La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Àrea de Presidència – Àrea d’Esports

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Àrea de Presidència – Àrea d’Esports"— Transcripción de la presentación:

1 Àrea de Presidència – Àrea d’Esports
Torelló ENQUESTA D'HÀBITS ESPORTIUS 2011 Àrea de Presidència – Àrea d’Esports Serveis d’Avaluació i Qualitat Gerència de Servei d’Esports

2 Presentació El Servei d’Avaluació i Qualitat i la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona, per encàrrec i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torelló, han realitzat una enquesta sobre els Hàbits Esportius dels ciutadans. Concretament, l’estudi ha consistit en analitzar les diferents pràctiques esportives i els perfils associats així com l’ús dels equipaments del municipi i les valoracions que en fan els entrevistats.

3 Í N D E X Fitxa tècnica 4 Capítol 1 La pràctica esportiva 5 Capítol 2
Tipus de pràctica esportiva 14 Capítol 3 Caracterització socio-demogràfica dels diferents tipus de pràctica esportiva 31 Capítol 4 Els espais on es fa la pràctica esportiva 35 Capítol 5 Els equipaments esportius 44 Conclusions 52

4 Torelló FITXA TÈCNICA Enquestes realitzades: 600
Metodologia: telefònica Durada (aprox.): 15 minuts Públic objectiu: persones de 16 i més anys empadronades a Torelló Mostra: proporcional a la població real seguint quotes de sexe i edat Marge d’error: +/- 4,1 per les dades globals (n= 600). Per a les dades segmentades (n < 600) aquest marge d’error augmenta. Dates del treball de camp: entre el 15 i el 21 de juliol de 2011 Treball de Camp: OPINA Torelló

5 1 – La pràctica esportiva

6 La pràctica esportiva Nota metodològica
El qüestionari utilitzat en aquest estiu registra la pràctica esportiva dels entrevistats utilitzant dos procediments diferents. En primer lloc es demanava als entrevistats si actualment fan esport i en cas que la resposta sigui afirmativa es demana per quin esport i per la freqüència amb la que es fa. En segon lloc es llegeixen a l’entrevistat set àmbits diferents en els que es pot realitzar activitat fisico-esportiva i es mencionen les activitats més habituals. Per cadascun d’aquests àmbits es demana si en els últims dotze mesos han realitzat alguna d’aquestes activitats. De cada activitat detectada se’n registra la freqüència amb què es pràctica. El fet d’utilitzar dues perspectives diferents permet obtenir més d’un indicador de pràctica esportiva. Així a les properes pàgines es presenten els següents resultats: Nombre d’entrevistats que diu fer esport. El que responen afirmativament la pregunta “Vostè actualment fa esport”. Nombre d’entrevistats que els últims 12 mesos ha fet alguna activitat físico-esportiva. Els que han respost afirmativament a alguna dels set àmbits en que s’ha dividit la pràctica físico-esportiva. Tipologia de pràctica esportiva. Classificació de la pràctica esportiva a partir de la integració dels resultats obtinguts utilitzant els dos enfocaments i també la freqüència amb la que es fa esport (es descriu més endavant). Esports que es mencionen espontàniament. Els esports que es mencionen espontàniament a partir de la pregunta “Vostè actualment fa esport”. Esports que es fan. Tots els esports que es fan tenint en compte les dues metodologies. Esports que es fan regularment. Tots els esports que es fan regularment. Esports que es fan ocasionalment. Tots els esports que es fan ocasionalment.

7 La pràctica esportiva Actualment vostè fa esport? (n=600)
Els últims 12 mesos ha fet alguna pràctica físico-esportiva? (n=600) Amb quina freqüència fa esport? (n=600)

8 Pràctica esportiva comparada
La pràctica esportiva Pràctica esportiva comparada

9 Tipologia de pràctica físico-esportiva
La pràctica esportiva Taula utilitzada per a la construcció de la tipologia de pràctica físico- esportiva Tipologia de pràctica físico-esportiva (n=600)

10 La pràctica esportiva Esports que es mencionen espontàniament
(Principals respostes) (n=600) Esports que es fan (Principals respostes) (n=600)

