La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

10 marzo Elearn Center. Barcelona

Presentaciones similares


Presentación del tema: "10 marzo Elearn Center. Barcelona"— Transcripción de la presentación:

1 10 marzo 2010. Elearn Center. Barcelona
Seminario de investigación de doctorado Gestión del tiempo en actividades de aprendizaje a distancia por proyectos Dra. Margarida Romero

2 Índice de la presentación
El tiempo en las actividades de aprendizaje a distancia por proyectos: El aprendizaje no ocupa lugar, ¡pero si tiempo! Caso práctico: Vuestro tiempo para una actividad colaborativa de formación a distancia Hipótesis y contexto de estudio Fiabilidad de las estimaciones temporales Regulación temporal longitudinal ¿Qué tipo de regulación temporal realiza el grupo? ¿Se produce una cierta convergencia temporal? Resumiré breument en catàlà aquells aspectes de la tesi considerats en aquesta presentació. L'objectiu principal d'aquest treball és comprendre les dificultats de gestió del temps dels estudiants en el context d'activitats de tipus projecte en els campus virtuals. Per assolir aquest objectiu comencem per descriure el temps de la tasca i el perfil temporal individual dels estudiants adults del CV. La nostra atenció s'ha centrat en l'estudi de la gestió col·lectiva del temps i molt més concretament en la percepció dels quadres temporals entre els estudiants d'un mateix grup. Hem considerat aquesta percepció intersubjectiva del temps dels companys com un group awareness de tipus temporal. Plantegem la hipòtesi que les dicultats de gestió col·lectiva del temps expressades pels estudiants poden ser degudes a la dificultat d’assolir una bona percepció dels quadres temporals dels companys, o group awareness temporal. La mediació per ordinador tindria un efecte negatiu sobre el desenvolupament del group awareness temporal provocant la subsequent dificultat de regulació dels temps col·lectius. En la part empírica, comencem per avaluar l'efecte de la mediació per ordinador en les estimacions temporal de tipus prospectiu com retrospectiu, així com l'evolució longitudinal del temps dedicat a la tasca i les hores de simultaneïtat. Per avaluar l’impact de les proprietats reflectives de l’entorn informàtic d’aprenentatge en el group awareness temporal, considerem un disseny de tipus quasi-experimental, pel qual desenvolupem una eina que incrementat les proprietats reflectives. Aquesta eina permet disposar de la visualització del temps dels companys. L’anàlisi dels resultats ens portarà a observar l’impacte de l’eina sobre la regulació de les declaracions prospectives dels estudiants. Seguidament a la presentació dels resultats, presentarem el límits de l'estudi les recomanacions als conceptors d'entorns informàtics per l'aprenentatge humà i les prospectives de recerca que sorgeixen d’aquest treball inicial de tesi.

3 1. El tiempo en las actividades de aprendizaje a distancia por proyectos: El saber no ocupa lugar, (dicho popular) ¡pero sí tiempo! (Unamuno) Resumiré breument en catàlà aquells aspectes de la tesi considerats en aquesta presentació. L'objectiu principal d'aquest treball és comprendre les dificultats de gestió del temps dels estudiants en el context d'activitats de tipus projecte en els campus virtuals. Per assolir aquest objectiu comencem per descriure el temps de la tasca i el perfil temporal individual dels estudiants adults del CV. La nostra atenció s'ha centrat en l'estudi de la gestió col·lectiva del temps i molt més concretament en la percepció dels quadres temporals entre els estudiants d'un mateix grup. Hem considerat aquesta percepció intersubjectiva del temps dels companys com un group awareness de tipus temporal. Plantegem la hipòtesi que les dicultats de gestió col·lectiva del temps expressades pels estudiants poden ser degudes a la dificultat d’assolir una bona percepció dels quadres temporals dels companys, o group awareness temporal. La mediació per ordinador tindria un efecte negatiu sobre el desenvolupament del group awareness temporal provocant la subsequent dificultat de regulació dels temps col·lectius. En la part empírica, comencem per avaluar l'efecte de la mediació per ordinador en les estimacions temporal de tipus prospectiu com retrospectiu, així com l'evolució longitudinal del temps dedicat a la tasca i les hores de simultaneïtat. Per avaluar l’impact de les proprietats reflectives de l’entorn informàtic d’aprenentatge en el group awareness temporal, considerem un disseny de tipus quasi-experimental, pel qual desenvolupem una eina que incrementat les proprietats reflectives. Aquesta eina permet disposar de la visualització del temps dels companys. L’anàlisi dels resultats ens portarà a observar l’impacte de l’eina sobre la regulació de les declaracions prospectives dels estudiants. Seguidament a la presentació dels resultats, presentarem el límits de l'estudi les recomanacions als conceptors d'entorns informàtics per l'aprenentatge humà i les prospectives de recerca que sorgeixen d’aquest treball inicial de tesi.

4 El tiempo, un concepto polisémico
¿Qué es, pues, el tiempo? San Agustín (Confesiones: XI,14): “si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si trato de explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé. Lo único que es evidente es que si no pasara nada, no habría tiempo pasado; si no hubiera algo que va a ocurrir, no habría tiempo futuro; si no existiera nada, no habría tiempo presente”. Polysemic , perspective on TM as SRL, other persp. considered in a complex POL As a dimension time is a defined by UT / GMT => time in all mental process -- Polysemic , perspective on TM as SRL, the other time persp. need to be considered in a complex act. As CSCeL POL Time is high polysemic word, used both as a ressource that could be managed and as a dimension for measuring events and process, In social siences research time is mostly assumed as objective, linear and future oriented. Societies have formallized times. Universal Time also know as Greenwich Mean Time (GMT) used in almost all societies world wide. Social and organizational times structure the temporal patterns of work, holidays, lunch time and even the televesion prime time. Creating temporal patterns helps to synchronize the individual with his groups and the society. Time is then a social construct that helps us to measure human behavior and mental processes in a linear dimension. Assuming that linear time exis But time is also a dimension in all mental process. process have a temporal dimension, but time is also psychological. 4

5 El tiempo en las actividades de aprendizaje
El tiempo, un concepto polisémico El tiempo en las actividades de aprendizaje Dimensión Tiempo como una dimensión socialmente definida (UT, GMT) en la que ocurren los eventos en secuencia. Suponemos que el tiempo es objetivo, lineal y orientado al futuro. El tiempo es una dimensión en todos los procesos mentales (Durkheim, 1912), tanto cognitivos como metacognitivos. El tiempo como factor tanto en el proceso de aprendizaje y de los productos. Tiempo social o temporal patterns El tiempo como el ritmo definido socialmente para las actividades colectivas con el objetivo de facilitar la sincronización y organización de los grupos, organizaciones y sociedades. Regulación / Gestión del tiempo (GT) La GT como la planificación y supervisión de los recursos temporales (SRL / ERL, metacognición) en el contexto individual y colectivo. La GT como la toma de decisiones sobre el uso del tiempo. Polysemic , perspective on TM as SRL, other persp. considered in a complex POL As a dimension time is a defined by UT / GMT => time in all mental process -- Polysemic , perspective on TM as SRL, the other time persp. need to be considered in a complex act. As CSCeL POL Time is high polysemic word, used both as a ressource that could be managed and as a dimension for measuring events and process, In social siences research time is mostly assumed as objective, linear and future oriented. Societies have formallized times. Universal Time also know as Greenwich Mean Time (GMT) used in almost all societies world wide. Social and organizational times structure the temporal patterns of work, holidays, lunch time and even the televesion prime time. Creating temporal patterns helps to synchronize the individual with his groups and the society. Time is then a social construct that helps us to measure human behavior and mental processes in a linear dimension. Assuming that linear time exis But time is also a dimension in all mental process. process have a temporal dimension, but time is also psychological. Tiempo como recurso Tiempo como recurso que puede ser regulado (gestión del tiempo) a diferentes niveles (individual, grupo, organización, sociedad). Percepción del tiempo como recurso escaso. Contexto temporal Propiedades temporales y limitaciones de la actividad y su contexto 5

