La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Esquema de treball Josep Minguell M. Mercè Fernández

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Esquema de treball Josep Minguell M. Mercè Fernández"— Transcripción de la presentación:

1 Esquema de treball Josep Minguell M. Mercè Fernández
PROJECTE DE DIRECCIÓ Esquema de treball Josep Minguell M. Mercè Fernández

2 ESQUEMA PROJECTE DE DIRECCIÓ
ÍNDEX 2. Concreció del Projecte Dades generals Justificació Diagnosi Objectius Línies d’actuació Avaluació 3. Recomanacions finals 1. Elaboració i presentació Voluntat de canvi Fonts i instruments de recollida de la informació Procediments per a l’elaboració del Projecte Presentació del Projecte

3 1. ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ
1.1. Voluntat de canvi 1.2. Fonts i instruments de recollida de la informació 1.3. Procediments per a l’elaboració del Projecte 1.4. Presentació del Projecte

4 1.1. Voluntat de canvi Coneixement del centre
Desig de millorar Coneixement del centre Identificació amb el centre Reflexió conceptual Concreció pràctica

5 1.2. Fonts i instruments de recollida de la informació
PEC Pla anual NOF Normativa Altres INSTRUMENTS Documents pedagògics Actes de reunions de coordinació Memòries Altres

6 1.3. Procediments per a l’elaboració del Projecte
Personal Equip de gestió Grup ampli 1.4. Presentació del Projecte Consell escolar Claustre

7 2. CONCRECIÓ DEL PROJECTE
2.1. Dades generals del centre 2.2. Justificació 2.3. Diagnosi 2.4. Objectius 2.5. Línies d’actuació 2.6. Avaluació

8 2.1. Dades generals del centre
Del centre: història, edifici, oferta educativa, alumnes, plantilla, etc. De l’entorn: característiques físiques, econòmiques, socials, culturals, etc.

9 2.2. Justificació Raons de la candidatura Motivació dels candidats
Principis que orienten el Projecte

10 Alguns principis generals
Fer una escola democràtica i participativa. Cal unir voluntats i consensuar actuacions des de les diferents sensibilitats que coexisteixen en tot centre educatiu. Buscar una educació integral potenciant l’autoestima, la responsabilitat, l’autonomia, la tolerància, la cooperació i el respecte. Procurar que la cohesió social sigui un objectiu central. Treballar per l’excel·lència educativa, que ha d’anar acompanyada d’una voluntat integradora. Implantar l’equitat que faci que cada alumne sigui atès segons les seves necessitats i on el nivell d´exigència sigui adequat a les capacitats. Avançar en l’escola inclusiva.

11 2.3. La diagnosi Valoració del funcionament actual del centre a partir del seu Projecte Educatiu, tant des del punt de vista pedagògic com de gestió: Organització general Funcionament pedagògic Recursos didàctics Resultats acadèmics Estat de les instal·lacions Situació econòmica Recursos humans

12 Instruments d’anàlisi
PUNTS FORTS? QUINS ASPECTES FUNCIONEN? PUNTS FEBLES? QUINS ASPECTES PODRÍEN MILLORAR? Àmbit pedagògic i didàctic Àmbit organitzatiu Àmbit de gestió econòmica i administrativa Àmbit de gestió econòmica i administrativa Àmbit de l´entorn Àmbit dels espais i del seu ús Àmbit de les famílies Àmbit de l’autonomia de centre OPORTUNITATS AMENACES

13 2.4. Objectius - I Senzillesa Concreció Realisme

14 2.4. Objectius - II Concreció dels objectius a assolir, especialment els directament relacionats amb el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes, i sempre d’acord amb els objectius del Departament d’Educació i del projecte educatiu del centre (PEC). Materials: edifici, instal·lacions, aules específiques, recursos econòmics, etc. Serveis: menjador, transport, taquilles, biblioteca, activitats, informació, etc. Procés d’ensenyament-aprenentatge: currículum, canvis organització, competències bàsiques, atenció a la diversitat, normalització lingüística, llengües estrangeres, integració TAC’S, canvis metodològics, cohesió social, millora resultats acadèmics, etc.

15 2.4. Objectius - III Funcionament: canvis organigrama, equips docents, departaments didàctics, control alumnes, control professorat, etc. Recursos humans: increment o canvis en la plantilla i/o el PAS. Formació: equip directiu, professorat, PAS, alumnes, pares i mares. Participació: professorat, PAS, alumnat, pares i mares, ajuntament, etc.

16 2.4. Objectius - IV Àmbits Objectius MATERIAL SERVEIS
ENSENYAMENT-APRENENTATGE FUNCIONAMENT RECURSOS HUMANS FORMACIÓ PARTCIPACIÓ

17 2.5. Línies d’actuació Característiques: Desenvolupament: Coherència
Concreció Coherència Diversitat Desenvolupament: Pla d´actuació Temporització Recursos Responsables Seguiment i Avaluació

18 Graella de desenvolupament
ÀMBIT OBJECTIU NÚM. 1 PLA D´ACTUACIÓ 09-10 10-11 11-12 12-13 RECURSOS RESPONSABLES AVALUACIO OBJECTIU NÚM. 2

19 2.6. Avaluació Exposició del procés d’avaluació del desenvolupament del projecte de direcció (rigor i simplicitat). Descripció dels instruments d’avaluació. Responsables. Temporització.

20 3. RECOMANACIONS FINALS Utilitzar algun mètode d’anàlisi. La tècnica DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) és una bona opció. És recomanable la utilització de graelles. Es pot afegir alguna referència normativa i/o bibliogràfica.


Descargar ppt "Esquema de treball Josep Minguell M. Mercè Fernández"

Presentaciones similares


Anuncios Google