La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ELS INDICADORS ECONÒMICS: OCUPACIÓ I PREUS

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ELS INDICADORS ECONÒMICS: OCUPACIÓ I PREUS"— Transcripción de la presentación:

1 ELS INDICADORS ECONÒMICS: OCUPACIÓ I PREUS
1 ELS INDICADORS ECONÒMICS: OCUPACIÓ I PREUS En aquest tema veurem els apartats següents: 1. Les rendes 2. La política d’ocupació

2 Mercats de béns i serveis i de recursos productius
2 Les rendes La política d’ocupació Mercats de béns i serveis i de recursos productius

3 Prové dels recursos naturals
3 Les rendes La política d’ocupació Tipus de rendes La renda representa el valor o el preu d’un factor de producció en un període de temps determinat. Salari Procedeix del treball Lloguer Prové dels recursos naturals Interès Té el seu origen en el capital (diners) 3

4 El mercat de capital consisteix en l’oferta i la demanda de diners:
4 Les rendes La política d’ocupació Característiques del mercat de capital El mercat de capital consisteix en l’oferta i la demanda de diners: Els prestataris demanen diners 1 El preu o interès d’equilibri es genera pel lliure joc de l’oferta i la demanda 3 Els prestadors ofereixen diners 2

5 El mercat de treball consisteix en l’oferta i la demanda de treball:
5 Les rendes La política d’ocupació Característiques del mercat de treball El mercat de treball consisteix en l’oferta i la demanda de treball: La demanda de treball 1 3 El salari d’equilibri 2 L’oferta de treball

6 Del preu del bé o servei produït De la productivitat del treballador
6 Les rendes La política d’ocupació 1 La demanda de treball. Són els llocs de treball que ofereixen les empreses, i depèn: Del nivell de salaris Del preu del bé o servei produït De la productivitat del treballador 2 L’oferta de treball. La realitzen els treballadors i depèn: Dels salaris De les característiques de la població 3 El salari d’equilibri. Es genera pel lliure joc de l’oferta i la demanda, però existeix un Salari Mínim Interprofessional (SMI).

7 Factors que influeixen en la demanda i l’oferta de treball
7 Les rendes La política d’ocupació Factors que influeixen en la demanda i l’oferta de treball El salari mínim interprofessional és el salari mínim que, amb independència de la professió, ha de cobrar qualsevol treballador a Espanya. Activitats

8 La política d’ocupació
8 Les rendes La política d’ocupació La política d’ocupació Per aconseguir i realitzar una millor adaptació i eficiència de la política d’ocupació cal conèixer les característiques de la població: força laboral, població activa, taxes d’ocupació i d’atur... La política d’ocupació és un conjunt de plans i procediments que tenen com a objectiu principal reduir les xifres d’atur d’una economia. 8

9 Característiques de la població
9 Les rendes La política d’ocupació Característiques de la població La població és el nombre total de persones que viuen en una àrea geogràfica determinada.

10 Taxa d’activitat (Ta) Taxa d’atur (Tp) Taxa d’ocupació (To)
10 Les rendes La política d’ocupació Indicadors del mercat laboral Les estadístiques utilitzen indicadors per mesurar la situació del mercat laboral: Taxa d’activitat (Ta) Taxa d’atur (Tp) Taxa d’ocupació (To)

11 Estadístiques d’ocupació
11 Les rendes La política d’ocupació Estadístiques d’ocupació Enquesta de població activa (EPA) Enquesta de conjuntura laboral Realitzada cada trimestre per l’INE. Obté dades relatives a l’ocupació existent. Realitzada cada trimestre pel Ministeri de Treball, mesura l’evolució dels índexs d’atur per sectors. Xifres d’afiliació a la Seguretat Social Dades del SEPE Mesuren la desocupació, a partir dels que hi estan inscrits (atur registrat). S’obtenen a partir del nombre i les característiques dels contractes registrats a la Seguretat Social. 11

12 12 Les rendes La política d’ocupació Cas pràctic 1 ? Preguntes Calcula la taxa d’activitat del conjunt de la població espanyola de l’any 01. Calcula la taxa d’atur de les dones de l’any 01. Calcula la taxa d’ocupació dels homes de l’any 01. Calcula la variació percentual de la població activa de l’any 01 respecte al 00.

13 13 Les rendes La política d’ocupació Cas pràctic 1 - Solució 1. Per cada 100 persones del total de la població, 58 persones formen part de la població activa. Taxa d’activitat d’ambdós sexes l’any 01: 2. Per cada 100 dones de la població activa, 11 dones estan a l’atur. Taxa d’atur femenina l’any 01: 3. Per cada 100 homes de la població activa, 93 tenen feina. Taxa d’ocupació masculina l’any 01:

14 14 Les rendes La política d’ocupació Cas pràctic 1 - Solució 4. Les variacions percentuals respecte a les dades històriques són calculades d’acord amb la coneguda fórmula: Per cada 100 persones actives que hi havia l’últim trimestre de l’any 00, n’hi ha tres més l’últim trimestre de l’any 01.

15 Classes de desocupació
15 Les rendes La política d’ocupació Classes de desocupació 1. Cíclica o conjuntural 2. Estacional Activitats que només requereixen mà d’obra en determinades èpoques de l’any Successió de fases d’expansió i recessió 3. Estructural 4. Friccional Desocupació voluntària de persones que, podent estar treballant, decideixen prendre’s un temps per realitzar altres activitats Desajustos entre l’oferta del treball dels empresaris i les demandes d’ocupació dels treballadors

16 Tipus de desocupació: objetiu i mesures
16 Les rendes La política d’ocupació Tipus de desocupació: objetiu i mesures Activitats


Descargar ppt "ELS INDICADORS ECONÒMICS: OCUPACIÓ I PREUS"

Presentaciones similares


Anuncios Google