La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Principals dades de l’inici del curs universitari català

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Principals dades de l’inici del curs universitari català"— Transcripción de la presentación:

1 Principals dades de l’inici del curs universitari català
Dossier de premsa

2 Principals línies polítiques de l’àmbit d’universitats
Mapa d’estudis de grau adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior: el curs totes les titulacions universitàries estan adaptades. Màsters: S’ha iniciat una revisió a fons dels màsters per: donar resposta a les demandes dels estudiants i professionals de Catalunya. destacar un nombre reduït de màsters amb fort potencial internacionalitzador i capacitat per atreure talent d’estudiants d’altres països. Màster de formació del professorat de Secundària: S’ha iniciat amb normalitat i amb esperit de millora.

3 Principals línies polítiques de l’àmbit de recerca
Nova estructura del sistema de recerca de Catalunya: S’ha adoptat un sistema més eficaç i eficient d’implementació de les polítiques públiques de finançament i promoció de la recerca. Pla de Recerca i Innovació de Catalunya : l’any 2010 s’ha aprovat el PRI i el curs en farem el desplegament. Tenim 10 objectius estratègics: El millor talent científic, creatiu, innovador i emprenedor Sistema públic de recerca fort, connectat a la creació de valor Empreses que innoven sistemàticament i que s’internacionalitzen Sector públic innovador Societat i ciutadans involucrats en el progrés científic i innovador Internacionalització i comunitats de coneixement i innovació Millora de la governança del sistema d’R+D+I Focalització d’R+D+I en reptes Entorns i territoris capacitats per incorporar coneixement i innovació Mobilitzar més recursos, i més eficientment, per a l’R+D+I

4 Nombre d’estudiants matriculats al sistema universitari català -1-
Curs UB UAB UPC UPF UdG UdL URV UOC URL UVIC UIC UAO TOTAL 00-01 60.377 38.250 35.518 8.962 12.836 11.257 12.751 14.837 13.007 3.671 2.324 01-02 59.121 37.757 34.724 9.175 12.669 10.487 12.395 21.374 12.657 3.678 2.262 02-03 57.582 37.285 33.744 9.370 12.656 9.788 12.404 25.783 12.413 3.643 2.258 03-04 55.648 37.157 33.938 9.465 12.416 9.192 12.300 29.988 11.984 3.964 2.291 317 04-05 54.074 36.908 32.627 9.405 12.260 8.766 11.676 33.307 11.909 4.180 2.253 564 05-06 53.230 36.446 32.091 9.557 11.993 8.033 11.673 36.217 12.211 4.438 2.331 762 06-07 53.152 35.773 31.681 9.960 11.870 7.929 11.976 39.398 12.124 4.575 2.732 1.038 07-08 52.327 35.275 30.997 10.305 11.716 8.067 11.855 41.222 12.655 4.498 3.100 1.403 08-09 53.591 34.851 30.982 10.502 11.788 8.324 12.087 43.249 13.436 4.716 3.241 1.729 09-10 52.109 34.684 30.883 10.911 12.246 8.325 12.293 46.612 15.414 4.808 3.582 1.671 Inclou centres integrats i adscrits, titulacions homologades Inclou tots els cicles, màsters oficials (a partir del curs ) i graus (a partir del curs ) Les dades del curs són provisionals

5 Evolució de la població de 18 a 24 anys i dels estudiants del sistema universitari català

6 Nombre d’estudiants matriculats al sistema universitari públic català
Curs UB UAB UPC UPF UdG UdL URV TOTAL 00-01 60.377 38.250 35.518 8.962 12.836 11.257 12.751 01-02 59.121 37.757 34.724 9.175 12.669 10.487 12.395 02-03 57.582 37.285 33.744 9.370 12.656 9.788 12.404 03-04 55.648 37.157 33.938 9.465 12.416 9.192 12.300 04-05 54.074 36.908 32.627 9.405 12.260 8.766 11.676 05-06 53.230 36.446 32.091 9.557 11.993 8.033 11.673 06-07 53.152 35.773 31.681 9.960 11.870 7.929 11.976 07-08 52.327 35.275 30.997 10.305 11.716 8.067 11.855 08-09 53.591 34.851 30.982 10.502 11.788 8.324 12.087 09-10 52.109 34.684 30.883 10.911 12.246 8.325 12.293 Curs Preinscripció total (*) 2007 42.679 2008 44.085 2009 48.493 2010 49.641 Inclou centres integrats i adscrits, titulacions homologades Inclou tots els cicles, màsters oficials (a partir del curs ) i graus (a partir del curs ) Les dades del curs són provisionals (*) Inclou la Universitat de Vic

