS ACTITUDINAL OBJECTIU A Conèixer i valorar les danses i musiques diverses Reconeixement visual i auditiu i denominació d´alguns instruments del folklore de la musica popular urbana i daltres cultures …… OBJECTIU B Gaudir i compartir el goig de ballar junts promoures actituds dobertura, respecte solidaritat i amistat. … -Utilització de la dansa com mitjà d´expressió de diferents sentiments i emocions - Interès pel descobriment d´obres musicals de distintes caracteristiques OBJECTIU C Treballar la coordinació ritmica- motriu … El sentit musical a través del control corporal …

14 3. Continguts Comentari i valoració de concerts i representacions musicals ACTIVITAT 1 ACTIVITAT 2 ACTIVITAT 3 ACTIVITAT 4 ACTIVITAT … UN CONTINGUT

15 3. Continguts ACTIVITAT 1 cFes una redacció Sobre la DANSÀ i Explica quines Sensacions et produeix. Es una musica que T´agrada o no? Perquè ? ACTIVITAT 2 ACTIVITAT 3 ACTIVITAT 4 cFes una redacció Sobre la POLCA i Explica quines Sensacions et produeix. Es una musica que T´agrada o no? Perquè ? cFes una redacció Sobre la TARANTEL.LA i Explica quines Sensacions et produeix. Es una musica que T´agrada o no? Perquè ? cFes una redacció Sobre el SIRTAKI i Explica quines Sensacions et produeix. Es una musica que T´agrada o no? Perquè ? Comentari i valoració de concerts i representacions musicals UN CONTINGUT

16 4. Activitats Qué accións concretes faràn els xiquets per desenvolupar els continguts? a. Cadascun dels continguts que has proposat pot donar peu a diverses activitats si es necessari 1.JUSTIFICACIÓ 2.OBJECTIUS DIDÀCTICS 3.CONTINGUTS 4.ACTIVITATS 5.MATERIALS 6.METODOLOGIA (espais, temps) 7.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 8.TEMES TRANSVERSALS 9.AVALUACIÓ

17 4. Activitats MUSIQUES I DANSES DEL MON 1. SESSIÓ2. SESSIÓ3. SESSIÓ4. SESSIÓ5 SESSIÓ Audició: LA DANSÀ (P.Valenc. -Parlem de la Dansà -Tipus de dansà -Explicació dels passos i moviments -Realització del ball per part dels xiquets -Reflexió conjunta mestre-xiquet -Escrivim instruments -Classifiquem instruments Dibuixem Instruments (Llenguatge musical, Ritme, veu, instruments i oïda) Audició: POLCA ( Polonia) -Parlem de la Dansà -Tipus de dansà -Explicació dels passos i moviments -Realització del ball per part dels xiquets -Reflexió conjunta mestre-xiquet -Escrivim instruments -Classifiquem instruments Dibuixem Instruments (Llenguatge musical, Ritme, veu, instruments i oïda) Audició: VALS (Viena) -Parlem de la Dansà -Tipus de dansà -Explicació dels passos i moviments -Realització del ball per part dels xiquets -Reflexió conjunta mestre-xiquet -Escrivim instruments -Classifiquem instruments Dibuixem Instruments (Llenguatge musical, Ritme, veu, instruments i oïda) Audició: SIRTAKI (Grecia) -Parlem de la Dansà -Tipus de dansà -Explicació dels passos i moviments -Realització del ball per part dels xiquets -Reflexió conjunta mestre-xiquet -Escrivim instruments -Classifiquem instruments Dibuixem Instruments (Llenguatge musical, Ritme, veu, instruments i oïda) Audició: TARANTEL.LA (Italia) -Parlem de la Dansà -Tipus de dansà -Explicació dels passos i moviments -Realització del ball per part dels xiquets -Reflexió conjunta mestre-xiquet -Escrivim instruments -Classifiquem instruments Dibuixem Instruments (Llenguatge musical, Ritme, veu, instruments i oïda)

18 4. Activitats HORARI SETMANAL DE MUSICA DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES 9 a 10:30 11 a 12 h 15 h a 16 h MÚSICA Dansà (Sessió I) 16 h a 17 h. MÚSICA dansà (Sessió 2)

19 4. Activitats HORARI SETMANAL DE MUSICA DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES 9 a 10:30 11 a 12 h 15 h a 16 h MÚSICA POLCA (Sessió I) 16 h a 17 h. MÚSICA POLCA (Sessió 2)

20 4. Activitats QUADRE GENERAL CONTINGUTSACTIVITAT 1 ACTIVITAT 2 ACTIVITAT 3… CONTINGUT A …… CONTINGUT B … - CONTIGUT C ……

21 5. Materials 1.JUSTIFICACIÓ 2.OBJECTIUS DIDÀCTICS 3.CONTINGUTS 4.ACTIVITATS 5.MATERIALS 6.METODOLOGIA (espais, temps) 7.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 8.TEMES TRANSVERSALS 9.AVALUACIÓ Quins materials necessitaràs per poder Fer aquestes activitats?

