La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala XXI. mendeko Igorre Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala XXI. mendeko Igorre Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua."— Transcripción de la presentación:

1 XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala XXI. mendeko Igorre Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua ____________________________________ Igorre en el siglo XXI Proceso de reflexión, debate y participación

2 XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala Aurkibidea - Índice 1. Kokapena – Introducción 2. Printzipioak – Principios 3. Helburuak – Objetivos 4. Egutegia – Calendario

3 XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala Aurkibidea - Índice 1. Kokapena – Introducción 2. Printzipioak – Principios 3. Helburuak – Objetivos 4. Egutegia – Calendario

4 XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala 1. Kokapena - Introducción Igorreko Udala Hirigintza-Plana lantzen ari da. Herriko espazioek zein erabilera izango duten definitu. Zelango herria gura dogun. –Partzelen kalifikazioa (urbanoa, urbanizagarria eta ez urbanizagarria) –Partzelen erabilera (etxebizitza, industriala, ekipamenduak) –Eraiki ahal denaren dentsitatea. El Ayuntamiento de Igorre está elaborando el Plan Urbanístico. Se definirán los usos de los espacios. Qué tipo de pueblo queremos. –Calificación de las parcelas (urbanas, urbanizables y no urbanizables) –Uso de las parcelas (residencial, industrial, equipamientos) –Densidad en que se podrá construir.

5 XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala 1. Kokapena - Introducción Hirigintza-Planak gitxienez 8 urtetako iraupena. Gure herriaren geroa eta datozen urteotarako hazkunde-eredua definituko ditu. El Plan Urbanístico tendrá una vigencia de al menos 8 años. Definirá el futuro de nuestro pueblo y su modelo de crecimiento para los próximos años.

6 XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala 1. Kokapena - Introducción Hirigintza S.L. enpresak hiru proposamen landu dauz (A1, A2 eta A3). Kontua ez da bataren edo bestearen artean aukeratzea, proposamenak osagarriak izan daitezkeelako La empresa Hirigintza S.L. ha elaborado tres propuestas (A1, A2 y A3). El tema no consiste en elegir entre una u otra, ya que las propuestas pueden ser complementarias.

7 XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala 1. Kokapena - Introducción Prozesu luzea izango da: udalaren behin-behineko onarpena, alegazioak, teknikarien txostenak, Udalaren onarpen definitiboa, Foru Aldundiaren alegazioak… Gaurkoa hasiera baino ez da. Aurrerantzean ere egongo dira parte hartzeko aukerak. Herritarren parte hartzea eta iritzia oso garrantzitsuak dira Igorreko Udalarentzat. Será un proceso largo: aprobación provisional por parte del Ayuntamiento, alegaciones, informes técnicos, aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento, alegaciones de la Diputación Foral… Esto es sólo un inicio. En el futuro también habrá oportunidades de participar. La participación y opinión ciudadanas son fundamentales para el Ayuntamiento de Igorre.

8 XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala Aurkibidea - Índice 1. Kokapena – Introducción 2. Printzipioak – Principios 3. Helburuak – Objetivos 4. Egutegia – Calendario

9 XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala 2. Printzipioak - Principios Herri batua -> zaindua, babestua, hutsuneak bete, ingurua txukundu... Herri bizigarria -> zerbitzu egokiak, osasuna, hezkuntza, kultura, kirola, gizarte-arloa, merkataritza txikia; jarduera desegokiak erdigunetik kanpo, kalea oinezkoentzako Herri iraunkorra -> espazio libreakaz, berdeguneak, aisialdirako... Herri bideragarria -> jarduera ekonomikoak ahalbideratu, aberastuna sortu, ingurua eta arlo soziala jagonda

10 XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala 2. Printzipioak - Principios Municipio unificado -> cuidado, protegido, subsanando deficiencias, adecuando el entorno... Municipio habitable-> servicios adecuados, sanidad, educación, cultura, deporte, ámbito social, pequeño comercio; actividades inadecuadas fuera del centro urbano, calles peatonales… Municipio sostenible-> con espacios libres, zonas verdes, de esparcimiento... Municipio viable-> posibilitando actividades económicas, creando riqueza, respetando el entorno y el ámbito social

11 XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala Aurkibidea - Índice 1. Kokapena – Introducción 2. Printzipioak – Principios 3. Helburuak – Objetivos 4. Egutegia – Calendario

12 XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala 3. Helburuak - Objetivos 1.Epe ertain-luzerako herri eredua definitu: XXI. mendeko Igorre 2. Sektore ezberdinak inplikatu: Prozesu parte-hartzailea 3. Kontsentsuzko emaitza: Adostasuna 4. Egitasmo kolektiboa: Danon proiektua 1.Definición del modelo de municipio a medio/largo plazo: Igorre en el siglo XXI 2. Implicación de los diferentes sectores:Proceso participativo 3. Resultado consensuado: Consenso 4. Proyecto colectivo: Un proyecto de todas y todos

13 XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala Aurkibidea - Índice 1. Kokapena – Introducción 2. Printzipioak – Principios 3. Helburuak – Objetivos 4. Egutegia – Calendario

14 XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala 4. Egutegia - Calendario IRAILEKO EGUTEGIA 1etik 18ra 16etatik 21etara Erakusketa Kultur Etxean Alternatiba ezberdinak erakutsiko dira. 3, asteazkena 18:30etan Proposamen teknikoen aurkezpena Hirigintza S.L.ren eskutik 4, osteguna 18:30etan. Udal-ordezkarien iritziak. Alderdien arteko mahai ingurua 8, astelehena 18:30etan. Gizarteari buruzko foroa. 9, asteartea 18:30etan Ekonomiari buruzko foroa 10, asteazkena 18:30etan Ingurumenari buruzko foroa 18, osteguna 18:30etan Foro zabala: Azken ondorioak Batzar guztiak Kultur Etxean burutuko dira

15 XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala 4. Egutegia - Calendario CALENDARIO SEPTIEMBRE Desde el 1 al 18. De 16:00 a 21:00 Exposición en la Kultur Etxea, para mostrar las diferentes propuestas. Día 3, miércoles, a las 18:30 Presentación de las propuestas técnicas, de la mano de Hirigintza S.L. Día 4, jueves, a las 18:30. Opiniones de los representantes municipales. Mesa redonda entre partidos Día 8, lunes, a las 18:30. Foro sobre sociedad. Día 9, martes, a las 18:30 Foro sobre economía. Día 10, miércoles, a las 18:30 Foro sobre medio ambiente Día 18, jueves, a las 18:30 Foro abierto: Conclusiones finales Todas las reuniones serán en la Kultur Etxea

16 XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala eskerrik asko etortzeagatik


Descargar ppt "XXI. mendeko Igorre_Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua Igorreko Udala XXI. mendeko Igorre Hausnarketa, eztabaida eta parte-hartze prozesua."

Presentaciones similares


Anuncios Google