La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

mass/self media TV globalización- flexibilidad mercado único pensamento único ecología ONG redes NUEVOS VALORES TELEtrabajo, TELEcompra, TELEmedicina...

Presentaciones similares


Presentación del tema: "mass/self media TV globalización- flexibilidad mercado único pensamento único ecología ONG redes NUEVOS VALORES TELEtrabajo, TELEcompra, TELEmedicina..."— Transcripción de la presentación:

1

2 mass/self media TV globalización- flexibilidad mercado único pensamento único ecología ONG redes NUEVOS VALORES TELEtrabajo, TELEcompra, TELEmedicina... realidad virtual hipertexto multimedia FormacióncontinuaADAPTACIÓN multinacional automatització VISA familia -bienestar euro ONU $ ¿? ¿? $ Nuevos decubrimientos robot paro saludmulticultura auto ocupación 3ª edad OCIO democracia

3 món digital transports mass media cultural econòmica NOUS VALORS ! ORDINADOR - PROCÈS AVIÓ - MOBILITAT PENSAMENT ÚNIC MULTICULTURAL MERCAT ÚNIC OFERTA FLEXIBLE ARA A TOT ARREU CANVI RTV - DIFUSIÓ

4 INFORMÀTICA TELECOMUNICACIONSSO-IMATGE mass media multimèdia telemàtica TELECONTROL INTERNET REALITAT VIRTUAL VIDEOJOC DVD TV MÒBIL SATÈL.LIT VÍDEO ROBÒTICA BASES DADES HIPERTEXT EDICIÓ ELECTRÒNICA FULL CÀLCUL OCR

5 Aportacions de les TIC Fàcil accés a una immensa font dinformació Realització de tot tipus de processament de dades. Canals de comunicació. Capacitat d'emmagatzemament. Automatització de treballs i interacció. Digitalització de tota la informació

6 ciberespai món físic 3 MÓNS ON ACTUAR accés sempre mediat sense distàncies, global JO accés immediat: els sentits lespai estableix límits MÓNS SOCIALS canals de comunicació fonts dinformació tempsnecessitats imaginació experiència sabers MÓN PERSONAL aliments objectes Internet

7 Impacte de les TIC a leducació Noves competències (alfabetització digital) Ús de les TIC en els àmbits educatius. –Mitjà d'expressió i per a la creació. –Canal de comunicació. –Instrument pel procés de la informació. –Font d'informació. –Organització i gestió dels centres –Suport actiu per a l'aprenentatge. –Entreteniment. Mitjà de polítiques socials compensatòries Entorns virtuals per a laprenentatge continu Importància creixent de "l'escola paral.lela"

8 SER FER RESPECTE SOCIABILITAT COOPERACIÓ SOLIDARITAT AUTOAPRENENTATGE CURIÒS IDIOMES AUTOCONEIXEMENT AUTOESTIMA CONTROL EMOTIU RESOLDRE PROBLEMES INICIATIVA MOTIVACIÓ CREATIU T I C ÚS DE TIC RESPONSABLE LA CULTURA INTERPRETAR INFORMAR-SE EXPRESAR-SE COMUNICAR-SE SABER CONVIURE PERSISTÈNCIA ADAPTACIÓ CREAR CONEIXEMENT CRÍTIC

9 COMPETÈNCIES BÀSIQUES Les COMPETÈNCIES BÀSIQUES són competències essencials i imprescindibles, que han dhaver assolit TOTS els estudiants en acabar una determinada etapa educativa. Les competències suposen uns coneixements, habilitats i actituds que proporcionen una capacitat per ACTUAR amb eficàcia en contextos concrets.

10 COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN TIC DIMENSIONS Els sistemes informàtics (hardware, xarxes, software)Els sistemes informàtics El sistema operatiuEl sistema operatiu Cerca i selecció dinformació a través dInternetCerca i selecció dinformació a través dInternet Comunicació interpersonal i treball col.laboratiu en xarxesComunicació interpersonal i treball col.laboratiu en xarxes Processament de textosProcessament de textos Tractament de la imatgeTractament de la imatge Realització de càlculsRealització de càlculs Bases de dadesBases de dades Altres usos de les TIC i actituds necessàriesAltres usos de les TIC i actituds necessàries

11 COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN TIC METODOLOGÍA I FASES Realització conjunta en 8 territoris Mètodes qualitatius (revisió documental, entrevistes, grups de discussió) i quantitatius (consulta social a través dun qüestionari valoratiu). Fases: –Revisió documental. –Elaboració duna pauta per a les entrevistes a persones significatives dels diversos sectors socials. –Entrevistes i identificació de 60 competències en TIC –Selecció de 47 competències TIC i elaboració del qüestionari per a la consulta social amplia –Aplicació del qüestionari, anàlisi dels resultats i determinació de 39 competències bàsiques en TIC –Gradació de les competències entre Primària i ESO –Identificació dindicadors per a les competències.

