La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Esbozo da Parte III Obxectivo: estudar a conducta da empresa

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Esbozo da Parte III Obxectivo: estudar a conducta da empresa"— Transcripción de la presentación:

1 Esbozo da Parte III Obxectivo: estudar a conducta da empresa
As empresas toman as suas decisións restrinxidas por: i) Restrizóns tecnolóxicas (Tema 3A) ii) Restrizóns económicas (Tema 3B) iii) Restrizóns de mercado Tema 4: Competéncia perfeita Tema 5: Competéncia imperfeita Tema 5A: Monopólio Tema 5B: Competéncia monopolística e oligopólio Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 2

2 Restrizóns de mercado: Competéncia Oligopolista e Monopólio
Capítulo 5B Restrizóns de mercado: Competéncia Oligopolista e Monopólio Pindyck e Rubinsfeld (2001, Cap.12) Frank (2001, Cap.13) 1

3 Introduzón A escasez proporciona poder de mercado.
O poder de mercado permite fixar prezos ás empresas a un nível superior ao custe marxinal. O poder de mercado depende: da estructura de mercado; e, da capacidade das empresas para diferenciar os seus produtos das competidoras. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 2

4 Esbozo do capítulo A competéncia monopolística Oligopólio
A competéncia basada nos prezos Competéncia frente a colusión: o dilema do prisioneiro Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 2

5 Esbozo do capítulo Implicaciones do dilema do prisionero para la fijazón de los prezos nos oligopólios Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 3

6 Introduzón Tema 4: Características dos mercados perfeitamente competitivos: 1) As empresas son prezo-aceitantes. 2) Homoxeneidade do produto. 3) Libertade de entrada e saida. 4) Os factores de produzón son perfeitamente substitutivos a longo prazo. 5) as empresas e os consumidores posuen informazón perfeita. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 4

7 I.- A competéncia monopolística
Competencia monopolística versus competéncia perfeita: 1) As empresas non son prezo-aceitantes. 2) Heteroxeneidade do produto: produtos diferenciados. 3) Libertade de entrada e saida. 4) Os factores de produzón son perfeitamente substitutivos a longo prazo. 5) as empresas e os consumidores posuen informazón perfeita. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 4

8 II.- Oligopólio Oligopólio versus competéncia perfeita:
1) As empresas non son prezo-aceitantes. 2) Homoxeneidade do produto ou produtos diferenciados. 3) Non hai libertade de entrada e saida. 4) Os factores de produzón son perfeitamente substitutivos a longo prazo. 5) as empresas e os consumidores posuen informazón perfeita. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 4

9 II.- Oligopólio Competencia monopolística versus competéncia perfeita:
1) As empresas non son prezo-aceitantes. 2) Heteroxeneidade do produto: produtos diferenciados. 3) Libertade de entrada e saida. 4) Os factores de produzón son perfeitamente substitutivos a longo prazo. 5) as empresas e os consumidores posuen informazón perfeita. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 4

10 I.- A competéncia monopolística
O grau de poder de monopólio que teña a empresa depende do éxito na diferenciazón do seu produto (produtos con substitutos imperfeitos). Exemplos desta estructura de mercado frecuente: Pasta dentífrica. Xabón. Os remedios para o catarro. As indústrias de pasta dentífrica e de automóbil (competéncia monopolística vs. oligopólio) Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 5

11 A competéncia monopolística
Os ingredientes da competéncia monopolística Duas características clave: produtos diferenciados que son fácilmente substituíveis. Libertade de entrada e saída. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 7

12 Una empresa monopolísticamente competitiva a corto e a largo plazo
$/Q Corto plazo $/Q Largo plazo CM CMe CM CMe DCP IMCP QCP PCP DLP IMLP QLP PLP Cantidad Cantidad Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 12