6 Actividades por proyectos en los CV: Flexibilidad temporal y mediación
Campus Virtuales (CV), formación universitaria a distancia Acividades de aprendizaje a distancia por proyectos: elevada flexibilidad temporal (responsabilidad en la organización), y mediación por ordenador. Actividades por proyectos Fuerte escenarización temporal Copresencia Mediación por ordenador Experiencia de formación en los CV Dificultades iniciales Dificultades de los estudiantes con experiencia Experiencia global Factores de abandono Comme énoncé dans le plan, cette présentation portera sur une partie du travail de la thèse réalisé. La motivation initiale de ce travail a été l’amélioration de l’expérience de formation des étudiants adultes engagés dans les CV, ou se déroulent des formations a distance de niveau universitaire. L’expérience de formation recouvre la façon dont l’apprenant perçoit la tâche d’apprentissage, l’Environnement Informatique d’Apprentissage Humain -l’EIAH- et ses interactions avec les autres étudiants et avec les enseignants. Considérer l’expérience de formation, et particulièrement les difficultés ressenties par les étudiants, doit permettre comprendre leurs conditions de réussite dans les CV. Plus spécifiquement, sur les Activités Projet Médiatisées à Distance, que nous appellerons par la suite sous le sigle APMD. Les APMD sont des situations pédagogiques informatisées à distance basées sur les principes de la Pédagogie Par Projets (PPP). Dans l’analyse de l’expérience de formation nous considérons deux spécificités des APMD : d’une part la médiatisation propre au contexte de formation a distance internationale; d’autre part, la flexibilité temporelle de la situation de projet. Les projets se caractérisent par une très faible scénarisation de l’activité collective. Les consignes expriment des objectifs en termes de livrable mais laissent, ou délaissent ;-), au groupe d’étudiants, la responsabilité d’organiser le projet en taches et sous taches. Souvent, les étudiants ont comme unique contrainte l’échéance du livrable du projet. Nous considérons la revue de littérature des difficultés lies a la médiatisation et a la flexibilité temporelle en tenant compte de l’évolution de l’expérience de formation entre la prise de décision d’engagement sur un CV, donc un phase d’expectative, le débuts de la formation pour les étudiants qui sont novices dans leur formation a distance, le vécu des étudiants expérimentes, puis, leur expérience globale et les facteurs d’abandon qui y sont attachés. L’isolement est l’une des principales difficultés lies a la médiatisation, qui est prévue par les étudiants quand ils s’engagent dans les CV. Puis, les étudiants novices ressentent cet isolement prévu, mais cette difficulté n’est plus exprimée par la suite. La charge cognitive lié à la découverte de l’EIAH et à l’adaptation aux modalités d’apprentissage à distance est également une difficulté initiale qui va diminuer avec le temps. Quand les étudiants sont plus expérimentes, ils rencontrent des difficultés liées d’une part a la nécessite d’organiser et de réguler ses propres apprentissage et, d’autre part les difficultés lies a la perte des informations sociales. Nonobstant, l’expérience de formation est considérée de manière globalement positive. D’autre part, le manque de temps et, donc la recherche de flexibilité temporelle, est la principale raison invoque par les étudiants dans leur engagement sur des formations à distance. Ces étudiants cherche a articuler leur formation avec leur vie professionnelle, familiale et sociale, mais aussi bien dans leur étape d’étudiant a distance novice et comme en celle d’étudiant expérimenté ils rencontre des nombreuses difficultés de gestion du temps. D’une part, Dix considèrent la gestion des interruptions, tandis que Dillenbourg introduit la difficulté liée au manque de repères temporels. Nous observons dans une étude préliminaire, les difficultés lies aux différences horaires, qui est une difficultés étudie dans les équipe virtuelles professionnelles, et nous recueillons une difficulté inattendue liée a la perception de moindre engagement des coéquipiers. Malgré ces difficultés les étudiants sont globalement satisfaits avec la flexibilité temporelle permise par cette modalité de formation. Si la nécessite de flexibilité temporelle porte les étudiants adultes a s’engager, le manque de temps et les exigences d’auto organisation porter certains étudiants à l’abandon de la formation. Ainsi, notre objectif de recherche s’est centré sur la compréhension des difficultés de gestion du temps dans les tâches collectives des CV. Dans cette situation les étudiants observés dans une étude préalable expriment deux difficultés lies a la gestion collective du temps. En premier lieu, la gestion des différences horaires entre les membres du groupe et en deuxième lieu le moindre engagement de leurs coéquipiers. Nous considérons ce résultat exploratoire et l’analyse des difficultés de gestion temporelle considérées dans la littérature Face à la flexivilité temporelle, les étudiants doivent savoir réguler leurs temps d’apprentissage. « L’expérience de formation recouvre la façon dont l’apprenant perçoit l’activité d’apprentissage, l’EIAH et ses interactions avec le groupe et les enseignants. Cette expérience évolue au cours de la durée de la situation pédagogique. » La revue de la littérature sur l’expérience de formation nous porte à considérer différents facteurs dans l’expérience de formation. Parmi ceux liés à la médiatisation il faut considérer l’isolement auquel ils s’attendent les étudiants quand ils s’engagent dans les CV, l’isolement est ressenti par les étudiants novices mais disparait ensuite. La charge cognitive lié à la découverte de l’EIAH et à l’adaptation aux modalités d’apprentissage à distance est également une difficulté initiale qui va diminuer avec l’experiènce. L’experiènce dans le dispositif fait apparaitre des difficultés de régulation des apprentissage et la perte des informations sociales. Globalement, l’experience de formation est considérée de manière positive. Le manque de temps et la recherche de flexivilité temporelle est l’une des principales raisons d’engagement sur les formations à distance. A la fois le manque de repères temporels, les différences horaires et la gestion des interruptions se retrouvent parmi les principales difficultés des étudiants novices et expirementés des CV. Face à la flexivilité temporelle, les étudiants doivent savoir réguler leurs temps d’apprentissage. Malgrés ces difficultés ils sont globalment satisfaits avec la flexibilité temporelle permise par cette modalité de formation. Dans certains cas, le manque de temps et les exigences d’auto organisation peut porter certains étudiants à l’abandon de la formation. Ces limitations temporelles mènent les étudiants à choisir la flexibilité temporelle des CV (EDUCNET, 2003). Cependant, ce manque de temps est aussi une des principales causes d'abandon dans les CV (Xenos et al, 2002; Tresman, 2002) = = = = = Expectativas Aislamiento; Carga cognitiva Autoregulación, pérdida de información social Experiencia globalmente positiva Mediación por ordenador Aislamiento Flexibilidad temporal Pérdida de referencias temporales, diferencias horarias, percepción de menor dedicación de los compañeros, gestión de las interrupciones Satisfacción con la flexibilidad temporal Falta de tiempo y de organización Gestión del tiempo .

7 El tiempo en las actividades de aprendizaje a distancia por proyectos
Gestión del tiempo en las actividades de aprendizaje a distancia por proyectos El tiempo como un recurso que puede ser manejado (gestión del tiempo) a diferentes niveles (individual, grupo, organización, sociedad). La gestión del tiempo como toma de decisiones sobre el uso del tiempo. La gestión del tiempo en las tareas colectivas con un cierto grado de flexibilidad temporal implica la estimación y la regulación de el tiempo de la tarea (duración y fecha límite de entrega, nivel de calidad del tiempo requerido) el tiempo individual de dedicación a la tarea, determinado por el tiempo de la tarea, las limitaciones temporales del estudiante y des sus compañeros de equipo. El tiempo de los compañeros de equipo. Según el nivel de interdependencia en la realización de la tarea colectiva, será necesario planificar y co-regular los tiempos dedicados por los diferentes miembros. Pour répondre aux objectifs de recherche, nous allons caractériser le temps dans les APMD. Le temps est un mot très polysémique. Dans notre étude nous considérons le temps comme une ressource pour la réalisation des tâches d’apprentissage. D’une part limitée par la durée de la vie, d’autre part par les contraintes de nos différents groupes sociaux (groupes professionnels, sociaux, familiaux). Dans la mesure des contraintes sociales, la régulation ou gestion du temps concerne la prise de décision sur l’allocation de notre temps sur un type d’activité Dans la gestion du temps dans des tâche collectives qui ont un certain degré de flexibilité temporelle la gestion du temps implique estimer et réguler trois types de temps. 1. Un premier temps est celui de la tâche. L’estimation de la réalisation de la tâche implique l’estimation d’une durée totale du temps engagé nécessaire, individuellement et collectivement, tout comme la qualité de ce temps. Nous considérons la qualité du temps comme l’adéquation entre les propriétés du temps (interruptions, concentration, …) et les sous tâches alloués a ce temps. Dans les cas des tâches de type projet en situation d’apprentissage, la connaissance ou définition d’une date d’échéance de la réalisation. 2. Une fois estimé le temps nécessaires pour la réalisation de la tâche, l’étudiant doit définir ses temps d’engagement tenant compte ses cadres temporels. Nous analyserons après l’approche des cadres temporels. 3. Dans les tâches collectives, les temps pour la réalisation de la tâche et les temps engagés par chaque étudiants, doivent tenir compte des temps des coéquipiers. Selon le degré d’interdépendance avec lequel la tâche est réalisé, la planification collective et la co-régulation des temps des étudiants sera déterminante. L’estimation et régulation de ces trois temps est inter-rélationnée. Ensuite, nous allons étudier les enjeux de chacun de ces temps. = = = = =

8 El tiempo de la tarea, según el modelo de los tiempos académicos
El tiempo en las actividades de aprendizaje a distancia por proyectos El tiempo de la tarea El tiempo de la tarea, según el modelo de los tiempos académicos El tiempo de dedicación a la tarea puede ser regulado en diferentes grados, interna y externamente. El modelo de los tiempos académicos (Academic Learning Times; Carroll, 1963; Berliner & Squires, 1990; Huitt & Segars, 1983; Huitt, 2005) permite distinguir entre 4 tipos de tiempo: Tiempo Institucional (TI). Tiempo previsto por las autoridades académicas y centros educativos (estructura del curso académico). Tiempo Asignado por el profesor (TA), que define las tareas y los plazos de entrega. Tiempo dedicado a la tarea (TE) de manera efectiva por los estudiantes. Tiempo efectivo de aprendizaje (TEA). En el TE, el tiempo cualitativo que contribuye a la consecución de los objetivos de aprendizaje (Caldwell, Huitt & Berliner, 1983) Nous commençons par étudier les temps de la tâche. Pour comprendre les temps de la tâche nous utilisons le modèle des temps académiques. Les temps académiques désignent l’ensemble de temps impliques dans les processus d’enseignement et apprentissage. Le modèle des temps académiques de Carroll permet de faire la différence entre 4 types de temps. Au niveau plus globale, nous trouvons le temps institutionnel. Il concerne les temps planifies par les autorités éducatives nationales et les centres éducatifs par rapport aux différents degrés d’autonomie accordés selon le niveau éducatif, les modalités d’enseignement et le pays. Dans l’enseignement supérieur en France, ces temps sont définis en partie par l’Académie et en autre partie par les universités et facultés. Le TI peut défini l’année académique, les structures semestrielles ou trimestrielles des cours. Le temps alloué par l’enseignant (allocated time) qui défini la durée ou date limite des taches a réaliser et des objectifs d’apprentissage a atteindre. L’enseignant défini le TA des activités en classe, et en partie, hors classe. Le temps engagé dans la tâche (engaged time) Temps alloué de manière effective par l’apprenant a la réalisation d’une tache d’apprentissage. En classe, ou en dehors de la classe (quantité de temps, fréquence et effort, Tratwein, 2007) Le temps effectif d’apprentissage (effective learning time). L’utilisation du model des temps academiques va nous permettre faire la difference entre les temps academiques des universites traditionnelles et des campus virtuels. Ce changement s’opere principalement sur le degre de regulation interne et externe qu’il est possible exercer. = = = = = Pourquoi l’utilisation de ce framework => Peu de frameworks qui différencient clairement les temps académiques. Dans bon nombre de recherches les differents temps academiques ne sont pas discrimines. Nous considerons qu’il est tres important considerer ces differents temps dans la recherche sur la regulation des apprentissages.

