La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

LES DISSOLUCIONS Definició: una dissolució és una mescla homogènia formada per un component majoritari, que s'anomena dissolvent, i una o diverses substàncies.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "LES DISSOLUCIONS Definició: una dissolució és una mescla homogènia formada per un component majoritari, que s'anomena dissolvent, i una o diverses substàncies."— Transcripción de la presentación:

1 LES DISSOLUCIONS Definició: una dissolució és una mescla homogènia formada per un component majoritari, que s'anomena dissolvent, i una o diverses substàncies que es troben dissoltes, que s'anomenen soluts.

2 LES DISSOLUCIONS Definició: una dissolució és una mescla homogènia formada per un component majoritari, que s'anomena dissolvent, i una o diverses substàncies que es troben dissoltes, que s'anomenen soluts. Les dissolucions, de la mateixa manera que qualsevol mescla, poden ser sòlides, líquides o gasoses. Les més habituals són aquelles en què el dissolvent és líquid i que tenen dissolts soluts que poden ser sòlids, líquids o gasos.

3 LES DISSOLUCIONS La concentració. La concentració d'una dissolució serveix per indicar la proporció en què es troben el solut i el dissolvent.

4 LES DISSOLUCIONS La concentració. La concentració d'una dissolució serveix per indicar la proporció en què es troben el solut i el dissolvent. Es diu que una dissolució és diluïda si la quantitat de solut dissolta és molt petita en comparació a la quantitat de dissolvent.

5 LES DISSOLUCIONS La concentració. La concentració d'una dissolució serveix per indicar la proporció en què es troben el solut i el dissolvent. Es diu que una dissolució és diluïda si la quantitat de solut dissolta és molt petita en comparació a la quantitat de dissolvent. En canvi, es diu que una dissolució és concentrada si conté molta quantitat de solut respecte a la quantitat de dissolvent.

6 LES DISSOLUCIONS La concentració. La concentració d'una dissolució serveix per indicar la proporció en què es troben el solut i el dissolvent. Però diluïda i concentrada són termes relatius. No queda indicada la quantitat de les substàncies que formen la dissolució.

7 LES DISSOLUCIONS La concentració. La concentració d'una dissolució serveix per indicar la proporció en què es troben el solut i el dissolvent. Però diluïda i concentrada són termes relatius. No queda indicada la quantitat de les substàncies que formen la dissolució. Exercici: Com expressaries de manera quantitativa la concentració d'una dissolució? Temps 10 minuts, en grups de 3. Els grups es fan amb les persones properes entre sí. No us mogueu per la classe.

8 LES DISSOLUCIONS La concentració. Exercici: Com expressaries de manera quantitativa la concentració d'una dissolució? Temps 10 minuts, en grups de 3. Els grups es fan amb les persones properes entre sí. No us mogueu per la classe. Resultat del treball en grup exposat.

9

10 Les dissolucions, la concentració.
Maneres d'expressió quantitativa de la concentració: Tant per cent en massa (% m). Tant per cent en volum (% v). Concentració en massa.

11 Les dissolucions, la concentració.
Maneres d'expressió quantitativa de la concentració: Tant per cent en massa (% m). Indica la massa que hi ha dissolta en 100 g de dissolució. Per exemple, que una dissolució aquosa de glucosa és del 5 % en massa significa que en 100 g de dissolució contenten 95 g d'aigua (dissolvent) i 5 g de glucosa (solut).

12 Les dissolucions, la concentració.
Maneres d'expressió quantitativa de la concentració: Tant per cent en massa (% m). Indica la massa que hi ha dissolta en 100 g de dissolució. Per exemple, que una dissolució aquosa de glucosa és del 5 % en massa significa que en 100 g de dissolució contenten 95 g d'aigua (dissolvent) i 5 g de glucosa (solut). massa del solut C (% m) = __________________________ x100 massa de la dissolució

13 Les dissolucions, la concentració.
Maneres d'expressió quantitativa de la concentració: Tant per cent en massa (% m). Indica la massa que hi ha dissolta en 100 g de dissolució. massa del solut C (% m) = __________________________ x100 massa de la dissolució Exercici resolt: Calcula la concentració en tant per cent en massa d'una dissolució obtinguda dissolent 10 g de glucosa en 250 g d'aigua. massa del solut = 10 g de glucosa; massa de dissolvent = 250 g d'aigua; massa de dissolució = 10 g de glucosa g d'aigua = 260 g C (% m) = 10 g *100 / 260 g = 3,85%

