La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 6 DE LA HIDRÒLISI A LA NEUTRALITZACIÓ.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 6 DE LA HIDRÒLISI A LA NEUTRALITZACIÓ."— Transcripción de la presentación:

1 QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 6 DE LA HIDRÒLISI A LA NEUTRALITZACIÓ

2 Concepte d’hidròlisi Les reaccions d’hidròlisi són les que es produeixen entre els ions d’una sal i l’aigua. Són reaccions de transferència de protons entre els ions de la sal i l’aigua. Àcid fort + base forta  Sal neutra. Àcid fort + base feble  Sal àcida. Àcid feble + base forta  Sal bàsica. Àcid feble + base feble  El pH de la sal depèn dels valors de Ka i Kb. Formació de sals Per a sals que deriven d’un àcid feble i una base feble trobem tres casos:

3 Dissolucions reguladores del pH
Les dissolucions tampó o reguladores del pH són aquelles que fan possible que el pH d’una dissolució es mantingui constant tot i afegir-hi petites quantitats d’àcid o base. La capacitat amortidora d’una dissolució tampó és la màxima quantitat d’àcid o base que pot admetre sense que el seu pH variï més d’una unitat. Àcid feble + sal de base forta d’aquest àcid  Dissolució reguladora acètic / acetat. Base feble + sal d’àcid fort d’aquesta base  Dissolució reguladora amoníac / clorur d’amoni. En afegir àcid En afegir base Dissolucions reguladores En afegir àcid En afegir base

4 Reaccions de neutralització
Les reaccions de neutralització són les reaccions que es produeixen entre els ions hidròxid d’una base i els ions hidrogen d’un àcid per formar molècules d’aigua. Arrhenius Brönsted i Lowry Quan les quantitats d’àcid i base són les estequiomètricament necessàries el pH estarà determinat per la sal obtinguda. Quan hi hagi àcid o base en excés, el pH estarà determinat per la mescla del reactiu en excés i la sal formada. Càlcul del pH d’una mescla d’àcid i base Animació que mostra la reacció entre diferents àcids i bases (en anglès):

5 Valoracions àcid–base
Una valoració àcid–base és un procés per determinar la concentració d’àcid o base que té una dissolució determinada, a partir d’una altra de concentració coneguda. El punt d’equivalència s’esdevé en el moment en què es completa la neutralització. Una corba de valoració és una representació gràfica de la variació de pH en funció del volum afegit de dissolució valorant. Corba de valoració HCl / NaOH Valoració d’un àcid fort amb una base forta, o a l’inrevés. Valoració d’un àcid feble amb una base forta, o a l’inrevés. Corbes de valoració Laboratori virtual que permet fer valoracions d’un àcid fort o feble amb una base forta (en anglès):

6 Tipus de sòl en funció del pH:
El pH del sòl Tipus de sòl en funció del pH: Propietats del sòl pH < 6,5 6,5 < pH < 7,5 pH > 7,5 Deficiència per fixació en forma de compostos insolubles, per empobriment de determinats ions i per solubilització d’elements tòxics per a les plantes. pH òptim. Un sòl fèrtil disposa dels nutrients que les plantes necessiten per al seu creixement. Deficiència per fixació en forma de compostos insolubles de determinats nutrients.

7 Pluja àcida La pluja àcida és l’efecte que produeix la contaminació atmosfèrica originada per òxids de nitrogen i de sofre en estat gasós. La pluja àcida té un pH < 5,5. Òxids de nitrogen Òxids de sofre La formació d’àcid nítric, HNO3, disminueix el pH de l’aigua de pluja. La formació d’àcid sulfúric, H2SO4, disminueix el pH de l’aigua de pluja. Va a parar a rius i llacs i perjudica la vida aquàtica. En els boscos produeix danys greus a la vegetació. Provoca una pèrdua de nutrients del sòl. Deteriora la pedra calcària. Conseqüències de la pluja àcida Animació que mostra la formació de la pluja àcida (en anglès):


Descargar ppt "QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 6 DE LA HIDRÒLISI A LA NEUTRALITZACIÓ."

Presentaciones similares


Anuncios Google