9 Tiempos académicos en las universidades tradicionales y en los CV
El tiempo en las actividades de aprendizaje a distancia por proyectos El tiempo de la tarea Tiempos académicos en las universidades tradicionales y en los CV Tiempos académicos en las universidades tradicionales : Regulación externa de los TE Tiempos académicos de los CV (situación de enseñanza individual con flexibilidad temporal): Auto-regulación de los TE Tiempos académicos de los CV (situación de enseñanza colectiva con flexibilidad temporal): Co-regulación de los TE Educación a distancia (Campus Virtuales) : spaceless but not timeless! La flexibilidad temporal es uno de los principales motivos de inscripción en los CV. Los CV pueden incrementar la flexibilidad del tiempo organizativo (scheduled time) y programado curricularmente (allocated time), pero no reducen el tiempo de dedicación a las tareas de aprendizaje (time-on-task) ni el tiempo de aprendizaje (effective learning time). Une des principales différences entre la formation universitaire présentielle et la formation a distance des CV, est la flexibilité temporelle. Dans les universités, les Temps Institutionnels (TI) détermines par l’Académie pour l’année académique et l’organisation des cours, généralement en semestres, et les Temps Alloués par l’enseignant (TA) pour les situations pédagogiques proposées, déterminent une partie des Temps Engagés (TE) par les étudiants, qui régulent les TE situes en dehors du cours. L’incompatibilité entre les Temps Institutionnels et les temps alloues, avec les Cadres Temporels professionnels, familiaux ou sociaux font que les étudiants adultes cherchent a concilier leurs cadres temporels en cherchant la flexibilité temporelle. Les étudiants qui s’engagent dans les CV attendent a pouvoir exercer une forte auto régulation des temps d’engagement dans la formation (Educnet, 2003 ; Harasim, 2001 ; Petrides, 2002 ; Schrum, 2002 ; Sullivan, 2001). Le potentiel d’auto régulation des TE est délimite tant par les TI, comme les TA par l’enseignant pour la réalisation des taches et l’éventuelle scénarisation temporelle de la tache. Les possibilités de réalisation de la tache de manière individuelle dans une enveloppe temporelle flexible permet aux étudiants d’exercer un haut degré d’autorégulation des TE. Cependant, les étudiants peuvent se voir limiter leurs possibilités de régulation des TE tant par la scénarisation de la tache qui peut introduire différents degrés de contraintes temporelles, comme par l’organisation collective de la tache. Dans le cas des APMD, le groupe dispose d’une flexibilité temporelle forte entre la date de début et de fin du projet. Le groupe a la responsabilité de l’organisation de la tache. Cette organisation va limiter de manière plus ou moins importante la capacité de régulation individuelle des TE. ======= Questions Influence du scenario dans la co-regulation des TE Observations Q: Dans les universites presentielles les apprenants disposent d’un haut degre de flexibilite temporelle, et peuvent ne pas venir en cours R: Oui, mais un certain degre de presence est necessaire. TRAD Anglais (old) The flexibility and individual freedom to choose the engaged times is only possible in synchronous and individual learning. In collective activities the flexibility is reduced and learners need to coordinate their learning times. Coordination takes time that is not a time of efffective learning. In several cases, groups spent most of their time looking for a perfect coordination, and just when the deadline approach they coordinate effectively. Collective time management is one of the major difficulties in this learning context. A solution to difficulties on group time management could be to regulate externally the times, but that reduces the flexibility! -- However, collaborative learning is an extended pedagogical modality in virtual campus. The litterature has focused on the positive aspects of CSCeL, considering the positive interdependence, the motivation to work in group and better learning outcomes. Having being a distance learner student during my undergraduates studies I could teld you that the learner experience in CSCeL is quite traumatic. --- Img: D:\02. StratPro\TES\enCours\02. PUB\00_TheseEnCours\06_PlanThese+ExpeCentral\04_FINAL\000-All\00-PhD- Dissertation\img\ch02-temps

10 Los tiempos individuales
El tiempo en las actividades de aprendizaje a distancia por proyectos Los tiempos individuales Los patterns temporales de los estudiantes de los CV Para los adultos en el tiempo es un recurso escaso (Daily & Beaton, 2004:274), con márgenes de flexibilidad determinadas por las limitaciones temporales profesionales, familiares y sociales (Bates, 2000 ; Valax, 1998). Los patterns temporales (Orlikowski & Yates, 2002) son estructuras temporales que faciliten la organización de la actividad social en cada grupo. Los patterns temporales permiten simplificar la gestión del tiempo y estructurar los tiempos prospectivos (Carreras, 2001) y retrospectivos (Friedman, 1993) “Je suis disponible de lundi à jeudi de 19h à 21h”. Los patterns temporales se caracterizan por la regularidad de su estructura (duración, frecuencia,…) y su grado potencial de regulación interna y externa. Nous avons introduit le fait que les étudiants des CV ont des contraintes professionnelles fortes qui leur font choisir des modalités d’apprentissage avec flexibilité temporelle. Nous étudions ensuite les temps individuels. Les etudiants ont choissi le CV parce qu’ils ont besoin de flexibilite temporelle. Pour les adultes le temps est une ressource limitée (Daily & Beaton, 2004:274), avec des marges de manœuvre limités par les différentes contraintes temporelles des temps professionnels, familiaux et sociaux (Bates, 2000 ; Valax, 1998). Nous considérons l’approche des patterns ou cadres temporels (Orlikowski & Yates, 2002) comme des structures temporelles qui facilitent l’organisation de l’activité sociale au sein de chaque groupe sociale auquel nous appartenons (professionnel, familiale, sociale,…). Les cadres temporels permettent simplifier la gestion du temps et structurer les temps prospectifs (Carreras, 2001) et rétrospectifs (Friedman, 1993). Ils sont utilisés pour la communication des cadres temporels (“je suis disponible de lundi à jeudi de 19h à 21h”). Les cadres sont caractérisés par leur structure (durée, fréquence,…), leur régularité et degré de régulation interne et externe. Selon Bonthoux, Berger et Blaye (2004) l’élaboration de cadres répond à un besoin cognitif de simplification de systèmes complexes qui nécessitent d’être compris et manipulés. Sous ce postulat, considérant que l’activité d’un individu a tendance à suivre une même structure et un même rythme temporel, le besoin de simplification porterait à considérer des cadres temporels pour comprendre et réguler nos propres temps et ceux des autres. Selon Valax (1986), les cadres temporels sont constitués d’événements périodiques qui permettent la compréhension des faits produits dans le passé et l’anticipation de la reproduction des faits dans le futur. Friedman (1993) considère l’intérêt des cadres temporels pour la compréhension des temps rétrospectifs, tandis que Carreras (2001) montre l’intérêt des cadres temporels prospectifs dans l’anticipation du futur dans les environnements dynamiques. Si l’élaboration des cadres temporels répond à un processus cognitif, Hill et Begole (2003) proposent un algorithme qui permet la description et la prospection des rythmes ou cadres temporels à partir des Traces Numériques d’Interaction (TNI) sur un environnement informatique. D’autre part, les cadres temporels facilitent la synchronisation sociale du temps. Selon Orlikowski et Yates (2002), ces structures temporelles facilitent l’activité sociale au sein de chaque cadre temporel (travail, formation, famille). Ces cadres permettent constater les constraintes liées aux différentes structures temporelles rentrent en conflit. Parmi les conflits de cadres temporels les plus étudiés nous trouvons celui de la famille et du travail, donnant lieu à une littérature sur la conciliation des temps de travail et personnels sous le terme de Work-Life Balance (WLB). Duxbury et Higgins (2001) observent parmi les travailleurs des moyennes et grandes entreprises au Canada (n = 31 000) que le conflit des cadres temporels produit une baisse des performances au travail et une augmentation des tensions familiales. Lors de l’engagement dans un CV, les étudiants adultes vont devoir concilier un troisième cadre temporel, celui du temps engagé dans la formation. Selon Valax (1999), l’organisation se réalise par la gestion des « contraintes temporelles qui fixent les marges d’autonomie disponibles pour les décisions d’actions ». Il s’agit d’organiser l’action quotidienne comme des systèmes d’organisation imbriquant d’autres sous-systèmes qui concernent des domaines de vie particuliers comme la vie personnelle, familiale, sociale ou professionnelle. Les cadres temporels d’un individu sont donc en partie imposés socialement et font en partie l’objet de la prise de décision ou comportement du sujet face au temps. Il faut noter que l’introduction des TIC dans la sphère professionnelle et personnelle a augmenté la flexibilité et la perméabilité des différents cadres temporels (Bødker & Christiansen, 2006 ; Genin, 2007). Malgré la perméabilité et la flexibilité des cadres temporels actuels, la semaine reste l’unité temporelle de référence pour l’organisation des temps des activités professionnelles et académiques (Larsen & Kasimatis, 1990 ; Zuzanek & Smale, 1992). Traditionnellement, les semaines présentent deux types de sous-cadres temporels, celui des jours travaillés et ceux du week-end. Historiquement, les week-ends ont été composés d’un seul jour de repos hebdomadaire. Actuellement, le week-end universel a lieu, dans la plupart de pays, le samedi et dimanche. Dans les pays arabes, le week-end est généralement le vendredi et le samedi. Fraisse (1988) observe que la pression entre les différents cadres temporels de l’individu est moindre le week-end, ce qui leur donne plus de flexibilité pour allouer leur temps de formation selon leurs propres choix. Les cadres temporels permettent de simplifier la gestion du temps. Ils facilitent la reprise de l’activité et le maintien de l’engagement sur la tâche dans des activités de longue durée, qui se sont interrompues dans le temps (Dix et al. 2003). Mais ils nous permettent également de communiquer aux personnes de notre entourage nos rythmes temporels (« les week-ends, je suis disponible à partir de 10h »), et d’inférer les cadres temporels des personnes de notre entourage ou de celles avec lesquelles nous échangeons. Ainsi, ces cadres nous permettent de mieux prédire les actions du quotidien : heure habituelle d’arrivée et de départ du bureau, des pauses, etc. (Spillers & Loewus-Deitch, 2003). Nous identifions deux niveaux de cadres temporels dans les APMD, le niveau individuel et celui du groupe. Dans le contexte des CV internationaux, la coordination collective des cadres temporels individuels est plus complexe du fait des décalages horaires, mais également de la diversité des emplois du temps des étudiants internationaux engagés dans la formation. Ceci pourrait expliquer les difficultés exprimées par les étudiants du CV TIC Unilim concernant les différences des fuseaux horaires avec leurs coéquipiers. GMT+1 GMT-5