14 Les dissolucions, la concentració.
Maneres d'expressió quantitativa de la concentració: Tant per cent en massa (% m). Indica la massa que hi ha dissolta en 100 g de dissolució. massa del solut C (% m) = __________________________ x100 massa de la dissolució Un altre exercici resolt: Quina quantitat de glucosa és necessària per preparar 500 g de dissolució d'aquesta concentració (3,85 %)? concentració del 3,85%. Això significa que hi ha 3,85 g de glucosa en 100 g de dissolució. Per calcular la quantitat de glucosa que correspon a 500 g de dissolució s'utilitzen els factors de conversió: 3,85 g glucosa 500 g de dissolució x _______________ = 19,25 g de glucosa 100 g dissolució

15 Les dissolucions, la concentració.
Maneres d'expressió quantitativa de la concentració: Tant per cent en massa (% m). Tant per cent en volum (% v). Concentració en massa.

16 Les dissolucions, la concentració.
Maneres d'expressió quantitativa de la concentració: Tant per cent en volum (% v). El tant per cent en volum s'utilitza quan el solut i el dissolvent són líquids o quan els dos són gasos. Indica el volum de solut que hi ha en 100 unitats de volum de dissolució. Generalment s'expressen els volums en mL (mililitres).

17 Les dissolucions, la concentració.
Maneres d'expressió quantitativa de la concentració: Tant per cent en volum (% v). El tant per cent en volum s'utilitza quan el solut i el dissolvent són líquids o quan els dos són gasos. Indica el volum de solut que hi ha en 100 unitats de volum de dissolució. Generalment s'expressen els volums en mL (mililitres). Cal tenir en compte que els volums del solut i de la dissolució estiguin en les mateixes unitats. Sinó el resultat seria erroni.

18 Les dissolucions, la concentració.
Maneres d'expressió quantitativa de la concentració: Tant per cent en volum (% v). El tant per cent en volum s'utilitza quan el solut i el dissolvent són líquids o quan els dos són gasos. Indica el volum de solut que hi ha en 100 unitats de volum de dissolució. volum del solut c (% V) = __________________________ x100 volum de la dissolució

19 Les dissolucions, la concentració.
Maneres d'expressió quantitativa de la concentració: Tant per cent en volum (% v). El tant per cent en volum s'utilitza quan el solut i el dissolvent són líquids o quan els dos són gasos. Indica el volum de solut que hi ha en 100 unitats de volum de dissolució. volum del solut c (% V) = __________________________ x100 volum de la dissolució Si la cervesa està al 5,4 % significa que hi ha 5,4 ml d'alcohol per cada 100 ml de cervesa.

20 Les dissolucions, la concentració.
Maneres d'expressió quantitativa de la concentració: Tant per cent en massa (% m). Tant per cent en volum (% v). Concentració en massa.

21 Les dissolucions, la concentració.
Maneres d'expressió quantitativa de la concentració: Concentració en massa. La concentració en massa indica la quantitat de grams de solut que hi ha dissolts en un litre de dissolució. grams de solut c (g/L) = _______________________ volum (L) de dissolució

22 Les dissolucions, la concentració.
Maneres d'expressió quantitativa de la concentració: Concentració en massa. La concentració en massa indica la quantitat de grams de solut que hi ha dissolts en un litre de dissolució. grams de solut c (g/L) = _______________________ volum (L) de dissolució Exemple resolt: Quina quantitat de clorur de potassi (NaK) es necessita per preparar 50 cm3 de d'una dissolució aquosa d'aquesta sal de concentració 10 g/L?

23 Concentració en massa. grams de solut c (g/L) = _______________________ volum (L) de dissolució Exemple resolt: Quina quantitat de clorur de potassi (NaK) es necessita per preparar 50 cm3 de d'una dissolució aquosa d'aquesta sal de concentració 10 g/L? Es fa servir factors de conversió per realitzar el càlcul. Es transforma primer el volum de dissolució en litres (1 L = 1000 cm3). A continuació s'aplica un factor de conversió amb la concentració que es desitja. 1 L dissolució 10 g de NaK 50 cm3 dissolució x ________________ x ____________ = 0,5 g 1000 cm3 dissolució L dissolució de NaK

24 Densitat: La densitat d'una dissolució no n'expressa la concentració, ja que no relaciona quantitat de solut amb quantitat o volum de dissolució. La densitat expressa la massa de dissolució (solut + dissolvent) que hi ha en un volum determinat de dissolució.


Descargar ppt "LES DISSOLUCIONS Definició: una dissolució és una mescla homogènia formada per un component majoritari, que s'anomena dissolvent, i una o diverses substàncies."

Presentaciones similares


Anuncios Google