12 Els sistemes informàtics (hardware, xarxes, software) Conèixer els elements bàsics de l'ordinador i les seves funcions. Conèixer el procés correcte per iniciar i apagar un ordinador. Connectar els perifèrics bàsics de l'ordinador (impressora, ratolí) i realitzar el seu manteniment (paper i tinta de la impressora) Instal·lar programes (seguint les instruccions de la pantalla o el manual).

13 El sistema operatiu Conèixer la terminologia bàsica del sistema operatiu (arxiu, carpeta, programa...) Guardar i recuperar la informació en l'ordinador i en diferents suports (disquet, disc dur, etc.) Organitzar adequadament la informació mitjançant arxius i carpetes. Conèixer diferents programes d'utilitats (compressió d'arxius, visualitzadors de documents…) i realitzar activitats bàsiques de manteniment del sistema (antivirus, còpies de seguretat, eliminació dinformació innecessària...) Utilitzar recursos compartits en una xarxa (impressora, disc...)

14 Cerca i selecció dinformació a través dInternet Disposar de criteris per avaluar la fiabilitat de la informació que es troba. Ús bàsic dels navegadors: navegar per Internet i saber emmagatzemar, recuperar, classificar i imprimir informació. Utilitzar els "cercadors" per localitzar informació específica a Internet; tenir clar lobjectiu de cerca i navegar pels hiperenllaços en itineraris rellevants per al treball que es desitja realitzar (no navegar sense rumb)

15 Comunicació interpersonal i treball col.laboratiu en xarxes Usar responsablement les TIC com a mitjà de comunicació interpersonal en grups (xats, fòrums) i conèixer les normes de cortesia i correcció en la comunicació per la xarxa. Enviar i rebre missatges de correu electrònic, organitzar la llibreta dadreces i saber adjuntar arxius.

16 Processament de textos Conèixer la terminologia bàsica sobre editors de text (format de lletra, paràgraf, marges..) i utilitzar- los per a redactar documents, emmagatzemar-los i imprimir-los. Estructurar internament els documents: copiar, tallar i enganxar Donar format a un text (tipus de lletra, marges…) Inserir imatges i altres elements gràfics Utilitzar els correctors ortogràfics per assegurar la correcció ortogràfica. Conèixer l'ús del teclat.

17 Tractament de la imatge Utilitzar les funcions bàsiques d'un editor gràfic per a fer dibuixos i gràfics senzills, emmagatzemar i imprimir el treball

18 Realització de càlculs Conèixer la terminologia bàsica sobre fulls de càlcul (files, columnes, cel·les, dades i fórmules...) i utilitzar-les (fer càlculs senzills, ajustar el format, emmagatzemar i imprimir…)

19 Bases de dades Saber què és i per a què serveix una base de dades i realitzar consultes. Introduir noves dades a una base de dades a través d'un formulari

20 Altres usos de les TIC i actituds necessàries Controlar el temps que es dedica a lentreteniment amb les TIC, i el seu poder d'addicció. Conèixer les múltiples fonts de formació i informació que proporciona Internet (biblioteques, cursos, materials formatius, premsa…) i estar predisposat a l'aprenentatge continu i a l'actualització permanent. Utilitzar la informació d'ajuda dels manuals i programes. Conèixer les precaucions que s'han de seguir en fer telegestions monetàries i donar o rebre informació, i conèixer l'existència de sistemes de protecció per a les telegestions (signatura electrònica, privacitat, encriptació, llocs segurs…) Desenvolupar una actitud oberta i crítica davant les noves tecnologies (continguts, entreteniment…) Evitar laccés a informació conflictiva i/o il·legal, i actuar amb prudència en les noves tecnologies (procedència de missatges, arxius crítics…)


Descargar ppt "mass/self media TV globalización- flexibilidad mercado único pensamento único ecología ONG redes NUEVOS VALORES TELEtrabajo, TELEcompra, TELEmedicina..."

Presentaciones similares


Anuncios Google