7 Evolució de la població de 18 a 24 anys i dels estudiants del sistema públic universitari

8 Personal docent i investigador (PDI) del sistema universitari públic català -1-
Universitat \ Curs Acadèmic 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 UNIVERSITAT DE BARCELONA 4.057 4.126 4.311 4.267 4.230 4.265 4.302 4.431 4.518 4.678 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 2.581 2.776 2.791 2.822 2.908 3.082 3.203 3.251 3.344 3.377 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 2.258 2.422 2.507 2.611 2.526 2.500 2.483 2.523 2.585 2.619 UNIVERSITAT POMPEU FABRA 842 755 812 836 841 885 949 982 1.073 UNIVERSITAT DE LLEIDA 681 674 694 707 732 743 775 829 828 UNIVERSITAT DE GIRONA 801 823 940 936 959 973 1.049 1.090 1.152 1.321 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 833 955 1.002 1.077 1.098 1.250 1.387 1.447 1.482 1.590 Total 12.053 12.531 13.057 13.256 13.294 13.698 14.148 14.553 14.982 15.486 No s'inclou personal docent investigador amb categoria d'ajudants Només personal en servei actiu Les dades de la UPF i de la UdL corresponen a les del curs 08-09 Dades disponibles a 01/01/2010

9 Personal docent i investigador (PDI) del sistema universitari públic català -2-

10 Evolució del nombre d'estudiants i de personal docent i investigador (
(*) En equivalència a temps complet

11 Personal d’administració i serveis (PAS) del sistema universitari públic català -1-
Universitat \ Curs Acadèmic 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 UNIVERSITAT DE BARCELONA 1.902 2.057 2.072 2.032 2.025 2.066 2.124 2.177 2.294 2.348 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 1.309 1.352 1.437 1.457 1.522 1.554 1.649 1.699 1.769 1.810 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 1.171 1.210 1.333 1.289 1.294 1.363 1.393 1.452 1.584 1.629 UNIVERSITAT POMPEU FABRA 512 556 549 554 560 565 580 635 689 UNIVERSITAT DE LLEIDA 305 295 292 332 351 409 435 501 473 UNIVERSITAT DE GIRONA 403 414 425 495 513 540 547 567 594 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 336 412 434 443 491 577 637 686 702 Total 5.938 6.296 6.542 6.602 6.756 7.018 7.298 7.648 8.062 8.245 Només personal en servei actiu Les dades de la UPF i de la UdL corresponen a les del curs 08-09 Dades disponibles a 01/01/2010

12 Personal d’administració i serveis (PAS) del sistema universitari públic català -2-

13 Ràtio EETC / PDIETC del sistema universitari públic català -1-
Universitat \ Curs Acadèmic 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 UNIVERSITAT DE BARCELONA 12,8 12,1 12,2 11,9 11,3 11,2 11,0 10,6 9,9 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 14,2 12,9 13,9 14,0 8,9 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 10,2 9,3 9,8 9,6 9,5 9,2 8,8 8,0 UNIVERSITAT POMPEU FABRA 13,8 13,6 13,4 13,3 12,4 12,0 UNIVERSITAT DE LLEIDA 12,3 11,8 10,5 9,7 8,6 7,8 7,3 UNIVERSITAT DE GIRONA 13,1 10,3 8,2 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 14,9 10,8 Total 12,5 12,10 11,7 10,9 10,4 10,0 9,0 EETC: Estudiants equivalents a temps complet del sistema universitari públic de Catalunya, considerant centres integrats i titulacions homologades PDIETC: Personal docent i investigador per estudiants equivalents a temps complet del sistema universitari públic de Catalunya, considerant centres integrats i titulacions homologades No s'inclou personal docent investigador amb categoria d'ajudants Els estudiants ETC inclouen els alumnes de 1er i 2on cicle, els de suficiència investigadora i, a partir del curs 06-07, els alumnes de màsters oficials Prova de la millora del servei universitari: menys alumnes per professor

14 Ràtio EETC / PDIETC del sistema universitari públic català -2-

15 Ràtio EETC / PAS del sistema universitari públic català

16 Taxa de rendiment del sistema universitari públic català -2-

17 Distribució de les assignatures en funció de la llengua d'impartició de la docència a les universitats públiques. Curs * Assignatures impartides en grups diferents de català i de castella ** Assignatures impartides en grups diferents de català i d'anglès *** Les dades de la UB i la URV no estan completes

18 Mobilitat internacional: proporció d'estudiants entrants i sortints respecte els estudiants matriculats Universitats públiques i privades. Centres integrats. Títols homologats.

