La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

“Programar per gestionar la progressió dels aprenentatges”

Presentaciones similares


Presentación del tema: "“Programar per gestionar la progressió dels aprenentatges”"— Transcripción de la presentación:

1 “Programar per gestionar la progressió dels aprenentatges”
PROGRAMACIÓ “Programar per gestionar la progressió dels aprenentatges” Ha de ser: funcional Visualitzable Avaluable Ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya

2 PORTADA Títol Nom i Cognoms Especialitat cos

3 Índex Ha de: - incloure cadascun dels apartats i subapartats de la programació. - ser visual(amb un simple cop d’ull localitzar l’apartat desitjat). - tenir utilitat també per vosaltres(a l’hora de fer presentació programació...)

4 Estructura de la programació
IMPORTANT!! Possibles apartats a tractar -és recomanable que els que anomena el DOGC apareguin literalment-, jo us faig la proposta de tots aquells que poden completar al màxim la vostra programació. Personalitzar - l’ordre dels diferents punts a tractar, el contingut i com anomenar aquests apartats és una qüestió vostra-. Cada un d’aquests apartats haurà de contenir una petita justificació -d’acord amb la base teòrica dins del context educatiu actual-.

5 Introducció Presentació del contingut i estructura del document.
També cal justificar-se tant a nivell teòric com normatiu: -Base teòrica Podeu parlar del context educatiu actual ex. constructivisme social, fases d’aprenentatge..., l’enfocament que vosaltres doneu a la programació -que reflecteixi la vostra concepció educativa-.

6 . -Normativa Cal definir el marc legal actual de l’educació ( lleis, normativa com per ex –Instruccions d’Inici de curs-,decrets com el d’avaluació...)

7 contextualització Aquest punt es pot dividir en diferents apartats com: Context de centre Context de grup Recordeu que l’element que recull,guia i orienta totes les actuacions del centre és el PEC -Projecte Educatiu de Centre-

8 Context del centre Descripció de la zona,ciutat...
Rural,urbana-descripció, tipus de gent que hi viu,quins serveis hi ha, tipus de treball a què es dediquen... Ubicació de l’escola Descripció física del centre:línies que té, plantilla de professorat,consell escolar, amb quins recursos compta,quin tipus d’alumnat rep, horari general centre,serveis de l’institut... Trets d’identitat del centre Història, filosofia d’actuació del centre(com definim i caracteritzem la relació amb l’alumnat-que li demanem/oferim/-,com definim la nostra pràctica, com l’organitzem..),projectes..

9 Context de grup Número i tipologia de l’alumnat del grup-classe a qui va dirigida la proposta didàctica. Aquí podeu exposar la diversitat del grup de forma general: - les característiques personals, socials, culturals ( edats, sexe, orígens, si el grup està cohesionat, si ja es coneixien...) i sobretot curriculars dels vostres alumnes. - Si incloeu algun perfil de NEE heu d’especificar les característiques personals i de la discapacitat per poder justificar després la resposta.

10 Unitats Didàctiques Títol de les Unitats (curt i atractiu) 1 2 3 4 5 6
...

11 Distribució U.D. al llarg del Curs
1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre Fer un quadre amb les Unitats Didàctiques Especificar: Quan: temporalització (1r trimestre, al llarg del curs ...) On: dir quin espai es dura a terme.

12 Competències bàsiques
Competències transversals: Les competències comunicatives: 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural Les competències metodològiques: 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d'aprendre a aprendre Les competències personals: 6. Competència d'autonomia i iniciativa personal Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana NOMÉS ESPECIFICAR I JUSTIFICAR AQUELLES QUE TREBALLAREU

13 Objectius Generals Àrea
Expressar en termes de capacitats Redactar en infinitiu: saber, distingir... Seqüenciar, i especificar només aquells que treballareu.

14 Continguts Conceptuals –Sabers-
-fets, conjunt de fets, objectes o símbols que tenen característiques comunes. Procedimentals -Saber fer- -conjunt d’accions ordenades i orientades cap a la consecució d’una finalitat. Actitudinals -Saber ser o estar- -conjunt de valors o principis que presideixen tot comportament davant estímuls i situacions. Es redacten amb substantius Cal que estiguin en relació amb els objectius,competències i criteris d’avaluació.

15 Aportació C.B. de la matèria a altres
A quines matèries

16 Metodologia En General – filosofia- que feu vosaltres
-Globalitzada:fomenta la investigació el treball interdisciplinari, en equip.. -Constructivista: té en compte el procés maduratiu de l’alumnat (fases d’aprenentatge) -Tradicional:Segueix un esquema fix- exposició,comprovació,memorització- Agrupaments Recursos: humans i materials Ús de les Tac

17 Criteris generals d’avaluació
Quins Qui els acorda... On estan recollits ( quin document..) Aquí també es pot parlar en general, de la funció de la avaluació dels procediments i dels instruments que normalment feu servir.

18 Atenció General a la diversitat i a les N.E.E. en concret
com s'atén amb quins suports es compta al centre qui intervé que fem nosaltres per atendre-la

19 Bibliografia: Referències bibliogràfiques en general.
També es pot tornar a fer referència a algun document del Departament d’Educació ( el currículum, les Instruccions...)


Descargar ppt "“Programar per gestionar la progressió dels aprenentatges”"

Presentaciones similares


Anuncios Google