La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

DEFINICIÓ I OBJECTIU DEL SERVEI COMUNITARI

Presentaciones similares


Presentación del tema: "DEFINICIÓ I OBJECTIU DEL SERVEI COMUNITARI"— Transcripción de la presentación:

1 PREGUNTES MÉS FREQÜENTS SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

2 DEFINICIÓ I OBJECTIU DEL SERVEI COMUNITARI
Desenvolupar la competència social i ciutadana de l’alumnat de secundària a partir d’un servei a la comunitat (lligat als aprenentatges d’una o vàries matèries). SER UN CIUTADÀ DES DE LA PRÀCTICA

3 SERVEI COMUNITARI I CURRÍCULUM
És una activitat curricular. Es realitzarà a tercer o quart de l’ESO. Pot estar ubicat en qualsevol matèria o matèries del currículum. La durada aproximada és de 20 hores, de les quals com a mínim 10 han de ser de servei. Els aprenentatges es realitzaran dins l’horari lectiu i el servei fora d’aquest horari. S’inclourà a la Programació general anual de centre. Com activitat obligatòria, s’avaluarà com qualsevol altre contingut d’acord als objectius propis del projecte i els de la matèria o matèries on està ubicat.

4 AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE, TUTOR/A
Autorització escrita dels seus pares, mares o tutors legals. L’alumnat es podrà desplaçar sol per realitzar el servei. El mitjà de desplaçament es farà constar en l’autorització i en la programació general anual de centre.

5 ASSEGURANÇA ESCOLAR L’alumnat està cobert per l’assegurança escolar en
cas d’accident a l’entitat o in itinere.

6 RESPONSABILITAT CIVIL: ENTITAT
L’entitat haurà de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil.

7 RESPONSABILITAT CIVIL: CENTRES
La responsabilitat civil de l’alumnat centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya està coberta per la pòlissa d’assegurances de responsabilitat patrimonial civil. La pòlissa cobreix els perjudicis econòmics que es deriven dels danys, (personals o materials) que s’han produït a terceres persones com a conseqüència de l'activitat que ha dut a terme l’alumnat. Les malalties no estan cobertes en cap cas i, els danys personals, només si són a conseqüència de l'activitat realitzada, no si són produïts per l'alumne o l'alumna de manera dolosa. Els centres concertats hauran de contractar una pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial.

8 CONVENIS I DOCUMENT DE COMPROMÍS SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

9 CONVENIS El Departament d’Ensenyament signarà convenis amb les entitats que col·laborin amb els centres de titularitat pública. Els centres privats i privats concertats hauran de signar amb les entitats el document jurídic que correspongui.

10 CONVENI AMB LES ENTITATS
MODELS DE CONVENIS SIGNATS PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT: Departaments de la Generalitat. Ajuntaments. Federacions d’entitats. Entitats.

11 EL PROJECTE AMB LES ENTITATS
CONVENIS VIGENTS : Departament de Benestar Social i Família i Salut. Ajuntaments amb un Pla educatiu d’entorn. Taula del Tercer Sector. Federació Catalana d’ONG Creu Roja. Entitats (ja s’informarà en quines entitats) NOTA: Amb els centres de Primària no cal signar convenis.

12 EL PROJECTE AMB LES ENTITATS GESTIÓ DELS CONVENIS: TRAMITACIÓ
El/ la referent de zona lliura el conveni a l’entitat (dos exemplars) L’entitat signa els dos exemplars, amb les seves dades, i els remet a la Direcció General d’Atenció a la família i Comunitat Educativa Signatura dels dos exemplars per part de la Directora General El Departament d’Ensenyament lliura un exemplar de conveni a l’entitat (s’informa al referent de SE) El Departament d’Ensenyament signarà convenis amb les entitats que col·laborin amb els centres de titularitat pública. Els centres privats i privats concertats hauran de signar amb les entitats el document jurídic que correspongui. Caldria que els convenis es signessin per dos o tres anys. NOTA: Tota aquesta tramitació s’ha de fer per correu certificat ordinari

13 EL PROJECTE AMB LES ENTITATS Les entitats es comprometen a:
Rebre la formació per a desenvolupar el projecte de Servei Comunitari Col·laborar en la concreció, seguiment i valoració del projecte. Fer la formació inicial de l’alumnat de Secundària Obligatòria, que participi en el projecte, per al desenvolupament del Servei Comunitari Col·laborar i coordinar-se amb els professionals dels centres educatius que actuïn com a responsables per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats. Contractar una assegurança de responsabilitat civil. Difondre les pràctiques de referència que es realitzin. Es portarà un model de conveni.

14 El Departament d'Ensenyament es compromet a :
EL PROJECTE AMB LES ENTITATS El Departament d'Ensenyament es compromet a : Dissenyar i planificar el projecte. Aportar els centres educatius que participin en el projecte. Dissenyar, coordinar i assumir la formació a centres educatius, agents educatius i entitats implicats d’aquesta proposta educativa. Fer el seguiment i valoració de l’actuació. Facilitar la coordinació entre els centres eductius i les entitats participants per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats. Difondre les pràctiques de referència que es realitzin. Es portarà un model de conveni.

15 DOCUMENT DE COMPROMÍS. Els centres educatius podran, si escau, signar documents de compromís amb les entitats col·laboradores on constin els compromisos adquirits.

16 Dates i horaris del servei. Tasques a realitzar. Desplaçaments.
DOCUMENT DE COMPROMÍS. Dates i horaris del servei. Tasques a realitzar. Desplaçaments. Elaboració d’un pla de treball conjunt. Acabament activitat: entitat aportarà informació per l’avaluació de l’alumnat i per l’elaboració de la memòria. Activitats de difusió de les diferents actuacions.

17 DOCUMENT DE COMPROMÍS.


Descargar ppt "DEFINICIÓ I OBJECTIU DEL SERVEI COMUNITARI"

Presentaciones similares


Anuncios Google