La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

AGRAÏMENTS Albert Català Col·laboradors. AGRAÏMENTS Albert Català Col·laboradors.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "AGRAÏMENTS Albert Català Col·laboradors. AGRAÏMENTS Albert Català Col·laboradors."— Transcripción de la presentación:

1

2 AGRAÏMENTS Albert Català Col·laboradors

3

4 Seminari Ambientalització Centres Escolars
SACE Seminari Ambientalització Centres Escolars Curs Avaluació del grau d’integració de l'educació ambiental als centres escolars públics de les Illes Balears

5 gestió ambiental dels recursos del centre sensibilització ambiental
ASPECTES A AVALUAR OBJECTIUS Conjunt de processos els quals permeten una... Millora gestió ambiental dels recursos del centre Millora sensibilització ambiental de l’alumnat

6 Instruments d’avaluació Explotació de les dades
METODOLOGIA Mostra Instruments d’avaluació Explotació de les dades Recollida de dades Presentació de les dades Tractament estadístic

7 METODOLOGIA Mostra Explotació de les dades Instruments d’avaluació
Presentació de les dades Recollida de dades Tractament estadístic

8 Coordinador ambiental Coordinador ambiental
Mostra Centres Escolars Públics Coordinador ambiental Coordinador ambiental 4t ESO 6è EP

9 Mostra

10 Mostra 6è EP 4t ESO

11 METODOLOGIA Mostra Explotació de les dades Instruments d’avaluació
Presentació de les dades Recollida de dades Tractament estadístic

12 Instruments d’avaluació
Qüestionari de PROCESSOS Qüestionari de GESTIÓ 4t ESO 6è EP Qüestionari de SENSIBILITZACIÓ

13

14

15 METODOLOGIA Mostra Explotació de les dades Instruments d’avaluació
Presentació de les dades Recollida de dades Tractament estadístic

16 Recollida de dades DOCUMENTACIÓ Qüestionaris en pdf.
Aclariments i instruccions per emplenar els qüestionaris. Llistat de grups d’alumnes per fer el registre. Graella d’observació/incidències. Altres DOCUMENTACIÓ

17 METODOLOGIA Mostra Explotació de les dades Instruments d’avaluació
Presentació de les dades Recollida de dades Tractament estadístic

18 Presentació de les dades
f Respostes a les preguntes dels QÜESTIONARIS 6è EP 4t ESO

19

20

21 INDICADORS 10 46 90 46 Indicador ENERGIA = x 100 = 51,11 % 90

22

23 Indicador OPINEN < 60%
PERFILS D’ALUMNAT indicador SABEN ≥ 60% SI saben Indicador SABEN < 60% NO saben indicador OPINEN ≥ 60% SI opinen Indicador OPINEN < 60% NO opinen indicador FAN ≥ 60% SI fan Indicador FAN < 60% NO fan

24

25 METODOLOGIA Mostra Explotació de les dades Instruments d’avaluació
Presentació de les dades Recollida de dades Tractament estadístic

26 Tractament estadístic
6è EP 4t ESO

27 Coeficient de correlació de PEARSON i SPERMAN

28 PROCESSOS INTERNS DEL CENTRE

29 PROCESSOS INTERNS DEL CENTRE
CONCLUSIONS Qüestionari de processos interns del centre Indicadors sobre els processos interns del centre PROPOSTES

30 PROCESSOS INTERNS DEL CENTRE
Organització i funcionament de la tasca del coordinador ambiental i de la comissió ambiental. Sobre el que es fa als centres escolars. Formació, motivació i coneixements dels coordinadors ambientals. Opinió del coordinador ambiental sobre diferents aspectes relacionats amb l’EA en els centres educatius.

31 Qüestionari processos interns del centre
CONCLUSIONS Qüestionari processos interns del centre Organització i funcionament de la tasca del coordinador ambiental i de la comissió ambiental. Sobre el que es fa als centres escolars. Formació, motivació i coneixements dels coordinadors ambientals. Opinió del coordinador ambiental sobre diferents aspectes relacionats amb l’EA en els centres educatius.

32 Sobre l’existència de coordinadors ambientals als centres escolars...
Referent a les hores de dedicació disponibles... Sobre la participació dels diferents estaments de la comunitat educativa...

33 Qüestionari processos interns del centre
CONCLUSIONS Qüestionari processos interns del centre Organització i funcionament de la tasca del coordinador ambiental i de la comissió ambiental. Sobre el que es fa als centres escolars. Formació, motivació i coneixements dels coordinadors ambientals. Opinió del coordinador ambiental sobre diferents aspectes relacionats amb l’EA en els centres educatius.

34 Sobre el coneixement en relació a l’EBEA...
Referent al coneixement precís de les funcions... Relatiu a l’abast del concepte “educació ambiental”...