13 Una empresa monopolísticamente competitiva a corto e a largo plazo
Observaciones (corto plazo): Curva de demanda de pendiente negativa: produto diferenciado. Demanda relativamente elástica: sustitutivos buenos. IM < P Os beneficios se maximizan cuando IM = CM. Esta empresa obtiene beneficios económicos. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 13

14 Una empresa monopolísticamente competitiva a corto e a largo plazo
Observaciones (largo plazo): Os beneficios atraen a nuevas empresas (hay libertad de entrada). A demanda da empresa disminuirá a DLP. A produzón e el prezo da empresa caerán. A produzón da industria se incrementará. No hay beneficios económicos (P = CMe). P > CM: sigue teniendo poder de monopólio. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 14

15 Pérdida irrecuperable
Comparazón do equilibrio monopolísticamente competitivo e el perfectamente competitivo Competéncia perfecta Competéncia monopolística $/Q $/Q Pérdida irrecuperable de eficiencia CM CMe CM CMe DLP IMLP PCM QC PC D = IM Cantidad QCM Cantidad Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 17

16 A competéncia monopolística
A competéncia monopolística e la eficiencia económica: O poder de monopólio (diferenciazón) produce un prezo más alto que la competéncia perfecta. Si el prezo se reduce hasta el punto donde CM = D, el excedente do consumidor incrementará a una cuantía igual a la do área sombreada de color amarillo. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 18

17 A competéncia monopolística
A competéncia monopolística e la eficiencia económica: Sin beneficios económicos a largo plazo, la produzón da empresa es inferior a la que minimiza el coste medio e se da un exceso de capacidad. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 19

18 A competéncia monopolística
Preguntas: 1) Si el mercado se volviese competitivo, ¿qué ocurriría con la produzón e el prezo? 2) ¿Debe regularse la competéncia monopolística? Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 20

19 A competéncia monopolística
Preguntas: 3) ¿Cuál es el grau do poder do monopólio? 4) ¿Cuál es la ventaja da diversidade de produtos? Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 20

20 A competéncia monopolística nos mercados de bebidas de cola e de café
Os mercados de bebidas refrescantes e de café ilustran las características da competéncia monopolística. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 21

21 As elasticidades da demanda de marcas de bebidas de cola e de café
Marca Elasticidade da demanda Bebidas de cola: Royal Crown -2,4 Coca-Cola -5,2 a -5,7 Café muido: Hills Brothers -7,1 Maxwell House -8,9 Chase and Sanborn -5,6 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 22

22 As elasticidades da demanda de marcas de bebidas de cola e de café
Preguntas: 1) ¿Por qué es la demanda de Royal Crown menos elástica con respecto al prezo da Coca-Cola? 2) ¿Tienen estos dos mercados mucho poder de monopólio? 3) Defina la relazón entre la elasticidade e el poder de monopólio. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 23

23 II.- Oligopólio Características: Pocas empresas.
O produto puede o no estar diferenciado. Barreras a la entrada. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 24

24 Oligopólio Exemplos: Automóviles. Siderurgia. Aluminio.
produtos petroquímicos. Equipo eléctrico. Computadoras. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 25

25 Oligopólio As barreras a la entrada son: Naturales:
Economías de escala. Patentes. Tecnología. Reconocimiento de una marca. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 26

26 Oligopólio As barreras a la entrada son: Medidas estratégicas:
Para inundar el mercado. Para controlar la entrada de empresas. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 27

27 Oligopólio Intentos por gestionar una empresa: Pregunta:
Medidas estratégicas. A conducta do seus rivales. Pregunta: ¿Cuáles serán las reacciones do seus rivales ante la bajada do prezo a un 10 por ciento por parte de Ford? Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 28

28 Oligopólio O equilibrio en un mercado oligopolístico
En un mercado perfectamente competitivo, en el monopólio e la competéncia competitiva, los produtores no tienen por qué considerar las reacciones de las empresas competidoras a la hora de eligir el nivel de produzón e fijan el prezo. En un mercado oligopolístico, los produtores deben considerar la reacción de las empresas competidoras, cuando eligen el nivel de produzón e fijan el prezo. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 29