11 2. Caso práctico: Vuestro tiempo para una actividad colaborativa de formación a distancia Resumiré breument en catàlà aquells aspectes de la tesi considerats en aquesta presentació. L'objectiu principal d'aquest treball és comprendre les dificultats de gestió del temps dels estudiants en el context d'activitats de tipus projecte en els campus virtuals. Per assolir aquest objectiu comencem per descriure el temps de la tasca i el perfil temporal individual dels estudiants adults del CV. La nostra atenció s'ha centrat en l'estudi de la gestió col·lectiva del temps i molt més concretament en la percepció dels quadres temporals entre els estudiants d'un mateix grup. Hem considerat aquesta percepció intersubjectiva del temps dels companys com un group awareness de tipus temporal. Plantegem la hipòtesi que les dicultats de gestió col·lectiva del temps expressades pels estudiants poden ser degudes a la dificultat d’assolir una bona percepció dels quadres temporals dels companys, o group awareness temporal. La mediació per ordinador tindria un efecte negatiu sobre el desenvolupament del group awareness temporal provocant la subsequent dificultat de regulació dels temps col·lectius. En la part empírica, comencem per avaluar l'efecte de la mediació per ordinador en les estimacions temporal de tipus prospectiu com retrospectiu, així com l'evolució longitudinal del temps dedicat a la tasca i les hores de simultaneïtat. Per avaluar l’impact de les proprietats reflectives de l’entorn informàtic d’aprenentatge en el group awareness temporal, considerem un disseny de tipus quasi-experimental, pel qual desenvolupem una eina que incrementat les proprietats reflectives. Aquesta eina permet disposar de la visualització del temps dels companys. L’anàlisi dels resultats ens portarà a observar l’impacte de l’eina sobre la regulació de les declaracions prospectives dels estudiants. Seguidament a la presentació dels resultats, presentarem el límits de l'estudi les recomanacions als conceptors d'entorns informàtics per l'aprenentatge humà i les prospectives de recerca que sorgeixen d’aquest treball inicial de tesi.

12 Individual Time Awareness Tool (I-TAT)
Caso práctico: Vuestro tiempo para una actividad colaborativa de formación a distancia Individual Time Awareness Tool (I-TAT) Los estudiantes declaran sus tiempos prospectivos de tipo profesional y los tiempos prospectivos para la tarea de aprendizaje , para los días de la semana y para los días del fin de semana, a través de la perspectiva Individual Time Awareness Tool (I-TAT) 12

13 Group Time Awareness Tool (G-TAT)
Caso práctico: Vuestro tiempo para una actividad colaborativa de formación a distancia Group Time Awareness Tool (G-TAT) En la perspectiva Group Time Awareness Tool (G-TAT) los estudiantes pueden visualizar los tiempos prospectivos (profesionales y académicos) declarados por sus compañeros. ¿Qué fiabilidad? 13

14 El tiempo de los compañeros
El group awareness temporal o Group Time Awareness (GTA) El tiempo de los compañeros GTA: Percepción intersubjectiva de los patterns temporales de los compañeros de equipo.  Fiabilité des Déclarations Rétrospectives des TE des Coéquipiers (DRC) El group awareness como una inferencia(1) de las Trazas Informáticas de Interacción (TII, awareness cues) (Oulasvirta, 2008) y (2) de las interacciones comunicativas. Propiedades reflectivas del Entorno Informático de Aprendizaje determinadas por la cantidad, accesibilidad, permanencia y pertinencia de las Trazas Informáticas de Interacción (TII, awareness cues) respecto a la organización y desarrollo de la tarea colectiva. Los estudiantes perciben la dedicación de sus compañeros de equipo como inferior a la suya propia, con un cierto efecto de anclaje (anchoring effect, Tversky & Kahneman, 1974) Nous considérons que dans la gestion collective du temps, la perception des cadres temporels des coéquipiers est déterminante pour la coordination collective des HE. Cette perception des cadres temporels est assez intuitive quand nous partageons le même contexte avec nos coéquipiers. Ainsi, nous avons tous une connaissance des cadres temporels des personnes avec lesquelles nous partageons le bureau. Par exemple l’heure habituelle à laquelle ils arrivent et partent du bureau. A distance, et en collaborant avec un groupe de coéquipiers nouveaux, et souvent situés dans d’autres zones horaires, la connaissance des cadres temporels des coéquipiers peut être développée progressivement, à partir des communications directes ou indirectes sur les disponibilités, mais aussi à partir des inférences des TNI sur l’EIAH. L’EIAH peut refléter des événements en temps réel et/ou des événements passés. Les propriétés réfléchissantes des événements passés sont très importantes dans des activités collectives asynchrones, comme est souvent le cas dans des groupes de travail internationaux avec des différences GMT. Dans des contextes asynchrones, comme ceux des groupes avec des différences GMT, la permanence des TNI est déterminante pour le développement du group awareness. Cette connaissance sur les cadres temporels de nos coéquipiers, et basée sur des informations rétrospectives, mais nous permettent d’anticiper leurs cadres prospectifs. Nous hypothétiques que les faibles estimations rétrospectives intersubjectives –croire que nos coéquipiers en font moins- sont dues a la médiatisation informatique et a la diversité de cadres temporels entre les coéquipiers. = = = = = Pour quoi maintenir le terme group awareness? A1: He dedicado 25 horas A2 ha dedicado15 horas A2: He dedicado 4 horas A1 ha dedicado 2 horas 14

15 El tiempo de los compañeros
El group awareness temporal o Group Time Awareness (GTA) El tiempo de los compañeros La co-regulación en los Tiempos de Dedicación a la tarea (TE) En el contexto de las tareas colectivas, los estudiantes adultos deben comunicar, percibir y regular sus patterns temporales para optimizar su organización. Sin embargo, En los CV, los grupos son heterogéneos, sin historia previa (0-history groups) y presentan una gran diversidad de patterns temporales (diferentes de patterns temporales + diferencias GMT). En las actividades por proyectos, el tiempo de dedicación a la tarea es responsabilidad del grupo, se trata de co-regular la dedicación temporal. El conocimiento de los patterns temporales de los compañeros (Group Time Awareness) y la gestión colectiva del TE, sería más difícil debido a la mediación informática. Les APMD sont des tâches collectives où le groupe d’étudiants a la responsabilité de l’organisation de la réalisation du projet. La seule contrainte est la description du projet à réaliser et l’échéance. Pour optimiser l’organisation les étudiants doivent arriver à coordoner leurs temps d’engagement. Pour cela ils ont besoin de communiquer, percevoir et réguler leurs cadres temporels. Nous pouvons considérer trois difficultés principales, Le manque de passé commun et la diversité des cadres temporels, qui s’accentue avec les diff. GMT La responsabilité sur la gestion du temps La médiatisation informatique, qui reduit les informations contextuelles qui permettent inférer les cadres temporels des coéquipiers. Ce que nous avons appelé sous le terme de group time awareness. Nous décrivons ce concept à continuation. manquent de repères temporels dans les CV (Dillenbourg, 2002). GMT+1 GMT-5 GMT+1

16 Hipótesis y contexto de estudio
3. Hipótesis y contexto de estudio Resumiré breument en catàlà aquells aspectes de la tesi considerats en aquesta presentació. L'objectiu principal d'aquest treball és comprendre les dificultats de gestió del temps dels estudiants en el context d'activitats de tipus projecte en els campus virtuals. Per assolir aquest objectiu comencem per descriure el temps de la tasca i el perfil temporal individual dels estudiants adults del CV. La nostra atenció s'ha centrat en l'estudi de la gestió col·lectiva del temps i molt més concretament en la percepció dels quadres temporals entre els estudiants d'un mateix grup. Hem considerat aquesta percepció intersubjectiva del temps dels companys com un group awareness de tipus temporal. Plantegem la hipòtesi que les dicultats de gestió col·lectiva del temps expressades pels estudiants poden ser degudes a la dificultat d’assolir una bona percepció dels quadres temporals dels companys, o group awareness temporal. La mediació per ordinador tindria un efecte negatiu sobre el desenvolupament del group awareness temporal provocant la subsequent dificultat de regulació dels temps col·lectius. En la part empírica, comencem per avaluar l'efecte de la mediació per ordinador en les estimacions temporal de tipus prospectiu com retrospectiu, així com l'evolució longitudinal del temps dedicat a la tasca i les hores de simultaneïtat. Per avaluar l’impact de les proprietats reflectives de l’entorn informàtic d’aprenentatge en el group awareness temporal, considerem un disseny de tipus quasi-experimental, pel qual desenvolupem una eina que incrementat les proprietats reflectives. Aquesta eina permet disposar de la visualització del temps dels companys. L’anàlisi dels resultats ens portarà a observar l’impacte de l’eina sobre la regulació de les declaracions prospectives dels estudiants. Seguidament a la presentació dels resultats, presentarem el límits de l'estudi les recomanacions als conceptors d'entorns informàtics per l'aprenentatge humà i les prospectives de recerca que sorgeixen d’aquest treball inicial de tesi.

