La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Pràctiques externes curriculars

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Pràctiques externes curriculars"— Transcripción de la presentación:

1 Pràctiques externes curriculars
Àrea d’Afers Acadèmics Pràctiques externes curriculars Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 23 de març de 2012

2 CRITERIS GENERALS DE LA UAB
S’assimila la gestió de les pràctiques curriculars i no curriculars, fins i tot pel que fa a la possibilitat de rebre una quantitat en concepte d'ajut a l'estudi S’assimilen els models de convenis, sent únics tant per graus, màsters universitaris o doctorats S’acorda mantenir el conveni marc, com a mostra de compromís permanent entre la institució i la UAB (per duplicat). Si les pràctiques es realitzen dins de l’àmbit de la UAB s’elabora una resolució (per duplicat) La còpia del centre pot ser en paper, o es pot emmagatzemar en format electrònic una vegada signats els documents En aquests moments s'està treballant des de l'OCI en l'enregistrament online dels convenis marc per crear un registre comú a tota la UAB

3 CONVENIS ESPECÍFICS PER A PRÀCTIQUES CURRICULARS
Es signa un conveni específic per cada estudiant, d’obligat compliment en el Reial Decret (per quadruplicat si cal trametre a l’INSS). Als efectes de cobertura de l’assegurança escolar, s’ha comunicat a l’INSS que no es trametran més convenis a partir del curs Aquest document s’arxivarà a l’expedient de l’estudiant El model de conveni consta exclusivament del conveni pròpiament dit i del projecte formatiu. S’ha escurçat el redactat per reduir el nombre de pàgines Els documents d’informe estaran publicats al Portal UAB i a l’Extranet de l’ÀAA, i no formaran part del conveni Es poden modificar tant els models de conveni com els annexos de la Memòria final, a l’Informe intermedi i final o al Projecte formatiu, sempre i quan es respecti el contingut mínim que s'inclou en els models aprovats Pàg. 3 3

4 CONVENIS ESPECÍFICS PER A PRÀCTIQUES CURRICULARS
La Rectora ha delegat en els Degans/Deganes o Directors/Directores i als coordinadors de titulació dels centres la signatura de convenis La Rectora ha delegat en els Degans/Deganes la signatura de les resolucions S’han de signar tots els full del conveni i del projecte formatiu En cas de les pràctiques curriculars, NO hi obligatorietat de certificar les pràctiques, ja que s’acrediten en el certificat acadèmic i en el SET El procediment a seguir per a la gestió dels carnets de tutors de pràctiques de les entitats col.laboradores, en cas que el sol.licitin, és el mateix que es va comunicar l’any 2005, malgrat que Treball Campus n’està dissenyant un de nou Pàg. 4 4

5 CONVENIS ESPECÍFICS PER A PRÀCTIQUES CURRICULARS
Les sortides de camp no tenen la consideració de pràctiques, pel que no és necessària la signatura d’un conveni de col·laboració específic de pràctiques. Es poden signar convenis marc amb les institucions per establir el marc de relació de les sortides. Els Treballs de fi d’estudis poden requerir, en funció de com estiguin definits a les memòries de les titulacions i a les guies docents, la signatura d’un conveni de col·laboració perquè es realitzin a una institució extrerna, es pot utilitzar el mateix model. Pàg. 5 5

6 ASSEGURANCES El desenvolupament de les pràctiques està cobert per les prestacions de l'assegurança escolar El Reial Decret NO obliga a la subscripció, a càrrec de l’estudiant, d’una assegurança d’accidents, però la UAB ha establert que es subscrigui la pòlissa de l’assegurança complementària (la pòlissa contractada per la UAB aquest curs acadèmic) Que en el futur també inclourà una pòlissa de responsabilitat civil. Per aquest curs acadèmic s’utilitzarà la cobertura de la pòlissa global de la UAB, per l’any acadèmic es demanarà la inclusió d’aquesta prestació a l’assegurança complementària, s’està començant a tramitar el concurs Pàg. 6 6

7 TEMES EN ESTUDI Com s’articula la priorització de les pràctiques curriculars davant de les extracurriculars Els convenis signats amb el Departament d’Ensenyament i amb el Servei Català de la Salut, i amb la institució que agrupa les pràctiques de Veterinària Desenvolupament d’un mòdul de sigma per la gestió del pràcticum. És un desenvolupament comú del consorci, està previst que es finalitzi l’any 2012, ha de permetre la visualització de l'estada al SET, tant curricular com extracurricular. Pàg. 7 7

8 CAL ESMENAR... NO CAL ESMENAR... Per al curs acadèmic 2011-2012
Tots aquells convenis i/o annexos que es van signar després del dia 10 de desembre Els convenis marc no s’esmenaran aquest curs, malgrat que estan basants en una norma que està derogada, perquè tan sols amb el conveni específic garantim la cobertura legal CAL ESMENAR... Per al curs acadèmic Tots els convenis marc Pàg. 8 8


Descargar ppt "Pràctiques externes curriculars"

Presentaciones similares


Anuncios Google