11 La pràctica esportiva Esports que es fan regularment
(Principals respostes) (n=600) Esports que es fan ocasionalment (Principals respostes) (n=600)

12 Vostè és abonat, associat o federat?
La pràctica esportiva Vostè és abonat, associat o federat? (n=600)

13 La pràctica esportiva Els últims 12 mesos quants diners s’ha gastat en material esportiu? (inclosa la roba) (n=600) Mitjana: 189,04 euros Els últims 12 mesos quants diners s’ha gastat en abonaments i entrades a equipaments esportius? (n=600) Mitjana: 140,3 euros

14 2 – Tipus de pràctica esportiva

15 Tipus de pràctica esportiva
Tipologia de pràctica esportiva (n=600) Quins esports fa regularment? (Principals respostes) (n=296)

16 Tipus de pràctica esportiva
Els que fan esport regularment Quan fa esport de mitjana quant temps hi dedica? (n=296) Preferentment a quina franja horària fa esport? (n=296) Mitjana: 1 hora 41 minuts

17 Tipus de pràctica esportiva
Els que fan esport regularment Per quin motiu fa esport? (n=296) Vostè és abonat, associat o federat? (n=296)

18 Tipus de pràctica esportiva
Tipologia de pràctica esportiva (n=600) Quins esports fa regularment? (Principals respostes) (n=158)

19 Tipus de pràctica esportiva
Els que fan esport regularment i no en són conscients Quan fa esport de mitjana quant temps hi dedica? (n=158) Preferentment a quina franja horària fa esport? (n=158) Mitjana: 1 hora 23 minuts

20 Tipus de pràctica esportiva
Els que fan esport regularment i no en són conscients Per quin motiu fa esport? (n=158) Vostè és abonat, associat o federat ? (n=158)

21 Tipus de pràctica esportiva
Tipologia de pràctica esportiva (n=600) Quins esports fa ocasionalment? (Principals respostes) (n=79)

22 Tipus de pràctica esportiva
Els que fan esport ocasionalment Per quin motiu no fa més esport? (Espontània) (n=79) Havia fet esport de manera regular? (n=79)

23 Tipus de pràctica esportiva
Els que fan esport ocasionalment (Els que abans feien esport regularment) A quina edat va deixar de fer esport regularment? (n=56) (Els que abans feien esport regularment) Per quin motiu va deixar de fer esport regularment? (Espontània) (n=56) Mitjana: 27 anys

24 Tipus de pràctica esportiva
Els que fan esport ocasionalment Es probable que en el futur torni a fer esport regularment? (n=79)

25 Tipus de pràctica esportiva
Els que fan esport ocasionalment Vostè és abonat, associat o federat? (n=79)

26 Tipus de pràctica esportiva
Tipologia de pràctica esportiva (n=600)

27 Tipus de pràctica esportiva
Els que no fan esport Per quin motiu no fa esport? (Espontània) (n=67) Havia fet esport? (n=67)

28 Tipus de pràctica esportiva
Els que no fan esport (Els que abans feien esport) A quina edat va deixar de fer esport? (n=36) (Els que abans feien esport) Per quin motiu va deixar de fer esport? (Espontània) (n=36) Mitjana: 36 anys

29 Tipus de pràctica esportiva
Els que no fan esport Es probable que en el futur torni a fer esport? (n=67)

30 Tipus de pràctica esportiva
Els que no fan esport Vostè és abonat, associat o federat? (n=67)

31 3 – Caracterització socio-demogràfica dels diferents tipus de pràctica esportiva