17 Hipótesis generales En las actividades proyectos de los CV, ¿qué impacto tiene la mediación informática en la evolución longitudinal de la gestión individual y colectiva del time-on-task? ¿Qué fiabilidad tienen las estimaciones temporales? ~ prospectivas individuales ~ retrospectivas individuales ~ retrospectivas de los compañeros  Group Time Awareness Impacto neutro sobre la gestión individual Impacto negativo sobre la gestión colectiva Hipótesis generales Nous venons de considérer l’importance de la connaissance des cadres temporels des coéquipiers, ou GTA, dans la gestion collective du temps. Le GTA doit permettre faire une estimation fiable des temps engagés sur la tache, de manière rétrospective, par les coéquipiers. En partant de cette idée, nous allons prendre la fiabilité des DRC comme l’indicateur du GTA. Notre principale hypothèse sur les difficultés exprimées par les étudiants au cours des APMD est l’effet de la médiatisation. Nous considérons que pour les connaissances et compétences individuelles la médiatisation ne devrait pas avoir d’effet. Ainsi, nous attendons que la fiabilité des estimations temporelles individuelles, tant rétrospectives comme prospectives soient consistantes avec la littérature. En instance nous espérons que les estimations rétrospectives individuelles soient surestimées et soient, relativement, moins fiables que les estimations rétrospectives. Cependant, nous faisons l’hypothèse de l’effet négatif de la médiatisation sur la gestion collective des TE dans les APMD. Selon la théorie des indices filtrés, le manque de repères contextuels ferait que la perception des temps des coéquipiers soit plus difficile entraînant des difficultés dans la gestion collective du temps. De manière longitudinale, nous considérons la nécessite de la définition d’un cadre temporel commun pour optimiser les TE des coéquipiers et augmenter les temps de synchronie. Nous assumons que l’augmentation de la synchronie, ou convergence temporelle, accélère les processus de prise de décision collective, la perception de présence des coéquipiers tout en facilitant la communication instantanée. Tout d’abord nous souhaitons vérifier l’hypothèse de l’augmentation des TE a l’approche de l’échéance comme cela a été observe dans des études antérieures par Beswick et al. 1998; Goldratt, 1997; Lay & Schouwenberger, 1993 et d’autres auteurs. En relation a cette augmentation, nous considérons l’hypothèse générale d’une amélioration longitudinale du GTA et une augmentation des TE synchrones ou convergence temporelle. = = = = = For WS The goal of a group is not necessarily the synchronicity , but the definition of a collaboration pattern that could be more efficient on sync or asyn depending on the task For PK, -not totally agree- the more efficent structure are async patterns in case of tasks as collab. writing, because one person advance and the other takes the relay after. I think this is not always the case… there are tasks where you could be more efficien sync. What is the impact of scripts in the degree of collaboration/cooperation impact ? In case of project activities, the lack of script allows students to choose coop/coll modes in their way. ¿Qué tipo de evolución temporal longitudinal ? Creación de un pattern temporal común (convergencia) El aumento del time-on-task al aproximarse la fecha límite Mejora longitudinal del Grup Time Awareness (GTA) Convergencia temporal Hipótesis generales

18 La 1a actividad por proyectos del CV TIC Unilim (Limoges, Francia)
Contexto y metodología La 1a actividad por proyectos del CV TIC Unilim (Limoges, Francia) UE153, 1a asignatura para los estudiantes del CV TIC Unilim del año 07/08 (n=49). Trabajo individual las 3 primeras semanas, seguido de una actividad por proyectos las 3 semanas siguientes . Grupos creado por el profesor (n=8.16; sd=1.16; m diferencias GMT=2.06) (según participación y nivel inicial). La tarea consiste en la elaboración de un artículo periodístico sobre una temática relacionada con las TIC en paises emergentes. El único límite temporal es la fecha límite de entrega. Pour évaluer ces hypothèses, nous considérons le contexte de la première tache collective des étudiants du CV TIC Unilim. L’UE est constitue d’une première phase de trois semaines de travail individuel puis de trois semaines pour l’APMD. Les 49 étudiants sont distribues dans différentes localisations géographiques et organise en 6 groupes de travail d’une moyenne de 8 personnes et une écart moyen des différences GMT de 2 heures. La constitution des groupes est définie par l’enseignant, qui considère tant le degré de participation comme le niveau initiale des étudiants au cours des trois premières semaines de travail individuel, dans le but de créer des groupes similaires. L’APMD proposée aux étudiants vise la production d’un article journalistique sur un sujet impose. Les consignes définissent uniquement le sujet de chaque groupe, les outils a la disposition des étudiants et la date de livraison sur le wiki disponible sur la plateforme de formation Moodle. Dans ce type de cours le tutorat est réactif, à la demande des étudiants. La methodologie suivie répond a une démarche de recherche action avec une démarche quasi-expérimentale dans un group d’étudiants naturel suivant un cours propose depuis plusieurs années et qui n’a pas suivi d’altération significative pour cette étude. Ainsi, nous visons introduire uniquement les instruments de mesure nécessaires pour donner réponse aux questions de recherche. Nous présenterons la méthodologies et instruments de mesure spécifiques a chaque hypothèse de recherche spécifique abordée dans cette présentation. Le CV est basé sur la plateforme de formation Moodle. El enfoque metodológico tiene como objetivo preservar el transcurso habitual del curso de la asignatura. Análisis longitudinal multi-método con combinación de 4 fuentes de datos: análisis de trazas informáticas, declaraciones de los estudiantes, declaraciones de sus compañeros de equipo y evaluación de los docentes. 18

19 Fiabilidad de las estimaciones temporales
4. Fiabilidad de las estimaciones temporales Resumiré breument en catàlà aquells aspectes de la tesi considerats en aquesta presentació. L'objectiu principal d'aquest treball és comprendre les dificultats de gestió del temps dels estudiants en el context d'activitats de tipus projecte en els campus virtuals. Per assolir aquest objectiu comencem per descriure el temps de la tasca i el perfil temporal individual dels estudiants adults del CV. La nostra atenció s'ha centrat en l'estudi de la gestió col·lectiva del temps i molt més concretament en la percepció dels quadres temporals entre els estudiants d'un mateix grup. Hem considerat aquesta percepció intersubjectiva del temps dels companys com un group awareness de tipus temporal. Plantegem la hipòtesi que les dicultats de gestió col·lectiva del temps expressades pels estudiants poden ser degudes a la dificultat d’assolir una bona percepció dels quadres temporals dels companys, o group awareness temporal. La mediació per ordinador tindria un efecte negatiu sobre el desenvolupament del group awareness temporal provocant la subsequent dificultat de regulació dels temps col·lectius. En la part empírica, comencem per avaluar l'efecte de la mediació per ordinador en les estimacions temporal de tipus prospectiu com retrospectiu, així com l'evolució longitudinal del temps dedicat a la tasca i les hores de simultaneïtat. Per avaluar l’impact de les proprietats reflectives de l’entorn informàtic d’aprenentatge en el group awareness temporal, considerem un disseny de tipus quasi-experimental, pel qual desenvolupem una eina que incrementat les proprietats reflectives. Aquesta eina permet disposar de la visualització del temps dels companys. L’anàlisi dels resultats ens portarà a observar l’impacte de l’eina sobre la regulació de les declaracions prospectives dels estudiants. Seguidament a la presentació dels resultats, presentarem el límits de l'estudi les recomanacions als conceptors d'entorns informàtics per l'aprenentatge humà i les prospectives de recerca que sorgeixen d’aquest treball inicial de tesi.

20 ¿Qué fiabilidad tienen las estimaciones prospectivas individuales?
Estudio empírico Las estimaciones de la fiabilidad temporal (Prospectiva) ¿Qué fiabilidad tienen las estimaciones prospectivas individuales? Las estimaciones prospectivas son fuertemente sobreestimadas cuantitativamente (Brunnermeier, Papakonstantinou, & Parker, 2008 ; Buehler & Griffin, 2003 ; Kahneman & Tversky, 1979 ; Roy et al. 2005). Según Sanna et al. (2002) esta sobreestimación sería menor en el contexto de fuertes limitaciones temporales. H1. Mayor fiabilidad de las Declaraciones Prospectivas Detalladas (I-TAT) que de las Generales (“Número de horas por semana que piensa dedicar a su formación”). Sobrestimación de las DPD y DPG H2. Mayor fiabilidad de las Declaraciones Prospectivas Detalladas de los días laborables que de los días del fin de semana. Notre 1ere question de recherche porte sur la fiabilité des estimations prospectives individuelles. [Pq] Savoir bien estimer la durée de la tache est un élément déterminant pour planifier les TE et pouvoir réguler cet engagement selon les nécessites. Dans la littérature nous observons une grande consistance sur le biais optimiste des estimations prospectives. Ce biais es connu de manière sous le terme de planification fallacieuse. Cet optimisme prospectif porterait a dépasser toujours la date de l’échéance initialement prévue pour la finalisation d’une tache. Dans le cas des taches avec des échéances inamovibles –comme c’est le cas des APMD- ce biais se manifesterait par une estimation inférieure des TE totaux engagés et par une accumulation des TE a l’approche de l’échéance. Ces biais optimistes prospectifs seraient dus a une déclaration du temps souhaite pour réaliser la tache, sans tenir en compte l’ensemble de contraintes habituelles. Cependant, Sanna et ses collaborateurs observent que le biais prospectifs se réduit dans le cas des déclarations en contexte de contraintes. En considérant cela nos formulons deux hypothèses. La 1ere concerne la meilleure fiabilité des déclarations détaillées réalisées sur une frise horaire que les déclarations quantitatives réalisées de manière générale. La 2eme considère une meilleure estimation prospective en contexte de contraintes, nous évaluons l’hypothèse d’une meilleure fiabilité générale (quantité, durée, précision) de la DPD les jours travaillés que les jours du week-end. Les jours travaillés présentent plus de contraintes que les jours du week-end, ce qui réduit la surestimation prospective (Sanna et al. 2002). Pour évaluer ces hypothèses, nous considérons 3 sources de donnes. D’une part les plus de traces informatiques temporelles de la plateforme Moodle, qui ont pu être analyses pour calculer le nombre d’HE des étudiants chaque semaine. Au début de l’APMD, l’ensemble d’étudiants ont été invites a réaliser leurs déclarations générales et détailles. La DPG s’est réalisée par le biais d’une question associée a un champ de texte ou les étudiants on pu déclarer le « Nombre d’heures par semaine qu’ils comptaient dédier a la formation ». Pour les DPD, nous avons conçu un outil spécifique…. #Go next slide# L’analyse de la fiabilité a été réalisée par la comparaison des traces informatiques des donnes de la plateforme avec les déclarations. La première hypothèse est rejetée. Car aussi bien les DPG que DPD sont surestimes dans la même mesure, environ 3 fois le HE enregistres par la plateforme. Les étudiants déclareraient l’ensemble de leurs disponibilités, considérant leurs souhaits (Buehler et al. 1997; Buehler & Griffin, 2003) et non les expériences antérieures. La 2eme hypothèse est maintenue. La DPD des jours travaillés est plus fiable du point de vue quantitatif, de la durée et précision des plages horaires. La surestimation est consistante indépendamment de la méthode de déclaration. Les DPD seraient plus fiables car dans la declaration serait prise en compte les constraintes. Metodología. Fiabilidad de las Declaraciones Prospectivas Generales (DPG) (cantidad) y Detalladas (DPD) (cantidad, duración, precisión) respecto a las Horas –realmente- Dedicadas a la tarea (HE). Las DPG corresponden a la estimación de Horas/semana declaradas en un cuestionario. Las DPD corresponden a la declaración detallada del uso del tiempo los días de la semana y fin de semana. Las HE han sido calculadas a partir de las trazas Moodle (n=61 861). 20

