La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

La funció dels Centres d’educació Especial en el nou marc legal en relació amb l’escola ordinària.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "La funció dels Centres d’educació Especial en el nou marc legal en relació amb l’escola ordinària."— Transcripción de la presentación:

1

2 La funció dels Centres d’educació Especial en el nou marc legal en relació amb l’escola ordinària.
Grup permanent d’educació / Federació Dincat

3 Un nou marc d’intervenció. El suport dels CEE a l’escola inclusiva:
La funció dels CEE a l’escola ordinària Índex Una escola per a tots. Un nou marc d’intervenció. El suport dels CEE a l’escola inclusiva: Funcions. Conclusions

4 Donar resposta a les necessitats de tots els alumnes.
La funció dels CEE a l’escola ordinària Una escola per a tots (1/2) En el marc de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) els Centres d’Educació Especial (CEE) i d’acord amb el que succeeix en els països del nostre entorn sociocultural, han de: Estructurar-se com organitzacions flexibles promovent pràctiques i experiències educatives dirigides a tot l’alumnat. Donar resposta a les necessitats de tots els alumnes. Garantir la provisió d’ajudes als alumnes amb discapacitat i de suport a la inclusió escolar. Impulsar noves formes d’intervenció adreçades a tot l’alumnat.

5 CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL
La funció dels CEE a l’escola ordinària Una escola per a tots (2/2) Cal definir un nou model d‘intervenció a les escoles amb els professionals i els CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL i la resta de serveis existents que hi intervenen

6 aprenentatges acadèmics com
La funció dels CEE a l’escola ordinària Un nou marc d’intervenció (1 / 4) El nou model d’intervenció i prevenció ha de recolzar tant els aprenentatges acadèmics com la conducta i la relació social, contribuint al desenvolupament emocional, afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on tot l’alumnat se senti acollit amb expectatives d’aprenentatge

7 (escolarització completa, mixta o col·laboració entre centres)
La funció dels CEE a l’escola ordinària Un nou marc d’intervenció (2 / 4) Dincat, per tal d’atendre les necessitats derivades de la LEC i les diferents legislacions i orientacions internacionals proposa que els CEE compleixin una doble funció: Centres d’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especials que no poden ser atesos en els centres ordinaris. (escolarització completa, mixta o col·laboració entre centres) Servei de provisió de suport a la inclusió. (centres de referència o proveïdors de serveis i programes de suport a la inclusió educativa. Es proposa estructurar tres nivells de suport) L’establiment de criteris clars de coordinació i de derivació amb els nous serveis i suports corresponen a cada zona educativa, tant la inspecció educativa com els EAP.

8 Intervenció primària o universal (80-90% de l’alumnat)
La funció dels CEE a l’escola ordinària Un nou marc d’intervenció (3 / 4) Nivells d’intervenció com a servei de provisió de suport a la inclusió. Intervenció primària o universal (80-90% de l’alumnat) Intervenció secundaria o adreçada a grups d’alumnes (risc, intervenció flexible) Intervenció terciària o individualitzada (intensa i concreta)

9 La funció dels CEE a l’escola ordinària
Un nou marc d’intervenció (4 / 4) Intervenció universal: A tota l’escola (tots els entorns, tots els alumnes i tot el professorat). Intervenció secundària: En grups d’alumnes que exigeixen suport addicional. Intervenció individualitzada: Es centra en els alumnes que exigeixen un suport individualitzat.

10 Nivell 3 Individualitzat
La funció dels CEE a l’escola ordinària Funcions (1 / 5 ) Les funcions dels CEE s’estructuren tant a partir de la seva orientació, com vers el seu nivell d’intervenció com a servei de suport a la inclusió: Nivell 1 Universal Nivell 2 Grups alumnes Nivell 3 Individualitzat Dirigida a la comunitat educativa X Dirigida al claustre Dirigida a les famílies Dirigida a l’alumne

11 - Elaboració i servei de recursos materials i equipaments didàctics.
La funció dels CEE a l’escola ordinària Funcions (2 / 5) Intervencions dirigides a la comunitat educativa. - Elaboració i servei de recursos materials i equipaments didàctics. - Assessorament sobre estratègies metodològiques i organitzatives. - Organització d’activitats. - Sensibilització a la comunitat educativa. - Foment de la participació social. - Formació i recerca i pràctiques a l’escola. - Treball en xarxa (educació, salut, serveis socials, altres).

