La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

El disseny curricular d’educació primària

Presentaciones similares


Presentación del tema: "El disseny curricular d’educació primària"— Transcripción de la presentación:

1 El disseny curricular d’educació primària
a partir de les COMPETÈNCIES BÀSIQUES

2 Què ens preguntem...? Com dinamitzar la reflexió pedagògica en el claustre per a l’actualització del PEC i el PCC a partir del nou currículum? Presa de decisions sobre l’organització flexible del currículum. Com s’han d’elaborar les programacions a partir del nou decret curricular? Elaboració/actualització del Projecte lingüístic. Com canvia el paper del/la mestre/a? Canvia el sentit de l’avaluació? Quins són els nous criteris de qualificació?

3 Qui pren decisions sobre el currículum?
CURRÍCULUM: Conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació Qui pren decisions sobre el currículum? El govern de l’estat: Estableix els aspectes bàsics del currículum o ensenyaments mínims per a tot l’estat Llei Orgànica d’Educació del 2006 Generalitat de Catalunya: Estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria a través del Decret 142/2007, de 26 de juny. Centres educatius: En el marc de la seva autonomia elaboren el seu propi projecte curricular per adequar-lo a les necessitats concretes de l’alumnat.

4 Cal revisar, actualitzar i replantejar...
Les finalitats de l’educació obligatòria Tinguin coneixement sobre el món Puguin habitar-lo I millorar-lo educar persones que Disposin de Les eines per Comprendre’l Saber Saber ser i estar Saber fer El nou currículum ens porta a repensar LES FINALITATS DE L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA Dins del treball en equip del professorat tenir en compte: diagnosi, presa de decisions i accions compartides. Cal revisar, actualitzar i replantejar... Els coneixements que són rellevants Les metodologies i estratègies d’aula La coherència pedagògica a través del treball en equip del professorat

5 Competències Bàsiques
Capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats de manera transversal i interactiva en contextos i situacions diversos per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. Competències Bàsiques Continguts actituds, valors i normes conceptes procediments Les finalitats educatives en termes competències s’assoleixen a partir dels continguts. Els continguts canvien quan canvia el referent científic i/o cultural, en canvi les competències són més estables i possibiliten aprendre al llarg de la vida.

6 ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN
El currículum ha de garantir que a l´acabar l´ensenyament obligatori tot l’alumnat tingui un bon domini de certes competències COMPETÈNCIES COMUNICATIVES 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d’aprendre a aprendre COMPETÈNCIES PERSONALS 6. Competències d’autonomia i iniciativa personal COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana Referents clau per al desplegament del currículum per competències: TRANSVERSALITAT, FUNCIONALITAT, AUTONOMIA

7 TRANSVERSALITAT: Entesa com el criteri per a la selecció de continguts opcions metodològiques per tractar-los en contextos globals i de forma interdisciplinària entre àrees FUNCIONALITAT: Entesa com el criteri per establir opcions metodològiques que fomentin l’aplicació dels aprenentatges en diferents situacions i contextos reals, concrets i propers a l’alumnat AUTONOMIA DE L’ALUMNAT: Entesa com el criteri per establir opcions metodològiques que fomentin la comunicació d’objectius, el protagonisme de l’alumnat, la gestió dels errors i la corresponsabilitat en l’avaluació en les activitats d’ensenyament/aprenentatge

8 El paper del professorat:
un canvi metodològic?

9 El currículum ha de donar resposta als nous reptes que l´educació té plantejats en el marc del segle XXI Els canvis i transformacions de la societat anomenada de la informació i el coneixement com ara: Irrupció de les TIC (internet) Canvis en l´economia global Consolidació de sistemes democràtics Societat del consum i el benestar i la seva sostenibilitat Demanen replantejar les finalitats de l´educació envers L’adquisició d’aprenentatges a través de l’obtenció, selecció i interpretació de la informació per a construir coneixement, comunicar-lo i contrastar-lo amb els dels altres. La construcció de coneixements i la seva aplicació en contextos propers a la vida real El desenvolupament de competències: aplicació dels coneixements, habilitats i actituds a la resolució de problemes en contextos diferents amb qualitat i eficàcia i adquisició d’autonomia i iniciativa personal. L’educació en els valors democràtics, la sostenibilitat, les habilitats socials i el pensament crític

10 SABER CONÈIXER SABER FER
Ensenyar a transferir Per al CONEIXEMENTS Conceptuals Procedimentals Actitudinals RESOLUCIÓ DE PROBLEMES O SITUACIONS REALS I CONTEXTUALITZADES DESENVOLUPAMENT PERSONAL SOCIAL, PROFESSIONAL SABER CONÈIXER SABER FER SABER SER SABER CONVIURE Morfosintaxi Estructurar un discurs coherent Defensar el propi punt de vista en un debat Diversitat cultural Actuar segons els valors democràtics: respectar, cooperar, conviure... Com són les persones del nostre entorn? Proporcionalitat Calcular el % Valorar si un article està realment rebaixat Proteïnes, greixos, hidrats carboni Elaborar una dieta equilibrada Tenir hàbits d’alimentació saludables