21 Estudio empírico Las estimaciones de la fiabilidad temporal (Retrospectiva) ¿Cómo evoluciona la fiabilidad de las estimaciones retrospectivas individuales y colectivas? Estimaciones retrospectivas basadas en la cantidad de informaciones en memoria (Block, 1978 ; Fraisse, 1963 ; Zakai & Ferldman, 1993).  Efecto negativo en la fiabilidad de las Declaraciones Retrospectivas de los Compañeros (DRC), porque las propiedades reflectivas (TII) de los Entornos Informáticos de Aprendizaje impiden percibir la actividad de los compañeros de manera detallada.  Esperamos una mejora longitudinal como el aumento gradual de las TII. Las DRI son muy fiables durante toda la actividad (H4). Las DRI son más fiables que las DRC (H5) y que las DPG y DPD (H3). Las DRC mejoran longitudinalmente (H6). Apres l’analyse des estimations prospectives, nous centrons notre attention sur les estimations retrospectives et leur evaluation. Nous considerons des DRI et des DRC. Comme nous avons enonce avec anteriorite les DRC sont utilisees comme indicateur du degre de connaissance des cadres temporels des coequipiers ou GTA. Considérant que les estimations rétrospectives seraient basés sur le nombre d’informations en mémoire (Block, 1978 ; Fraisse, 1963 ; Zakai & Ferldman, 1993). Ceci devrait avoir un effet négatif sur les Déclarations Rétrospectives des Coéquipiers (DRC) car les faibles propriétés réfléchissantes, ou TNI, de l’EIAH, empêcheraient de percevoir l’activité des coéquipiers. Nous attendons cependant une amélioration longitudinale du fait que de manière longitudinale les TNI augmenteraient. Pour l’évaluation longitudinales de la fiabilité des DRI et DRC nous considérons tant les HE issues des traces de Moodle, comme les DRI et DRC. Ces estimations rétrospectives ont été réalisées en envoyant une que les étudiants ont du répondre, indiquant les HE qu’ils avaient engage au cours de la dernière semaine, puis le nombre d’HE qu’ils ont estime que leurs coéquipiers ont engage. H3 maintenue. Meilleure fiabilité des Déclarations Rétrospectives Individuelles (DRI) que des DPG et DPD. Les estimations prospectives sont largement surestimées. Les DRI sont très fiables. H4 rejetée. Amélioration longitudinale de la fiabilité des DRI. Les DRI sont très fiables tout au long de l’activité. La nouveauté de la situation APMD n’aurait pas d’impact sur les DRI. H5 maintenue. Meilleure fiabilité quantitative des DRI que des DRC. Les DRI plus fiables que les DRC. L’opacité de l’EIAH pourrait être la cause de la sous-estimation des DRC, tout au long de l’APMD. H6 maintenue. Amélioration longitudinale de la fiabilité du DRC. Les DRC deviennent plus fiables vers la fin de l’APMD. L’augmentation des interactions et des TNI permettant le développement du group awareness temporel peuvent être la cause. Metodología. Fiabilidad de las Declaraciones Retrospectivas Individueles (DRI) y de los compañeros (DRC) (cantidad) realizadas al final de cada semana respecto a las Horas Dedicadas a la tarea (HE) durante las tres semanas del proyecto. Las DRI y DRC son declaracions de horas/semana realizadas por . Las HE han sido calculadas a partir de las trazas Moodle (n=61 861). 21

22 5. Regulación temporal longitudinal ¿Se produce una cierta convergencia temporal? ¿Qué tipo de regulación temporal realiza el grupo? Resumiré breument en catàlà aquells aspectes de la tesi considerats en aquesta presentació. L'objectiu principal d'aquest treball és comprendre les dificultats de gestió del temps dels estudiants en el context d'activitats de tipus projecte en els campus virtuals. Per assolir aquest objectiu comencem per descriure el temps de la tasca i el perfil temporal individual dels estudiants adults del CV. La nostra atenció s'ha centrat en l'estudi de la gestió col·lectiva del temps i molt més concretament en la percepció dels quadres temporals entre els estudiants d'un mateix grup. Hem considerat aquesta percepció intersubjectiva del temps dels companys com un group awareness de tipus temporal. Plantegem la hipòtesi que les dicultats de gestió col·lectiva del temps expressades pels estudiants poden ser degudes a la dificultat d’assolir una bona percepció dels quadres temporals dels companys, o group awareness temporal. La mediació per ordinador tindria un efecte negatiu sobre el desenvolupament del group awareness temporal provocant la subsequent dificultat de regulació dels temps col·lectius. En la part empírica, comencem per avaluar l'efecte de la mediació per ordinador en les estimacions temporal de tipus prospectiu com retrospectiu, així com l'evolució longitudinal del temps dedicat a la tasca i les hores de simultaneïtat. Per avaluar l’impact de les proprietats reflectives de l’entorn informàtic d’aprenentatge en el group awareness temporal, considerem un disseny de tipus quasi-experimental, pel qual desenvolupem una eina que incrementat les proprietats reflectives. Aquesta eina permet disposar de la visualització del temps dels companys. L’anàlisi dels resultats ens portarà a observar l’impacte de l’eina sobre la regulació de les declaracions prospectives dels estudiants. Seguidament a la presentació dels resultats, presentarem el límits de l'estudi les recomanacions als conceptors d'entorns informàtics per l'aprenentatge humà i les prospectives de recerca que sorgeixen d’aquest treball inicial de tesi.

23 Fig 1. Evolución de las Horas de Dedicación (HE)
Estudio empírico Evolución longitudinal de las Horas de Dedicación (HE) y Horas Simultáneas (HS) ¿Qué evolución presentan las Horas de Dedicación (HE)? ¿Observamos convergencia temporal? Suponemos un incremento longitudinal proporcional de las Horas de Dedicación (HE) y las Horas Simultáneas (HS) (H9, H10) a medida que se aproxima la fecha límite (Goldratt, 1997). Consideramos el incremento de las Horas de Simultaneidad (HS) como una optimización de las Horas de Dedicación (HE), ya que permite coordinar mejor las tareas individuales, tanto sincrónica como asincrónicamente, con una menor planificación. Observamos que el porcentaje de HS respecto a las HE aumenta longitudinalmente. Podemos considerar que los estudiantes convergen temporalmente. Fig 1. Evolución de las Horas de Dedicación (HE) Avant de présenter les hypothèses 7 et 8, nous présentons les hypothèses H9 et H10 sur l’évolution longitudinale des HE et HS. Selon la littérature, les étudiants augmentent le nombre d’HE a l’approche de l’échéance. Sur le premier graphique nous observons l’évolution longitudinale des HE, qui ne suit pas une progression linéaire longitudinale, mais plutôt un engagement en forme d’U, sur lequel les étudiants engagent plus de temps au cours de la 1ere et dernière semaine, mais engagent moins de temps au cours de la 2eme semaine. Au cours de ces HE, certains étudiants vont se retrouver connectés avec d’autres étudiants sur le Campus. Cet synchronie peut être planifié ou pas, et pourrait même passer inaperçue si l’étudiant ne peut pas percevoir des TNI de son coéquipier synchrone. Dans le cas où la synchronie est perçue par les coéquipiers synchrones, elle permet –potentiellement- de mieux coordonner tant le travail synchrone comme asynchrone avec une moindre planification. Nous considérons ainsi, que l’augmentation des HS pourrait faciliter l’organisation des étudiants. Dans l’H9 et H10, nous avions assumé que la progression des HS serait proportionnelle à celle des HE, et que celle-ci serait linéaire. Hors nous avons observé que la progression des HE présente une courbe en forme d’U. Ce que nous observons est une augmentation des HS qui suit une progression –presque- inverse à celle des HE. Dans le cas des trois groupes contrôle la proportion d’HS par rapport aux HE augmente tout au long de l’activité. Dans le cas des groupes traitement, que nous allons aborder ensuite, la proportion d’HS augmente considérablement lors de l’introduction de l’outil G-TAT dans la semaine 2, puis redescend un peu la dernière semaine. = = = = = = = = Comment interpreter l’evolution des HE? Du point de vue de la tache, Il serait possible considerer que les etudiants engagent plus de temps au debut dans leur pris de contacte et organisation initiale, puis ils s’engagent sur le travail avec un engagement progressivement superieur. Du point de vue des processus d’estimation, et tenant compte la progression des HS, nous pouvons considerer qu’il y a un processus d’optimisation avant des HE, puis un effort extraordinaire avant l’echeance Ainsi, nous formulons l’H10 d’une evolution progressive lineaire a l’approche de l’echeance. L’evolution longitudinale des HE et HS va nous permttte Nous considérons les HS comme une optimisation des HE, car elles permettent mieux coordonner tant le travail synchrone comme asynchrone avec une moindre planification. H9. Augmentation longitudinale linéaire des HS. L’amélioration progressive du GTA devrait permettre aux étudiants de réguler leurs HE pour augmenter leurs HS. H10. Augmentation des HS proportionnelle à celle des HE. Nous espérons que les HE augmentent à l’approche de l’échéance (Goldratt, 1997), et en conséquence que les HS augmentent de manière proportionnelle aux HE (H10). L’hypothèse alternative (H10b) prévoit une augmentation des HS par rapport aux HE. Goldratt, 1997, syndrome etudiant. Travail au dernier moment. Méthodologie: Analyse des HE et des HS de manière longitudinale. TODO Add diapo Annexe sur méthodologie Evolución de la proporción HS/HE en los grupos control (Fig 2) y experimental (Fig 3) 23

