La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Fitxa cas.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Fitxa cas."— Transcripción de la presentación:

1 Fitxa cas

2 Fitxa cas Imatge Nom del plec Nom Administració
Contracte de serveis per la prestació del servei de neteja dels equipaments esportius municipals adscrits al servei d'esports de l'Ajuntament, excepte camp de futbol, c/Girona i el palau d'esports i seves dependències. Nom Administració Nom persona responsable: Jordi Romea Imatge

3 Fitxa cas Nom del plec Dades generals Tipus de contracte: Serveis
Procediment de contractació: Procediment obert, tràmit ordinari ----- Número d’expedient:04/2010 Departament licitador: Serveis d'Esports Import contracte:82.018,89+18% IVA = ,29 Període de vigència:12 mesos ( 1 Juliol 2010 al 30 Juny 2011) Data publicació: 12/02/2010 BOP Data adjudicació: 14/06/2010

4 Fitxa cas Situació de partida
A finals de 2008 es va entrar en funcionament la Oficina central de contractació i compres d'aquest Ajuntament. El aplicació de criteris ambientals paper i sobres. A partir de introducció de nous items en el material d'escriptori Introducció criteris ambientals en els plecs de contractació que es gestionen com els de neteja amplició en els plecs de neteja i sistemes informàtics i menjadors escola municipal Salvador Llobet, escola bressol tortuga i cangur- congost. Quin grau de coneixement sobre les possibilitats d’ambientalització del producte / servei es tenia? Gràcies a la Oficina creada per a la introducció de nous criteris ambientals en la compra verda el grau etc..Adhesio el projecte GPP infonet amb els nous compromisos adquirits.

5 Fitxa cas Procés d’ambientalització
Durant el procés d’ambientalització: s’ha consultat [indicar manuals consultats] s’ha consultat [indicar plecs de referencia consultats] s’ha rebut assessorament per part de [indicar organisme] En l’elaboració del plec van sorgir els següents punts crítics[completar si s’escau]

6 Fitxa cas Procés d’ambientalització Punt crític:…
Com s’ha solucionat:…

7 Fitxa cas Criteris ambientals introduïts
Objecte:…Contracte de serveis per la prestació del servei de neteja dels equipaments esportius municipals adscrits al servei d'esports de l'Ajuntament, excepte camp de futbol, c/Girona i el palau d'esports i seves dependències. Criteris de solvència tècnica: NO ( SERIEN ISOS) Mesures de gestió ambiental, si/no? Formació específicament ambiental, si/no? Experiència professional específicament ambiental, si/no? Especificacions tècniques: Criteri 1. Recollida selectiva i gestió dels residus Criteri 2.Productes envasos i embalatges Criteri ...Gestió dels residus perillosos i manual de bones pràctiques

8 Fitxa cas Criteris ambientals introduïts
Criteris d’adjudicació / valoració: Criteri 1. Proposta de gestió del medi ambient ( 4 punts) Criteri 2. Criteri ... Criteris d’execució: Criteri 1.

9 Fitxa cas Licitació Valoració:… Fins a 37 punts criteris que depènen judici de valor i fins a 63 punts criteris avaluables de forma automàtica ( proposta econòmica i neteges extres) Nombre total de punts (puntuació máxima): 100 punts Distribució de puntuació ambiental Criteri 1. 7 punts: ( 3 punts productes de neteja que s'utilitzaran, 4 punts proposta gestió mediambient). Cal destacar que són 7 punts sobre 37%. La resta són criteris avaluables mijtançant fòrmula matemàtica avaluable.

10 Fitxa cas Resultats d’adjudicació Nombre d’empreses ofertants: 4…
Sistema de valoració d’ofertes: Judici valor+fòrmula matemàtica Nombre d’empreses ofertants: 4… Valoració ofertes (per empresa) Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Nombre de punts atorgats totals 87,96 84,96 86 81,96 Nombre de punts atorgats totals ambientals 6 5,5 5 7 % punts ambientals atorgats 85 78 71 100

11 Fitxa cas Observacions
En el procés d’ambientalització del plec destaquen positivament els següents aspectes: Punt fort:…Incorporació de nous criteris i bones pràctiques Avaluació del % dels criteris ambientals introduïts Punt fort:… compliment dels objectius del programa de SGA i compromisos del GPPInfoNET. Punt fort:…

12 Fitxa cas Observacions Altres observacions: ….

13 Annex Documents de consulta Adjuntar a aquest document:
Plec definitiu ( Carme amb pdf.) Acord de la mesa (si s’escau) ( resolució pdf Carme tb)


Descargar ppt "Fitxa cas."

Presentaciones similares


Anuncios Google