La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Institut de Canet.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Institut de Canet."— Transcripción de la presentación:

1 Institut de Canet

2 Francesc Cambó, 2 08360 Canet de Mar http://iescanet. cat Tel
Francesc Cambó, Canet de Mar Tel Fax

3 INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER
L’Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar està ubicat en un complex educatiu de m2, modern i funcional, que contribueix a millorar i potenciar, encara més, l'oferta educativa de Canet. El centre compta actualment amb un projecte educatiu consolidat avalat per una plantilla molt estable de professorat d'una gran qualitat humana i professional. Són ja diverses les promocions d’alumnes d'ESO i BATXILLERAT que han cursat els seus estudis a l'Institut i que han continuat amb èxit els seus estudis universitaris, la Formació Professional o la inserció en el món laboral.

4 ENSENYAMENTS OFERTATS
ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO) L'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) comprèn quatre cursos: 1r i 2n d’ESO (12-14 anys) 3r i 4t d’ESO (14-16 anys) EI currículum, que és el conjunt de matèries que l’alumne/a cursa al llarg de tota I’etapa, és obert. • CURRÍCULUM COMÚ: Esta constituït per totes les matèries que l’alumne/a ha de cursar amb caràcter obligatori (matemàtiques, català, castellà, ciències naturals, ciències socials, tecnologia, anglès, música, dibuix i educació física). • CURRÍCULUM OPTATIU: EI currículum optatiu té com a finalitat que l’alumnat consolidi i ampliï les capacitats i els coneixements propis, atenent a la seva diversitat. Exemples de matèries optatives ofertades al centre: informàtica, alemany, geometria per ordinador, introducció a l’electrònica, pràctiques de laboratori, teatre, taller d’escriptura, mapes i gràfics, cultura clàssica, mitologia clàssica, literatura i cinema, dibuix assistit per ordinador CAD, disseny de pàgines Web, automatismes, electricitat domèstica, meteorologia, roques i minerals, esports, orientació professional, reforços de les diferents matèries... •TÍTOL I ESTUDIS POSTERIORS: En acabar satisfactòriament I’ESO s’obté el títol de Graduat en Educació Secundària, que permet l’accés als batxillerats o als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

5 ENSENYAMENTS OFERTATS
BATXILLERATS Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials Arts Escèniques EI batxillerat comprèn dos cursos acadèmics i s’organitza en matèries comunes, matèries pròpies de cada modalitat i matèries optatives. EI batxillerat té com a objectiu proporcionar als alumnes una maduresa intel·lectual i humana que els permeti complir les seves funcions socials amb responsabilitat i competència, així com capacitar-los per accedir als estudis universitaris o a la formació professional de grau superior. L’alumnat de batxillerat haurà de realitzar un treball de recerca amb la finalitat d'avaluar i comprovar l’assoliment d'alguns objectius del Batxillerat. Exemples de treballs de recerca realitzats per alumnes de batxillerat del centre: El futur de la gestió residual: La deixalleria (Premi Escola i Medi Ambient), Els vitralls i el modernisme, Energies alternatives, La societat i les drogues, Plantes medicinals del Maresme, Organismes d'un ecosistema aquàtic, Sistema d'automatització d'un nou món al nostre abast, La resistència bacteriana, Disseny d'una caseta meteorològica, La publicitat, Vivències de la Guerra Civil, Les ONG i les crisis del desenvolupament... Part del currículum optatiu de l’alumnat pot consistir a realitzar pràctiques en empreses. • TÍTOL I ESTUDIS POSTERIORS: L’alumnat que cursi satisfactòriament el batxillerat en qualsevol de les seves modalitats, rebrà el títol de batxiller. Aquest títol facultarà per accedir a la Formació Professional de Grau Superior i als estudis universitaris. En aquest darrer cas serà necessària la superació d'una prova d’accés (PAU).