29 Oligopólio O equilibrio en un mercado oligopolístico
Descripzón do equilibrio: A empresas consigunos mejores resultados posibles e no tienen razón alguna para alterar su prezo o su nivel de produzón. Cada empresa tiene en cuenta a sus competidoras e supone que éstas hacen lo mismo. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 30

30 Oligopólio O equilibrio de Nash:
Cada empresa obtiene el mejor resultado posible dados los resultados de las competidoras. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 31

31 Oligopólio O modelo de Cournot: O duopólio:
Dos empresas que compiten entre sí. Bien homogéneo. As empresas consideran fijo el nivel de produzón do seu competidora. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 32

32 A decisión de produzón da empresa
IM1(0) Si la Empresa 1 piensa que la Empresa 2 no producirá nada, su curva de demanda, D1(0), es la curva de demanda do mercado. P1 D1(50) IM1(50) 25 Si la Empresa 1 piensa que la Empresa 2 producirá 50 unidades, su curva de demanda se desplaza a la izquierda en esa cuantía. Si la Empresa 1 piensa que la Empresa 2 producirá 75 unidades, su curva de demanda se desplaza a la izquierda en esa cuantía. D1(75) IM1(75) CM1 50 ¿Cuál será la produzón da Empresa 1 si la empresa 2 produce 100 unidades? 12,5 Q1 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 38

33 Oligopólio As curvas de reacción:
O nivel de produzón que maximiza los beneficios de una empresa es una funzón decreciente da cantidade que piense que producirá la Empresa 2. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 39

34 As curvas de reacción e el equilibrio de Cournot
Curva de reacción da Empresa 1 Q*1(Q2) x A curva de reacción da Empresa 1 muestra cuánto produce en funzón de cuánto piense que producirá la 2. Las cruces corresponden al modelo anterior. Q1 100 A curva de reacción da empresa 2 muestra su nivel de produzón en funzón de cuánto piense que producirá la 1. 75 Curva de reacción da Empresa 2 Q*2(Q2) En el equilibrio de Cournot, cada empresa supone correctamente cuánto producirá su competidora, y por lo tanto, maximiza sus propios beneficios. 50 Equilibrio de Cournot 25 Q2 25 50 75 100 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 43

35 Oligopólio Preguntas:
1) Si las empresas producen cantidades que se diferencian do equilibrio de Cournot, ¿las ajustarán hasta alcanzar el equilibrio de Cournot? 2) ¿Cuándo es racional que cada empresa suponga que el nivel de produzón do seu competidora está fijo? Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 44

36 Una curva de demanda lineal
Oligopólio Una curva de demanda lineal Un exemplo de equilibrio de Cournot: Duopólio: A demanda de mercado es P = 30 - Q, donde Q = Q1 + Q2 CM1 = CM2 = 0 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 4 45

37 Una curva de demanda lineal
Oligopólio Una curva de demanda lineal Un exemplo de equilibrio de Cournot: Curva de reacción da Empresa 1: Ingresos totales, I1 = PQ = ( 30 - Q ) Q 1 1 = 30 Q - ( Q + Q ) Q 1 1 2 1 = 30 Q - Q 2 - Q Q 1 1 2 1 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 4 46

38 Una curva de demanda lineal
Oligopólio Una curva de demanda lineal Un exemplo de equilibrio de Cournot: IM 1 = DI 1 D Q = 30 - 2 Q - Q 1 1 2 IM 1 = = CM 1 Curva de reacción da Empresa 1: Q = 15 - 1 2 Q 1 2 Curva de reacción da Empresa 2: Q = 15 - 1 2 Q 2 1 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 4 47

39 Una curva de demanda lineal
Oligopólio Una curva de demanda lineal Un exemplo de equilibrio de Cournot: Q = Q Equilibrio de Cournot = 1 2 - - = 15 1 2 ( 15 1 2 Q ) 10 1 = + = Q Q Q 20 1 2 = - = P 30 Q 10 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 4 48