11 Treballar individualment en silenci
Transmissió i reproducció del coneixement Escoltar contestar copiar contestar preguntar Reconstrucció compartida del coneixement discutir El que dona sentit al nou currículum per competències és fer veure que actualment el coneixement és global i relatiu (canvia) per això “acumular coneixements” potser ha deixat de ser una tasca humana. Cal ensenyar també a aprendre a aprendre, les eines que possibiliten l’autonomia, la iniciativa personal i el pensament crític. Treball cooperatiu parlar

12 Els mètodes interactius basats en la cooperació entre iguals afavoreixen el desenvolupament de competències L’objectiu consisteix en respondre un interrogant, resoldre un cas o problema, realitzar una petita investigació o projecte. L’alumnat és el centre de l´activitat: analitza la demanda, s’organitza, cerca la informació, treballa en equip, pren decisions. El professorat orienta i facilita el procés, crea situacions didàctiques i prepara els materials, guia i orienta el treball dels grups. Gestió social de l´aula: És important tenir en compte que aquest tipus de treball requereix una gestió flexible del temps, de l´espai: ha de permetre el treball en petit i gran grup, dels materials i recursos: han de ser-hi presents. Per exemple: estudi de casos, aprenentatge basat en problemes, petites investigacions, simulacions, realització de projectes...

13 La dinamització del debat en els centres i la presa de decisions en relació amb el desplegament del currículum

14 ACORDS DE CICLE / DISSENY PROGRAMACIONS
CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU COMISSIÓ PEDAGÒGICA > Cap d’estudis > Coordinadors de cicle PROJECTE CURRICULAR PROGRAMACIÓ ANUAL CENTRE ACORDS DE CICLE / DISSENY PROGRAMACIONS ED. INFANTIL Equip docent CICLE INCIAL Equip docent CICLE MITJÀ Equip docent CI. SUPERIOR Equip docent PROGRAMACIÓ D’AULA

15 Competència d’aprendre a aprendre
Identificar el nivell de funcionament de la Comissió Pedagògica: qui en forma part? Quins temes tracta? Com es vehiculen les decisions que pren? EQUIP DIRECTIU / COMISSIÓ PEDAGÒGICA Identificar el treball per competències en relació amb el treball per competències en relació al curriculum actual CICLES: > Contribució de les àrees a les CB a partir de la lectura Decret 142/2007 Annex I Competències Bàsiques Annex II Currículum de les àrees COMISSIO PEDAGÒGICA: Presa de decisions: Seleccionar quines competències es treballaran aquest curs des de totes les àrees (línia d’escola) Competències lingüístiques Competència d’aprendre a aprendre

16 CONCRECIÓ EN LES PROGRAMACIONS D’AULA DEL PROFESSORAT
Establir necessitats formatives / fer formació en centre a partir de la reflexió sobre la pràctica COMISSIÓ PEDAGÒGICA: Presa de decisions: criteris per treballar les competències seleccionades Concreció en les programacions CICLES Acords metodològics a partir de les necessitats educatives de l’alumnat CONCRECIÓ EN LES PROGRAMACIONS D’AULA DEL PROFESSORAT

17 Llengua C. Medi Matemàt EVP...
Contribució de les àrees a l’adquisició de les C.B: Compètències metodològiques: aprendre a aprendre Llengua C. Medi Matemàt EVP... Elaboració d’estratègies per a desenvolupar procediments com: construcció de textos, interpretació de gràfics, lectura de mapes... (bases d’orientació). Desenvolupament d’estratègies de regulació i autoregulació, per aprendre a millorar Desenvolupament d’estratègies per pensar organitzar, recuperar la informació (resums, esquemes, mapes conceptuals...). Desenvolupament del pensament complex(estratègies de raonament, anàlisi multicausade variables, plantejament d’hipòtesis...) Desenvolupament d’estratègies en la resolució de problemes Plantejament de preguntes: què? per què? com?

18 Iniciar el treball per competències a partir del que el centre està fent...
Quins plantejaments té el centre en relació a les competències seleccionades? La transversalitat dels continguts Cercar les connexions existents entre les àrees Prendre decisions en relació als continguts comuns de les àrees La funcionalitat dels aprenentatges Fomentar l’aplicació dels aprenentatges en situacions pràctiques Contextualitzar l’aplicació en relació amb els interessos de l’alumnat i la seva realitat L’autonomia en l’aprenentatge Potenciar el treball cooperatiu, l’aprenentatge basat en problemes, el treball per projectes Treballar procediments relacionats amb l’organització i síntesi de la informació com ara: elaboració de textos, esquemes, mapes conceptuals... Treballar la gestió dels encerts i els errors com una eina per aprendre?

19


Descargar ppt "El disseny curricular d’educació primària"

Presentaciones similares


Anuncios Google