35 Qüestionari processos interns del centre
CONCLUSIONS Qüestionari processos interns del centre Organització i funcionament de la tasca del coordinador ambiental i de la comissió ambiental. Sobre el que es fa als centres escolars. Formació, motivació i coneixements dels coordinadors ambientals. Opinió del coordinador ambiental sobre diferents aspectes relacionats amb l’EA en els centres educatius.

36 Sobre la inclusió de l’EA en els documents de centre...
Sobre quins poden ser els obstacles o inconvenients... Referent als tipus d’activitats...

37 Quina és la teva opinió sobre el possible grau d’efectivitat de les actuacions de tipus ambiental següents que es podrien dur a terme en un centre

38 Qüestionari processos interns del centre
CONCLUSIONS Qüestionari processos interns del centre Organització i funcionament de la tasca del coordinador ambiental i de la comissió ambiental. Sobre el que es fa als centres escolars. Formació, motivació i coneixements dels coordinadors ambientals. Opinió del coordinador ambiental sobre diferents aspectes relacionats amb l’EA en els centres educatius.

39 Sobre la inclusió real de l’EA en els documents de centre...
Sobre les actuacions que es duen a terme... En relació als tipus d’activitats que es realitzen...

40 Dels tipus d'activitats/actuacions que s’esmenten a continuació, podries indicar en quin grau les heu dutes a terme en el teu centre els darrers 5 anys?

41 Sobre la inclusió real de l’EA en els documents de centre...
Sobre els continguts que es treballen... En relació als tipus d’activitats que es realitzen... Referent a l’avaluació de la feina que es fa...

42 Indicadors sobre processos interns del centre
CONCLUSIONS Indicadors sobre processos interns del centre

43 En relació als processos interns del centre
PROPOSTES En relació als processos interns del centre Mantenir i potenciar la figura del CA. Més implicació de tota la comunitat educativa. Més coneixement de les funcions del CA. Planificació a mig o llarg termini Dur a terme activitats formatives per tenir una visió actualitzada, compartida i que respongui a les necessitats de la societat actual. Més presència de l’EA en els documents de més concreció curricular. Dissenyar i aplicar sistemes d’avaluació.

44 GESTIÓ AMBIENTAL DEL CENTRE

45 GESTIÓ AMBIENTAL DEL CENTRE
CONCLUSIONS Qüestionari de la gestió ambiental del centre Indicadors sobre la gestió ambiental del centre PROPOSTES

46 Qüestionari de la gestió ambiental del centre
CONCLUSIONS Qüestionari de la gestió ambiental del centre Tipologia dels centres implicats Actuacions que fan els centres en aspectes concrets: Residus Paper Material escolar i d’oficina Material de neteja Aigua Energia Biodiversitat Consums

47 Qüestionari de la gestió ambiental del centre
CONCLUSIONS Qüestionari de la gestió ambiental del centre Tipologia dels centres implicats Actuacions que fan els centres en aspectes concrets: Residus Paper Material escolar i d’oficina Material de neteja Aigua Energia Biodiversitat Consums

48 Estudis impartits Horari d’ocupació Nombre d’usuaris Edat de l’edifici Sistema de rec Sistema de calefacció

49 Qüestionari de la gestió ambiental del centre
CONCLUSIONS Qüestionari de la gestió ambiental del centre Tipologia dels centres implicats Actuacions que fan els centres en aspectes concrets: Residus Paper Material escolar i d’oficina Material de neteja Aigua Energia Biodiversitat Consums

50 Determinar uns valors de referència sobre els consums.
Establir la relació que pugui existir entre la tipologia del centre i els seus consums.

51 Encara que els consums augmentin amb el nombre d'usuaris, hi ha altres factors (política d'estalvi, sensibilitat mediambiental, horari d'ocupació,...) que influeixen molt.

52 Qüestionari de la gestió ambiental del centre
CONCLUSIONS Qüestionari de la gestió ambiental del centre Tipologia dels centres implicats Actuacions que fan els centres en aspectes concrets: Residus Paper Material escolar i d’oficina Material de neteja Aigua Energia Biodiversitat Consums

53 En relació als residus... En relació al paper... En relació a l’energia... En relació a l’aigua... En relació al material escolar i d’oficina... En relació al material de neteja... En relació a la biodiversitat vegetal...

54 Indicadors sobre gestió ambiental del centre
CONCLUSIONS Indicadors sobre gestió ambiental del centre

55 En relació a la gestió ambiental del centre
PROPOSTES En relació a la gestió ambiental del centre Mantenir activitats relacionades amb la recollida selectiva i l’ús de paper reciclat i potenciar el consum de materials reciclats. Millorar la gestió dels residus perillosos i de la matèria orgànica. Racionalitzar els consums i fer-los més eficients. Avançar en la utilització de les energies renovables. Millorar la gestió dels horts escolars i de les zones enjardinades, principalment als centres de secundària.