40 O exemplo do duopólio Q1 30 15 10 A curva de demanda es P = 30 - Q y
las dos empresas tienen un coste marginal nulo. Curva de reacción da Empresa 2 30 15 10 Equilibrio de Cournot Curva de reacción da Empresa 1 15 30 Q2 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 54

41 Maximizazón de los beneficios con la curva de colusión
Oligopólio Maximizazón de los beneficios con la curva de colusión I = PQ = ( 30 - Q ) Q = 30 Q - Q 2 IM = DI D Q = 30 - 2 Q = IM= 0, cuando Q 15 e IM = CM Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 4 55

42 Maximizazón de los beneficios con la curva de colusión
Oligopólio Maximizazón de los beneficios con la curva de colusión A curva de contrato: Q1 + Q2 = 15 Muestra todos los pares de niveles de produzón Q1 e Q2 que maximizan los beneficios totales. Q1 = Q2 = 7,5 As empresas producen menos e obtienen más beneficios que en el equilibrio de Cournot. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 4 56

43 O exemplo do duopólio Q1 30 15 10 7,5 Curva de reacción
colusión 7,5 Equilibrio de colusión Para las empresas, el resultado de la colusión es el mejor, seguido do equilibrio de Cournot e del equilibrio da competéncia. Curva de reacción da Empresa 2 15 Equilibrio competitivo (P = CM; Beneficios = 0) 10 Equilibrio de Cournot Curva de reacción da Empresa 1 Q2 30 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 54

44 A ventaja do que mueve primero: el modelo de Stackelberg
Supuestos: Una empresa puede ser la primera en fijar su nivel de produzón. CM = 0 A demanda do mercado es P = 30 - Q, donde Q = produzón total. A Empresa 1 es la primera en fijar su nivel de produzón y, entonces, la Empresa 2 toma su decisión de produzón. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 58

45 A ventaja do que mueve primero: el modelo de Stackelberg
Empresa 1: Debe considerar cómo reaccionará la Empresa 2. Empresa 2: Considera dado el nivel de produzón da Empresa 1 y, por lo tanto, el nivel de produzón viene dado por su curva de reacción de Cournot: Q2 = /2Q1 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 59

46 A ventaja do que mueve primero: el modelo de Stackelberg
Empresa 1: Elige Q1 de tal manera que: IM = CM, CM = , por lo tanto IM = 0 I = PQ = 30 Q - Q 2 - Q Q 1 1 1 1 2 1 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 60

47 A ventaja do que mueve primero: el modelo de Stackelberg
Sustituyendo la curva de reacción da Empresa 2 por Q2: I = 30 Q - Q 2 - Q ( 15 - 1 2 Q ) 1 1 1 1 1 = 15 Q - 1 2 Q 2 1 1 IM = D I D Q = 15 - Q 1 1 1 1 IM = : Q = 15 y Q = 7 , 5 1 2 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 61

48 A ventaja do que mueve primero: el modelo de Stackelberg
Conclusión: A Empresa 1 produce el doble de lo que produce la 2. A Empresa 1 obtiene el doble de beneficios que la Empresa 2. Preguntas: ¿Por qué es más beneficioso ser el primero? ¿Qué modelo (Cournot o Stackelberg) es el más adecuado? Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 62

49 A competéncia basada nos prezos
A competéncia en las industrias oligopolísticas se basa nos prezos e no en el nivel da produzón. O modelo de Bertrand se utiliza para mostrar la competéncia basada nos prezos en una industria oligopolística que produce el mismo bien homogéneo. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 63

50 A competéncia basada nos prezos
Modelo de Bertrand Supuestos: Bien homogéneo. A demanda do mercado es P = 30 - Q, donde Q = Q1 + Q2. CM = 3$ para las dos empresas e CM1 = CM2 = 3$. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 64

