La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Cinètica química 1.- Velocitat de reacció

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Cinètica química 1.- Velocitat de reacció"— Transcripción de la presentación:

1 Cinètica química 1.- Velocitat de reacció
2.- Teoría de les col.lisions. 3.- Factors que influeixen en la velocitat de reacció

2 1.Velocitat de reacció aA + bB cC + dD
La velocitat d’una reacció química indica cóm varía la concentració de reactius o productes amb el temps Exemple: Per la reacció aA + bB cC + dD La velocitat de la reacció es pot expressar:

3 2. Teoría de las col.lisiones
Les reaccions químiques es produeixen pels xocs eficaços entre las molècules de reactius Considerem la reacció de formació del HI a partir de I2 e H2 I I H H H H eficaç HI + HI I I H xoc I H I H No eficaç I H I2 + H2 I I H I H I H2 A més del xoc adient les molécules han de tenir una energía suficient, aquesta energía mínima s’anomena energía d’activació.

4 Reacció exotèrmica Reacció endotèrmica Complex Complex activat activat
Energía d’activació Energía d’activació Energía potencial Energía potencial Productes Reactius H<0 H>0 Reactius Productes Desenvolupament de la reacció Desenvolupament de la reacció Reacció exotèrmica Reacció endotèrmica

5 Reacció exotèrmica Reacció endotèrmica Complex Complex activat activat
El complex activat és una associació transitòria molt inestable, ja que la seva energía es superior a les molèculas de reactiu i producte Complex activat Complex activat Energía de activació Energía de activació Energía potencial Energía potencial Productes Reactius H<0 H>0 Reactius Productes Desenvolupament de la reacció Desenvolupament de la reacció Reacció exotèrmica Reacció endotèrmica

6 3. Factores que influyen en la velocidad de reacción
1.- Estat físic dels reactius Les reacciones són més ràpides si els reactius són gasos o están en dissolució. A les reacciones heterogènias la velocitat depén de la superfície de contacte entre ambdues fases, i és més gran quant l’estat de divisió és més petit 2.- Concentració dels reactius 3.- Temperatura Un augment de la temperatura provoca un increment en l’energía cinètica de les molècules, i això fa que sigui més gran el número de molècules que assoleix l’energía d’activació. 4.- Catalitzadors

7 Concentració dels reactius
La velocitat de la reacció s’incrementa al augmentar la concentració dels reactius, ja que augmenta el número de xocs entre ells.

8 Reacció no catalitzada
Reacció catalitzada Complex activat Complex activat Energía de activació Energía d’activació E.A Energía potencial Energía potencial Productes Reactius H<0 H>0 Reactius Productes Transcurs de la reacció Transcurs de la reacció Reacció exotèrmica Reacció endotèrmica Els catalitzadors canvien l’energía d’activació d’una determinada reacció, i per tant incrementan la velocitat de reacció

9 l’energia d’activació positius disminueixen l’energía d’activació
E.A sense catalitzador E.A amb catalitzador negativo E.A amb catalitzador positivo Els catalitzadors negatius augmenten l’energia d’activació Complex activat Complex activat Els catalitzadors positius disminueixen l’energía d’activació Energía d’activació Energía d’activació Energía Energía E.A E.A Productes Reactius H<0 H>0 Reactius Productes Transcurs de la reacció Transcurs de la reacció Reacció exotèrmica Reacción endotérmica


Descargar ppt "Cinètica química 1.- Velocitat de reacció"

Presentaciones similares


Anuncios Google