La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Les competències i la coeducació

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Les competències i la coeducació"— Transcripción de la presentación:

1 Les competències i la coeducació
Adaptació: Núria de Gil Formadora del Programa de Coeducació a Girona Octubre de 2009

2 LA LOE TÉ COM OBJECTIU: DESENVOLUPAR LES COMPETÈNCIES
QUÈ VOL DIR COMPETÈNCIA? QUÈ S’HA DE TENIR EN COMPTE? INTEL·LIGÈNCIES MULTIPLES S’entén la capacitat de posar en pràctica de manera integrada aquells coneixements adquirits, aptituds i trets de la personalitat que permeten resoldre situacions diverses.

3 QUINES SÓN LES COMPETÈNCIES?
Competències comunicatives: -Ús de llenguatges verbals i gràfics inclusius. -Visualització i consideració femenina en l’escriptura, literatura i arts. -Anàlisi llenguatge publicitari, llibres ,contes, audiovisuals i d’altres materials.

4 Competències personal:
Reconeixement d’identitats personals Considerar la diferència sexual Eliminació dels estereotips Els valors de l'auto coneixement, l'acceptació de la pròpia identitat i regulació de les emocions. Reconeixement per assumir tasques de convivència i cura personal Valoració de la corresponsabilitat en els espais compartits amb altres persones. Educació afectivo-sexual.

5 Competècies de conviure i habitar el món:
1 Inclusió dels referents femenins en els diferents àmbits dels sabers. Inclusió en el currículum els sabers i les experiències de les dones. Valoració no jerarquitzada dels sabers. Potenciació d’actituds responsables i solidàries enfront a les necessitats de la vida en comú. Consideració de la mediació com a mitjà alternatiu a la violència en la resolució de conflictes.

6 CONVIURE I HABITAR EL MÓN :
Respecte principis universals continguts en la Declaració Universal dels Drets Humans elaborats des de la perspectiva de gènere. L'idèntic reconeixement dels drets de les dones i dels homes. Valoració del paper de les dones i dels homes com a subjectes de la història i del present. La consciència dels valors de l’entorn, recuperant els associats a les dones des de una mirada afectiva i racional que superi la visió androcèntrica. Reconeixements de les diferències com element enriquidor de les relacions interpersonals de gènere. Identificació i rebuig de les micró (violències) Responsabilitats compartides per ambdós sexes dins de l’àmbit privat. La presa de decisions personals i professionals sense condicionants sexistes. 2

7 Competències metodològiques:
*Perspectiva de gènere en l'anàlisi crític de la realitat. *Processos cognitius diferencials homes/dones. *Desenvolupament d’estratègies i itineraris mentals diferencials. *Desenvolupament diferencial de la motivació, del gust per aprendre i l’autoconfiança. *La presencia femenina en el lideratge del treball cooperatiu i en l’ús de les habilitats socials necessàries per desenvolupar-ho.

8 · ASSIMILAR-LES NOMÉS ALS COMPONENTS “TRANSVERSALS” DE L’APRENENTATGE
NO TE MASSA SENTIT! · PENSAR EN UN LLISTAT LLARG DE COMPETÈNCIES (PER DEFINICIÓ, UNA COMPETÈNCIA ÉS HOL·LÍSTICA) · ASSIMILAR-LES NOMÉS ALS COMPONENTS “TRANSVERSALS” DE L’APRENENTATGE CAL DISTINGIR ENTRE APRENDRE INFORMACIONS I APRENDRE “CONEIXEMENTS” QUE PROMOUEN “SER COMPETENT”

9 REFLEXIÓ DIDÀCTICA BÀSICA
CONTEXTUALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE PARTIR D’UN PROBLEMA EDUCATIU, DE L’ANÀLISI D’UNA SITUACIÓ REAL, FER-SE PREGUNTES RELLEVANTS SOCIALMENT AMB MIRADA COEDUCATIVA ABSTREURE ESQUEMES GLOBALS COEDUCATIUS QUE FAVOREIXIN LA TRANSFERÈNCIA I … SABER-LOS APLICAR A NOVES SITUACIONS EDUCATIVES PERQUÈ ESDEVINGUIN COEDUCATIVES

10 EXEMPLES PER REFLEXIONAR
CONTES, RACONS, FESTES INFANTILS,… QUIN LLENGUATGE I QUINS MODELS FEMENINS I MASCULINS INCLOUEN? UNITATS DIDÀCTIQUES LITERATURA, HISTÒRIA, QUÍMICA, … INCLOUEN SABERS DE LES DONES? EDUCACIÓ FÍSICA: TREBALLA LES HABILITATS PSICOMOTRIUS MÉS DESENVOLUPADES EN LES NOIES I NENES? TREBALL AMB TEXTOS: QUINES PREGUNTES PLANTEJA? Te en compte la coeducació?…


Descargar ppt "Les competències i la coeducació"

Presentaciones similares


Anuncios Google