La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN. TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN 2 KONTESTUA / CONTEXTO –TOLOSALDEA: 28 herri / 28 municipios –Tolosako TA21 –Ernioaldea.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN. TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN 2 KONTESTUA / CONTEXTO –TOLOSALDEA: 28 herri / 28 municipios –Tolosako TA21 –Ernioaldea."— Transcripción de la presentación:

1 TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN

2 TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN 2 KONTESTUA / CONTEXTO –TOLOSALDEA: 28 herri / 28 municipios –Tolosako TA21 –Ernioaldea UT21: Aduna, Anoeta, Asteasu, Hernialde, Irura eta Villabona 2005ko urtarrila- 2006ko martxoa – LANDA EREMUKO UDALTALDE 21 PILOTUA –Albiztur, Alkiza, Bidegoian eta Larraul –Erakunde ezberdinen partehartzea / participación de diferentes entidades

3 TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN 3 HELBURUAK / OBJETIVOS –Tokiko Agenda 21 ereduaren arabera kudeaketa iraunkorra ezarri / Implantar una gestión sostenible mediante el modelo Agenda Local 21 –Tokiko Agenda 21en ezarpen metodologia landa eremuko udalerrien errealitatera egokitu / Adecuar la metodología de implantación de la Agenda Local 21 a la realidad de los municipios rurales –Gida tekniko bat idatzi, landa eremuko herrietako Agenda 21en ezarpenean aplikatu ahal izango dena / Redactar una guía ténica aplicable para la implantación de la Agenda Local 21 en pueblos de entorno rural

4 TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN 4 TEKNIKARIA / TÉCNICO –Udaltalde 21aren koordinazio lanak –Tareas de coordinación del Udaltalde 21 –Landa-lana herrietan, astean egun bat udaletxe bakoitzean –Trabajo de campo en los propios municipios, un día a la semana en cada ayuntamiento AHOLKULARITZA ENPRESAK / EMPRESAS CONSULTORAS –Paisaia, S.L. –Haizea, S.L.

5 TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN 5 BATZORDE OPERATIBOA / COMISIÓN OPERATIVA –TOLOMENDI –MENDIKOI –Gipuzkoako Foru Aldundia, Garapen Iraunkorreko Departamentua /Diputación Foral de Gipuzkoa, Depart. De Desarrollo Sostenible –IHOBE –Aholkularitza enpresak / Empresas consultoras –2 landa teknikari / 2 técnicos rurales

6 TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN 6 ONDORIO NAGUSIAK / PRINCIPALES CONCLUSIONES –Astean behin behintzat udaletxean izango den teknikariaren beharra / Necesidad de un técnico que está en el ayuntamiento al menos una vez a la semana –Erakunde koordinatzaileak duen ingurunearen ezagutza ezinbestekoa / Imprescindible conocimiento del medio por parte de la entidad coordinadora –Datu objektiboen ezagutza, elkarrizketa bidez lortutako datuei buruzko interesa / Conocimiento de los datos objetivos, interés sobre los datos recogidos mediante entrevistas

7 TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN 7 -Elkarrizketetan informazio zabala, Herri Batzarrean berretsia/ Amplia información en las entrevistas, confirmada en el Foro Municipal -Ingurumenari loturiko arazoak: ikuspegi ezberdina / Problemas medioambientales: diferente perspectiva -Biztanleriaren dentsitateari lotutako zerbitzu, azpiegitura eta ekipamenduen hornidurarako arazoak: etxebizitzen dispertsioa / Problemas ligados a la densidad poblacional para la provisión de servicios, infraestructuras y equipamientos: dispersión de las viviendas

8 TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN 8 2006ko otsaila: –BOZUE UT21: Abaltzisketa, Amezketa, Altzo, Baliarrain, Ikaztegieta eta Orendain. –ULI UT21: Beizama, Errezil, Gaztelu, Leaburu-Txarama, Lizartza eta Orexa. –SAN LORENZO UT21: Belauntza, Berastegi, Berrobi, Elduain eta Ibarra.

9 TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN 9 Metodologiaren aplikazioa BOZUE eta ULI UT21etan / Aplicación de la metodología en los UT21 BOZUE y ULI –Etengabeko adaptazioa, errealitate ezberdinetara egokitu beharra / Adaptación constante, necesidad de adecuación a las diferentes realidades –Egungo egoera politikoak baldintzatutako zailtasunak / Situaciones derivadas de la situación política actual

10 TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN 10 JARRAIPENA LANDA EREMUKO UT21 PILOTUARI / SEGUIMIENTO AL UT21 RURAL PILOTO –Hitzarmena GFArekin eta Mendikoirekin / Convenio con la DFG y Mendikoi –Udalen ekarpena / Aportación de los ayuntamientos –Koordinazio erakundeko teknikaria / Técnico de la entidad coordinadora

11 TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN 11 –Jarraipena / Seguimiento: Ekintza Planen dinamizazioa, errebisioa eta kontrola (adierazleen kalkulua eta jarraipena, ekintza planen errebisioa, Herri Batzarra antolatzea...) / Dinamización, revisión y control de los planes de acción ( cálculo y seguimiento de indicadores, revisión del plan de acción, organización del foro…) Udal ordezkariekin bilerak / reuniones con los representantes municipales

12 TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN 12 Udalen ordezkaritza funtzioa betetzea UDALSAREA 21en / representar a los ayuntamientos en UDALSAREA 21. Prozesuaren komunikazio ekintzak / acciones de comunicación del proceso

13 TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN 13 JARRAIPENA ETORKIZUNEAN / SEGUIMIENTO EN EL FUTURO –Udalerri kopuru handia / elevado número de municipios –Baliabide beharra / necesidad de recursos –Erakundeen partehartzea ezinbestekoa / imprescindible participación de entidades


Descargar ppt "TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN. TA21 TOLOSALDEKO LANDA-UDALERRIETAN 2 KONTESTUA / CONTEXTO –TOLOSALDEA: 28 herri / 28 municipios –Tolosako TA21 –Ernioaldea."

Presentaciones similares


Anuncios Google