51 A competéncia basada nos prezos
Modelo de Bertrand Supuestos: Equilibrio de Cournot: Supongamos que las empresas compiten eligiendo un prezo en lugar de una cantidad. P = 12$ p para ambas empresas = 81$ Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 64

52 A competéncia basada nos prezos
Modelo de Bertrand ¿Qué reacción tendrán los consumidores ante esta diferencia de prezos? (Pista: considere la homogeneidade do bien). O equilibrio de Nash: P = CM; P1 = P2 = 3$ Q = 27; Q1 & Q2 = 13,5 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 65

53 A competéncia basada nos prezos
Modelo de Bertrand ¿Por qué no cobrar a un prezo más alto para obtener beneficios? ¿En qué se diferencian los resultados do modelo de Bertrand de los resultados do equilibrio de Cournot? O modelo de Bertrand muestra la importancia da eleczón da variable estratégica (el prezo frente al nivel de produzón). Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 66

54 A competéncia basada nos prezos
Modelo de Bertrand Críticas: Cuando las empresas producen un bien homogéneo, es más natural competir fijando las cantidades en lugar de los prezos. Aunque las empresas fijen el prezo e elijan el mismo prezo, ¿qué proporzón de las ventas totales irá a parar a cada una? Puede que las ventas no se dividan por igual entre ellas. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 69

55 A competéncia basada nos prezos
A competéncia basada nos prezos con produtos diferenciados: As cuotas de mercado dependen no sólo de los prezos, sino también de las diferencias de diseño, rendimiento e durabilidade do produto de cada empresa. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 70

56 A competéncia basada nos prezos
produtos diferenciados Supuestos: Duopólio: CF = 20$ CV = 0 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 71

57 A competéncia basada nos prezos
produtos diferenciados Supuestos: A demanda da Empresa 1 es Q1 = P1 + P2 A demanda da Empresa 2 es Q2 = P1 + P1 P1 e P2 son los prezos que cobran las Empresas 1 e 2, respectivamente. Q1 e Q2 son las cantidades resultantes que venden. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 71

58 A competéncia basada nos prezos
produtos diferenciados Fijazón de los prezos e do nivel de produzón: Cada empresa elige su prezo al mismo tiempo: Empresa 1 : p = P Q - 20$ 1 1 1 = - + - P ( 12 2 P P ) 20 1 1 2 = 12 P - 2 P 2 + P P - 20 1 1 1 2 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 72

59 A competéncia basada nos prezos
produtos diferenciados Fijazón de los prezos e do nivel de produzón: Empresa 1: Si se considera fijo P2: prezo que maximiza los beneficios da Empresa 1= D p D P = 12 - 4 P + P2 = 1 1 1 Curva de reacción da Empresa 1 = P = 3 + 1 4 P2 1 Curva de reacción da Empresa 2 = P = 3 + 1 4 P 2 1 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 73

60 O equilibrio de Nash en cuanto los prezos
Curva de reacción da Empresa 2 P1 6$ Equilibrio de colusión Curva de reacción da Empresa 1 4$ Equilibrio de Nash P2 4$ Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 77

61 O equilibrio de Nash en cuanto los prezos
¿Es válida la prediczón do modelo de Stackelberg en cuanto a ser el primero cuando la variable a tener en cuenta es el prezo en lugar da cantidad? Pista: ¿estaría a favor de ser el primero en fijar los prezos? Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 78

62 Un problema de fijazón de los prezos de Procter & Gamble
produtos diferenciados Caso práctico: 1) Procter & Gamble, Kao Soap, Ltd., y Unilever, Ltd estaban planeando entrar en el mercado de Gypsy Moth Tape. 2) As tres empresas eligirían sus prezos al mismo tiempo. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 79

