La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ELS EQUIPS D´ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ELS EQUIPS D´ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC"— Transcripción de la presentación:

1 ELS EQUIPS D´ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC
Pràcticum Elisabeth Rodríguez Ramos Tutor pràcticum : Gaietà Casaponsa i Puig

2 DEFINICIÓ DE L´ EAP Els equips d´assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa.

3 L´ EAP ha de desenvolupar les seves actuacions en els centres educatius amb estreta col.laboració amb els altres serveis i professionals del seu sector. Forma part de la Comissió d’ Atenció a la Diversitat dels centres docents

4 Ha d´enmarcar el seu pla de treball en les necessitats prioritzades del sistema educatiu, les necessitats dels centres d´intervenció i, si escau, les accions acordades amb els serveis educatius del sector. Estan integrats dintre del Servei Educatiu del sector

5 INTERVENCIÓ DE L´EAP

6 ATENCIÓ A L’ALUMNAT I A LES SEVES FAMÍLIES
Avaluació i seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives especials. Col·laboracuió amb el Desenvolupament del Pla Educatiu Individualitzat (PEI) o amb les Adequacions (ACI) i Modificacions Curriculars Realització de dictàmens d’escolarització de l’alumnat amb necessitats especials. Informació i orientació a les famílies.

7 ATENCIÓ ALS CENTRES DOCENTS d’educació infantil, primària, secundària i educació especial
Col·laboració en el procés de transició de l’alumnat entre les diferents etapes educatives. Assessorament als docents en la planificació i l’aplicació de mesures d’atenció a la diversitat de l’alumnat. Col·laboració amb els professionals especialistes i personal de suport

8 ATENCIÓ AL SECTOR Col·laboració amb altres serveis, programes i institucions. Coordinació de grups de treball amb professorat del sector. Detecció de necessitats i aportació de suggeriments i propostes per a la planificació de la resposta educativa del sector.

9 TREBALL SOCIAL Valoració sociofamiliar de l’alumnat amb necessitats especials derivades d’una situació social desfavorida. Orientació i informació a les famílies relativa als serveis i recursos del sector. Disseny i planificació de plans d’intervenció en l’àmbit social.

10 TREBALL INTERN D’EQUIP
Procés d’avaluació interna. Reunions informatives i discussió de casos. Reunions de treball per a l’aprofundiment en temes psicopedagògics i de caire professional.

11 REUNIONS AMB ALTRES PROFESSIONALS
Reunions i coordinació de l´EAP amb altres professionals com el CSMIJ, Serveis Socials, CRAES, CDIAP, EAIA, CREDA, Psicòlegs, Logopedes, Fisioterapeutes, professionals de Salut, i amb altres EAP, etc. quan el cas ho requereixi.

12 ADRECES D’INTERÈS NORMATIVA sobre l’actuació de l’EAP
Documents de funcionament La tasca d’ orientació Adreces dels diferents Equips d’ Assessorament Psicopedagògic EAP del practicum


Descargar ppt "ELS EQUIPS D´ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC"

Presentaciones similares


Anuncios Google