La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Irakurketa-gaitasuna hobetzeko hezkuntza-progama da Berdinen arteko tutoretzan oinarritua: ikasle-bikoteek elkarri irakasten diote egituratutako elkarrekintza-gidoi.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Irakurketa-gaitasuna hobetzeko hezkuntza-progama da Berdinen arteko tutoretzan oinarritua: ikasle-bikoteek elkarri irakasten diote egituratutako elkarrekintza-gidoi."— Transcripción de la presentación:

1

2 Irakurketa-gaitasuna hobetzeko hezkuntza-progama da Berdinen arteko tutoretzan oinarritua: ikasle-bikoteek elkarri irakasten diote egituratutako elkarrekintza-gidoi bati jarraituz. Tutoreak ikasten du, irakastea ikasteko erarik onenetakoa delako; eta tutoredunak ikasten du bere beharretara egokitutako etengabeko laguntza duelako. Es un programa educativo para la mejora de la competencia lectora Está basado en la tutoría entre iguales: parejas de alumnos que aprenden a través de un guión de interacción estructurado El tutor aprende, porque enseñar es una de las mejores maneras para aprender, y el tutorado porque se le proporciona una ayuda permanente y ajustada a sus necesidades Bikoteka Irakurtzen Zer da? ¿Qué es?

3 1.Irakurketa-gaitasuna hobetzea: bereziki irakurritakoaren ulermena, oinarrizko elementua baita ikasleen arrakasta akademikorako. 2.Ikasleen lankidetzarako gaitasuna hobetzea 3.Familiak eskolako zereginetan parte hartzera bultzatzea 1.Mejorar la competencia lectora, especialmente la comprensión lectora, un elemento clave para el éxito académico de los alumnos 2.Mejorar la capacidad de cooperación entre los alumnos 3.Promover la implicación de las familias en las tareas escolares Bikoteka Irakurtzen Helburuak Objetivos

4 Ikasketa esanguratsua: tutorearen eta tutoredunaren artean irakasleak ongi egituratutako elkarrekintzaren bidez Ikasleari doitutako laguntza: diseinatutako elkarrekintzak tutoredunaren beharrei egokitutako laguntza ahalbidetzen du. Lankidetzan aritzeko aukera: tutoreak eta tutoredunak helburu komuna dute, irakurketa-gaitasuna hobetzea. Aprendizaje significativo: a través de la interacción entre tutor y tutorado bien estructurada por el profesor. Ayudas pedagógicas ajustadas y personalizadas: la interacción diseñada permite al tutor ofrecer ayudas ajustadas a las necesidades del tutorado. Oportunidad para cooperar: tutor y tutorado comparten el objetivo común de mejorar la competencia lectora. A- Berdinen arteko tutoretza Tutoría entre iguales

5 Ikerketek hobekuntzak erakutsi dituzte alor hauetan: 1. Bikoteko bi kideen errendimendu akademikoan (tutorearenean gehiago) 2. Trebetasun psikosozialen garapenean 3. Lan akademikoarekiko inplikazioan 4. Autoestimuan eta arduran 5. Tutoreen laguntzarekiko esker ona Investigaciones sobre tutoría muestran mejoras en … 1. Rendimiento académico para ambos miembros de la pareja (principalmente para el tutor) 2. Desarrollo de habilidades psicosociales 3. Implicación en las tareas académicas 4. Autoestima y responsabilidad como estudiantes 5. Satisfacción con la ayuda pedagógica de los tutores A- Berdinen arteko tutoretza Tutoría entre iguales

6 Programaren asmoa da irakurketa-ulermenerako egoera errealak sortzea: benetako testuak aurkezten dira, ikaslearen eguneroko ingurunetik ateratakoak. Testuak aukeratzeko hiru irizpide: a) Askotariko formatuak b) Ikasleen adinari egokitutako zailtasuna c) Osotasuna duten testuak, esanahia hobeto eraikitzeko eta interesgarriak izateko. El programa Leemos en pareja intenta crear situaciones auténticas de comprensión lectora: se presentan textos reales extraídos del entorno cotidiano del alumno. Tres criterios de selección de los textos: Variedad de formatos (textos continuos y discontinuos). Dificultad ajustada a la edad del alumno. Contenidos que forman una unidad de significado para facilitar la construcción de significado y el interés del lector. B- Irakurketa-gaitasuna Competencia lectora

7 Irakurketak autonomia izaten laguntzen du eta gaitasun giltzarria da. Ulermena da irakurketaren bihotza. Irakurketa estrategikoa: Irakurri aurretik: helburuak eta aurretiazko ezagutzak. Irakurri bitartean: arreta gidatu, ulermena egiaztatu. Irakurri ondoren: inferentziak egin (interpretazioak, ondorioak). La lectura contribuye a la autonomía y es una competencia clave. La comprensión lectora es el corazón de la lectura. Lectura estratégica: Antes de la lectura: propósitos y conocimientos previos. Durante: guiar la atención, comprobar la comprensión. Después: elaborar inferencias (interpretaciones, conclusiones). El lector como sujeto activo: que construye el significado del texto a partir de sus conocimientos previos y objetivos de lectura. B- Irakurketa-gaitasuna Competencia Lectora

8 Bikoteka Irakurtzen programak familiaren parte-hartzea bultzatzen du: ikasleei etxetik eskolako lanetan laguntzeko aukera ematen die familiei Bikoteka Irakurtzen programaren bi elementu giltzarri: 1.Familien parte-hartze aktiboa 2.Eskolako eta familiako hezkuntza-helburuen artean koherentzia eta jarraitutasuna. El programa Bikoteka Irakurtzen promueve la participación de la familia: ofrece a las familias la posibilidad de dar apoyo en las tareas escolares desde casa Dos elementos clave del programa Bikoteka Irakurtzen: 1.Implicación activa de las familias 2. Coherencia y continuidad entre los objetivos educacionales escolares y familiares C- Familiaren inplikazioa Implicación familiar

9

10 1º ESO: Lengua Castellana Alumnos: 127 alumnos (6 aulas); 3 profesores Modalidad: Parejas de rol fijo DBH 2. maila: Euskara Ikasleak: 116 ikasle (5 gela); 2 irakasle Modaliltatea: rol finkoa Bikoteka Irakurtzen Toki Alai 2011-2012


Descargar ppt "Irakurketa-gaitasuna hobetzeko hezkuntza-progama da Berdinen arteko tutoretzan oinarritua: ikasle-bikoteek elkarri irakasten diote egituratutako elkarrekintza-gidoi."

Presentaciones similares


Anuncios Google