63 Un problema de fijazón de los prezos de Procter & Gamble
produtos diferenciados Caso práctico: 3) Procter & Gamble tenía que tener en cuenta la fijazón de los prezos de las otras empresas cuando fijara el suyo. 4) CF = $ al mes e CV = 1 dólar por unidade en todas las empresas. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 80

64 Un problema de fijazón de los prezos de Procter & Gamble
produtos diferenciados Caso práctico: 5) A curva de demanda de P&G era: Q = 3.375P-3,5(PU)0,25(PK)0,25 Donde P, PU , PK son los prezos de P&G, Unilever, e Kao, respectivamente. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 81

65 Un problema de fijazón de los prezos de Procter & Gamble
produtos diferenciados Problema: ¿Qué prezo debería escoger P&G e cuántos beneficios se espera que obtuviesen? Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 81

66 Os beneficios de P&G (en miles de dólares al mes)
prezos (iguales)de los competidores ($) prezo de P&G ($) 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 82

67 Un problema de fijazón de los prezos de Procter & Gamble
Preguntas: 1) ¿Por qué eligiría cada empresa un prezo de 1,40 dólares? Pista: recuerdo equilibrio de Nash. 2) ¿Cuál es el prezo que maximiza los beneficios na colusión? Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 83

68 Competéncia frente a colusión: O dilema do prisionero
¿Por qué no fija cada empresa el prezo de colusión de manera independiente para obtener los beneficios más elevados con una colusión explícita? Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 84

69 Competéncia frente a colusión: O dilema do prisionero
Supongamos: CF = 20$ e CV = 0$ = - + : Q 12 2 P P Demanda da Empresa 1 1 2 Demanda da Empresa 2 : Q = 12 - 2 P + P 2 1 : Equilibrio de Nash P = 4$ p = 12$ Colusión P = 6$ p = : 16$ Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 85

70 Competéncia frente a colusión: O dilema do prisionero
Resultados da fijazón de prezos: p : P = = Empresa 1 : P = 6$ Empresa 2 6$ $16 P = 6$ P = 4$ p = P Q - 20 2 2 2 [ ] = ( 4 ) 12 - ( 2 )( 4 ) + 6 - 20 = 20$ p = P Q - 20 1 1 1 [ ] = ( 6 ) 12 - ( 2 )( 6 ) + 4 - 20 = 4$ Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 86

71 A matriz de pagos correspondiente al juego de los prezos
Empresa 2 Cobrar 4$ Cobrar 6$ Cobrar 4$ 12$, 12$ 20$, 4$ 16$, 16$ 4$, 20$ Empresa 1 Cobrar 6$ Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 88

72 Competéncia frente a colusión: O dilema do prisionero
As dos empresas participan en un juego no cooperativo. Cada empresa adopta por separado la mejor decisión para ella, teniendo en cuenta a su competidora. Pregunta: ¿Por qué ambas empresas eligirán 4 dólares, aunque cobrar 6 dólares proporcione beneficios más elevados? Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 89

73 Competéncia frente a colusión: O dilema do prisionero
Un exemplo clásico na teoría de juegos, llamado dilema do prisionero, ilustra el problema al que se enfrentan las empresas oligopolísticas. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 90

74 Competéncia frente a colusión: O dilema do prisionero
Caso práctico: Dos prisioneros han sido acusados de colaborar na comisión de un delito. Se encuentran en celdas separadas e no pueden comunicarse. A cada uno se le pide que confiese su delito. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 91

75 A matriz de pagos correspondiente al dilema do prisionero
Prisionero B Confesar No confesar Confesar -5, -5 -1, -10 -2, -2 -10, -1 Prisionero A ¿Qué haría? ¿Confesaría? No confesar Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 92

76 Procter & Gamble en el dilema do prisionero
Conclusiones: mercados oligopolísticos 1) A colusión tendrá como resultado beneficios más altos. 2) Tanto la colusión explícita como la implícita son posibles. 3) Una vez que se da la colusión, el incentivo para cobrar un prezo más bajo es significativo. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 95

