La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Introducció a la Geografia del Turisme

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Introducció a la Geografia del Turisme"— Transcripción de la presentación:

1 Introducció a la Geografia del Turisme
CODI DE L'ASSIGNATURA 23513 Font: blocs.mesvilaweb.cat

2 Fitxa de l'assignatura:
- Primer any - Grau en Turisme - 6 crèdits ECTS (3 teòrics i 3 pràctics) - Assignatura del Departament de Geografia Humana - Professora responsable del grup 2 de valencià: Ana Espinosa Seguí

3 Temari: Els continguts teòrics s'han estructurat en tres grans blocs temàtics: BLOC 1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES DE LA GEOGRAFIA DEL TURISME. TEMA 1. Elements de la geografia del turisme i de l‘oci. Marc conceptual i fonts. TEMA 2. Orígens, evolució i característiques geogràfiques de les activitats i elements turístics. BLOC 2: TERRITORI I ACTIVITATS TURÍSTIQUES. TEMA 3. Models geogràfics en el desenvolupament turístic: principals focus i fluxos turístics. TEMA 4. Repercussions al territori. Els Impactes del turisme de masses: economia, societat i cultura. BLOC TEMÀTIC 3: NOVES FORMES D'APROFITAMENT TURÍSTIC TEMA 5. Aproximació a les tipologies turístiques postfordistes turisme rural, cultural, sostenible, actiu, etc. TEMA 6. Sostenibilitat i ordenació del territori en espais turístics. Consideracions bàsiques. 

4 Les activitats pràctiques s'han estructurat en tres tipus:
1. PROBLEMES 1. Presentació de l'assignatura. Introducció al Campus Virtual. 2. Estadístiques: quadres estadístics. 3. Gràfics i mapes. 4. Anàlisi i comentari d'un documental de caràcter turístic. 5. Cinema i turisme. 6. Anàlisi d'anuncis de tema turístic. 7. Recapitulació: pràctiques sobre cinema i anuncis. 8. Anàlisi d'un article de revista científica de turisme. 9. Anàlisi d'articles de premsa. 10. La imatge dels espais turístics (anàlisi i comentari de fotografies). 2. PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR 1. La pàgina de l'INE: anàlisi i possibilitats. 2. Anàlisi de pàgines web de l'IVE, l’IET i l’OMT. 3. Presentació del treball cooperatiu que caldrà fer sobre turisme i territori. 4. Presentació de la biblioteca de la Universitat d’Alacant. Les revistes de turisme. 5. Pàgines web de la Guia Repsol i de Via Michelin. 6. Portals territorials (municipis, comunitats autònomes, estats, etc.). 7. Els web 2.0: alguns exemples. 8. Els suplements turístics dels grans diaris. 9. Exposició a classe de treballs cooperatius. 3. EIXIDA DE CAMP Realització d'un itinerari per algun lloc d'interès turístic de les comarques d’Alacant (Elx, Benidorm, Alcoi, Oriola, etc.) on és farà un estudi de cas.

5 Instruments d'avaluació
- Avaluació contínua (50 % de la nota final). S’avaluaran així els treballs fets en les classes pràctiques presencials i els treballs individuals fets en horari no presencial. - Prova final (50 % de la nota final). Aquesta prova, que consistirà en un examen escrit, avalua els aspectes teòrics i pràctics proposats en els continguts de l’assignatura. L’avaluació final (nota final) resultarà de la suma de l'avaluació contínua i la prova final. 20-30% Activitats acadèmicament dirigides 50-60% Proves d'execució real 10-20% Participació en els activitats formatives presencials Qualificació Activitat

6 Aspectes importants a tenir en compte
Serà requisit imprescindible haver aconseguit almenys 4 punts (sobre 10) en la prova final. Cal presentar impreses les activitats pràctiques. Serà requisit imprescindible tenir un domini precís del llenguatge. El plagi total o parcial de les activitats acadèmicament dirigides podrà comportar-ne la invalidació i no-qualificació. Les activitats formatives presencials no podran ser recuperables ni substituïdes, excepte en casos de força major degudament justificats documentalment. La nota obtinguda en l'avaluació dels treballs pràctics es mantindrà en la convocatòria de juliol, però no per a cursos següents. L’alumnat que, per situació excepcional de selectivitat o canvi d'expedient, s’haja matriculat una vegada iniciat el curs ha de posar-se en contacte amb la professora per a fer els treballs pendents.

7 CONTACTE Departament de Geografia Humana Despatx: 1a planta de l'edifici de Geografia i Història. Telèfon del despatx: (ext.: 2866)


Descargar ppt "Introducció a la Geografia del Turisme"

Presentaciones similares


Anuncios Google