32 Nota metodològica Les taules que es presenten a continuació descriuen la pràctica esportiva de diferents segments de la població. Aquesta descripció es fa partir de dues taules en que es relacionen les variables sociodemogràfiques escollides amb la variable que descriu la tipologia de pràctica esportiva. Concretament, la primera taula presenta la presència d’homes, dones, joves, grans etc. dins de cada grup de pràctica esportiva. Així doncs, les dades ens permeten fer el següent tipus de lectures: El 54,1% dels que fan esport regularment són homes. El 45,9% dels que fan esport regularment són dones. El 21,3% dels que fan esport regularment tenen entre 16 i 24 anys. Etc. La segona taula presenta la incidència de les diferents tipologies de pràctica esportiva dins de cada segment de població. Les dades que es presenten permeten fer el següent tipus de lectura: El 54,8% dels homes fa esport regularment. El 44,2% de les dones fa esport regularment. El 20,5% dels homes fa esport regularment sense ser-ne conscient Per a cada segment de població descrit s’indica la “n”. És a dir el nombre de persones que conformen aquest segment. Cal tenir present que com més baix és el valor de la “n” més elevat és el marge d’error associat a les dades (Per exemple per n=600 el marge d’error és de 4,1 punts percentuals, per n=300 és de 5,8, per n=100 és de 10,0 i per n=50 és de 14,1).

33 Caracterització socio-demogràfica en funció de la pràctica esportiva
Perfil socio-demogràfic en funció de la tipologia de pràctica esportiva (% vertical)

34 Caracterització socio-demogràfica en funció de la pràctica esportiva
Perfil socio-demogràfic en funció de la tipologia de pràctica esportiva (% horitzontal) Nota: No es presenten les dades dels segments de població que, al ser minoritaris, tenen un marge d’error associat als seus resultats molt elevat (p.e. els no saben o no contesten).

35 4 – Els espais on es fa la pràctica esportiva

36 Els espais on es fan activitats físico-esportives
(Els que fan alguna activitat fisico-esportiva) Espais on es fa l’activitat físico-esportiva (n=533) Nota: Als resultats que es presenten a les properes pàgines apareixen dades aparentment contradictòries com per exemple que hi ha entrevistats que van a la piscina a jugar a fer aerobic. Aquest fet s’explica pel desajust entre com els entrevistats anomenen les instal·lacions que utilitzen i el seu nom real. Així, alguns entrevistats diuen que van a la piscina a fer aeròbic volen dir que van a practicar-lo al complex esportiu on s’ubica la piscina.

37 Els espais on es fan activitats físico-esportives
El medi natural (63,2% dels que fan esport) Amb quina freqüència s’hi fan activitats (Multirespuesta)(n=337) Quines activitats s’hi fan (Principals respostes) (n=337) A quins municipis (Principals respostes) (n=337)

38 Els espais on es fan activitats físico-esportives
El carrer i els parcs (53,7% dels que fan esport) Amb quina freqüència s’hi fan activitats (Multirespuesta) (n=286) Quines activitats s’hi fan (Principals respostes) (n=286) A quins municipis (Principals respostes) (n=286)

39 Els espais on es fan activitats físico-esportives
A la piscina Quines activitats s’hi fan (Principals respostes) (n=153) Amb quina freqüència s’hi fan activitats (Multiresposta) (n=153) (28,7% dels que fan esport) Titularitat de l’equipament (Principals respostes) (n=153) A quins municipis (Principals respostes) (n=153)

40 Els espais on es fan activitats físico-esportives
A casa (28,0% dels que fan esport) Amb quina freqüència s’hi fan activitats (Multiresposta) (n=149) Quines activitats s’hi fan (Principals respostes) (n=149) A quins municipis (Principals respostes) (n=149)

41 Els espais on es fan activitats físico-esportives
Camps pistes i pavellons (26,8% dels que fan esport) Amb quina freqüència s’hi fan activitats (Multiresposta) (n=143) Quines activitats s’hi fan (Principals respostes) (n=143) Titularitat de l’equipament (Principals respostes) (n=143) A quins municipis (Principals respostes) (n=143)

42 Els espais on es fan activitats físico-esportives
Locals Quines activitats s’hi fan (Principals respostes) (n=59) (11,1% dels que fan esport) Amb quina freqüència s’hi fan activitats (Multiresposta) (n=59) Titularitat de l’equipament (Principals respostes) (n=59) A quins municipis (Principals respostes) (n=59)

43 Els espais on es fan activitats físico-esportives
Al gimnàs Quines activitats s’hi fan (Principals respostes) (n=56) (10,5% dels que fan esport) Amb quina freqüència s’hi fan activitats (Multiresposta) (n=56) Titularitat de l’equipament (Principals respostes) (n=56) A quins municipis (Principals respostes) (n=56)

44 5 – Els equipaments esportius

45 Els equipaments de Torelló
Vostè utilitza equipaments esportius de Torelló? (Tots els entrevistats) (n=600) Vostè utilitza equipaments esportius de Torelló? (Els que fan esport regularment) (n=454) (*) (*) Els que fan esport regularment tan si en són conscients com si no.

