La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Areatza Konpromisoak. Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak (HPS) Euskararen Aholku Batzordearekin (EAB) elkarlanean.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Areatza Konpromisoak. Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak (HPS) Euskararen Aholku Batzordearekin (EAB) elkarlanean."— Transcripción de la presentación:

1 Areatza Konpromisoak

2 Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak (HPS) Euskararen Aholku Batzordearekin (EAB) elkarlanean egina Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak onartua Datozen urteetako hizkuntza-politika zehazten lagunduko digun plan estrategikoa Dokumentu irekia eta eten barik egokitzeko sortua Zer da EBPN? Eusko Jaurlaritza

3 Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia, esto es, el Plan General de Promoción del Uso del Euskera Realizado por la Viceconsejería de Política Lingüística y el Consejo Asesor del Euskera Aprobado por el Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco Plan estratégico que nos ayudará a definir la política lingüística de los próximos años Documento abierto y creado para ser adaptado ¿Qué es el EBPN? Gobierno Vasco

4 Euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak eskaintzeko Maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko Zertarako EBPN? Eusko Jaurlaritza

5 Para que puedan vivir en euskera todas aquellas personas que lo deseen Para conseguir la recuperación total del euskera en los planos personal, social y oficial ¿Para qué el EBPN? Gobierno Vasco

6 1.Euskara, belaunez belaun eta etenik gabe GERORATZEA Irakaskuntza Helduen euskalduntze-alfabetatzea Familia 2. Euskarazko zerbitzuen eskaintza eskolaz kanpoko ERABILERA-eremuetara zabaltzea Administrazioa Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak Lana Aisia Kirola Erlijioa 3. Hizkuntza eroso eta erraz hitz egiteko, etengabe ELIKATZEA Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea Komunikabideak Liburugintza Publizitatea Kulturgintza Helburu estrategikoak Eusko Jaurlaritza

7 1.La TRANSMISIÓN intergeneracional e ininterrumpida del euskera Enseñanza Alfabetización-euskaldunización Familia 2. La ampliación de los servicios en euskera a ámbitos de USO fuera del ámbito escolar Administración Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación Ámbito laboral Ocio y tiempo libre Deporte Religión 3. La mejora continua de la CALIDAD del euskera, para que hablar euskera sea algo fácil y sencillo Planificación del corpus y calidad del euskera Medios de comunicación Producción literaria Publicidad Cultura Objetivos estratégicos Gobierno Vasco

8 Udal barruan Herri-Administrazioetan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana onartu eta garatzea Euskara zerbitzua eratu edota sendotzea Udalerrian Hiztunek euskara ikastea edota duten gaitasuna sendotzea Harreman-sare euskaldunak egituratzen laguntzea Euskarazko produktu eta zerbitzuak zein horien gaineko informazio zehatza bideratzea EBPN barruan eta kanpoan Eusko Jaurlaritza

9 Dentro del ayuntamiento Aprobar y desarrollar el Plan de normalización del uso del euskera de las administraciones públicas Crear y/o reforzar el Servicio de Euskara En el municipio Aprender o mejorar el nivel de euskera de las personas Ayudar a estructurar redes de euskaldunes Crear productos y servicios en euskera, así como difundir información sobre los mismos EBPN, dentro y fuera Gobierno Vasco

10 1.Aholkularitza eta elkarrizketa zuzena, maila politikoan eta teknikoan 2.EBPN garatzeko prozedura 3.Areatzako euskararen diagnostikoa, alorrez alor 4.Areatzako Erabilera-planaren eredua 5.Plan Estrategikoaren eredua, Areatzara egokituta 6.Euskara Aholku Batzordearen eredua, gizarte-eragileen partaidetza bideratzeko 7.Euskara Zerbitzuaren eredua 8.EBPN garatzeko finantzazio-eredua 9.Komunikazio-planaren eredua 10.Aplikazio informatikoa EBPNren kudeaketarako 10 konpromiso Eusko Jaurlaritza

11 1.Asesoramiento e interlocución directa, tanto política como técnica 2.El procedimiento para desarrollar el EBPN 3.El diagnóstico del euskera de Areatza, por ámbitos 4.El modelo del Plan de uso del Ayuntamiento de Areatza 5.El modelo del Plan Estratégico, adaptado a Areatza 6.El modelo del Consejo Asesor del Euskera, órgano de participación de los agentes sociales 7.El modelo del Servicio de Euskara 8.El modelo de financiación del EBPN 9.El modelo del Plan de Comunicación 10. La aplicación informática para la gestión del EBPN 10 compromisos Gobierno Vasco

12 Bizkaiko Foru Aldundia 1.Bizkaiko Euskara Zerbitzuak alkartzeko gunea bideratzea: A L K A R B I D E prestakuntzarako Koordinaziorako aholkularitzarako 2. Dirulaguntzak

13 Diputación Foral de Bizkaia 1.Conseguir un punto de encuentro para todos los Servicios de Euskera de Bizkaia: A L K A R B I D E preparación coordinación consultoría 2. Ayudas económicas

14 1.Solaskidea izendatzea garapen teknikorako eta aplikazio informatikoa erabiltzeko 2.Orain artean Areatzan egin diren ekintzen datu-bilketa 3.Diagnostikoa aztertu eta osatzea 4.Areatzako Udaleko Erabilera plana egitea 5.Plan estrategikoaren iraupena erabakitzea eta proposamena egitea 6.Euskara Aholku Batzordearen proposamena egitea 7.Euskara Zerbitzuaren proposamena egitea 8.EBPNren aurrekontuaren proposamena egitea 9.Komunikazio-planaren proposamena egitea 10. Lehenengo urteko Kudeaketa Plana osatzea Udalak beste 10 konpromiso Areatza

15 1.Nombramiento de interlocutor-a para el desarrollo técnico y uso de la aplicación informática 2.Recopilación de actividades realizadas en Areatza 3.Revisión del diagnóstico 4.Elaboración del Plan de Uso del Ayuntamiento de Areatza 5.Propuesta del Plan Estratégico, incluido el periodo que abarcará 6.Propuesta del Consejo Asesor del Euskera 7.Propuesta del Servicio de Euskera 8.Propuesta del presupuesto del EBPN 9.Propuesta del Plan de comunicación 10.El Plan de Gestión del primer año 10 compromisos del Ayuntamiento Areatza

16 Diagnostikoa: indarguneak Areatza …

17 Diagnóstico: puntos fuertes Areatza …

18 Diagnostikoa: ahuleziak Areatza …

19 Diagnóstico: puntos débiles Areatza …

20 Areatzako Udalak hartua du EBPN egin eta garatzeko konpromisoa Erakundeen artean elkarlanean gauzatuko da Erakundeen ekimena bertako gizarte-eragileen ekarpenekin osatuko da Beraz… Areatza

21 El Ayuntamiento de Areatza ha adquirido el compromiso de elaborar y desarrollar el EBPN (Plan General de Promoción del Uso del Euskera) Este Plan se llevará a cabo en colaboración con el resto de las instituciones Y podrá contar con las aportaciones de los agentes sociales Por lo tanto… Areatza

22 Areatza Konpromisoak


Descargar ppt "Areatza Konpromisoak. Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak (HPS) Euskararen Aholku Batzordearekin (EAB) elkarlanean."

Presentaciones similares


Anuncios Google