22 5. Materials 1.JUSTIFICACIÓ 2.OBJECTIUS DIDÀCTICS 3.CONTINGUTS 4.ACTIVITATS 5.MATERIALS 6.METODOLOGIA (espais, temps) 7.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 8.TEMES TRANSVERSALS 9.AVALUACIÓ Cintes daudio de cadascuna de les Musiques i balls que anem a realitzar Equip de musica -Llibre de musica -Mapamundi europeu

23 6. Metodología (espai, temps) 1.JUSTIFICACIÓ 2.OBJECTIUS DIDÀCTICS 3.CONTINGUTS 4.ACTIVITATS 5.MATERIALS 6.METODOLOGIA (espais, temps) 7.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 8.TEMES TRANSVERSALS 9.AVALUACIÓ On faràs aquestes activitats? En quin moment faràs aquestes sessions? Vas a organitzar els xiquests d´alguna Manera especial ? Quin tipus d organització Adoptaràs?

24 1.JUSTIFICACIÓ 2.OBJECTIUS DIDÀCTICS 3.CONTINGUTS 4.ACTIVITATS 5.MATERIALS 6.METODOLOGIA (espais, temps) 7.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 8.TEMES TRANSVERSALS 9.AVALUACIÓ 6. Metodología (espai, temps) Espais: sala de psicomotricitat (aula) Temps : 10 sessions Agrupacions: grup mitjà (10/15)

25 7. Actenció a la diversitat 1.JUSTIFICACIÓ 2.OBJECTIUS DIDÀCTICS 3.CONTINGUTS 4.ACTIVITATS 5.MATERIALS 6.METODOLOGIA (espais, temps) 7.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 8.TEMES TRANSVERSALS 9.AVALUACIÓ Del treball en equip del mestre/a i la psicopedagoga La logopeda, o la mestra de pedagogia terapeutica faré els corresponents A.C.I.S. (Adaptacions curriculars significatives) Quins ACIS proposaràs per als casos que ho necessiten?

26 8. Temes transversals 1.JUSTIFICACIÓ 2.OBJECTIUS DIDÀCTICS 3.CONTINGUTS 4.ACTIVITATS 5.MATERIALS 6.METODOLOGIA (espais, temps) 7.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 8.TEMES TRANSVERSALS 9.AVALUACIÓ AMB QUINES COMPETÈNCIES LA PODRIES RELACIONAR ? COMP. CULTURAL I ARTÍSTICA COMP. SOCIAL I CIUTADANA COMP. CONEIX. INTERACCIÓ MON FÍSIC COMP. APRENDRE A APRENDRE COMP. COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA COMP. DIGITAL COMP. AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL AMB QUINS TEMES TRANSVERSALS LA PODRIES RELACIONAR ? MEDI AMBIENT LA PAU LA COEDUCACIÓ LA SEXUALITAT EDUCACIÓ VIAL EL CONSUMISME…

27 9. Avaluació 1.JUSTIFICACIÓ 2.OBJECTIUS DIDÀCTICS 3.CONTINGUTS 4.ACTIVITATS 5.MATERIALS 6.METODOLOGIA (espais, temps) 7.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 8.TEMES TRANSVERSALS 9.AVALUACIÓ Qué vas a avaluar en els xiquets de La teua aula? Quin tipus d´avaluació vas a proposar?

28 9. Avaluació FULL D´OBSERVACIÓ DEL PROCÉS DAPRENENTATGE NOM ALUMNAT Coordina els moviments Amb ritme Diferencia les frases musicals Es relaciona amb el grup i col-labora Es diverteix quan balla Memoritza la dansa Altres observacions PERE MARIA JORDI CARMEN ….

29 9. Avaluació FULL D´OBSERVACIÓ DEL PROCÉS DAPRENENTATGE NOM ALUMNAT RITMEVEU LLENGUATGE MUSICALINSTRUMENTOÏDAAltres observacions PERE MARIA JORDI CARMEN ….

30 9. Avaluació FULL D´OBSERVACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA U. D. ASPECTES AVALUATS MOLT ADEQUAT ADEQUATPOC ADEQUATINADEQUATOBSERVACIONS OBJECTIUS CONTINGUTS MATERIALS ESTRUCTURA DE LES SESSIONS NUMERO DE SESSIONS ACTIVITATS …

31 De la Herrán, A. Paredes,J y otros (2008) Didáctica General. Madrid. McGraw Hill Zabala, A. (2007). La práctica educativa. Cómo enseñar. Barcelona. Graó Rodríguez, M. y otros (2002). Didáctica General. Madrid. Biblioteca Nueva BIBLIOGRAFÍA


Descargar ppt "TEMA 9. LA UNIDAD DIDÁCTICA Didáctica General. BLOQUE III. Diseño y desarrollo del currículum. Bases y niveles de concreción Profesorado: Antonio Giner."

Presentaciones similares


Anuncios Google