La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

OPCIÓNS FORMACIÓ PROFESSIONAL

Presentaciones similares


Presentación del tema: "OPCIÓNS FORMACIÓ PROFESSIONAL"— Transcripción de la presentación:

1 OPCIÓNS FORMACIÓ PROFESSIONAL

2 CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ
PROVA 18 ANYS 40% 2n BATX 1r BATX CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ PROVA 16 ANYS 30% PROVA 16 ANYS 30% 4t ESO ACADÈMIC 4t ESO FORMATIU 2n FPB 1er FPB 3er ESO 2n ESO 1e ESO

3

4 FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA
L’estructura modular dels cicles formatius Mòduls professionals, (terme equivalent a allò que generalment entenem com a assignatura). Per tal d'obtindre el títol en un cicle formatiu, cal haver superat tots els seus mòduls. El cicle formatiu està format per una quantitat variable de mòduls professionals de diferent naturalesa: - Mòduls associats a unitats de competència. - Mòduls transversals. - Mòduls de Formació i Orientació Laboral. - Mòduls de Formació en Centres de Treball (FCT).

5 Cicles Formatius de Formació Professional Bàsica

6 Cicles de Formació Professional Bàsica
Títol professional bàsic corresponent a les ensenyances cursades, amb valor acadèmic i professional i amb validesa en tot el territori nacional. Aquest títol tindrà els mateixos efectes laborals que el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per l'accés a treballs públics i privats.

7 Però no es convalida pel graduat en ESO
Però no es convalida pel graduat en ESO. Les persones que tinguen en possessió d’un títol Professional bàsic podrá obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria : Superant la prova d’avaluació final de l’Educació Secundària Obligatòria, en les condicions previstes en la Llei Orgànica EL CURS se podran obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria : .

8 El títol professional bàsic permetrà l’accés als cicles formatius
de grau mitjà Requisits de accés als cicles de FPBàsica: . Tindre complits 15 anys, o complir-los durant l’ any natural en curs, i NO superar els 17 anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

9 . Haver cursat tercer d’Educació Secundaria Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundaria Obligatòria. . Haver segut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

10 La duració dels cicles formatius de Formació Professional Bàsica serà
de hores, equivalents a dos cursos acadèmics a temps complet. Cal no confondre els Cicles de FPB de dos cursos de durada i continuació d'estudis en sistema educatiu, i el Programes de FPB d'un curs acadèmic i sense continuació en l'educació reglada.

11 Per a: FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ 1.- Per poder triar el cicle formatiu de grau mitjà que desitges, hauràs de haver aprovat totes les àrees de l’ESO en Juny.

12 El mòdul de Formació en Centre de Treball (FCT)
Mòdul que està present en tots els cicles formatius. És el mòdul de Formació en Centre de Treball (FCT), la duració del qual varia segons els cicles, oscil·lant entre les 300 i les 720 hores, cosa que manifesta clarament la seua importància. L'alumne o l’alumna complementa en l’empresa la competència professional aconseguida en el centre docent, realitzant un conjunt d’activitats en un ambient real de treball, fent funcions pròpies de la professió i assimilant continguts formatius que no seria possible adquirir en el centre educatiu.

13 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.
Condicions d’accés directe Estudis previs permeten l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Títol de FPB Bàsica. Si vols accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i no compleixes els requisits acadèmics d’accés directe al mateix citats al punt anterior, hauràs d’haver complit 17 anys abans del 31 de desembre d'enguany, per a poder presentar-te a una prova d’accés. 17 anys, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any natural a què correspon la convocatòria per als cicles formatius de grau mitjà.

14 PROVA D’ACCÈS La prova serà comuna a tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà i s’estructurarà en dos parts. Sociolingüística: que versarà sobre coneixements de Castellano: llengua i literatura, Valencià: llengua i literatura i Ciències socials, geografia i història. L’interessa’t/da respondrà les preguntes de Ciències socials, geografia i història i optarà per realitzar un dels dos comentaris de text proposats de llengua i literatura: el de castellà o el de valencià. Científic – Matemàtica - Tècnica, sobre coneixements de Ciències de la naturalesa, Matemàtiques i Tecnologia Els continguts dels dos apartats estaran inclosos en el currículum vigent de la Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana.

15 CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR . Condicions d’accés directe
Titulats de Batxillerat LOGSE. Titulats de Formació Professional de segon grau o altres Titulacions equivalents a efectes acadèmics. Titulats Universitaris sense cap de les Titulacions anteriors.

16 .Condicions d’accés a través d'una prova **********
· 19 anys entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any natural a què correspon la convocatòria per als cicles formatius de grau superior. · Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic d'aquesta Família Professional ( Cicle Formatiu de Grau Mitjà, dins d’aquesta família professional), el requisit d’edat per a la realització de la prova serà de 18 anys.

17 Constarà de 2 parts: Part General i Part Específica, i el nivell exigible en les
respostes a les diferents preguntes correspondrà al d’un Batxiller. La Prova inclourà continguts de matèries recollits en el currículum vigent del Batxillerat a la Comunitat Valenciana

18 Titulacions El títol obtingut en acabar la Formació Professional de grau superior és el de “Tècnic Superior en l’especialitat cursada. Eixides de caràcter professionals o acadèmic La superació d’un cicle formatiu dóna accés al món del treball, que és la finalitat de la Formació Professional Específica. No obstant, també dóna accés des d’un cicle formatiu de grau superior, a estudis universitaris de grau.

19 On es realitza?

20

21 IES LA MARXADELLA (Telf 961 20 61 40 )
Cicle FPB:

22 Notes de tall IES MARXADELLA
Graus Mitjàns Nota tall amb Graduat Nota tall Prova d’acces INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES 5’62 7’06 CARROSSERIA 5’85 6’75 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS 6’63 7’64 VÍDEO DISC-JOCKEY I SO 6’77 7’95 Graus Superiors Nota tall amb Batx AUTOMOCIÓ 5’32 7’32 IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D'IMATGE 7’07 7’69 PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS 6’84 7’25

23 IES SERRA PERENXISA ( Telf 961 20 60 90)

24 Notes de tall IES SERRA PERENXISA
Graus Mitjàns Nota tall amb Graduat Nota tall Prova d’acces SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES 5’70 6’75 GESTIÓ ADMINISTRATIVA 5’00 Graus Superiors Nota tall amb Batx ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 5’84 6’91 SECRETARIAT 6’08 5’60

25 CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Els requisits acadèmics necessaris per a tindre accés directe són: Titulats de Batxillerat Condicions d’accés a través d'una prova 19 anys entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any natural a què correspon la convocatòria per als cicles formatius de grau superior. Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic d'aquesta Família Professional ( Cicle Formatiu de Grau Mitjà, dins d’aquesta família professional), el requisit d’edat per a la realització de la prova serà de 18 anys.

26 Pàgines web

27 POR VUESTRA ATENCIÓN


Descargar ppt "OPCIÓNS FORMACIÓ PROFESSIONAL"

Presentaciones similares


Anuncios Google