6 SERVEIS EDUCATIUS Servei psicopedagògic i d’orientació.
Tutoria i atenció individualitzada. Plans de tractament i atenció a la diversitat d’alumnat de necessitats educatives especials. USEE Projecte Passarel·la Classes de reforç. Avaluació contínua i preavaluació al 1r trimestre. Important equipament informàtic amb pissarres digitals interactives i canons de projecció d'última generació . Control informatitzat de I’assistència de I’alumnat. Comunicació immediata d’incidències als pares. Ensenyament d'idiomes. Pràctiques a les empreses. Intercanvis escolars. Biblioteca i informàtica

7 ACTIVITATS DOCENTS COMPLEMENTÀRIES
Sortides didàctiques i culturals: teatre, museus, exposicions, monuments... Sortides de llarga durada: treball de síntesi, camps d'aprenentatge, viatge de fi de curs, sortida a la neu, viatges a Madrid, França, Sòria... Programes de caràcter transversal (conferències, xerrades, visites...): educació viaria, sexualitat, drogodependències i toxicomanies, alcoholisme i tabaquisme, anorèxia i bulímia, orientació professional i acadèmica, interculturalitat i solidaritat... Activitats coordinades amb mitjans de comunicació: EI Periódico, Catalunya Ràdio, VilaWeb... Certamen literari de Sant Jordi. Revista de l’institut: Ai... Domènech!

8 ESPAIS I EQUIPAMENTS 2 Aules d’informàtica equipades amb canó de projecció, impressores i 15 ordinadors multimèdia per aula. Xarxa integral telemàtica d’última generació i xarxa Wifi (Projecte Heura i Educat) a tot el centre. 2 Laboratoris: ciències naturals, física i química, equipats amb canó de projecció i impressora. 2 Aules de tecnologia, una, equipada amb canó de projecció, impressores i 11 ordinadors, i l’altre equipada amb ordinador i canó de projecció. Aula d'idiomes equipada amb pissarra digital interactiva, 20 ordinadors multimèdia i sistema de videoconferència.

9 ESPAIS I EQUIPAMENTS Aula de música amb equip multimèdia (ordinador, altaveus, pantalla i canó de projecció). Aula de dibuix i plàstica equipada amb canó de projecció, impressora i 11 ordinadors multimèdia. Biblioteca equipada amb taula de so completa (taula de mescles, altaveus i micròfons) i equip multimèdia (ordinador, pantalla i canó de projecció). 17 Aules d’ESO. Totes equipades amb pissarra digital interactiva i armari multimèdia (ordinador, altaveus, pantalla i canó de projecció) . 8 Aules batxillerats en mòduls prefabricats. 7 equipades amb armari multimèdia (ordinador, altaveus, pantalla i canó de projecció).

10 ESPAIS I EQUIPAMENTS 3 aules d'atenció individualitzada. 2 equipades amb impressora i 4 ordinadors multimèdia (USEE i Aula acollida). Gimnàs amb vestidors. 2 Pistes esportives exteriors. 3 Patis exteriors. Menjador i Bar-Cafeteria Despatxos de tutories i departaments didàctics. Sala de professorat, sala de visites, AMPA, secretaria, consergeria, ascensor...

11 NOVES TECNOLOGIES Pissarres digitals interactives a totes les aules.
3 Carros de portàtils amb 28 Netbooks d'últim model. Canons de projecció extra curts d'última generació. Més de 180 Ordinadors Multimèdia. Comptes de correu personals per els alumnes i les seves famílies. Pàgina web pròpia amb el domini iescanet.cat

12 NOVES TECNOLOGIES Aula Virtual: Entorn virtual d'aprenentatge al servidor Àgora. Estació meteorològica que proporciona dades en temps real telemàticament a la xarxa Edumet. Equip de so amb mesa de mescles.

13 ESPAIS I EQUIPAMENTS VISTA EXTERIOR

14 ESPAIS I EQUIPAMENTS ESPAIS INTERIORS

15 ESPAIS I EQUIPAMENTS AULES

16 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Teatre Informàtica Ceràmica Biblioteca


Descargar ppt "Institut de Canet."

Presentaciones similares


Anuncios Google