24 Group Time Awareness Tool (G-TAT)
Estudio empírico Efectos de las propiedades reflectivas de G-TAT sobre el GTA y las HS Group Time Awareness Tool (G-TAT) Evaluamos la hipótesis del efecto de las propiedades reflectivas de los Entornos Informáticos de Aprendizaje sobre el desarrollo del Group Time Awareness (GTA) de modo cuasi-experimental. Introducimos la herramienta de visualización colectiva de las DPD (G-TAD) a la mitad de los grupos (n = 3). Les 3 groupes expérimentaux disposent de la visualisation des DPD de l’ensemble des coéquipiers par le biais de l’interface Group Time Awareness Tool. L’objectif de cette interface est mettre à l’essai, de manière quasi-expérimentale, l’hypothèse générale des effets des propriétés réfléchissantes de l’EIAH améliorant les TNI sur les cadres temporels prospectifs. --- CRITIQUES: H7. G-TAT, qui est prospectif, est censé améliorer le GTA qui est evaluée comme la fiabilité des temps rétrospectifs. Certes, la mesure du GTA tient compte uniquement de l’indicateur de fiabilité des DRC. Cependant, assumant la fiabilité structurelle des cadres temporels déclarés dans I-TAT (et validé par l’hypothèse H2), les cadres temporels d’un étudiants, prospectifs ou rétrospectifs, sont les mêmes. G-TAT n’améliore pas les propriétés réfléchissantes de l’EIAH. Nous sommes d’accord sur le fait qu’il n’améliore pas les propriétés réfléchissantes de l’EIAH utilisé, en instance la plateforme Moodle. G-TAT vise le partage explicite des temps prospectifs sous forme de cadres temporels pour la semaine et le week-end. Méthodologie: Quasi-expérimentale. La perspective G-TAT est activé pour la moitié des groupes de l’UE153. Le degré d’utilisation de G-TAT est mis en perspective avec l’effet sur le GTA et les HS. 24

25 Estudio empírico Efectos de las propiedades reflectivas de G-TAT sobre el GTA y las HS ¿Cuál es el efecto de las propriedades reflectivas del Entorno Informático de Aprendizaje sobre la evolución del GTA y las HS? Planteamos las hipótesis según las cuales la visualización colectiva de los patterns temporales mediante la interficie G-TAT debería permitir H7. Mejorar el GTA proporcionalmente a la utilización de G-TAT. La visualisación de las Declaracions Prospectivas Detalladas (DPD) de los compañeros de equipo debería permitir mejorar el conocimiento de los patterns temporales de los compañeros o GTA. El impacto de la frecuencia de uso de G-TAT sobre la mejora de la GTA presenta una correlación negativa de intensidad media (r(22) = 0.38 ; s = 0.6). H8. Incrementar las HS proporcionalmente a la utilización de G-TAT. La visualisación de las Declaracions Prospectivas Detalladas (DPD) de los compañeros de equipo debería permitir regular los tiempos de dedicación a la formación para aumentar las Horas de Dedicación (HE). Sin embargo, la relación entre la frecuencia de utilización de la herramienta G-TAT y el incremento de las HS no es significativo, aunque observemos un ligero incremento de las HS en el momento de introducir G-TAT. Ainsi, le partage collectif des cadres temporels par le biais de l’interface G-TAT devrait permettre en premier lieu, d’améliorer la perception des cadres temporels des coéquipiers, ou GTA, (H7) et, comme conséquence de cela, permettre l’augmentation des HS (H8). L’impact du nombre d’utilisations de G-TAT sur l’amélioration de GTA présente une corrélation positive d’intensité moyenne (r(22) = 0.38 ; s = 0.6). D’autre part, nous observons que les groupes qui utilisent G-TAT améliorent leur pourcentage d’HS, mais cette différence n’apparait être statistiquement significative. = = = = = = = = = = Méthodologie: Quasi-expérimentale. La perspective G-TAT est activé pour la moitié des groupes de l’UE153. Le degré d’utilisation de G-TAT est mis en perspective avec l’effet sur le GTA et les HS. --- CRITIQUES: H7. G-TAT, qui est prospectif, est censé améliorer le GTA qui est evaluée comme la fiabilité des temps rétrospectifs. Certes, la mesure du GTA tient compte uniquement de l’indicateur de fiabilité des DRC. Cependant, assumant la fiabilité structurelle des cadres temporels déclarés dans I-TAT (et validé par l’hypothèse H2), les cadres temporels d’un étudiants, prospectifs ou rétrospectifs, sont les mêmes. G-TAT n’améliore pas les propriétés réfléchissantes de l’EIAH. Nous sommes d’accord sur le fait qu’il n’améliore pas les propriétés réfléchissantes de l’EIAH utilisé, en instance la plateforme Moodle. G-TAT vise le partage explicite des temps prospectifs sous forme de cadres temporels pour la semaine et le week-end. 25

26 Estudio empírico Efectos de las propiedades reflectivas de G-TAT sobre el GTA y las HS Hipótesis sobre el efecto de las propiedades reflectivas de los Entornos Informáticos de Aprendizaje (H7, H8) El análisis del efecto de la herramienta G-TAT nos permite considerar un impacto sobre la conciencia de las diferencias GMT entre el tiempo de referencia del campus CV TIC Unilim (GMT+1) y las zonas horarias respectivas de los estudiantes. Teniendo en cuenta estas diferencias los estudiantes corrigen sus Declaraciones Prospectivas Detalladas (DPD) -6 -6 Nous venons de considérer l’impact de G-TAT dans le développement du group awareness de type temporel, et observé une amélioration des HS dans les groupes expérimentaux. Cependant, l’effet principale que nous constatons lors de l’analyse de l’utilisation de manière longitudinale est la prise de conscience des différences GMT. Lors de l’introduction de l’interface G-TAT, cinq étudiants sur un total de sept ont réalisé des ajustements. Les étudiants 1 et 2 avancent de six heures leur DPD pour prendre en compte leurs différences GMT (Laos et Vietnam, GMT +7), tous les deux réduisent d’une heure leurs HE respectives. Bien qu'ils soient situés sur le même GMT que le CV TIC Unilim, l’étudiant 5 (Bénin, GMT +1) décale d’une heure sa DPD et l’étudiant 6 (Cameroun, GMT +1) avance d’une heure sa DPD. +1 -1 +1 26

27 6. Discusión y prospectivas Discusión de los principales resultados y del trabajo prospectivo Resumiré breument en catàlà aquells aspectes de la tesi considerats en aquesta presentació. L'objectiu principal d'aquest treball és comprendre les dificultats de gestió del temps dels estudiants en el context d'activitats de tipus projecte en els campus virtuals. Per assolir aquest objectiu comencem per descriure el temps de la tasca i el perfil temporal individual dels estudiants adults del CV. La nostra atenció s'ha centrat en l'estudi de la gestió col·lectiva del temps i molt més concretament en la percepció dels quadres temporals entre els estudiants d'un mateix grup. Hem considerat aquesta percepció intersubjectiva del temps dels companys com un group awareness de tipus temporal. Plantegem la hipòtesi que les dicultats de gestió col·lectiva del temps expressades pels estudiants poden ser degudes a la dificultat d’assolir una bona percepció dels quadres temporals dels companys, o group awareness temporal. La mediació per ordinador tindria un efecte negatiu sobre el desenvolupament del group awareness temporal provocant la subsequent dificultat de regulació dels temps col·lectius. En la part empírica, comencem per avaluar l'efecte de la mediació per ordinador en les estimacions temporal de tipus prospectiu com retrospectiu, així com l'evolució longitudinal del temps dedicat a la tasca i les hores de simultaneïtat. Per avaluar l’impact de les proprietats reflectives de l’entorn informàtic d’aprenentatge en el group awareness temporal, considerem un disseny de tipus quasi-experimental, pel qual desenvolupem una eina que incrementat les proprietats reflectives. Aquesta eina permet disposar de la visualització del temps dels companys. L’anàlisi dels resultats ens portarà a observar l’impacte de l’eina sobre la regulació de les declaracions prospectives dels estudiants. Seguidament a la presentació dels resultats, presentarem el límits de l'estudi les recomanacions als conceptors d'entorns informàtics per l'aprenentatge humà i les prospectives de recerca que sorgeixen d’aquest treball inicial de tesi.

