La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

MONOGRÀFIC: ACÚSTICA, PATOLOGIA, DICTAMEN PERICIAL I REPARACIÓ (PART 1)

Presentaciones similares


Presentación del tema: "MONOGRÀFIC: ACÚSTICA, PATOLOGIA, DICTAMEN PERICIAL I REPARACIÓ (PART 1)"— Transcripción de la presentación:

1 MONOGRÀFIC: ACÚSTICA, PATOLOGIA, DICTAMEN PERICIAL I REPARACIÓ (PART 1) francesc.daumal@upc.edu

2 La patología i la prospecció de les condicions acústiques: proves i assaigs Francesc Daumal Doménech, Catedràtic d’Universitat ETSAB (UPC), Dept. Construccions Arquitectòniques I Avda. Diagonal, 649 08028 BARCELONA Telf: 93 401 08 67, Fax: 93 401 64 26 Email: francesc.daumal@upc.edufrancesc.daumal@upc.edu PATOLOGIA I PROSPECCIÓ ACÚSTICA (PART 1)

3 ÍNDEX Patologia i Prospeccions acústiques 1.Repàs de les definicions 2.Estudi de la legislació i normes vigents 3.Anàlisis de documents dels projectes 4.Assaigs “in situ” no destructius 5.Assaigs “in situ” destructius

4 1 Repàs de definicions - Procés de comunicació: font – transmissor – emisor - Freqüència i timbre sonor - Intensitat i pressió sonora. Nivell sonor. dB. dBA - Reverberació - Soroll blanc. Soroll rosa. Soroll de trànsit

5 2 Estudi de legislació i normes vigents i anteriors Normativa NBE/CA-88 i mesures “in situ” (Derogada pel DB-HR del CTE) Ensayo de aislamiento a ruido aéreo UNE 74-040-84 (4)Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos constructivos. Parte 4. Medida “in situ” del aislamiento al ruido aéreo entre locales. UNE 74-040-84 (5)Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos constructivos. Parte 5. Medida “ in situ” del aislamiento al ruido aéreo de las fachadas y de sus componentes. Ensayo de aislamiento a ruido de impacto UNE 74-040-84 (7)Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos constructivos. Parte 7. Medida “in situ” del aislamiento de suelos al ruido de impacto.

6 2 Estudi de legislació i normes vigents i anteriors (Cont.) Normativa DB-HR (Real Decret 1371-2007 i esquemes del -----) i mesures “in situ”. Tolerància de mesura 3 dBA de soroll aeri, 3dB de soroll d’impacte, 0,10 s del TR. Anejo C. Normas de referencia Las Normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. Aislamiento a ruido aéreo UNE EN ISO 140-4: 1999Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 4: Medición “in situ” del aislamiento al ruido aéreo entre locales. (ISO 140-4: 1998) UNE EN ISO 140-5:1999Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición “in situ” del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos. (ISO 140-7: 1998) Aislamiento a ruido de impacto UNE EN ISO 140-7:1999Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 5: Medición “in situ” del aislamiento al ruido aéreo de elementos de fachadas. (ISO 140- 7: 1998) UNE EN ISO 140-14: 2005Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 14: Directrices para situaciones especiales “in situ”. (ISO 140-14: 2004)

7 UNE EN ISO 11820: 1997Acústica. Mediciones “in situ” de silenciadores. (ISO 11820: 1996) UNE EN 100153: 2004 INClimatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección. UNE 102040: 2000 INMontajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. UNE 102041: 2004 IN Montajes de los sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. Llei del Soroll (Reial Decret 1367/2007 pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003 del Soroll, en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. Llei de Protecció contra la contaminació acústica (16/2002). Generalitat de Catalunya. Decret de Desplegament Ordenança Tipus sobre el soroll i les vibracions. Diputació de Barcelona Ordenança de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona.

8 3 Anàlisi de documents dels projectes Projectes, dictàmens, normativa vigent, etc. i comparació amb assaigs no destructius i/o destructius.

9 4 Assaigs “in situ” no destructius Paràmetres a mesurar per la NBE/CA – 88, el CTE DB – HR, RD 1367/2007, Nivell de soroll d’immissió, la Llei /2002, Ordenança Medi Ambient, etc. Aïllament R’ i Diferència D’ de parets i finestres. Nivell de soroll d’impactes L Temps de reverberació (TR) Instrumental, normativa de mesura i protocol de mesura Sonòmetre Pistòmetre Amplificador + font de soroll rosa i trànsit Altaveu dodecaèdric i directriu Màquina d’impactes

10 5 Assaigs “in situ” destructius Cales de comprovació Ponts acústics (parets no atracades, foradades, etc.) Juntes elàstiques no realitzades Conductes d’instal·lacions rigiditzats Caixetins enfrontats Shunts mal realitzats Parets diferents del projecte Altres causes


Descargar ppt "MONOGRÀFIC: ACÚSTICA, PATOLOGIA, DICTAMEN PERICIAL I REPARACIÓ (PART 1)"

Presentaciones similares


Anuncios Google