56 En relació a la gestió ambiental del centre
PROPOSTES En relació a la gestió ambiental del centre Potenciar més la reducció de residus. Ampliar la reutilització de materials de tot tipus (especialment paper, llibres i residus) i de l’aigua. Prioritzar les compres a empreses locals, sempre que tinguin una oferta coherent amb els principis de la sostenibilitat. Desenvolupar directrius sobre: A. Ús de productes de neteja amb certificació mediambiental. B. Bon ús de les zones enjardinades. Millorar la informació que arriba a la comunitat escolar sobre tots els aspectes de la gestió ambiental.

57 SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL DE L’ALUMNAT DEL CENTRE

58 SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL DE L’ALUMNAT DEL CENTRE
CONCLUSIONS Qüestionaris de la sensibilització ambiental Indicadors de la sensibilització ambiental Perfils de l’alumnat PROPOSTES

59 Qüestionaris de la sensibilització ambiental de l’alumnat
CONCLUSIONS Qüestionaris de la sensibilització ambiental de l’alumnat Grau de percepció sobre les actuacions de gestió ambiental dutes a terme al seu centre Què SABEN, PENSEN i FAN a casa seva i al centre escolar, en relació amb: residus paper aigua energia mobilitat biodiversitat vegetal. Opinió sobre el grau de contribució de diferents col·lectius en la millora del medi ambient i de la importància de la seva col·laboració

60 Qüestionaris de la sensibilització ambiental de l’alumnat
CONCLUSIONS Qüestionaris de la sensibilització ambiental de l’alumnat Grau de percepció sobre les actuacions de gestió ambiental dutes a terme al seu centre Què SABEN, PENSEN i FAN a casa seva i al centre escolar, en relació amb: residus paper aigua energia mobilitat biodiversitat vegetal. Opinió sobre el grau de contribució de diferents col·lectius en la millora del medi ambient i de la importància de la seva col·laboració

61 No tot l’alumnat és conscient de les mesures ambientals que s’adopten al centre:
Activitats mediambientals (80%) Instruccions per fer recollida selectiva de paper i envasos, reduir el consum i reutilitzar paper (60%) Sistemes per reduir el consum d’aigua (44%) Tecnologia que utilitza energia renovable (23%)

62 Qüestionaris de la sensibilització ambiental de l’alumnat
CONCLUSIONS Qüestionaris de la sensibilització ambiental de l’alumnat Grau de percepció sobre les actuacions de gestió ambiental dutes a terme al seu centre Què SABEN, PENSEN i FAN a casa seva i al centre escolar, en relació amb: residus paper aigua energia mobilitat biodiversitat vegetal. Opinió sobre el grau de contribució de diferents col·lectius en la millora del medi ambient i de la importància de la seva col·laboració

63 Són conscients que hi ha problemes ambientals.
Estan d’acord en que la seva col·laboració és important. Els de 6è d’EP estan més disposats a consumir menys. No estan d’acord que hi hagi lleis molt estrictes.

64 Qüestionaris de la sensibilització ambiental de l’alumnat
CONCLUSIONS Qüestionaris de la sensibilització ambiental de l’alumnat Grau de percepció sobre les actuacions de gestió ambiental dutes a terme al seu centre Què SABEN, PENSEN i FAN a casa seva i al centre escolar, en relació amb: residus paper aigua energia mobilitat biodiversitat vegetal. Opinió sobre el grau de contribució de diferents col·lectius en la millora del medi ambient i de la importància de la seva col·laboració

65 Saben on dipositar el vidre i el cartró
Saben on dipositar el vidre i el cartró. No tant els envasos i els residus perillosos. Son conscients de la problemàtica dels residus, tenen bona opinió del reciclatge i no sempre estan d’acord amb les mesures punitives. L’alumnat de 6è demostra millors hàbits ambientals.

66 Coneixen poc el cicle del reciclatge del paper però sí que reciclant es tallen menys arbres.
Bona opinió envers la reducció, el reciclatge i la reutilització. A casa seva només la meitat de l’alumnat empra paper reciclat i la majoria el reutilitza. Al centre escolar l’ús de paper reciclat s’incrementa.

67 Només la meitat coneix els sistemes de tractament de l’aigua.
L’alumnat de 4t d’ESO té més consciència de la despesa d’aigua i dels recursos hídrics de què es disposa que el de 6è. Els hàbits d’ús a casa i al centre són molts semblants.

