La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Projecte de Convivència (data límit: 24/3/2020)

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Projecte de Convivència (data límit: 24/3/2020)"— Transcripción de la presentación:

1 Projecte de Convivència (data límit: 24/3/2020)
Inspecció d’Educació a Barcelona 2-3 novembre de 2017

2 Marc referencial El PEC ha d’incloure el Projecte de Convivència
Dret a una bona convivència i deure de facilitar-la LEC (Titol III- Capítol V- articles 30 a 38): Dret i deure de convivència Principis generals (carta de compromís, resolució de conflictes, mesures correctores i sancionadores, mesures i iniciatives de provenció) Mediació Protecció contra assetjament escolar i contra agressions Decret 279/2006 de drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència. RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.

3 Objectius generals Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors compartits Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones

4 Continguts Concreció de la contextualització del PEC en relació amb els factors que poden incidir en la convivència Diagnosi de la situació de la convivència (punts forts i febles) Formulació d’objectius específics d’acord al PEC, als objectius generals i a les necessitats detectades. (Inclouen Indicadors per a cada objectiu específic) Concreció de mesures temporitzades de prevenció, detecció i intervenció orientades a assolir els objectius específics. (Inclouen Indicadors per a les mesures) Concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront de situacions de conflictes

5 Comissió de convivència
FUNCIONS: Col·laborar en la planificació, l’aplicació i el seguiment del Projecte de Convivència COMPOSICIÓ: Les NOF determinaran el nombre de representants de cada sector de la comunitat escolar i el procés d’elecció

6 Procediments: Elaboració i Aprovació
CENTRES PÚBLICS: Director formula la proposta inicial, fa les modificacions i adaptacions corresponents, impulsa l’elaboració garantint la participació de la comunitat educativa, i aprova la proposta definitiva (prèvia consulta preceptiva al Consell Escolar- suport majoria 3/5) El Claustre intervé en l’elaboració, la modificació i l’actualització CENTRES CONCERTATS: Titular l’aprova, un cop escoltat el Consell Escolar, que té les funcions d’assessorament i consulta.

7 Procediments: Seguiment i Avaluació
Correspon al director el Seguiment i Avaluació, amb la col·laboració de la Comissió de Convivència, el Claustre i amb el suport del Consell Escolar. Avaluació a partir dels Indicadors elaborats per a cada objectiu específic Seguiment de les mesures en la programació general anual a partir dels Indicadors elaborats sobre les mesures. Resultat del seguiment i propostes de millora s’inclouen a la memòria anual.

8 Alguns elements de suport
Sobre la Diagnosi, Informe sobre Clima Escolar CSASE: Sobre el marc referencial CIVED, Informe ICCS 2009/2016: Consell d’Europa: Programa Pestalozzi:

9 Alguns elements de suport
Recursos XTEC: Sobre avaluació externa AVAC: Condicions d’equitat> Convivència Revista “Convives” Ararteko (Nuestros derechos)

10 Diagnosi Informe d’Avaluació núm. 1 (CSASE):
IACE: Inventari Avaluació Clima Escolar (inspirat en les invesgacions de R.H. Moos) Dimensió de la relació Dimensió del desenvolpament Dimensió del manteniment i canvi (les 3 dimensions s’apliquen a escala centre microdimensions- a escala classe -9 microdimensions-)

11 ICCS 2016 Civisme Principis cívics Participació cíviques
Identitats cíviques Coneixement i Comprensió Raonament i aplicació Actituds Compromís

12 Consell d’Europa: Programa Pestalozzi
COMPASS: Manual de Educación de los Derechos Humanos para jóvenes (disponible en castellà). Educació Secundària PETIT COMPASS: Drets Humans per als infants (disponible en català). Educació Primària. Materials i publicacions dels seminaris Pestalozzi (disponible en anglès al web:

13 Avaluació Avaluació interna: Indicadors de progrés (PEC) per a cada objectiu específic. Indicadors en relació amb les mesures incloses en les PGA. Avaluació externa: AVAC: Condicions d’equitat > Convivència Normes de convivència Mecanismes d’informació, comunicació i participació envers la comunitat educativa Relacions amb l’entorn (FP)

14 MOLTES GRÀCIES “La vigencia de lo justo sobrevive, Sigue, apenas si se inhibe, Como la semilla en invierno Se energía, se concibe, se revive” Daniel Viglietti ( )


Descargar ppt "Projecte de Convivència (data límit: 24/3/2020)"

Presentaciones similares


Anuncios Google