La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

“ESCOLTA’M” La vinculació del tutor/a com a factor protector i alhora creador de resiliència en els infants de risc d’exclusió social.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "“ESCOLTA’M” La vinculació del tutor/a com a factor protector i alhora creador de resiliència en els infants de risc d’exclusió social."— Transcripción de la presentación:

1 “ESCOLTA’M” La vinculació del tutor/a com a factor protector i alhora creador de resiliència en els infants de risc d’exclusió social

2 La base d’aquest projecte se centra a:
Afavorir una millor vinculació afectiva i creadora de resiliència Desenvolupar factors protectors en els nens i nenes Minvar els problemes de conducta i les barreres a l’aprenentatge Fer una mirada centrada en el progrés dels infants més que no pas en les causes dels seus problemes

3 Què entenem per resiliència ?
És la capacitat d’una persona per desenvolupar-se de manera òptima, tot i la presència de condicions de vida difícils.(Barudy,Vanistendeal,2004). Abordant els problemes de manera constructiva a partir dels seus recursos personals i de la interacció amb altres persones i el seu entorn.

4 Què són factors protectors ?
Són els que inclouen un component d’interacció. Rutter (1990). ...fer crèixer una autoimatge positiva ...desenvolupar actituds positives

5 Què entenem per situacions de risc de marginalitat i/o exclusió social ?
Aquelles situacions particulars que impedeixen oferir una atenció adequada a una nena o nen i que poden afectar el seu desenvolupament personal, escolar i social

6 Ens plantegem les següents preguntes :
Quins recursos necessitem per ser guies i/o tutors de resiliència El tutor/a pot fer viure als infants experiències d’autoconfiança i afavorir una imatge positiva ? Pot millorar el clima emocional d’una aula i disminuir-ne les situacions de conflictivitat ? Es pot potenciar una relació més proactiva amb les famílies amb situacions de risc d’exclusió social?

7 Metodologia i pla de treball
A partir d’una recerca acció des d’un paradigma qualitatiu COM ? A través d’un treball en equip “comunitats de pràctica “ Ainscow (2005)

8 Orientem la recollida, anàlisi i interpretació de dades i resultats donant prioritat a :
L’observació sistemàtica El treball a partir de grups focals Els grups de conversa amb els infants

9 Aquesta recerca pretén obtenir els següents resultats:
Estructurar espais entre tutor i alumne que afavoreixin altres formes de relació, complicitat i empatia mútua. Fer emergir en els infants factors de resiliència Afavorir en el grup classe un bon clima emocional i la motivació per aprendre i treballar Fer una mirada als alumnes més enllà de les seves conductes conflictives

10 Donar el màxim significat a la funció tutorial
Fer un projecte comú que inviti a la reflexió sobre el significat, el valor i la pràctica d’una acció tutorial resilient Millorar les relacions entre professorat, alumnat i famílies.


Descargar ppt "“ESCOLTA’M” La vinculació del tutor/a com a factor protector i alhora creador de resiliència en els infants de risc d’exclusió social."

Presentaciones similares


Anuncios Google