77 A matriz de pagos do problema de prezos de P&G
Unilever e Kao Cobrar 1,40$ Cobrar 1,50$ Cobrar 1,40$ 12$, 12$ 29$, 11$ 3$, 21$ 20$, 20$ P&G ¿Qué prezo debería elegir P & G? Cobrar 1,50$ Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 97

78 Observaciones da conducta do oligopólio:
Implicaciones do dilema do prisionero para la fijazón de los prezos nos oligopólios Observaciones da conducta do oligopólio: 1) En algunos mercados oligopolísticos, una conducta de fijazón de prezos a tiempo, puede crear un entorno previsible en cuanto a la fijazón de prezos, pudiéndose aplicar una colusión implícita. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 99

79 Observaciones da conducta do oligopólio:
Implicaciones do dilema do prisionero para la fijazón de los prezos nos oligopólios Observaciones da conducta do oligopólio: 2) En otros mercados oligopolísticos, las empresas prefieren competir ferozmente, no pudiéndose generar colusión. As empresas se muestran reacias a modificar los prezos debido a la posible reacción do seus competidoras. En este caso, se da una rigidez de los prezos. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 100

80 A curva de demanda quebrada
Si la empresa eleva los prezos, sus competidoras no lo harán y la demanda será elástica. Si la empresa baja los prezos, sus competidoras harán lo mismo y la demanda será inelástica. D IM Cantidad Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 109

81 A curva de demanda quebrada
CM CM’ Mientras que el coste marginal se encuentre en el área vertical da curva de ingreso marginal, el prezo e el nivel de produzón se mantendrán. D P* Q* IM Cantidad Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 109

82 As señales de los prezos e el liderazgo de prezos
Implicaciones do dilema do prisionero para la fijazón de los prezos nos oligopólios As señales de los prezos e el liderazgo de prezos As señales de los prezos: Colusión implícita na que una empresa anuncia una subida do prezo con la esperanza de que otras la imiten. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 110

83 As señales de los prezos e el liderazgo de prezos
Implicaciones do dilema do prisionero para la fijazón de los prezos nos oligopólios As señales de los prezos e el liderazgo de prezos Liderazgo de prezos: Pauta de fijazón de los prezos na que una empresa anuncia periódicamente las modificaciones do seus prezos e otras la secundan. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 110

84 O modelo da empresa dominante:
Implicaciones do dilema do prisionero para la fijazón de los prezos nos oligopólios O modelo da empresa dominante: En algunos mercados oligopolísticos, una gran empresa tiene una proporzón significativa de las ventas totales e un grupo de empresas más pequeñas abastece al resto do mercado. En ese caso, la gran empresa puede actuar como una empresa dominante e fijar un prezo que maximice sus propios beneficios. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 110

85 A fijazón do prezo en una empresa dominante
SP prezo D DD A curva de demanda da empresa dominante es la diferencia entre la demanda do mercado (D) e la oferta de las empresas periféricas (SP). P1 CMD QD P* A este prezo, las empresas periféricas venden QP, por lo que las ventas totales son QT. P2 IMD QP QT Cantidad Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 115

86 Os cárteles Características:
1) Acuerdo explícito para fijar los prezos e los niveles de produzón. 2) Puede que no estén incluidas todas las empresas. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 116

87 Os cárteles Características: 3) Suelen ser internacionales:
Exemplos de cárteles eficaces: OPEP. Asociazón Internacional da Bauxita. Mercurio Europeo. Exemplos de cárteles que han fracasado: Cobre. Estaño. Café. Té. Cacao. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 117

88 Os cárteles Características: 4) Condiciones para que teña éxito:
Cada miembro se siente tentado a “hacer trampas”. Posibilidade de conseguir poder de monopólio: demanda inelástica. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 119

89 Os cárteles Comparazón da OPEP con el CIPEC:
A mayoría de los cárteles suelen representar solamente una parte do mercado y, por lo tanto, actúan como la empresa dominante. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 120