12 - Assessorament per adaptacions curriculars.
La funció dels CEE a l’escola ordinària Funcions (3 / 5) Intervencions dirigides al claustre (professionals del centre) - Assessorament per adaptacions curriculars. - Eliminació de barreres per a l’aprenentatge i la participació. - Orientació metodològica i organitzativa. - Avaluació potencialitats i necessitats alumnes. - Seguiment de l’alumne. - Assessorament en l’elaboració dels programes individuals. - Elaboració de materials específics i adaptacions. - Suport als professors que atenen alumnes amb TC. - Assessorament sobre discapacitats i trastorns. - Assessorament en inserció laboral i transició a la vida adulta. - Programes de comunicació i llenguatge. - Programes de fisioteràpia o psicomotricitat.

13 - Sensibilització vers la diversitat.
La funció dels CEE a l’escola ordinària Funcions ( 4 / 5) Intervencions dirigides a famílies - Sensibilització vers la diversitat. - Promoure grups de famílies d’alumnes amb nee. - Sistemes d’avaluació de l’entorn familiar i d’identificació de necessitats. - Orientació a les famílies. - Programes de grups de suport familiar. - Informació sobre aspectes evolutius del nen/a o aspectes funcionals relacionats amb la discapacitat. - Mesures facilitadores de la inclusió escolar i social. - Estratègies que facilitin la regulació de la conducta o l’establiment de límits al nen o nena.

14 - Sensibilització vers els seus companys amb nee.
La funció dels CEE a l’escola ordinària Funcions (5 / 5) Intervencions dirigides a l’alumne - Sensibilització vers els seus companys amb nee. - Suport directe als alumnes en situacions singulars o de petit grup, mitjançant programes específics: - Estimulació del llenguatge i comunicació alternativa. - Estimulació multisensorial i adaptacions en la mobilitat en l’entorn escolar. - Equilibri i autoregulació emocional. - Habilitats funcionals (mobilitat, alimentació, higiene, ...). - Fisioteràpia o psicomotricitat. - Desenvolupament d’objectius referents a altres àrees curriculars i d’interès pel desenvolupament de les capacitats dels alumnes.

15 La funció dels CEE a l’escola ordinària
Conclusions (1 / 3) Implantar els serveis i programes que s’emmarquen en cada un dels tres nivells d’intervenció suposa consensuar amb el sector quins són els criteris per possibilitar l’accés dels CEE a cada nivell d’intervenció a partir de: - Criteris de valoració per determinar si un centre està en disposició de prestar determinats serveis (a partir de la seva experiència i els seus recursos disponibles). - Establiment d’un sistema d’acreditació públic i consensuat amb el sector.

16 - Dispersió territorial. - Número de centres ordinaris a atendre.
La funció dels CEE a l’escola ordinària Conclusions (2 / 3) - Identificar els recursos assignats en el marc de la renovació i modificació dels concerts concretant els pertinents ratis de professionals i recursos en funció de: - Dispersió territorial. - Número de centres ordinaris a atendre. - Número i perfils d’alumnes amb nee a atendre.

17 Comissió Educació Dincat.
La funció dels CEE a l’escola ordinària Conclusions (3 / 3) La finalitat d’aquesta proposta és la de proporcionar un ensenyament de qualitat per a tots els alumnes en el si d’un únic sistema educatiu sensible i interessat en el progrés de tots els alumnes per tal d’assolir l’èxit en la lluita contra el fracàs escolar. Aquest principi és un objectiu comú dels centres ordinaris i especials a partir del qual s’hauran de consolidar propostes de renovació del sistema educatiu català. Comissió Educació Dincat.

18 La funció dels CEE a l’escola ordinària
Moltes gràcies


Descargar ppt "La funció dels Centres d’educació Especial en el nou marc legal en relació amb l’escola ordinària."

Presentaciones similares


Anuncios Google