19 Nombre de titulats del sistema universitari públic català -1-
Graus, diplomatures i llicenciatures. Centres integrats i titulacions homologades Universitat \ Curs Acadèmic 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 UNIVERSITAT DE BARCELONA 7.685 7.978 7.805 7.235 7.337 7.047 6.742 6.541 6.793 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 4.776 4.701 4.748 4.518 4.508 4.437 4.397 4.507 4.415 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 4.664 4.619 3.511 3.636 3.559 3.839 3.625 3.499 3.459 UNIVERSITAT POMPEU FABRA 1.510 1.420 1.560 1.640 1.687 1.578 1.523 1.665 1.646 UNIVERSITAT DE GIRONA 1.634 1.446 1.549 1.583 1.600 1.576 1.483 1.410 1.449 UNIVERSITAT DE LLEIDA 1.415 1.390 1.538 1.430 1.622 1.224 1.120 1.040 1.147 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 1.531 1.734 1.886 1.947 1.899 1.999 2.020 1.786 1.994 Total d’estudiants titulats 23.215 23.288 22.597 21.989 22.212 21.700 20.910 20.448 20.903 Màsters Universitat \ Curs Acadèmic 06-07 07-08 08-09 UNIVERSITAT DE BARCELONA 264 819 1.322 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 372 714 1.065 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 79 278 499 UNIVERSITAT POMPEU FABRA 141 283 396 UNIVERSITAT DE GIRONA 15 101 205 UNIVERSITAT DE LLEIDA 82 53 106 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 212 325 406 Total d’estudiants titulats 1.165 2.573 3.999 Estudiants que estan en disposició d'obtenir un títol del sistema universitari públic de Catalunya, considerant centres integrats i titulacions homologades

20 Nombre de titulats del sistema universitari públic català -2-

21 Tesis llegides del sistema universitari públic català -1-
Universitat \ Curs Acadèmic 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 UNIVERSITAT DE BARCELONA 474 476 469 562 509 531 516 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 314 321 315 370 389 383 453 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 178 167 197 221 225 237 257 UNIVERSITAT POMPEU FABRA 37 52 55 49 59 79 91 UNIVERSITAT DE LLEIDA 26 27 42 29 41 43 UNIVERSITAT DE GIRONA 45 40 78 36 48 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 77 75 62 70 68 80 82 Total de tesis llegides 1.143 1.163 1.175 1.392 1.320 1.387 1.490 Estudiants que han llegit i aprovat la tesi doctoral en el sistema universitari públic de Catalunya Esforços per impulsar el talent i millorar la recerca

22 Tesis llegides del sistema universitari públic català -2-

23 Titulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) del sistema universitari català
UNIVERSITAT Graus acumulats Màsters acumulats 08-09 09-10 10-11 07-08 UNIVERSITAT DE BARCELONA 50 62 73 96 105 121 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 3 56 88 66 84 100 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 40 67 49 52 UNIVERSITAT POMPEU FABRA 6 28 27 16 22 26 UNIVERSITAT DE LLEIDA 4 31 17 19 33 UNIVERSITAT DE GIRONA 2 35 44 20 23 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 38 UNIVERSITAT RAMON LLULL 8 34 37 UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 13 15 7 5 14 UNIVERSITAT DE VIC 9 11 10 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA 1 12 UNIVERSITAT ABAT OLIBA TOTAL 336 456 305 372 432 498 UNIVERSITATS PÚBLIQUES 264 363 268 322 367 416 UNIVERSITAT NO PRESENCIAL UNIVERSITATS PRIVADES 59 78 30 42 60 68

24 Finançament de les universitats públiques catalanes -1-
(milions €) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Transferències ordinàries 522,9 559,5 604,3 652,6 688,3 737,1 789,4 803,2 Convenis esp. de recerca 7,3 7,7 8,3 PROFOR (DGR i DGU) 18,7 19,1 19,3 19,8 20,0 Millores ordinàries ( ) 19,2 2,4 21,0 Millora addicional ( ) 57,0 70,0 98,1 82,0 No condicionada 40,0 Condicionada a objectius 17,0 30,0 58,1 42,0 Total 530,2 586,4 615,0 692,3 764,4 826,4 907,3 905,2 Els imports de la millora addicional s'han adequat als imports finals a distribuir Els imports de 2010 són una previsió L’increment del finançament ha passat de la previsió inicial del 7% anual recollida a la LUC a un creixement mitjà anual del 12,13%. Globalment, les universitats públiques hauran pràcticament doblat el seu finançament en vuit anys

