La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Informació a les famílies sobre 2n de Batxillerat i les PAU

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Informació a les famílies sobre 2n de Batxillerat i les PAU"— Transcripción de la presentación:

1 Informació a les famílies sobre 2n de Batxillerat i les PAU
IES FRANCESC RIBALTA Informació a les famílies sobre 2n de Batxillerat i les PAU 7 de maig de 2014

2 Procés d’orientació 2n Batxillerat
1r Trimestre: Xarrades inicials d’orientació per grups. Qüestionaris i atenció personalitzada 2n Trimestre: Visites FP, EASD i universitats (UJI, UPV), UV (dissabtes juny) 3r Trimestre: Informació tutors, presa de decisions: entrevistes i atenció per mail Finals de maig: xarrada final amb les últimes informacions

3 Col·laboració de les famílies
Durant el procés Relació amb el tutor i el Departament d’Orientació Parlant amb el fill/a sobre itineraris Coneixement de l’oferta pròxima Ajudant a la reflexió de les possibilitats Al final Tranquil·litzar en la selectivitat Acordar les opcions Supervisar la sol·licitud d’FP o Universitat

4 Prova d’accés a la Universitat
Selectivitat 2014 4

5 Modalitats de batxillerat (2n) Modalitats de batxillerat (2n)
Arts Arts Ciències i Tecnologia Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Salut Artístic Artístic Musical Musical Científic Humanitats Hum-Soc.Cult Ciències Socials C.Socials Valencià: Llengua i Literatura II Història de la Filosofia Castellà: Llengua i Literatura II Història d’Espanya Llengua Estrangera II Tutoria 1. Llatí II 1.Matemàtiques CCSS II 2. Economia 1.Matemàtiques II 2. Física 1. Biologia 2. Química 2. Grec II Economia 3. Química Dibuix Tècnic II Tecnología ind 3. C.Terra Física Tecnología ind 3. Història l’Art Geografia Literatura Univ. 3. Història l’Art Geografia Literatura Univ 1. OPTATIVES COMUNES, DE MODALITAT CIÈNCIES, MODALITAT HUMANITATS 5

6 SELECTIVITAT APROVADA (QFG)
Història d’Espanya o Història de la Filosofia 20% Llengua estrangera 20% FASE COMUNA Castellà: Llengua i Literatura 20% Obligatòria Valencià: Llengua i Literatura 20% Una matèria de modalitat 20% ESTRUCTURA GENERAL SELECTIVITAT APROVADA (QFG) 1. Matèria de modalitat x 0.2 FASE ESPECÍFICA 2. Matèria de modalitat x 0.2 Pot examinar-se de fins a 4 matèries de modalitat Voluntària 3. Matèria de modalitat (cursades o no ) x 0.2 PUJAR NOTA 6

7 Característiques de la PAU
Tots els exàmens seran d’una hora i mitja i tindran dues opcions, de les quals l’estudiant en triarà una i la contestarà completa. Hi haurà un descans de 45 minuts entre els exàmens. Els exàmens puntuaran de 0 a 10, amb dues xifres decimals. L’examen d’una assignatura de modalitat en la fase general i en l’específica serà el mateix. 7

8 Característiques de la Fase General
És obligatòria i té validesa indefinida La qualificació de la fase general és la mitja de les cinc notes La matèria de modalitat pot ser qualsevol dels 2ns de batxillerat (cursada o no): Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials Arts La nota màxima d’aquesta fase és 10

9 Característiques de la Fase Específica
És voluntària i caduca als dos anys. Serveix per a millorar la nota d’accés als estudis universitaris fins a 14 punts. L’estudiant s’examina d’assignatures de modalitat diferents de la triada en la fase general. Pot examinar-se d’un màxim de 4 matèries. És necessari almenys un 5 per a superar cada matèria. La nota de cada matèria es multiplica pel coeficient de ponderació (0, 01, 02) segons la relació de la matèria amb el Grau a cursar. Es comptaran les dues matèries amb més puntuació després d’aplicar el coeficient de ponderació.

10 Superació de la PAU Un estudiant supera la PAU si compleix dues condicions: QFG  4,000 (QFG * 0,4) + (NMB * 0,6)  5,000 QFG és la Qualificació de Fase General, i s’expressa amb tres decimals. NMB és la nota mitja del batxillerat, i s’expressa amb dos decimals. 10

11 Notes d’accés a la universitat
La nota d’accés a la universitat (NAU) serà: Si l’estudiant no fa la fase específica: NAU = (QFG x 0,4) + (NMB x 0,6) Si l’estudiant fa la fase específica NAU = (QFG x 0,4 + NMB x 0,6) + (M1 x cp) + (M2 x cp) QFG és la Qualificació de Fase General (amb tres decimals) NMB és la nota mitja del batxillerat (amb dos decimals) M1 i M2: Matèries superades. Interessa examinar-se d’aquelles que tinguen un coeficient de ponderació de 0,2. cp: coeficient de ponderació 11

12 Si no estem d’acord amb les qualificacions obtingudes
Reclamació Suposa comprovar que no hi ha hagut errors en el procés de correcció i qualificació Aquesta comprovació la fa el mateix corrector que ha corregit l’exercici. En cap cas pot ocasionar una disminució de la qualificació. Implica la renúncia a sol·licitar una segona correcció. 12

13 Si no estem d’acord amb les qualificacions obtingudes
Segona correcció Un segon corrector avalua de nou l’exercici. La segona nota pot ser major, igual o menor que la primera. La qualificació resultant és la mitja de les notes dels dos correctors. Si la diferència és major o igual a 2 punts, un tercer corrector torna a avaluar l’exercici. En aquest cas la qualificació és la mitjana de les tres notes. Es pot presentar una reclamació sobre el resultat del procés de la segona correcció

14 Calendari de la PAU 2014 La PAU es farà al llarg de tres dies.
10, 11 i 12 de juny Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE) 8, 9 i 10 de juliol Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) 14

15 Guies i exàmens de les proves d’accés
Ponderacions per a l’accés a la universitat Curs pondera/cv-v.pdf Guies i exàmens de les proves d’accés 15

16 Informació en el centre
Tutoria Coordinadora de Batxillerat Departament d’Orientació Direcció d’estudis Telèfon: Per correu electrònic:


Descargar ppt "Informació a les famílies sobre 2n de Batxillerat i les PAU"

Presentaciones similares


Anuncios Google