La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Algunes dades 65 i més anys ,5 % 75 i més anys ,5%

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Algunes dades 65 i més anys ,5 % 75 i més anys ,5%"— Transcripción de la presentación:

1 condicions professionals dels treballadors familiars avui Ajuntament de Barcelona

2 Algunes dades 65 i més anys 331.166 20,5 % 75 i més anys 169.571 10,5%
65 i més anys que viuen sols 81.256 24,5% 75 i més anys que viuen sols 52.068 30,7% Dades a Algunes dades

3 marc general La nova llei estatal de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència La futura llei de serveis socials de Catalunya La Carta Municipal i el Consorci de Serveis Socials Planificació de serveis: IV Pla d’Acció Social (IV-PAS) i Pla d’Actuació Municipal (PAM ) Context

4 Objectius PAM 2004-2007 PLA D’INCLUSIÓ SOCIAL
2007: una cobertura del 4%. PAM Objectius 2007: cobertura del 4%, personas. dues modalitats: SAD d’atenció a la dependència i SAD socioeducatiu PLA D’INCLUSIÓ SOCIAL

5 Objectius del model Objectius
Augmentar l'accessibilitat de la ciutadania, les taxes de cobertura i la intensitat del servei Millorar la qualitat en totes les dimensions de prestació del servei Objectius Objectius del model Adaptar el servei a la diversitat de necessitats de les persones Garantir la equitat del servei en el conjunt de la ciutat

6 Accés, cobertura i intensitat Gestió i organit- zació
Accés progressiu per renda i dependència, cap a un model universal Accés equitatiu en el territori Objectiu del 4% de cobertura, i 5 hores setmanals d’intensitat mitja Protocolitzar els processos Pluralitat de proveïdors, especialització, i orientació social. Articulació de la gestió en proximitat i del control y d’àmbit de ciutat Accés, cobertura i intensitat Oferta adaptada a necessitats SAD diferenciat en dos tipus: Dependència (Autonomia) Socioeducatiu (Inclusió) Gestió i organit- zació Cartera Serveis Integració de serveis Teleassistència Serveis de salut i serveis socials en xarxa Serveis d’atenció a l’entorn complementaris.

7 Persones amb dependència
social física i/o psíquica Destinataris Persones o famílies en risc d’exclusió amb un pla individual de caràcter socioeducatiu. (transitori cap a la integració) Persones amb discapacitat que els hi cal ajuda per les activitats de la vida diària. (permanent: substitució o manteniment)

8 Metodologia Avalua les necessitats amb la utilització sistemàtica d’instruments de valoració. Elabora un pla individual d’actuació per atendre les necessitats respectant el desig de la persona. Presta els serveis necessaris per atendre les necessitats avaluades

9 Instrument d’avaluació
AVALUACIÓ DE L’ENTORN AVALUACIÓ DE LA PERSONA Aspectes d’autonomia personal de suport social i familiar Aspectes de dependència cognitiva l’habitatge autonomía suport social i/o familiar capacitat habitatge escales d’avaluació Lawton i Brody (AVDI) Barthel adaptat (ABVD) Escala d’avaluació: Test de Pfeiffer Escales d’avaluació avaluació del suport (intensitat i qualitat) Escala de Zarit Escala d’avaluació avaluació de l’habitatge Característiques constructives Característiques funcionals

10 Tipus de servei Entorn Persona (social i físic) + dependència -
àmbit Entorn (social i físic) Persona capacitats dependència Tipus de servei recuperació / aprenentatge tipus substitució (dependència) socioeducatiu

11 ESQUEMA RESUM DEL PROCÉS
TOTAL DE NECESSITAT D’ATENCIÓ (hores) ESTIMACIÓ D’ATENCIÓ PRESTADA PER LA FAMILIA NECESSITAT D’ATENCIÓ QUE CAL PRESTAR PER PROFESSIONALS Coeficient de distribució de recursos (CDR-SAD) PROVISIÓ PRIVADA PROVISIÓ PÚBLICA CDR-SAD

12 Projectes Acreditació professional de Treballadors /es familiars
Integració de serveis xarxa social / xarxa sanitària (projecte pilot: atenció social domiciliària en pròtesi total de genoll) Atenció a domicili socioeducativa diferenciada. Projectes demostratius en el marc del Prodep Projectes

13 2003 2004 2005 2006 2007 % ’03-’07 9.154,6 10.522,9 12.447,7 15.537,2 17.798,0 94,42 % pressupost

14 Acreditació professional de Treballadors /es familiars
Sistemàtica de coordinació / integració amb xarxa sanitària Coeficient de distribució de recursos SAD (CDR-SAD) Instruments de valoració Manual operatiu de gestió Protocols d’actuació Sistemàtica de coordinació, seguiment i control. Elements desplegats

15 Contractació de SAD - dependència i SAD - socioeducatiu diferenciats
Elements estructurals menors Panel de llars de control Valoració sistemàtica de satisfacció d’usuaris. Elements a desplegar

16 Necessitats - tipus Diferents necessitats:
Alta dependència física i/o psíquica (ABVD) Baixa depèndencia física i/o psíquica (AVDI) Dependència social Necessitats - tipus

17 Visió Increment del servei cap a la universalització.
Cobertura d’alta dependència física o psíquica per la llei de dependència, la baixa pels serveis socials (o sector privat) i la dependència social pels serveis socials. Servei de resposta adaptada, integral y actuant en xarxa Barcelona vol gestionar tots els serveis d’atenció domiciliària. Requereix increment de: Qualitat Autonomia de la persona atesa Professionals formats Treball en equip interdisciplinar Protocolització i sistemàtica Finançament públic Visió


Descargar ppt "Algunes dades 65 i més anys ,5 % 75 i més anys ,5%"

Presentaciones similares


Anuncios Google