La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

“GENERO IKUSPEGIA ETA DROGAMENPEKOTASUN PREBENTZIORAKO PROGRAMAK”

Presentaciones similares


Presentación del tema: "“GENERO IKUSPEGIA ETA DROGAMENPEKOTASUN PREBENTZIORAKO PROGRAMAK”"— Transcripción de la presentación:

1 “GENERO IKUSPEGIA ETA DROGAMENPEKOTASUN PREBENTZIORAKO PROGRAMAK”
LAN TALDEA

2 Zergaitik lan talde hau?
Andreen eta gizonen kontsumoak ezberdinak direlako. Kontsumitzeko gizon eta andren arrazoiak ere bestelakoak direlako. Arlo askotan bezala, drogomenpekotasunei buruzko ikerketetan, interbentzio programetan, ekintzetan, ebaluaketetan, … andreen berezitasunak ahaztu egiten dira eta ondorioz, gizonenak orokortzen direlako.

3 Zergaitik lan talde hau?
Efektu fisikoak ezberdinak direlako. Generoari lotutako babes faktoreak eta arrisku faktoreak erabat garrantzitsuak direlako. Kontsumoei erlazionatutako arrisku portaera ezberdinak egoten direlako. Gizon kontsumitzaileen irudi soziala eta andreena ez bezalakoak direlako.

4 GENERO IKUSPEGIA GURE PREBENTZIO PROGRAMETAN INTEGRATZEKO
Zertarako? GENERO IKUSPEGIA GURE PREBENTZIO PROGRAMETAN INTEGRATZEKO Droga-mendetasunen arloko programeetan ANDROZENTRISMOA ekiditzeko. Gizonen jokaerak, eritziak, baloreak, …ez dira pertsona guztionak, beraz, andreenak ere lanean aritzeko kontutan hartzeko. Droga-mendetasunen arloko programeetan SEXISMOA ekiditzeko. Hizkera, irudiak, edukinak,… Generoari lotutako babes faktoreak eta arrisku faktoreak gure prebentzio programeen diseinuan aintzakotzat hartzeko.

5 NORTZUK DIRA? Ziortza Jauregi - Gernika-Lumoko Prebentzio teknikaria
Lourdes Navarro - Mungialdeko Prebentzio teknikaria Aiora Pérez de San Román - Oiartzungo Prebentzio teknikaria Isabel García - Ortuellako Prebentzio teknikaria Ilazki Albizuri– Santurtziko Prebentzio teknikaria Amaia Sarrionaindia - Durangoko Prebentzio teknikaria Txus Congil - Hernaniko Prebentzio teknikaria Laura Pinto - Galdakaoko Prebentzio teknikaria Ana Aldekoa - Drogamenpekotasun Zuzendaritzako teknikaria

6 BERE IBILBIDEA Noiz hasi zen? 2005. urtean
Nork bultzatua? Belén Bilbao Borde (Drogamenpekotasun zuzendari ohia) Zenbat saio egin dira? 10 bat Zer egin da? Pentsatu, berba egin (asko) eta bi ekintza nagusiak antolatu:

7 JARDUNALDIA: Zelan sartu genero perspektiba Drogamenpekotasun Prebentziorako Proiektuetan
Noiz: Joan den ekainaren 12an. Nori zuzenduta: Prebentzio Udal teknikariei. 1.partea: Inguru teorikoa (Beatriz Moral-FARAPI) Inguru metodologikoa(Gotzon Baraia-KUALITATE LANTALDEA) 2. partea: Eztabaida tailerrak hiru arlotan: Familia Eskola Droga legalak eta jai giroan

8 ZERTAN GABILTZA? Genero perspektiba txertatzeko tresna asmatzen:
GIDA METODOLOGIKOA Zelan txertatu genero ikuspegia Drogamenpekotasun Prebentziorako Programetan

9 Gidan azalduko diren alderdiak
Inguru teorikoa eta kontutan hartzeko aspektu orokorren azalpena. Faktore nagusien azalpena eta adibide praktikoak: Datuak sexuaren arabera banatuta jaso eta hedatu. Osasun eta Drogazaletasunaren arloetako politikak genero-ikuspegian oinarrituta aztertu. Genero-inpaktuaren aldez aurretiko balioespena. Langileak berdintasun-politiketan gaitu. Mintzaira eta irudia sexistak erabiltzea ekidin. Osasunaren eta drogazaletasunaren arloetan berdintasunaren aldeko neurriek duten betetze eta emaitza balioespena. (Iturria: “Tokiko berdintasun planak diseinatzeko, kudeatzeko eta balioesteko Gida”EUDEL-EMAKUNDE)