90 O cártel do petróleo da OPEP
DT SC prezo DT es la curva de demanda mundial total de petróleo, e SC es la curva de oferta competitiva. A demanda da OPEP es la diferencia entre las dos. A cantidade que maximiza los beneficios da OPEP se encuentra en el punto de interseczón de las curvas IM e CM. En esta cantidade la OPEP cobra el prezo P*. P* DOPEP CMOPEP IMOPEP QOPEP Cantidad Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 124

91 Os cárteles OPEP: Coste marginal muy bajo. DT es inelástica.
A oferta que no pertenece al OPEP es inelástica. DOPEP es relativamente inelástica. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 125

92 O cártel do petróleo da OPEP
DT SC prezo O prezo sin cártel: prezo competitivo (PC), donde DOPEP = CMOPEP QC QT IMOPEP DOPEP P* Pc CMOPEP QOPEP Cantidad Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 124

93 O cártel do cobre do CIPEC
DT e SC son relativamente elásticas. DCIPEC es elástica. CIPEC tiene poco poder de monopólio. P* es parecido a PC . prezo DT SC CMCIPEC P* DCIPEC PC IMCIPEC QCIPEC QC QT Cantidad Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 130

94 Os cárteles Observaciones: Para tener éxito:
A demanda total no debe ser muy elástica con respecto al prezo. O cártel debe controlar casi toda la oferta mundial o la oferta de los produtores que no pertenecen al cártel no debe ser elástica con respecto al prezo. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 131

95 A cartelizazón do deporte interuniversitario
Observaciones: 1) Hay muchas empresas (universidades). 2) Hay muchos consumidores (fans). 3) Beneficios muy elevados. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 132

96 A cartelizazón do deporte interuniversitario
Pregunta: ¿Cómo puede explicarse la existéncia de beneficios elevados en un mercado competitivo? (Pista: recuerdo cártel e la NCAA). Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 133

97 O cártel da leche En la década de 1990, el gobierno destados Unidos redujo su apoyo a los prezos, por lo que el prezo da leche experimentó más fluctuaciones. En respuesta, el gobierno ha permitido a los seis estados de Nueva Inglaterra formar un cártel da leche (llamado Northeast Interstate Dairy Compact, NIDC). Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio

98 O cártel da leche A lesgislazón de 1999 permitía a los ganaderos procedentes de los estados al noreste que rodean el NIDC sumarse al NIDC, 7 en 16 estados al Sur para formar un nuevo cártel. A leche de soja puede que aumente su popularidad. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio

99 Resumen En un mercado monopolísticamente competitivo, las empresas compiten vendiendo produtos diferenciados, que son muy fáciles do seustituir unos por otros. En un mercado oligopolístico, sólo unas cuantas empresas llevan a cabo la mayor parte da produzón o toda. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 134

100 Resumen En el modelo do oligopólio de Cournot, las empresas toman sus decisiones de produzón al mismo tiempo e consideran fija la produzón da otra. En el modelo de Stackelberg, una empresa es la primera en fijar el nivel de produzón. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 135

101 Resumen O concepto de equilibrio de Nash también puede aplicarse a los mercados nos que las empresas producen bienes sustitutivos e compiten fijando el prezo. As empresas pueden obtener más beneficios coludiendo e acordando subir los prezos, pero la legislazón antimonopólio suele prohibirlo. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 136

102 Resumen O dilema do prisionero crea una rigidez de prezos nos mercados oligopolísticos. O liderazgo de prezos es un tipo de colusión implícita que a veces soslaya el dilema do prisionero. En un cártel, los produtores coluden explícitamente fijando los prezos e los niveles de produzón. Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 137

103 A competéncia monopolística e el oligopólio
Fin do Capítulo 5B A competéncia monopolística e el oligopólio Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio 1


Descargar ppt "Esbozo da Parte III Obxectivo: estudar a conducta da empresa"

Presentaciones similares


Anuncios Google