25 Finançament de les universitats públiques catalanes -2-

26 Pla d’Inversions Universitàries (PIU) 2007-2013(*) -1-
2008 2009 2010 2011 TOTAL 2012 2013 TOTAL TOTAL UB 13,37 8,50 7,62 12,25 37,54 79,27 39,60 29,12 68,72 147,99 UAB 12,15 18,21 21,53 19,26 20,67 91,82 16,41 16,83 33,25 125,06 UPC 14,58 16,44 15,81 20,59 20,82 88,24 21,66 15,95 37,61 125,86 UPF 11,02 31,24 6,69 4,64 3,73 57,32 2,05 2,15 4,20 61,52 UdG 7,40 10,15 11,58 4,88 10,47 44,48 10,43 5,84 16,27 60,75 UdL 8,37 6,41 4,25 4,85 6,08 29,95 3,07 8,91 38,86 URV 5,34 14,96 17,12 10,73 14,86 63,01 13,84 3,49 17,33 80,34 TOTAL 72,22 105,91 84,60 77,19 114,17 454,09 109,84 76,45 186,29 640,38 CETI 0,00 2,50 0,50 3,00 CEIB 2,00 4,00 ALTRES 6,26 7,77 14,03 116,67 456,59 118,60 86,22 204,82 661,41 (*)Xifres en milions d’euros El PIU ha estat modificat mitjançant Acord de Govern de data 3 d'agost de La modificació respon principalment a la incorporació al PIU dels fons provinents dels convenis Campus d’Excel·lència Internacional.

27 Pla d’Inversions Universitàries (PIU) 2007-2013 -2-
UB UAB UPC UPF UdG UdL URV TOTAL CETI CEIB ALTRES

28 Evolució de la subvenció pública i dels preus públics de matrícula -1-
01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 Variació interanual de la subvenció pública 10,60% 4,88% 12,57% 10,41% 8,11% 9,79% -0,23% 09-10 10-11 Increment dels preus públics de matrícula 5% 4,70% 4,10% 3,70% 5,10% 1,40% 2,50% Subvenció pública per crèdit matriculat 86,0% 86,2% 87,1% 87,5% 88,1% 89,1% 89,8% 90,2% Aportació de l'estudiant 14,0% 13,8% 12,9% 12,5% 11,9% 10,9% 10,2% 9,8% El que aporten les famílies és molt poc en relació amb el que aporta l’administració, és a dir, els ciutadans. Necessitat d’increment i millora de les beques.

29 Evolució de la subvenció pública i dels preus públics de matrícula -2-

30 Evolució dels preus públics de matrícula -3-
Evolució de la subvenció pública, dels preus de matrícula i dels crèdits matriculats

31 Ingressos de les universitats públiques per recerca i transferència de tecnologia (M€)
Inclou l'activitat del PDI permanent als ens vinculats a les universitats

32 Participació i coordinació de projectes europeus i grans projectes de recerca
Inclou l'activitat del PDI permanent als ens vinculats a les universitats

33 Xarxes de referència d'R+D+I de la Generalitat de Catalunya
2006 2007 2008 2009 2010(*) Total Número de xarxes 9 8 Número de grups 83 80 Finançament Les xarxes de referència estan formades per grups de recerca de les set universitats públiques de Catalunya i de diferents centres de recerca de Catalunya. (*) La Xarxa d'R+D+I en Economia Analítica ha esdevingut la Barcelona Graduate School of Economics i l'exercici 2010 ja no obté finançament com a xarxa de referència.

34 Recursos destinats a beques i ajuts a la recerca i l'estudi
Destaca la convocatòria de suport a grups de recerca (SGR), que s’inclou diferenciada

35 Proporció d'ajuts a l'estudi i a la recerca concedits sobre els sol·licitats

36 Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). Serveis cooperatius del sistema universitari català. 2009 Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya El catàleg col·lectiu està format per publicacions i ha rebut consultes. Repositoris (magatzems) col·lectius Repositori Contingut Institucions Nombre Consultes TDX Tesis doctorals 18 9.100 RECERCAT Articles i ponències 17 18.000 RACO Revistes 55 271 MDX Materials docents 10 1.200 MDC Imatges 11 n/d Biblioteca Digital de Catalunya (universitats públiques i privades) Contingut Nombre Consultes totals Revistes electròniques 12.000 Bases de dades 22 Llibres electrònics Abans de la BDC, la universitat que tenia més revistes, en tenia 2.035, ara en té 3,82 vegades més. La que en tenia menys, en tenia 310, ara en té 27,62 vegades més. El sistema s’estalvia € l’any.


Descargar ppt "Principals dades de l’inici del curs universitari català"

Presentaciones similares


Anuncios Google