46 Els equipaments de Torelló
Ús dels equipaments esportius per segments de població (Tots els entrevistats) (n=600)

47 Els equipaments de Torelló
Quins equipaments utilitza? (Espontània) (Els que utilitzen algun equipament) (n=188) Quina valoració fa dels equipaments de Torelló? (Els que utilitzen algun equipament) (n=188)

48 Els equipaments de Torelló
Valoració de diferents aspectes dels equipaments (Els que utilitzen algun equipament) (n=188)

49 Els equipaments de Torelló
Coneixement i ús dels equipaments de Torelló (n=600)

50 Els equipaments de Torelló
Utilitza equipaments esportius de fora de Torelló? (Els que fan esport regularment) (n=454) (*) Per quin motiu? (Els que utilitzen equipaments de fora de Torelló) (n=79) (*) Els que fan esport regularment tan si en són conscients com si no.

51 Els equipaments de Torelló
Què és més important millorar de l’oferta esportiva de Torelló? (Espontània) (Multiresposta) (Principals respostes) (n=600)

52 CONCLUSIONS

53 CONCLUSIONS (I) El 49,3% dels ciutadans de Torelló, de més de 16 anys, fan esport regularment. Situant-se a l’alçada de la mitjana catalana (50,5%, dades del 2010). Del 50,7% restant, el 13,2% dels enquestats manifesta fer esport ocasionalment, un 26,3% fa esport regularment, però no son conscients de fer esport i només un 11,2% diuen no fer cap tipus de pràctica físico-esportiva. En els últims 12 mesos la despesa mitjana en material esportiu inclosa la roba ha estat de 189,04 €, i en abonaments i entrades en equipaments esportius de 140,30 €. Els que fan esport regularment Per sexes, el 54,1% dels que fan esport regularment són homes. Les activitats físiques més realitzades són: caminar (com exercici físic) amb un 42,6%, la natació recreativa amb un 28,0% i la gimnàstica de manteniment amb un 24,0%.

54 CONCLUSIONS (II) Aquesta pràctica es realitza principalment al vespre (44,6%) i al mati (17,9%). El 42,2% dels enquestats no és ni associat, ni federat. La motivació principal per fer esport a Torelló és la diversió en un 54,7% seguit per qüestions de salut (29,1%) i estar en forma (15,9%). Les respostes majoritàries del perfil socio-demogràfic del grup que fa esport regularment són: Homes (54,1%), que treballa (54,1%) amb estudis secundaris (52,0%), nascut a Torelló (46,3%) i que viu amb parella i fills (31,1%). El que no fan esport El principal motiu per no fer esport és la manca de temps (52,8%).

55 CONCLUSIONS (III) Els equipaments de Torelló Del conjunt dels que practiquen regularment activitat físico-esportiva, el 41,4% utilitza les instal·lacions esportives de Torelló. Considerant bona (60,6%) o molt bona (25,0%) la valoració de les instal·lacions. Si analitzem per conceptes, la valoració de les instal·lacions esportives del municipi, són l’atenció a l’usuari amb un 88,3% i la neteja amb un 83,0% de bona-molt bona, els aspectes millor valorats. Els ciutadans/es del municipi, consideren amb un 9,5% que cal abaratir els preus i amb un 7,8%, modernitzar les instal·lacions. Només el 17,4% de les persones enquestades utilitza equipaments esportius de fora de Torelló. D’aquests, el 20,3% manifesta que ho fa perquè els amics/companys són d’allà.


Descargar ppt "Àrea de Presidència – Àrea d’Esports"

Presentaciones similares


Anuncios Google