La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ACS amb Maple i SPSS ©2003 Inma Sánchez Pérez Director: Miguel Martín Mateo GRAAL.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ACS amb Maple i SPSS ©2003 Inma Sánchez Pérez Director: Miguel Martín Mateo GRAAL."— Transcripción de la presentación:

1 ACS amb Maple i SPSS ©2003 Inma Sánchez Pérez Director: Miguel Martín Mateo GRAAL

2 Introducció 4 Anàlisis Factorials (AF): Proporcionen esquemes explicatius simples en les ciències socials. 4 Anàlisi de Correspondències (AC): ACS (2 var. categòriques), ACM (més de 2). 4 ACS: Obté gràfiques d’una taula de contingència on la proximitat entre les categories fila i columna reflecteixen les relacions de distància entre files i columnes de la taula.

3 Introducció 4 Objectius: Del manual Del manual * Resoldre problemes mitjançant algoritmes de càlcul i els paquets estadístics SPSS 11.5, SPAD 4.5 i SAS 8. * Representar gràficament una taula de contingència i una taula de Burt, pròpies del ACS i ACM, respectivament.

4 Introducció 4 Objectius: Del manual Del manual * Explicar com realitzar un ACS i un ACM amb SPSS. * Llistar i comentar els resultats obtinguts, exposant normes d’interpretació.

5 Introducció 4 Objectius: Del projecte Del projecte Programar un ACS amb Maple 7. Veurem tres apartats: 1. Esquema de l’algoritme d’anàlisi amb les matrius necessàries. 2. Programa amb Maple d’un exemple d’aplicació. 3. Realització amb l’SPSS i interpretació de resultats.

6 Apartat 1: Definicions i algoritme de càlcul 4 Definició de les matrius (tant principals com intermitges) necessàries per a realitzar un AC, destacant algunes de les seves propietats. 4 Seguiment simultani de l’algoritme, treballant en l’àmbit de les files o en l’àmbit de les columnes. Observació: Les fórmules de transició permeten calcular les coordenades de les categories columna coneixent les de les files i viceversa. (Veure pàg. 5-12)

7 Apartat 2: Programació amb Maple 4 Programació amb Maple de l’ACS de tipus d’ingrés segons el sector laboral: El cas del centre de rehabilitació d’ incapacitats professionals de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 4 Objectiu: Analitzar la relació entre les categories de les variables sector5 i ingreso. (pàg. 15: matriu de dades i variables d’estudi) (Veure pàg. 17-28)

8 Apartat 3: SPSS. Interpretació de resultats. 4 Validació de resultats i obtenció del gràfic de l’ACS amb l’ SPSS. (Veure pàg. 32-37)

9 Apartat 3: SPSS. Interpretació de resultats.  Pel test d’independència de xi-quadrat, les variables sector laboral i tipus d’ingrés tenen certa dependència. De fet, mostren una associació estadística elevada.  El primer eix explica el 97.1% de la inèrcia total, el segon “només” el 2.60%. Ambdós eixos conserven pràcticament el 99.7% de la inèrcia total.

10 Apartat 3: SPSS. Interpretació de resultats  Bàsicament, l’eix 1 està definit a parts iguals per Agricultura i Construcció, mentre que la definició de l’eix 2 recau en Comerç.  Agricultura, Serveis i Construcció tenen una alta qualitat de representació en l’eix 1, mentre que Indústria i Comerç la tenen en l’eix 2. Resultats per a les categories fila

11 Apartat 3: SPSS. Interpretació de resultats  L’eix 1 està definit per Accident típic i Malaltia professional. Ambdues categories estan totalment ben representades en ell.  L’eix 2 està definit per Accident de trajecte i Altres. Ambdues gaudeixen d’una alta qualitat de representació en ell. Resultats per a les categories columna

12 Apartat 3: SPSS. Interpretació de resultats  En general, els treballadors estudiats dels sectors laborals de Serveis, Indústria i Comerç ingressen per malaltia professional, mentre que els de Construcció i Agricultura per accident típic. Interpretació de la gràfica

13 Apartat 3: SPSS. Interpretació de resultats Gràfiques de l’ SPSS i de l’SPAD


Descargar ppt "ACS amb Maple i SPSS ©2003 Inma Sánchez Pérez Director: Miguel Martín Mateo GRAAL."

Presentaciones similares


Anuncios Google