La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

L'ELECTRICITAT I CIRCUIT ELÈCTRIC.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "L'ELECTRICITAT I CIRCUIT ELÈCTRIC."— Transcripción de la presentación:

1 L'ELECTRICITAT I CIRCUIT ELÈCTRIC

2 La matèria està formada per partícules molt petites anomenades àtoms
Nucli Protons i Neutrons Cada àtom està format per: Escorça Electrons Neutrons Protons (+) Electrons (-)

3 El moviment dels electrons forma el corrent elèctric o electricitat
Continu El moviment dels electrons sempre és en el mateix sentit, del pol + al -. El corrent elèctric pot ser: Altern El moviment dels electrons canvia de sentit cada un temps variable. A Europa la freqüència del canvi és cada 50 Hz

4 El moviment dels electrons forma el corrent elèctric o electricitat
Aquest moviment es fa seguint un camí: el circuit elèctric

5 Elements d’un circuit elèctric
Generador Transforma l’energia química, tèrmica, hidràulica, solar, eòlica, etc en elèctrica + - Conductors Elements que uneixen diferents components d’un circuit elèctric i que permeten que passi el corrent elèctric. (Cu) Elements d’un circuit elèctric Receptors Tranformen l’energia elèctric aamb qualsevol altre tipus d’energia. Control Elements que regulen el pas del corrent elèctric a través del circuit. Protecció Protegeixen el circuit de sobrecàrregues, escalfament o curtcircuits.

6 MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
NOM UNITAT INSTRUMENT VOLTATGE És la diferència d’energia que hi ha entre dos pols d’un generador. També s’anomena tensió o diferència de potencial Volt (V) Voltímetre INTENSITAT Quantitat d’electrons que passen per un circuit en un determinat periode de temps. Amper (A) Amperímetre RESISTÈNCIA La dificultat que oposa qualsevol material al pas del corrent elèctric Ohm (Ω)

7 Tipus de material: Resisitivitat (ρ)
Resistència (R) Depèn de Longitud del conductor: (l) Secció del conductor: (s)

8 LLEI D’OHM La intensitat elèctrica és la relació que hi ha entre el voltatge que s’aplica al circuit elèctric i la resistència que els conductors i els receptors ofereixen al pas del corrent elèctric Hi ha altres maneres d’expressar la llei d’Ohm:

9 TIPUS DE CIRCUITS Sovint es desitja connectar més d’un generador, o més d’un de qualsevol altre element d’un circuit elèctric, i es pot fer en: Sèrie Quan es connecta el pol positiu d’un element es connecta amb el pol negatiu del següent i així succesivament. + - Paral·lel Quan es connecten els pols positius entre ells, i els negatius entre ells + -

10 + - 4,5v + - 1,5v + - 1,5v + - 1,5v

11 Els receptors i altres elements com les resistències també es poden connectar amb sèrie o en paral·lel. En sèrie si un receptor es fon, els altres no funcionen. En paral·lel si un receptor es fon, els altres continuen funcionant.

12 Una associació de resistències en sèrie, és el mateix que una sola resistència de valor la suma.
4 Ω 5 Ω 6 Ω 15 Ω

13 Una associació de resistències en paral·lel, és el mateix que una sola resistència de valor la suma dels inversos. R1 4 Ω R2 5 Ω 2,22 Ω

14 R1 4 Ω R2 5 Ω 15 Ω + - 4,5v I què passa pel circuit?

15 15 Ω + - 4,5v 2,2 Ω

16 + - 4,5v 15,2 Ω

17 Aplicant la llei d’Ohm:
La intensitat que corre pel circuit elèctric és e 0,3 ampers (A)


Descargar ppt "L'ELECTRICITAT I CIRCUIT ELÈCTRIC."

Presentaciones similares


Anuncios Google