10 “PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS”
GRUPO DE TRABAJO

11 ¿Por qué este grupo?(1) Porque los consumos de mujeres y hombres son diferentes. Porque las razones para consumir también son distintas. Porque, como en otros ámbitos, en las investigaciones, programas de intervención, actividades, evaluaciones en materia de drogodependencias …las especificidades de las mujeres se olvidan y, consecuentemente, se dan por generales las de los hombres.

12 ¿Por qué este grupo?(2) Porque los efectos físicos en unas y otros son diferentes. Porque los factores de protección y de riesgo asociados al género son muy importantes. Porque existen comportamientos de riesgo asociados al consumo de drogas diferentes en chicas y chicos. Porque la imagen y la aceptación social de un hombre consumidor y de una mujer consumidora son completamente diferentes.

13 ¿Para qué? PARA INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN NUESTROS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN Para eliminar el ANDROCENTRISMO de los programas. Las actitudes, comportamentos, hábitos,…de los hombres no son las de todas las personas, por tanto, las de las mujeres también han de tenerse en cuenta en nuestro trabajo. Para eliminar el SEXISMO de los programas. Lenguaje, imágenes, contenidos… Para tener en cuenta en los diseños y en el desarrollo de nuestros programas los factores de protección y de riesgo asociados al género.

14 ¿QUIÉNES LO FORMAN? Ziortza Jauregi - Técnica de Prevención de Gernika-Lumo. Lourdes Navarro -Técnica de Prevención de Mungialdea. Aiora Pérez de San Román - Técnica de Prevención de Oiartzun. Isabel García - Técnica de Prevención de Ortuella. Ilazki Albizuri - Técnica de Prevención de Santurtzi. Amaia Sarrionaindia– Técnica de Prevención de Durango Txus Congil – Técnico de Prevención de Hernani. Laura Pinto – Técnica de Prevención de Galdakao. Ana Aldekoa – Técnica de la Dirección de Drogodependencias.

15 LA TRAYECTORIA ¿Cuándo empezó? En el año 2005.
¿Quién impulso la creación del grupo? Belén Bilbao Borde (Antigua Directora de Drogodependencias ) ¿Cuántas reuniones se han celebrado? 10 aproximadamente ¿Qué se ha hecho? Pensar, hablar (un montón) y dos acciones fundamentales:

16 JARDUNALDIA: Cómo introducir la perspectiva de género en los Proyectos de Prevención de drogodependencias Cuándo: El pasado 12 de junio. A quién iba dirigida: Técnicas y técnicos municipales de Prevención. 1ª parte: Marco teórico (Beatriz Moral-FARAPI) Marco metodológico (Gotzon Baraia-KUALITATE LANTALDEA) 2ª parte: Talleres de debate en tres ámbitos: Familia Escuela Drogas legales y ambientes festivos

17 ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO AHORA?
Creando un instrumento útil para la integración de la perspectiva de género: UNA GUÍA METODOLÓGICA “Cómo introducir la perspectiva de género en los programas de Prevención de Drogodependencias”

18 ¿Qué aspectos aparecerán en la Guía:
Marco teórico y explicación de los aspectos generales a tener en cuenta Explicación de los factores fundamentales y ejemplos prácticos. Obtención y difusión de datos desagregados por sexo. Análisis de las políticas de salud y drogodependencias desde la perspectiva de género. La evaluación previa de impacto de género. Capacitación del personal en políticas de igualdad. Uso no sexista del lenguaje y las imágenes. Evaluación de cumplimiento y de resultados de las medidas para la igualdad en las áreas de salud y drogodependencias. Fuente: “Guía para el diseño, gestión y evaluación de Planes Locales de Igualdad” (EUDEL-EMAKUNDE)


Descargar ppt "“GENERO IKUSPEGIA ETA DROGAMENPEKOTASUN PREBENTZIORAKO PROGRAMAK”"

Presentaciones similares


Anuncios Google