La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

MESCLES I DISSOLUCIONS

Presentaciones similares


Presentación del tema: "MESCLES I DISSOLUCIONS"— Transcripción de la presentación:

1 MESCLES I DISSOLUCIONS
By Aurora Guiu Torres

2 La matèria HOMOGÈNIA HETEROGÈNIA MESCLES SUBSTÀNCIES PURES DIVERSOS
COMPONENTS COMPONENT UN SOL PROPIETATS CARACTERÍSTIQUES HOMOGÈNIES HETEROGÈNIES CRISTAL·LITZACIÓ DESTIL·LACIÓ TAMISATGE DECANTACIÓ FILTRACIÓ CENTRIFUGACIÓ DISSOLUCIÓ SELECTIVA SEPARACIÓ MAGNÈTICA pel seu aspecte es classifica en per la seva composició es classifica en tenen pel seu aspecte poden ser els seus components se separen mitjançant presenten

3 Substàncies homogènies i heterogènies
Anomenem homogènies les substàncies en les que no hi veiem parts diferents. Anomenem heterogènies les substàncies en les quals podem observar parts diferenciades. dispositiu d’observació heterogènia homogènia La classificació d’una substancia en o depèn de la distància a la qual ens trobem d’ella i del

4 Mescles i substàncies pures
Les mescles estan formades per dos o més components, se separen mitjançant mètodes físics. I poden ser: Les substàncies pures solen ser homogènies, consten d’un sol component (compost) que es pot separar en parts més senzilles (elements) per mètodes químics HETEROGÈNIES (Líquid-Gas) HOMOGÈNIES (Sòlid-líquid) o El CO2 és un compost format per dos elements: un àtom de carboni i dos d’oxigen.

5 La teoria cinètica En les substàncies pures totes les partícules són iguals, tot i que són diferents de les partícules d’altres substàncies pures. Substància pura homogènia En les mescles, en coexistir components diferents, coexistiran lògicament partícules diferents Mescla

6 Mètodes de separació de mescles heterogènies
Els mètodes descrits a continuació permeten separar els components que formen les mescles heterogènies. TAMISATGE O GARBELLAMENT Aquest procés permet separar dos sòlids amb un gra de mida diferent amb un tamís o garbell DECANTACIÓ Amb la decantació es pot separar dos líquid no miscibles de diferent densitat mitjançant un embut de decantació.

7 FILTRACIÓ Amb aquest mètode podem separar un sòlid no dissolt en un líquid. Per fer-ho utilitzem un filtre que el sòlid no pugui travessar CENTRIFUGACIÓ Aquest mètode també permet separar sòlids no dissolts en líquids que no es puguin separar mitjançant filtres, i es per això què s’ha d’utilitzar centrifugadores

8 DISSOLUCIÓ SELECTIVA Amb aquest mètode es poden separar mescles de dos sòlids en que un d’ells es dissol en un líquid i l’altre no. S’utilitza com a material un vas de precipitats i un embut amb el filtre SEPARACIÓ MAGNÈTICA Serveix per separar mescles en què un dels components té propietats magnètiques i l’altre no. Es poden fer servir vidres de rellotge i un imant.

9 Mètodes de separació de mescles homogènies
Els principals mètodes de separació de mescles homogènies són: Cristal·lització Permet separar sòlids dissolts en un líquid. Es basa en les diferents temperatures d’evaporació del sòlid i del líquid Destil·lació S’utilitza per separar líquids dissolts i es basa en la diferència de temperatures d’ebullició de cada component

10 Mètodes d’identificació de substàncies pures
La densitat L’aigua salada, l’aigua de l’aixeta o l’aigua mineral són mescles, i la seva densitat depèn de la seva composició. Si les mesurem amb un densímetre obtindrem valors diferents de la densitat La temperatura del canvi d’estat Aquesta propietat també es fixa en les substàncies pures i variable en les mescles.

11 Mescles homogènies: solucions
Una solució és una mescla homogènia i estable de dues o més substàncies Els components d’una solució es poden diferenciar per la proporció en que s’hi troben en: ·Dissolvent: és el component que es troba en una major proporció en la solució Tipus de solucions: ·Concentrada: la que conté una gran quantitat de solut ·Diluïda: la que conté poca quantitat de solut ·Solut: és el component o els components que es troben en menor proporció en la solució Boira: Solut: líquid Dissolvent: gas

12 Expressió quantitativa de la concentració d’una solució
Les expressions quantitatives indiquen exactament la quantitat de solut que conté la solució. Venen donades per la concentració Concentració= Quantitat de solut Quantitat de solució Algunes d’aquestes formes d’expressar la concentració són: % en massa= Massa de solut Massa de solució ·100 g/l= Grams de solut Litres de solució % en volum= Volum de solut Volum de solució ·100

13 Solubilitat: dependència de la temperatura i pressió
La solubilitat és la quantitat màxima de solut que es pot dissoldre en una quantitat de dissolvent a una temperatura determinada Quan una solució no admet més solut diem que està saturada La solubilitat dels gasos en els líquids també depèn de la pressió. Com més pressió, més quantitat de gas es dissol El mar Mort conté una solució saturada de sals La solubilitat dels gasos en els líquids també canvia amb la temperatura, però al contrari del que passa amb els sòlids, en augmentar la temperatura disminueix la solubilitat del gas.


Descargar ppt "MESCLES I DISSOLUCIONS"

Presentaciones similares


Anuncios Google