28 Discusión de los resultados (I)
El objetivo de este estudio es comprender las dificultades de gestión del tiempo en las actividades de aprendizaje a distancia por proyectos. Para ello hemos abordado diversas perspectivas de análisis: Estimaciones prospectivas y retrospectivas, individueles y colectivas. Resultados consistentes con la literatura. Sobreestimación de las DPG y DPD cuantitativas y gran fiabilidad de las DRI. Los DPD son fiables a nivel de estructura, no cuantitativamente. Mejora longitudinal de las estimaciones retrospectiva intersubjetivas (GTA) e incremento de las horas de simultaneidad (HS) Evolución longitudinal de la GTA y optimización de las HS (incremento de la proporción HS/HE) tanto en los grupos control como en los grupos experimentales En synthèse, notre travail empirique a eu comme objectifs spécifiques l’évaluation des processus de gestion du temps individuelle et collective dans les APMD, avec un focus particulier sur la perception des temps des coéquipiers ou GTA. Dans l’études des estimations nous avons pu maintenir notre hypothèse générale sur la consistance des résultats des processus d’estimation temporelle individuelle. Nous avons pu réaffirmer la théorie des estimations basés sur les estimations maximales (ref) du fait d’avoir développé un outil permettant la DPD. Ceci nous a permis analyser la fiabilité des cadres temporels prospectifs en termes de plages horaires et ainsi nuancer le biais de surestimation prospective de type quantitatif. Du point de vue des évolutions longitudinales nous avons observe une augmentation des HE en forme d’U, mais aussi une optimisation des HS, qui augmentent de manière plus importante que les HE. D’autre part, le GTA s’améliore tout au long de l’activité. Notre troisième objectif de recherche a visé l’analyse de de l’effet des propriétés réfléchissantes de l’EIAH sur la gestion du temps. Par un démarche quasi expérimentale nous avons pu constater une amélioration du GTA, et un amélioration statistiquement non significative sur la convergence temporelle dans les groupes expérimentaux utilisant G-TAT. Plus important, la difficulté principale exprimée par les étudiants dans ce contexte a pu être amélioré par l’utilisation de G-TAT, qui a eu comme effet principal la prise de conscience des différences des zones horaires et a permis aux étudiants situés en dehors de la zone horaire du CV TIC Unilim de corriger leurs DPD. Efecto de la mejora de las propiedades reflectivas de los Entornos Informáticos de Aprendizaje en el GTA y las HS El uso de G-TAT tiene un efecto positivo en la conciencia de las diferencias GMT, pero no presenta un efecto significativo en la evolución del GTA o HS. 28

29 Discusión de los resultados (II)
La gestión del tiempo en las actividades de aprendizaje a distancia por proyectos debe ser considerada individualmente y colectivamente. La pérdida de informaciones contextuales dificulta el desarrollo del group awareness temporal (GTA) de manera rápida, particularmente en los grupos sin pasado previo y con diferencias horarias. Pese a las dificultades, el GTA y la convergencia temporal (HS) aumentan progresivamente. En el caso de las actuales plataformas de formación (p. ej. Moodle) el modelo de trazas informáticas delimita las TII (awareness cues), que pueden ser consideradas insuficientes en sus perspectivas intersubjetivas y retrospectivas, para el desarrollo de un buen nivel de GTA. La gestion du temps dans les APMD doit être prise en compte individuellement et collectivement. La perte d’informations contextuelles rend plus complexe le développement d’un group awareness temporel (GTA) de manière rapide, notamment dans des groupes sans passé préalable avec des différences horaires. Malgré ces difficultés, le GTA et la convergence temporelle (HS) augmentent progressivement. Dans le cas des plateformes de formation actuelles (e.g. Moodle) le modèle de traces déterminant les TNI est insuffisant de manière rétrospective et intersubjective. 29

30 Límites Límites Análisis exploratorio de tipo investigación-acción dónde el respeto del desarrollo habitual de la tarea y la validez interna han sido antepuestos a la validez externa. Ausencia de estudios sobre la gestión del tiempo en situaciones similares a la observada Elevada mortalidad en las respuestas, en parte debido a la situación de mediación (Grant et al. 2005). La realización de estudios complementarios deberían ayudar a determinar el efecto de la duración de la tarea el método de declaración de las estimaciones el tamaño del grupo la heterogeneidad (cultural, nivel de conocimientos, diferencias GMT,…) I-TAT y G-TAT Étude exploratoire de recherche-action où le respect de la tâche naturelle et la validité interne ont été privilégié sur la validité externe. L’APMD est une situation pédagogique collective très spécifique. Peu d’études dans la littérature de la gestion du temps portent directement sur des APMD. Haute mortalité dans les réponses, en partie dûe a la situation de médiatisation (Grant et al. 2005). Des interrogations sur L’effet de la durée de la tâche, de la méthode de déclaration et récupération, dans les processus d’estimation et d’analyse de la fiabilité des estimations L’effet de la taille du groupe et de l’hétérogénéité (culturelle, niveau, différence GMT,…) L’effet d’I-TAT et G-TAT 30

31 Transferencia de conocimientos: Recomendaciones
Recomendaciones y prospectivas de trabajo Transferencia de conocimientos: Recomendaciones Recomendaciones Mejorar las propiedades reflectivas (TII, awareness cues) de los Entornos Informáticos de Aprendizaje. Identificar los patterns temporales de los estudiantes desde su incorporación en la formación Evitar las dificultades de gestión del tiempo reduciendo la responsabilidad del grupo en la co-regulación del tiempo académico (mayor escenarización temporal, reducción de la diversidad de los patterns temporales intragrupo, ...). Desarrollar la competencia de gestión del tiempo de los estudiantes para permitirles una mejora de la conciencia de los sesgos psicológicos de percepción y regulación del tiempo, individual y colectivamente. En dernier lieu nous addresons trois brieves recommendations pour l’amelioration de la diff. De Gt collective dans les taches collec des CV. Tout d’abord la possibilité d’améliorer les prop. Reflech des EIAH, En 2eme lieu le dev des competences de GT des etudiants Puis en 3eme lieu, la reduction de la complexite, soit par la réduction de la diversité des cadres temporels intergroupes, soiit par la reduction de la responsabilité de regulation au groupe d’etudiants en introduisant des reperes ou contraitnes temporelles dans la scenarisation de la tache. Du point de vue des prospectives, nous considerons cet etude comme un travail initiale et exploratoire dans la gestion du temps dans le domaine de l’ACAO et nous considerons tant le travail de consolidations des hypotheses ici abordes sur des situations similaires et nouvelles, tout comme la consideration de la mise en perspective de cette dimensions temporelle qui pose probleme aux etudiants, avec les apprentissages realises, qui reste l’objectif principale de toute situtation d’app. 31

32 Preguntas y discusión ¡ Gracias por vuestro tiempo !
Merci bcp pour votre attention, je donne la parole au jury pour l’engagement de la discussion. = = = = = L’outil concerne tous les temps dans le CV, sans déclarer d’autres UE

33 Identification des difficultés des étudiants des APMD
Annexe 2 Identification des difficultés des étudiants des APMD 2005/2006 Analyse des difficultés après l’APMD. Les principales difficultés des étudiants (n=30) sont Les différences GMT entre les coéquipiers La disponibilité des autres membres du groupe 2007/2008 Analyse des difficultés avant l’APMD. Les principales difficultés des étudiants (n=49) sont Les différences GMT entre les coéquipiers Le travail synchrone La disponibilité des autres membres du groupe Grounded approach to identification of learners difficulties Les étudiants attribuent a la situation collective et aux différences GMT et de disponibilité de leurs coéquipiers leurs principales difficultés. 33

34 Recogida longitudinal de datos durante la actividad proyecto
Metodología Recogida longitudinal de datos durante la actividad proyecto Avant l’APMD (t1) TMBS : Cuestionario Time Management Behavior Scale (Macan et al. 1990) , Cuestionario de variables demográficas, y Declaración Prospectiva General (DPG) APMD : SEMAINE 1 (t3) Déclaration Rétrospective Individuelle (DRI1) et Déclaration Rétrospective des Coéquipiers (DRC1 ) APMD : SEMAINE 2 APMD : SEMAINE 3 (t5) Déclaration Rétrospective Individuelle (DRI2) et Déclaration Rétrospective des Coéquipiers (DRC2 ) Après l’APMD (t6) Note de Participation (NP) et Examen Final (EF) (t2) DPD : Déclaration Prospective Détaillée (I-TAT) (s1) Heures d’Engagement (HE) et Simultanéité (HS) (logs) (t4) Groupe expérimental: introduction de G-TAT (s2) Heures d’Engagement (HE) et Simultanéité (HS) (logs) (s3) Heures d’Engagement (HE) et Simultanéité (HS) (logs) 34

35 Metodología Herramientas Individual Time Awareness Tool (I-TAT) Group Time Awareness Tool (I-TAT) L’hypothèse des effets des propriétés réfléchissantes de l’EIAH est testée, de manière quasi-expérimentale, avec la perspective G-TAT, qui permet la visualisation collective des DPD. La moitié des groupes (n=3) disposent de G-TAT à partir de la 2ème semaine de l’APMD. La Déclaration Prospective Détaillée (DPD) est réalisée avec la perspective individuelle de l’interface I-TAT Time Awareness Tool (I-TAT). Nous avons développé un outil pour l’opérationnalisation d’une partie des hypothèses. Pour l’analyse de la fiabilité des Déclaration Prospective Détaillée (DPD) par rapport aux déclarations globales, nous concevons une interface qui permet le renseignement des cadres temporels prospectifs individuels. Nous avons nommé cette interface Individual Time Awareness Tool (I-TAT). Elle permet le renseignement des heures de travail et les heures de formation dans les journées type travaillées et les journées type du w-e. Pour opérationnaliser l’hypothèse des effets des propriétés réfléchissantes de l’EIAH sur l’amélioration du group time awareness, nous concevons une deuxième interface dénommée Group Time Awareness Tool (G-TAT). Elle permet la visualisation collective des DPD. Nous testons cette interface de manière quasi-expérimentale. * * * * TODO Exemple, CM – horaires es; AT-Au 35


Descargar ppt "10 marzo Elearn Center. Barcelona"

Presentaciones similares


Anuncios Google