La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

MINORS Estudis de grau Àrea d’Afers Acadèmics

Presentaciones similares


Presentación del tema: "MINORS Estudis de grau Àrea d’Afers Acadèmics"— Transcripción de la presentación:

1 MINORS Estudis de grau Àrea d’Afers Acadèmics
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), juny de 2009

2 CAA Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB CR Crèdit (ECTS)
Estudis de grau MINORS NOMENCLATURA CAA Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB CR Crèdit (ECTS) MAT Matrícula PE Pla d’Estudis SET Suplement Europeu del Títol UAB Universitat Autònoma de Barcelona

3 Estudis de grau MINORS ÀMBIT D’APLICACIÓ Estudis de grau LEGISLACIÓ Reial Decret 1393/2007, de 29 de octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Normativa de matrícula del ensenyaments de Grau, de Màster universitari i de Doctorat (Aprovada per la comissió d’Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern de la UAB, el 12 de desembre de 2008). Marc General per a la programació de Minors (Acord de la Comissió d’Afers Acadèmics de 12 de desembre de 2008).

4 DEFINICIÓ PROGRAMACIÓ Estudis de grau MINORS
Són itineraris d’universitat organitzats per un centre (propi o adscrit) i adreçats a estudiants de diferents titulacions de grau. S’acredita en el SET si l’estudiant supera un mínim de 30 CR. El PE l’aprova la CAA a proposta del deganat/de la direcció del centre que l’organitza. PROGRAMACIÓ Es configuren com a un PE programat ad hoc de la resta de PE de grau: Màxim 45 CR (mínim 15 obligatoris i la resta optatius) Mínim 30 CR Les competències associades als objectius cal assolir-les cursant 30 CR Ha d'incloure: Definició d’objectius Competències i criteris d’avaluació Nombre de CR obligatoris i optatius Nombre de places

5 Interdisciplinar (Ex: minor en igualtat de gènere)
Estudis de grau MINORS Interdisciplinar (Ex: minor en igualtat de gènere) TIPOLOGIES Disciplinar (Ex: minor en gestió de empreses) Per branca de coneixement Àmbit de coneixement (Ex: minor en bioquímica) Horitzontal (Ex: minor en drets humans) TIPOLOGIES Per programació docent Vertical (Ex: minor en anglès)

6 OFERTA DE PLACES ADMISSIÓ MATRÍCULA Estudis de grau MINORS màxim 75
mínim (20 si no inclou assignatures optatives) ADMISSIÓ Sol·licitud d'inscripció abans de finalitzar el 3r curs del grau (excepte els verticals) Si la demanda és superior a l’oferta, la selecció dels estudiants serà en funció del barem de l'expedient i/o d’altres requisits propis del minor. MATRÍCULA Juntament amb els estudis de grau a 4t curs, excepte els verticals (els CR dels quals s’acumulen a compte de l’optativitat de 4t). Mínim MAT: 15 CR Màxim MAT: total CR minor

7 Moltes gràcies per la vostra assistència
Àrea d’Afers Acadèmics Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), juny de 2009 Moltes gràcies per la vostra assistència Per a més informació:


Descargar ppt "MINORS Estudis de grau Àrea d’Afers Acadèmics"

Presentaciones similares


Anuncios Google