68 Saben que les energies no renovables contaminen però els de 6è d’EP no tenen clar que s’esgotaran.
Pensen que es pot reduir el consum sense viure pitjor. Gran part de l’alumnat presenta bons hàbits d’estalvi energètic, especialment de 6è d’EP.

69 Saben que els transport públic estalvia emissions de CO2.
Pensen que és bo fomentar l’ús de bici , no limitar el del cotxe però sí compartir-lo. L’ús de la bicicleta és baix entre l’alumnat de 6è i més elevat a 4t d’ESO. Aquests també utilitzen més el transport col·lectiu.

70 Saben que la caça i la pesca excessives són un perill greu per als ecosistemes.
Mostren poc coneixements dels beneficis i perjudicis dels monocultius, rotació de cultius, agricultura ecològica i plantes transgèniques. La meitat opina que fumigar cultius és necessari per obtenir productes de qualitat. La majoria opina que les plantes transgèniques són una solució al problema de la fam al món. L’alumnat d’EP participa més en el manteniment de l’hort o jardí. El consum de productes vegetals de temporada és bastant acceptable.

71 Indicadors de la sensibilització ambiental
CONCLUSIONS Indicadors de la sensibilització ambiental 6è EP 4t ESO

72 CONCLUSIONS Perfils de l’alumnat

73

74 PROPOSTES CONCRETES per orientar actuacions sobre les temàtiques tractades: residus paper aigua energia mobilitat biodiversitat vegetal GENERALS per orientar: Les actuacions dels processos interns i de la gestió dels recursos Les línies pedagògiques que haurien d’impregnar les activitats .

75 PROPOSTES CONCRETES per orientar actuacions sobre les temàtiques tractades: residus paper aigua energia mobilitat biodiversitat vegetal GENERALS per orientar: Les actuacions dels processos interns i de la gestió dels recursos Les línies pedagògiques que haurien d’impregnar les activitats

76 Les activitats cal que permetin...
Donar una visió global i sistèmica. Demostrar la complexitat de la problemàtica ambiental. Fomentar la creativitat. Posar en evidència el nostre model insostenible. Treballar des del convenciment de que el canvi és possible amb realisme i amb il·lusió.

77 FACTORS QUE MILLOREN LA GESTIÓ I LA SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL DEL CENTRE

78 CORRELACIÓ LINEAL Mitjançant tècniques de correlació, s’ha estudiat si les variables tenen alguna incidència sobre els resultats, si hi influeixen positivament o negativament. Qüestionaris Processos Gestió Sensibilització

79 Solament s’ha analitzat l’existència de correlació lineal a nivell global de les Illes Balears.

80 CONCLUSIONS La millora dels processos interns del centre
la gestió ambiental dels seus recursos residus, paper, material escolar i d’oficina, aigua, energia i biodiversitat … però no la del material de neteja

81 La millora dels processos interns del centre
la sensibilització ambiental del seu alumnat en tots tres àmbits: coneixements, opinions i comportaments.

82 Continuïtat de la comissió Hora comuna per la comissió
Gestió ambiental Continuïtat del coordinador Gestió ambiental Sensibilització de l’alumnat

83 Formació prèvia dels coordinadors
Organització d’activitats Consulta de publicacions sobre temes ambientals La gestió del paper, aigua i material i Els coneixements, opinions i comportament de l’alumnat

84 La bona opinió dels coordinadors sobre l’educació ambiental
La gestió de residus, paper, aigua, energia i material i el comportament general dels alumnes

85 Les actuacions ambientals semblen millorar
més la gestió ambiental que la sensibilització de l’alumnat si la prioritzen els coordinadors i comissions ambientals i quan hi ha una normativa i/o cultura ambiental Sensibilització ambiental de l’alumnat

86 Més bona gestió dels recursos materials del centre no implica necessàriament un millor grau de sensibilització ambiental de l’alumnat

87 en una major inclusió en tots els documents.
Una opinió favorable del coordinador d’integrar l’educació ambiental en els documents del centre en una major inclusió en tots els documents.

88 més organització d’aquestes accions en el centre.
Una opinió favorable sobre l’efectivitat de les activitats/actuacions de tipus ambiental més organització d’aquestes accions en el centre.

89 la gestió dels recursos en general
campanyes de conscienciació directrius envers el bon ús dels residus i recursos informar del consum la gestió dels recursos en general En general, campanyes de conscienciació directrius envers el bon ús dels residus i recursos informar del consum

90 Es comprova una correlació lineal clara entre
els comportaments dels alumnes al centre escolar i a casa seva

91


Descargar ppt "AGRAÏMENTS Albert Català Col·laboradors. AGRAÏMENTS Albert Català Col·laboradors."

Presentaciones similares


Anuncios Google